THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 5, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Mishpatim 2 123b - 124b

ספר הזוהר פרשת משפטים

דף קכג ע"ב (שורה 28) – דף קכד ע"ב (שורה 7)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, א17, ר1, קמ91, ו52, פ2, נ47, נ10, מ4, מ5, א3, ו7

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף קכג ע"ב (שורה 28) – דף קכד ע"ב (שורה 7)

 28 ובכל[א2 א17 ר1 נ10 מ קר י*]] פרשת ל"ג ?בכ? קמ9 פרשת ל"ג ובכל ו5 פ2 ו7 פרשת ל"ו ובכל מ4 / וגו'] ושם אלהים אחרים לא תזכירו ולא ישמע על פיך ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ו5 ו7 קר ושם אלהי' אחרי' לא תזכירו לא ישמע על פיך ובכל אשר אמרת אלי' תשמרו פ2 ושם אלהים אחרים לא תש וגו' א2 ושם אלהים אחרים לא וגו' א17 ושם אלהים אחרים לא תזכירו וגו' תשמרו ר1 ושם אלהים לא תזכירו תשמרו נ10 ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך מ4 לית' י* / מאי תשמרו תשמורו] לית' ו7 מאי תשמרו תשמ{ו}רו נ10 מאי תשמרו תשמרו קר  29 כלומר] מאי א2 א17 לית' ר1 / דאגזימית לכון על מימר[מ קר י*]] דא גזירית עליכון על מימר ו5 דא גזירית עליכון על דבר מימר פ2 דאגרימית לכון על מימר ו7 דאגזימת לכון כל מימר א2 א17 דאגזימית לכון על ר1 דאגזמ/?? ? כל מימר נ10 דא גזימית לכון על מימר מ4  30 דלא ימטי] שלא ימטי ו5 ו7 מ4 דלא ימטו י* / עליכון] לכון א2 א17 י* / מההיא שמירה] מההוא שמיר' ו5 פ2 ו7 ר1 מ4 קר י* / ונטורא] ונטירה ו7 מ4 לית' א2 א17 ונטירא ר1 י*  31 לא תזכירו לא תזכירו[ר1 מ קר י*]] לא תזכירו ו5 פ2 ו7 א2 א17 מ4 / כמה דאוקימנא] כמא דאוקמינ' ו5 פ2 כמא דאוקמוה א2 א17 מ4 / ד"א] אלא {ד"א} א2 אלא א17 / אחרים(2)] לית' ו5 ו7 מ4  31-32 לא תזכירו לא תזכירו...לא תזכירו] לא תז??? נ10  32 כלומר] {כלומר} א2 לית' א17 / לא תסבבון דתפלון] לא תסבבון דתיפלו ו5 לא תסבב/כו דתפלו פ2 לא תסבכ/בון דתכלון ו7 לא סברון ד/כתפלון ר1 לא ??בבון דתפלין נ10 / אחרא] לית' מ4 / ויקוים בכו] ויקיים ו5 פ2 ו7 נ10 קר ויתקיים בכון א2 א17 ויקיים כד ר1 ויתקיים מ4 ויקוים מ ויקיים בכו י* ד"א ג  32-33 מה דכתיב] כמא דכתי' ו7 נ10 לית' א2 א17 ר1 י*  33 ועבדת] ועבדתם ר1 י* / אחרים] לית' ו5 ו7 מ4 / וגו'[ו5 ר1 מ4 מ קר י*]] לית' פ2 א2 א17 נ10  34 תשמרו] לית' ר1 תשמרו וגו' קר / וגו'(1)[ר1 מ י*]] ישראל אם תשמע לי ו5 פ2 נ10 מ4 קר ישראל אם תשמעו לי ו7 לית' א2 א17 / בך] לית' א17 / וגו'(2)[א2 א17 ר1 מ קר י*]] ולא תשתחוה לאל נכר ו5 פ2 ו7 נ10 מ4  35 המעלך מארץ מצרים] לית' א2 א17 ר1 י* / וגו'[ר1 מ קר י*]] הרחב פיך ואמלאהו ו5 פ2 ו7 נ10 מ4 לית' א2 א17 / הני קראן] הני קראי ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 מ4 מ קר הנה{י} קרא{י}ה/? נ10 לית' י* / אמרן דוד] לית' י* / ברוח קודשא] ברוח דקודש' פ2 ברוח הקדש נ10 לית' י* / ואית] לית' י*  36 לאסתכל] לאסתכל' ו5 פ2 ו7 א2 א17 נ10 מ4 מ קר לית' י* / בהו שמע עמי] לית' י*  36-37 בכמה אתרין אזהרא...אזהיר ביה בבר נש] ואעידה בך ישראל אם תשמע לי ובכמ' אתר אזהר אוריית' לבר נש בכמה אתר קב"ה אתריה ביה באינש ו5 ואעידה בך ישראל אם תשמע לי ובכמה אתר אנהר אורית' לבר נש בכמה אתר קב"ה אתריה ביה באיש פ2 ואעידה בך ישראל אם תשמע לי ובכמה אתר אזהר אוריתא לבר נש בכמה אתר קב"ה אסהיד ביה באיניש ו7 ואעידה בך בכמה אתר אזדהר אוריתא לברנש א2 א17 בכמה אתר אזדהר אוריתא לבר נש בכמה אתר קב"ה אסהיד ביה בר נש ר1 בכמה אתר אזהר אוריתא לבר נש בכמה אתר קב"ה אסהיד ביה בברנש נ10 ואעידה בך ישראל אם תשמע לי ובכמה אתר אזהר אוריתא לבר נש בכמה אתר קב"ה אסהיד באיניש מ4 בכמה אתר אזהר אורייתא לבר נש בכמה אתר קב"ה אזהיר ביה בבר נש קר בכמה אתר אזהר תורה לבר נש בכמה אתר קב"ה אסהיד ביה בבר נש י*  37-1 בגין דינטר...דכל מאן דינטר[א2 א17 מ]] בגין דיתער {דינטר} ו5 בגין דינטר פ2 ו7 מ4 בגין דינטר פקודי אוריתא דכל מאן דנטיר ר1 נ10 קר בגין דינטר ארחי אורייתא דכל מאן דינטר קר

דף קכד ע"א

 1 ארחי] פיקודי א2 א17 אורחיה נ10 / דאורייתא] דאי דאוריתא ו7 אוריתא א2 א17 ר1 נ10 קר י* / ואשתדל בה[מ קר]] וישתדל באוריית' ו5 פ2 ו7 א2 א17 מ4 ואשתדל באורית' נ10 ואשתדיל באורייתא י* / כמאן דאשתדל] כמאן דמשתדל א2 א17 ר1 קר / דתנינן אורייתא] בגין דאורית' נ10  1-2 כלא שמא דקודשא בריך הוא] שמא דקב"ה פ2 כלה שמא דקב"ה ו73 כלה שמא דקב"ה ר1 כלא שמא קדיש' ?יהי נ10 כלא שמיה קב"ה מ44  2 ומאן דמשתדל בה] ומאן דאשתדל באוריתא א2 א17 לית' נ10 ומאן דמשתדל באורייתא י* / כמאן דמשתדל] כמאן דאשתדל א2 א17 לית' נ10 / בשמא קדישא] לית' נ10  2-3 בגין דאורייתא כלא חד שמא קדישא הוא] בגין דאוריתא כלא שמא חד קדישא איהו א2 א17 בגין דאוריתא כלה שמא חד קדישא הוא ר1 לית' נ10 בגין דאורייתא כלא שמא חד קדישא הוא קר בגין דאורייתא כולא שמא קדישא הוא י*  3 דכליל שמהן] דכליל כל שמהן א2 ר1 מ קר י* דכליל בכל שמהן נ10 / אות] את א2 א17 נ10 י* / חד] אחת ר1  3-35 שמא עלאה שמא דכליל...ואתיב דיורין] לא מצאתי יותר {בספר אחר מצאתי ? מפרשת ואלה המשפטים ואני כותבו ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו תשמרו מיבעי ליה אלא תשמרו מההוא שמירה ונטור' דילי בלבד זכאה חולקיה דמאן דמשתדל באוריי דמאן דאשתדל באוריית' כמאן דאשתדל בשמ' קדיש' בגין דאוריית כלה מאמה חד קדיש' היא שמ' עילאה שמ' דכליל כל שמהן ומאן דגרע את חד מינה כאלו עביד פגימות' בשמ' קדיש? ושם אלהים אחרי' לא תזכירו וסמיך ליה את חג המצות משום דביה אחיד' מלה א"ר יצחק וכן בשאמר זמנין וחגין ייראה כל זכורך בגין דנטלין ברכת' ממבועא דנחלא מכאן תניינא כל בר ישראל דאתגזר בעיא לאתחזאה קמי מלכ' קדיש' בגין דנטיל ברכת' ממבוע' דנחלא הה"ד כברכ' יי' אלהיך אשר נתן לך וכתי' את פני האדון יי' כמא דאוקמינא דמתמן ? מריקין ברכת' ונטלין ברכת' זכאה חולקהון דישראל מכל שאר עמין האדון יי' כד"א הנה האדון יי' צבאות וכלא חד} ו5 לא מצא יוצר מנה עו' במקו' אחר מצא ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו תשמורו מבני ליה אלא תשמרו מההוא שמיר' ונטור' דילי בלבד זכאה חולקיה דמאן דמשתדל באוררית' דמאן דאשתדל באורית כמה דאשתדל בשמא קדישא בגין דאורית' כולה שמ' ? חד קדיש היא שמא עילאה שמא דכליל כל שמהן ומאן דגרע את חד מינה כאלו עביד פגימות' בשמ' קדיש' ושם אלהים אחרים לא תזכירו וסמיך ליה את חג המצות משום דביה אחידה מלה אל ? יצחק וכו' בשאר זמנין וחגין יראה כל זכורך ? דנטלין ברכתא ממבועא דנחלא מכאן תניינא כל בר ישראל דאתגזר בעיא לאתחזאה קמי מלכ' קדיש' בניו דנטיל ברכת' ממבועא דנחלא הה"ד כברכת יי' אלהיך אשר נתן לך וכתי' את פני האדון יי' כמא דאוקמינ' דמתמן מריקין ברכת' ונטלין ברכת' זכאה חולקהון דישר? מכל שאר עמין האדון יי' כמא דאתמ' הנה האדון יי' צבאות וכלא חד פ2  5 לא תוסיף...דא5] לית' א2 א17 ליתוסף על אוריתא ולגרע מינה ר' חייא אמ' ושם אלהים אחרים ר1 ליתוסף על אורית' וליגרע מינה ר' חייא אמ' ושם אלהי' אחרי לא תזכירו נ10 לא תוסף על אוריתא ולא תגרע מנה רבי חייא אמר ושם אלדים אחרים מ ליתוסף על אורייתא וליגרע מניה רבי חייא אמר ושם אלדים אחרים קר ליתוסף על אורייתא וליגרע מינה ר' חייא אמר ושם אלהים אחרים לא תזכירו י*  6 מאן דיתעסק...דאורייתא] מאן דאתעסק בספרי אחרניה דלאו מסטרא דאוריתא א2 א17 מאן דאתעסק בספרי אוחרני דלא מסטרא דאוריתא ר1 מאן דאתעסק בספרי אחרני דלא מסטרא דאורית' נ10 מאן דיתעסק בספרי אוחרנין דלא מסטרא דאורייתא קר מאן דיתעסק בספרי אחריני דלא מסטרא דאורייתא י* / לא ישמע על פיך דאסור] לא שמע על פיך דאסיר א2 לא ישמע על פיך דאסיר א17 ר1 מ קר י*  7 לאדכרא לון ולמילף מנייהו] לדכרא לון ולמחדי מינייהו נ10 / הכי] הכא נ10  8 כתיב] לית' ר1 קר / אחרים] לא תזכירו נ10 אחרים לא תזכירו י* / וסמיך ליה] וסמיך נ10 / דלא נטיר] דלא נטר א2 א17 נ10  9 האי כמאן] הני כמאן י* / דלא נטיר] דלא נטר א2 א17 נ10  10 מלה] מלכא נ10 / דהא כלהו] דהא כולהו ביה א2 א17  11 עלאה] לית' א2 א17 ר1 קר י* / ועל דא] ועל כך א2 א17 ר1 נ10 קר י* / תליא] תלתא נ10  13 מכאן] לית' א2 א17 / כל בר] כל בר נש ר1 קר / דאתגזר] דיתגזר קר / בעי] בעיא נ10  14 דנטיל] דנטל ר1  15 אל פני האדון יי' כמה דאוקימנא] אל פני האדון יי' אלהי ישראל כמא דאוקימנא א2 אל פני האדון יי' אלהי ישראל כמא דאוקימנא א2 את פני האדון יי' אלהי ישראל כמא דאוקימנא א17 את פני האדון יי' אדני כמא דאוקימנא נ10 אל פני האדון ה' כמא דאוקימנא י*  16 מריקן] מריקו נ10 מריקין י* / ברכאן] ברכתא א2 א17 ר1 נ10 קר י*  17 ואתערבו עעכו"ם] ואתערבו גויים א2 א17 ר1 נ10 י* ואתערבו עע"ז מ קר  18 אמר להו] אמ' להון א2 א17 נ10 / חמיתון] חמיתין נ10 / בקדמיתא בהאי] בהאי בקדמתא נ10  19 א"ל סימנא חמינן] אמרו ליה סימנא חמינא א2 א17 אמרו ליה סימנא חמינן ר1 נ10 מ קר י* / דכד תבנא] דכד תאבו א2 א17 / אסתימו] סתימו א2 א17 / וחשוכא] דחשוכא נ10 / אשתכח] לית' א2 א17 ר1 נ10 קר י*  20 למהך] למיעל א2 א17 / דעאלנא] דעיילנא נ10 / אפי] אפילו קר  21 אתחשכו ואתרגיזו (אתרגיש וחמא)] אתחשכו אתרגיש וחמא א2 א17 ר1 מ קר י* אתחשכו אתרגיש רב המנונא וחמא נ10 אתחשכו ואתרגיזו ד"א / או אית] איחית א17 אית י*  21-22 בינייכו...עעכו"ם] בינייכו ערלים דלא אתגזרו או גויים א2 א17 ר1 נ10 י* בינייכו בני נשא דלא אתגזרו או עע"ז מ קר  22 בההיא] בההוא ר1 נ10 קר י*  22-23 בר מאינון ישראל] בר אינון דישראל א2 א17 בר אינון ישראל ר1 נ10 מ קר י*  23 ובהאי את קדישא] ובהאי קדישא נ10 / לשתא] ושת' קר  24 אינון עעכו"ם דאתערבו בהדייהו] אינון גוים דאתערבו בהדייכ/הו א2 אינון גוים דאתערבו בהדייכו א17 אינון גויים דאתערבו בהדייהו נ10 ר1 י* עע"ז דאתערבו בהדייהו מ עע"ז אינון דאתערבו בהדייהו קר / קרבנייא] קורבנין א2 א17 ר1 קרבנין נ10 קר י* / והוו חדאן] וחדאן נ10 / וחמו] חמו א2 א17 ר1 נ10 קר י*  25 לאינון...דכותלא6] לאינון דטפסן בקטרייהו לקטרא דכומלא א2 א17 לאינון גויים דטפסאן בקטורייהו לקוטרא דאומלא ר1 לאינון גוים דטפסן בקוטרייהו לקוטרא דסתלא נ10 לאינון עע"ז דטפסאן בקוטרייהו לקוטרא דאומלא מ קר לאינון גויים דטפסאן בקוטרייהו לקוטרא דרומלא י* / אשגחו בהו דכלא מברכין] אשגחו דלא הוו מברכין א2 א17 אשגחו בהו כלא מברכין ר1 מ י* אשגחו בהו כלא אתברכאן נ10 אשגחו בהו כלא דלא מברכין קר  26 מלה] לית' א2 א17 / ושאילו] ושאילנא ר1 / אמרו] לית' נ10  27 דלכון] דילכון י* / מאן] מאי א17 / קורבנא הוה] קורבנא הוא א2 א17 / ואשכחו דאינון עעכו"ם] ואשכחו דהוו גוים א2 א17 ואשכחו דאינון גויים ר1 נ10 ואשכחו דאינון עע"ז מ קר ואשגחו דאינון גויים י* / וקטלו] וקטילו קר י*  28 שריא] שארי י* / בישראל זרעא] בזרעא דישראל א2 א17 בזרעא דישראל זרעא י*  29 וההיא שתא] וההיא שעתא א2 א17 וההוא שתא ר1 נ10 קר י*  30 וגו'[ר1 מ קר]] לית' א2 א17 ישבו ישרים את פניך נ10 י* / אמר] לית' נ10 / בזכות ישראל] בזכו דישראל א2 א17 ר1 י*  31 אתכנעו...אחסנתיהון] אתכענו שנאיהון דישראל תחותייהו ויריתו אחסנתיהו א2 א17 אתכ{נעו} שנאיהון תחותיהון ויריתו א{ח}סנתהון ר1 אתכנעו שנאיהון תחותייהו ויריתו אחסנתהון נ10 אתכנעו שנאיהון תחותיהון ויריתו אחסנתיהון קר אתכנעו שנאיהון תחותייהו ויריתו אחסנתהון י*  32 דקב"ה] וקב"ה קר  33 ואתיב דיורין] ואתו דיורין א2 א17 ואתי דיורין ר1 נ10 י*  34    דף קכד ע"ב (שורה 7) רבי יהודה...ולעלמי עלמין] לית' נ10  34-35 האדון כמה...חוטר וגו'7] את פני האדון יי' צבאות א2 א17 האדון כמה דכתי' כי הנה האדון יי' צבאות וגו' ר1 מ קר י*  35 וכלא חד] וכל אחד א17 / ואתיב דיורין] ואתי דיורין א2 א17 ר1 י*  36 אדני] לית' ו5 פ2 אד' מ אד"נ קר / אלף דלית נון יו"ד] לית' א2 א17

דף קכד ע"ב

 1 ההוא דאקרי] ההוא דאתקרי א2 א17 / כמה דאיהו כתיב] כמא דכתי' דאיהו כתי' ו5 פ2 כמא דאיהו כתי' א2 א17 / אומר מראה8] אמ' מראת ו5 פ2 אמ' מראות א2 א17 י* אומר מראות ר1 אומר מראת מ קר  2 מראת כתיב] לית' ו5 פ2 / ומהו מראת שלימו] מהו מראת שלימו ו5 פ2 / דכלא] בכולא י*  2-3 (נ"א מראת...נו"ן יו"ד9] מראת מהאי אל"ף אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ו5 פ2 מראת למאי אי אדני א2 א17 מראת למאי אי אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ר1 מ קר י*  3 האי אקרי ככתבו] הא אתקרי בכתבו א2 א17 / והאי] והא ו5 והאי לא איקרי ככתבו והאי ר1  3-4 לא אקרי ככתבו] לא אתקרי בכתבו א2 א17  4 אלהים] לית' ר1 / כתיב] לית' ו5 פ2 / רבי יהודה] ר' יוסי {יהודה} א2 א17 / אמר] אומ' א2 א17  5 ולזמנא] ולזמנין ו5 פ2 א2 א17 ר1 מ קר י* / דעלאין] דעליונין פ2 / יי'] לית' א2 א17  6-7 בשמא עלאה...ולעלמי עלמין] אתר עילאה הוא ו5 פ2 בשמא אדני עילאה הוא והא אוקימנא מילי {בגוונין סגיאין אתפרשן מילי} וכלא חד בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמין א2 בשמא אדני עילאה הוא והא אוקימנא מילי וכלא חד בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמין א2 בשמא עילאה הוה והא אוקמוה מלי ובגוונין סגיאין אתפרשן מלי וכלא חד בריך רחמנא בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמייא ר1 בשמא עלאה הוה והא אוקימנא מלי ובגוונין סגיאין אתפרשן מלי וכלא חד בריך רחמנ' ברוך שמי' לעלם ולעלמי עלמין מ קר בשמא עילאה הוא והא אוקמוה מילי ובגוונין סגיאין אתפרשאן מילי וכולא חד בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמין י*

1 כתב היד משובש מאוד וקשה לקריאה. כמו כן כתב היד איננו כולל את כל הסימן. הוא מסתיים בדף קכד ע"א (שורה 2) אחרי הצירוף 'דקודשא בריך הוא'. שם גם מסתיימת פרשת משפטים ומתחילה פרשת תרומה.

2 רוב הטקסט של סימן זה מצוי בשוליים. מעניין לראות שהמעתיק של כ"י פ2 כבר העתיק את הטקסט מן השוליים לתוך הדף. השוליים מתחילים בדף קכד ע"א (שורה 3) ועד דף קכו ע"א.

3 אחרי מילים אלה מסתיימת פרשת משפטים בכתב יד זה ומתחילה פרשת תרומה (בדף קעה ע"ב).

4 אחרי מילים אלה נגמרת פרשת משפטים בכתב יד זה ומתחיל טקסט מפרשת תרומה.

5 בדרך אמת כתוב: 'אחרים דא מאן'.

6 בדרך אמת כתוב: 'לקוטרא דאומלא (נ"א דכותלא) ? דבומלא' ובפירושו של גלאנטי כתוב: 'דטפסאן בקוטרייהו לקוטרא דאולמא נ"א דכולמא'.

7 בדרך אמת כתוב: 'צבאות מסעף פורה וגו' ויצא חוטר וגו''.

8 בדרך אמת כתוב: 'מרא/?ת אלהים'.

9 בדרך אמת כתוב: 'במראת במאי אי' ובפירושו של גלאנטי כתוב: 'ה"ג מראת (האי) [איהו] אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]