THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Va-Yeshev 181a - 183a

ספר הזוהר - פרשת וישב יעקב

דף קפא ע”א (34) - דף קפג ע”א (2)

כה”י: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר’ חיים ויטל (בתוך ס’ אור החמה לר’ אברהם אזולאי)

י - פירוש ”אור יקר” לרמ”ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר’ אברהם גלאנטי (ס’ אור החמה) / ג (ס"י) גלאנטי, ספרים ישנים / כ - ס’ כתם פז לר’ שמעון לביא

ל - ס’ אור הלבנה לר’ אברהם אזולאי / ממ - ס’ מקדש מלך לר’ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר’ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין) / ר* (חילופין של רובין)

ז - ס’ הזהר של מרגליות

דף קפא ע”א (34) - דף קפג ע”א (2)

 34 ירום ונשא וגבה מאוד] וגו’ קר / זכאה] תא חזי זכאה מ7 ר1  35 ארחי דאורייתא] ארחי אורייתא מ7 אורחי אוריתא מ23 ר1 אורחי דאוריתא א16 אורחוי דאוריתא ו6 אורחי דאורייתא פ4 אורחי ד’1 דאוריתא מס4 אורחוי דאורייתא י* / בהו] בה א16 / ת”ח] לית’ מ7 ר1 ות”ח א16  34-36 זכאה...אבל] לית' פ2  36 איהו] הוא ר1 / כד ברא קב”ה] קב”ה כד ברא פ2 ו6 י* כד קב”ה ברא א16  37 עבד לה לסיהרא[ג]] / עבד] עביד קר / לה(1)] לית’ מ7 ר1 מס4 ליה פ2 / לסיהרא] סיהרא פ4 פר6 מ קר / ואזער] ואזעיר פ2 ר1 מס4 י* / לה(2)] לית’ מ7 נ23 ר1 מס4 קר נהורא פ4 ליה פר6 / נהורהא] נהורה מ7 פ2 נהורא נ23 ר1 א16 ו6 פר6 מ י* לה פ4 נהורא דילה מס4 / לה מגרמה כלום] לך כלום מגרמה פ2  38 אתנהרא] אית לה לאתנהרא מ7 ר1 אית לאתנהרא נ23 א16 אית לה נהורא פ2 פ4 מס4 אית לאנהרא ו6 / בגין] מן קר / ובתוקפא] ותוקפא פ4 פר6 מס4  39 בי] ביה מס4 / ישראל הוו] הוו ישראל י* / משתדלין] משתדלי ר1 מס4 / ועלוון] ועלוין ו6 / דהוו] דהו פ4  40 עבדין] עבדי פ2 מס4 / וליואי] ליואי מ7 נ23 ר1 וליוואי פ2 ולוואי י* / וישראלי2[י*]] וישראל מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר / קשרין] קשירין מס4 / ולאנהרא] ולאנהרא בהו פר6 לאמשכא ברכאן ולאנהרא קר / נהורין] נהרין פ2 / ולבתר] בתר קר  41 דאתחרב] דאתחריב פ2 מס4 י* / בי מקדשא] בי מוקדשא פ2 / נהורא] נורא פ4 / אתנהירת] אתנהיר א16 / ושמשא] לית' פ2

דף קפא ע”ב

 1 אסתלק] דאסתלק פ2 / מנה] מיניה נ23 מינה פ2 ר1 ו6 פ4 מס4 י* / ולא אתנהרא] לית’ י* / אתנהרא] אתנהרת נ23 פ4 אתנהירת פ2 ר1 א16 מס4 קר איתנהירת ו6 / שלטא ביה] שלטאן מ7 שלטא ר1 שלטא בין ו6 שלטין ביה י* / וכאבין] לית’ מ7 ומכאובין ר1  2 כמה דאתמר] כמא דאיתמ' פ2 כמא דיתמר א16 / ובההוא זמנא] ובזימנא פ2 / דמטי] דימטי מ7 פ2 ר1 ו6 פ4 פר6 מס4 קר י* ייתי א16 / זמנא(2)] לית' פ2 / דסיהרא] סיהרא קר / דסיהרא לאתנהרא] לאתנהר סיהרא פ2  3 עליה] עלה מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 מס4 קר ג / אתמר הנה ישכיל עבדי] לית’ א16 אתער ג / דא הוא] דא היא א16 ודא הוא ג  4 ישכיל] ישכיל עבדי פ2 קר / כמאן] כמא פ2 כמה מ / ואתי] ואתא פ4 / לאתערא] לאתער(ת)א י*  5 כד”א] כמד”א נ23 כמ"ד מס4  7 יתער] איתער נ23 ר1 אתער א16 מס4 י* / לה] לית’ מ7 נ23 ר1 פ4 ליה פ2  8 כד”א] כמד”א נ23 כמ"ד מס4  9-8 כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים] וגו’ קר / ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים] וכו’ פ4 / יהיה שבעתים] יהיה (כאור) שבעתים י*  9 ובגין כך] ובגין דא מ7 ר1 א16 פר6 ובגין נ23 פ2 ו6 פ4 מס4 מ קר / יתוסף] דיתוסף נ23 פ4 מ קר דאיתוסף פ2 ו6 איתוסף א16 דאתוסף מס4 אתוסף י* / בה] עלה מ7 פ2 ר1 עליה נ23 / רוח] רוחא מ7 נ23 ר1 / ובגין כך] בגין כך פר6 מס4 ובג”ד י* / יתערון] אתערון י*  10 מיתיא] מתיא מ7 מס4 מתייא פ2 פ4 מיתייא י* / גו] תחות נ23 לית’ פר6 / עפרא] מעפרא פר6 / הוא] לית’ פר6 מס4 / עבדי] עבד נ23 א163 פ4 פר6 מס4 עב”ד ו6 / רזא] דרזא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 ורזא פ2  11 כד”א] כדכתיב מ7 ר1 א16 כמו דכתי’ נ23 כמא דכתי’ פ2 ו6 פר6 כמ"ד מס4 / (אל עבדו זקן ביתו וכד”א)[פ4 פר6 מ]] עבדו זקן ביתו כמה דאת אמר מ7 נ23 ר1 זקן ביתו וכמד"א פ2 עבדו זקן ביתו וכתי’ א16 עבדו זקן ביתו וכד”א ו6 אל עבדו זקן ביתו וכמ"ד מס4 אל עבדו זקן ביתו כד”א קר לית’ י* / אל עבדו] אל עבדו זקן ביתו מ7 ר1 א16 אל עבדו וגו’ קר אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו אל עבדו י*  12 מטטרו”ן[מ74 נ23 פ2 ר1 פ45 מ קר]] מטטרון א16 מטט”ר ו66 פר67 מטטר' מס4 עבדו זקן ביתו מטטרו”ן י* / כד"א] כמ"ד מס4  13 בגין] בגוון מ7 ר1 לית' פ2 / אתחזון] אתחאזן פ2 אתחזיין א16 אתחזן פ4 איתחזון מס4  14-13 ירו”ק וחוו”ר וסומ”ק[מ קר]] ירוק חיוור סומק מ7 ר1 פ48 ירוק וחיוור וסומק נ23 א16 ו6 ירוק וחיור וסומק פ2 מס4 ירו”ק וחיו”ר וסומ”ק פר69 ירוק וחוור וסומק י*  14 ידך] לית’ א16 / צדיק] דא צדיק ר1 צדיק10 פ4 / דעלמא] דעלמין מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6  15 האי] הא י* / ברזא] לית’ א16 / עלאה] דלעילא מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* / לאחייא] לאחיא מ7 לאחייאה פ4 לאחזאה לאחייא פר6 לאחיה י* / עפרא] ארעא נ23 א16 עלמא י* / ויתעביד] ותתעביד נ23 ואתעביד א16 מס4 י* / שליחא] שלוחא מ7 ר1 מ שליח א16 שלימא י*  16 דלעילא] לעילא ר1 / לאתרייהו לאינון גופי] לית' פ2 / גופי] גופין נ23 י* / (ס”א דאתאכלו)[מס4]] לית’ מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* דאיתכלו ר1 / דאתבלו] לית' ר1 מס4 דאתכלו פ2 מ קר [דאתבלי] [ואתדבקי] י*  17 אלהי השמים ואשביעך] לית’ מ7 ר1 אלהי השמים א16 ו6 פ4 / מאי] מאן מ7 ר1  18 לאתלבשא] רזא לאתלבשא מס4 / ברזא] ברזין מ7 ר1 / דשבע] בשבע פ2 / עלאין] לית’ מ7 ר1  19 אשה] אשה לבני י* / עפרא] ארעא פ4 מס4 / לאקמא] לאקום פ4 לאלקנו פר6 לאתתקמא מס4 / דכל אינון] לכל אינון א16  20 דאתקברו] לית’ י* / בה וזכו] וזכו בה מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 וזכו א16 פ4 מס4 דזכו י* / לאתקברא] לית’ מ7 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 / אינון] לית’ י* / יתערון] יתערו פ2 איתערון מס4 / בקדמיתא] בקדמותא נ23  21-20 כמה דאוקימנא] כדאוקימ’ קר  21 דכתיב] לית’ א16 / מתיך] מתיך וגו’ פר6 מתיך נבלתי יקומון י* / בקדמיתא] ובקדמיתא פ2 / מתין] מתייא מ7 מיתיא נ23 מתיא ר1  22 נבלתי יקומון אינון מתין דשאר ארעאן] לית’ מ7 נ23 ר1 פ4 פר6 מס4 נבלתי אלין אנון מתין דשאר ארצות ו6 / ועל דא] וכל דא ל11 / גופיהון] גופיא מ7 ר1 גופא פ4  22-23 נבלתי יקומון...דאתקברו תמן] לית' פ2  23 דישראל] לית’ פ4 מס4 / דאתקברו תמן] נבלתי יקומון אינון מתין דשאר ארען וע”ד לאינון גופיהון דישראל דאתקברו תמן י* / דשאר] שאר פ2 א16 / דשאר עמין עע”ז דאסתאבא] דשאר עמין דאיסתאב (?) פר612 / עע”ז[מ קר]] לית’ מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 מס4 י*  24-23 דאסתאבא ארעא מינייהו[פ4]] דארעא אסתאבת מינייהו מ7 ר1 דאסתאבת ארעא מינייהו נ23 א16 דאסתאבת ארעא מנייהו ו6 י*  24 אשר] לית' פ2 / דעלמא] לית’ פ4 פר6 מס4 י*  25 דנפקי] נפקין נ23 / מההוא] מגו ההוא פר6 קר / נהר] נהרא מ7 ר1 / ונפיק] ונפקי פ2 / לקב”ה] דקב”ה פ2 י* / אשר] לית' פ2  26 דא גופא] לבני אשה דא גופא מ7 נ23 ר1 לבני דא גופא פ2 / גופין] גופי פ2 / דעמין עע”ז[מ קר]] דשאר עמין מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 פר6 מס4 י* שאר עמין פ2 א16  27 דזמין] וזמין פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 קר י* / קב”ה] לית’ א16 / מארעא] מעפרא י* / כד"א] כמ"ד מס4  28 כמאן] כמה נ23 כמא ר1 / דמנער] דנעיר מ7 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 / דילה] דיליה פ2 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 דליה קר / כי] כי אם נ23 ר1 י* / תלך ארצי] לית’ מ7 נ23 פ2 ר1 תלך א16 ו6 פ4 פר6 מס4 קר ארצי י*  29 היא] הוא י* / קדישא] לית' פ2 דישראל קדישא ו6 / דאיהו] דאיהי מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר י* לית' פ2 דהיא א16 / קדמאה] קדמא פר6 / ארעין] ארעאן נ23 פ2 ר1 ארען ו6 ארעי פ4 עמי ארעאן פר6 / כמה דאתמר] לית’ י*  31-29 (ועל דא כי אל ארצי דא ארעא קדישא דאיהו דיליה בין כל שאר ארעין דפליג לון לממנן אחרנין)] ועל דא כי אם אל ארצי דא ארעא קדישא דאיהי דיליה אבל שאר ארעאן לאינון ממנן אחרנין מ7 ועל דא כי אם אל ארצי דא ארעא קדישא דאיהי קדמאה לכל שאר ארעאן כמה דאתמר ועל דא כי אם אל ארצי דפליג לון לממנן אחרנין נ23 ועל דא כי אל ארצי דא ארעא קדישא דאיהי דיליה וכל שאר ארעאן אית להו ממנן אחרנין פ2 ועל דא כי אל ארצי דא ארעא קדישא דאיהי דיליה אבל שאר ארעאן לאינון ממנן אחרנין ועל דא כי אל ארצי דאיהי דיליה בין כל שאר ארעאן דפליג לון לממנן אחרנין ר1 כי אל ארצי דא ארעא קדישא דאיהי דיליה וכל שאר ארעאן לאינון ממנן אחרנין א16 לית’ ו6 פ4 פר6 מס4 קר ועל דא כי אל ארצי דא ארעא קדישא דאיהי דיליה בין כל שאר ארען דפליג לון לממנן אחרנין מ ואיהי דיליה וכל שאר ארעין לאינון ממנן אחרנין י*  31 כי] כי אם נ23 לית’ פ2 א16 י* / דאמר] דאמא מס4 / מהו] מאי פ2 פ4 מה קר / ואל מולדתי(2)] אל מולדתי מ7 פ2 ר1 פ4  32-31 וע”ד...אלין אינון ישראל] ואל מולדתי ארץ ישראל ו6  32 אל] לית’ נ23 / כמה דאתמר (מהו)] לית’ קר / (מהו)[מ]] לית’ מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 פר6 מס4 י* ג / אלין] לית’ י* / אינון] לית’ פ2 א16 פ4 פר6 מס4  33 כמה דאתמר] לית’ א16 דאיתמר פר6 עשרה גמלים מגמלי אדוניו כמא דאתמר י* / אלין] לית’ מ7 ר1 י* / דהאי] דהיא פ2  34 עבד] לית' פ2 / כההוא] בההיא מס4  34-35 כמה דאתמר] לית' פ2  35 ואתתקן] ואתקן פ2 א16 / בידו] לית’ פ2 א16 פ4 מס4 קר / כל] וכל קר / טיבו] טיב קר  36-35 כל ההוא טיבו...וכל טוב אדוניו] לית’ פר6 מס4  36 רוחין] ורוחין מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* / דנפקי] דנפקין מ7 נ23 פ2 ר1 / ובוצינין] ובוסינין א16 פ4 קר / אדוניו] אדוניו בידו פ2 קר י*  37 שמושא] שמשא י* / דשמשא] לית’ קר י* / דאתמשכא[מ]] אשתמש מ7 נ23 פ2 ר1 דאשתמש א16 ו6 קר י* דאישתמש בה פר6 / בה] לית’ פ4 מס4 / אתר] אתרא מ7 נ23 ר1 הוא אתר י*  38 דארעא] בארעא מ7 כארעא ר1 ארעא פ4 פר6 מס4 קר / קדישא] דישראל קדישא ו6 / כד] כי ו6 פ4 פר6 מס4 / חריב] אתחריב י* / בי מקדשא] מקדשא פ2  39 אל באר המים] לית’ פ4 קר / לאתתקפא] לאתקפא מ7 ר1 א16 ו6 לאסתקפא פ2 / חילהא בתוקפהא] תוקפא וחילא מ7 ר1 חילהא ובתוקפהא נ23 חילהא בתוקפ' פ2 חילהא בתוקפא פר6 חילאה בתוקפהא מס4 חילהא כבוקפא קר חילהא ותוקפהא י*  40 לאקמא] לאחמא פ2 / לעת ערב(2)] לעת ערב דכתי' כי יעוו צללי ערב מס413

דף קפב ע”א

 1 דאלף] באלף מ7 נ23 פ2 א16 כאלף ו6 / כד”א] כמד”א נ23 כמ"ד מס4  2 וכתיב] דכתיב פ4 פר6 מס4 קר / דההוא] בההוא נ23  3 ולאחייא] ולאחיא מיתיא מ7 ולאחיא מיתייא ר1 ולאחייאה פ4 / בקדמיתא] כקדמיתא מס4 כדקדמיתא קר / בני עלמא] עמין מ7 ר1 / דשאבי מימוי דאורייתא] דשאבין מימי אורייתא מ7 דשאבין ממימי אוריתא נ23 דשאבין מימי דאוריתא פ2 א16 ו6 דשאבין מימי אוריתא ר1 דשאבי מימי דאורייתא י*  4 (ושאבין)[מ קר]] לית' מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 י* ג / דאתעסקו] דיתעסקון מ7 ר1 / ממימי] ממימוי ו6 ממימהא י* / דאורייתא] אורייתא מ7 אוריתא נ23 א{ו}ריתא ר1 לית’ י* / ואתתקפו באילנא דחיי] לית’ מ7 ר1 ואתתקפו באילנא חיי נ23 ואתקפו באילנא דחיי פ4 ואיתתקפו בחיי פר6 / ואינון] דאילין י*  4-7 דבין דאתעסקו...בגווה] לית' פ2  5 גרמא] גרם פ4 / דיקומון בקדמיתא] די יקומון אינון בקדמיתא מ7 ייקומין אינון בקדמיתא נ23 דיקומון אינון בקדמ' ר1  6 יוצאות] יוצאות לשאוב מים י* / מאי יוצאות] לית’ פ4 / כד”א] כמד”א נ23 / דזמינא] דזמינו ר1  7-6 כד”א וארץ רפאים תפיל דזמינא ארעא למפלט מנה כל רוחין דאינון בגווה ועל דא כתיב יוצאות] דזמינא א16 / דזמינא ארעא למפלט מנה כל רוחין דאינון בגווה ועל כתיב יוצאות] מיתייא פ4 סימנא פר6 מתייא מס4  7 ארעא למפלט מנה כל רוחין דאינון בגווה ועל דא כתיב יוצאות] לית’ ו6 / כל רוחין] כל גופין י*  8 ולקבלא לה] ולקבלא ליה פ2 / מתקנא מאתרה] מתתקנא מאתרהא נ23 מתוקן פ2 ומתקנא מאתרהא א16 מתקנה מאתרא פר6  9 אומר] אמר מס4 / דהא אתמר] לית' פ2  10 למנדע] למינדע באורית’ קר  11 סלקת] סלקא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 סלק' פ2 סליקת פ4 / ואתקיימת] ואתקיימא א16 / אתדבקו] אדבקו פ2 א16 ו6 מס4 אידבקו פר6 אתדבקן י*  12 ידעו] ידען א16 ידעי ו6 פר6 מס4 קר י* / אתקיימון] יתקיימון נ23 א16 ו6 יתקיימו פ2 פר6 מס4 אתקיימו פ4 קר י* / דקאים[מ]] דקיימא מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 קר  13-12 למנדע ולמשאל] למשאל ולמנדע מ7 נ23 ר1  13 במה אתעסקת] במה דאתעסקת נ23 כמה אתעסקת קר / בהאי עלמא] בעלמא הדין מ7 ר1 בעלמא דין נ23  14 אנת בעי] אנא בעיא מ7 אנת בעיא נ23 ר1 גם אנת בעי פ2 / למשתי] למשקי פ4 מס4 / ולאתשקיא] ולאשתקייא י* / ובתרך] ולבם מ7 ולבתר נ23 ר1 / וגם] גם מ7 נ23 פ2 / בגין] לית’ נ23  15 אינון] לית’ י* / דאתשקיין] דאשתקיין מס4 / אתשקיין] אשתקייאן נ23 אשתקיין מס4 י*  16 דידעי] דידעין נ23 ר1 / דידעי פולחנא דמאריהון כדקא יאות דצדיקייא ידעי לספקא] דידע למפלח למאריהון וידעי לספקא י* / ידעי] ידעין נ23 ר1  17 וגם] גם פ2 / ודאי] לית’ א16 ו6  18 ודאי] ודא פ2 פר6 ודא מס4 / ההיא[קר]] לית’ מ7 ר1 א16 מס4 ההוא נ23 ו6 פ4 מ י* היא האשה אשר הוכיח יי' לבן אדני ודא פ2 / (ס”א באתערותא דצלותא דילי)] לית’ מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / איהו גופא] איהו ההוא גופא מ7 ר1 גופא פ4  19 לההיא] לההוא נ23 מס4 / דהא אתמר] הא אתמר א16 דאתמר מס4 / לגבי] לגביה מס4  20-19 לגבי...לגבי דכורא] לית’ מ7  20 נוקבא] נוקבתא נ23 ר1 / דנוקבא] לית’ נ23 / לגבי] לגביה מס4 / ואתערב] ואתערת י* / בהדא] נהרא מס4  21 דלעילא] לעילא י* / ובגין כך היא האשה] ותיאובתא דנוקבא א16 / הוא] רזא ר1 / גופא] מן גופא מ7 נ23 פ2 ר1  22 דאיהו] דאיהי מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 י*  23 כדקאמרן] כדאמרן פ2 כד קאמ’ ו6 כדק' אמרן מס4 כדקאמר י* / דאלין] דאינון מ7 ר1 לית' פ2 / יקומון יקומון] יקומון פ2 מס4 / אחרנין] אינון אחרנין ר1  24 ארעאן] ארעא מס4 עלמא י* / ויתקיימון] אתקיימו י* / שלים] שלימו מס4 / ויתחדתון] וידחדתון פ2 ויתחדתתון מס4 / בחדתותא] בחדותא פ2 ו6 בחדוותא ר1  25 וכדין כתיב בההוא זמנא] וכדין בההוא זמנא כתיב מ7 פ2 ר1 א16 ו6 פר6 קר י* וכדין בההוא זימנא כתי’ נ23  25-26 ובגין כך] ובגין כך כתיב פ2  26 לאהדרא נשמתין כל חד וחד לאתריה] לית' פ2 / חד וחד] וחד מס4 / לאתריה] לאתרא מס4  27 מסטרא] בסטרא פ2 פ4 פר6 מס4 (ב)[מ]סטרא י* / אינון] אלין נ23 פ2 / כדקאמרן] כדק' אמרן מס4 כדקאמר י*  27-דף קפב ע"ב (3) כאשר שממו...וגו' ואתמר] לית' פ2  28 כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם] וגו’ קר / ותארו מבני אדם] לית’ מ7 ר1  29 אתגלי] אתגליאת י* / ארען] ארעין ו6 / נוכראין] נוכראן א16 ו6 נוכרן י* / מה] הא י*  30 מר יבכיון] לית’ מ7 נ23 ר1 מר יכביון י*  31 בכיה ואבלא] בכית אבלא ו6 / וכל דא] לית’ נ23 א16 / עלה] על א16 / דאתגלייא] אתגליא א16 דאתגלא פ4 מס4 / מאתרה] מאתרהא נ23 א16 י* / דאיהי] ההיא ר1 / משתנית] אשתנית א16 מס4 י*  32 דהות] דהוה פר6 מס4  33 כן(1)] לית’ מ7 ר1 / מראהו] מראהו וגו’ א16 / כן(2)] לית’ מ7 / מראהו(2)] לית’ י*  34 מהאי] ד"א משחת מאיש מראהו מהאי ר1 לית’ פר6 / דיוקניה] מאיש מראהו דיוקניה קר / וגווניה מכמה דהוה] בגוונוי מ7 ר1 וגוונוי ?14 דהוה פ4 וגווניה כמא דהוה פר6 / מאיש מראהו] לית’ קר / כד”א] כמה דכתיב מ7 נ23 ר1 כמא דכתי’ פר6 כמ"ד מס4  35 אלביש] לבשו מס4 / אשים] חשית ר1 הושית מס4 / מיומא דאתחרב] מן יומא דאתחריב מ7 ר1 מן יומא דאתחרב נ23 מיומא דאתחריב ו6 מס4 דמיומא דאתחרב קר  36 בנהורא] בקיומא פ4 קר / שריין] אשתכחו מ7 ר1 שריאן נ23 א16 / באתר] באתרא מ7 נ23 ר1  37 כד”א] כמה דכתיב מ7 נ23 ר1 ו6 כדכתי’ א16 כמ"ד מס4 כמא דכתיב י*  38 משחת] כן משחת מס4 י* / מראהו] מראהו וגו’ א16 / ודא הוא] ודא מ7 ר1 י* / כמה] לית' מס4  39 לא נאמר[מ]] לא כתיב מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / שריין] שריאן נ23 ו6  40 כחדא] לית’ י* / כמה דאתמר] כמא דכתי’ ו6 / דא] דהא מ7 נ23 ר1 ו6 פר6 מס4 מ י* לית’ פ4 קר / בההוא] דבההוא פ4 קר / דלא] לא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 מ י*

דף קפב ע”ב

 1 בהדה] בהדיה מ7 ר1 לית’ פר6 / נשמתין] דנפקין ר1 / דנפקי] דנפקין מ7 נשמתין ר1 / הוי] הוו מ7 ר1 / להו] להוא ו6 / שנויא] שיניא א16 לית’ פר6 / דהוו] דהוי נ23  2 יעקב יוסף] יוסף נ23  3 וגו’[מ]] לית’ מ7 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 קר י* וכו’ נ23 / ואתמר] ואי תמ’ א16 / מתפרשין] מתפרשאן פ2 / לעלמין] לעלמא פר6 / צדי”ק וצד”ק[פ2 פ415 מ קר]] צדיק וצדק מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר616 מס4 י* / כחדא] פרודא פ2  4 אתקריאת] אתקריא מ7 מ איתקריא נ23 ר1 אתקרי א16 ו6 פ4 מס4 קר י* איתקרי פר6 / אתקרי איהו] איהו איתקרי מ7 נ23 איהו אתקרי ר1 / דילה] דיליה א16 ו6 דנוקבא17 דילה מס4  4-דף קפג ע"א (2) כמה דאיהי...ויראו אחיו] לית' פ2  5 ואת בני זלפא] וגו’ קר / זלפא] זלפה נשי אביו פ4 / כדקא יאות] לית’ י*  6 ולאשתעשעא] לאשתעשעא י* / בחדוה דיליה] לית’ מ7 נ23 ר1 בחדוה דילה פ4 בחדווא דילה פר6 בחדוא דיליה מס4 י* / כלהו אתברכין] מתברכין מ7 ר1 י* כולהו מתברכין נ23 ו6 כולהו מתברכאן א16 כלהו מתברכן פ4 קר כלהו מתברכי פר6 כלהו מתרבין מס4 / בחדוה] בהדי נ23  7 יוסף] יוסף וגו’ קר / ביה] לית’ א16  8 וכל מה] וכל מאי ר1 פ4 / דאירע] דאיערע מ7 נ23 ר1 דארע פ4 / אירע] איערע מ7 נ23 אערע ר1 ארע פ4  9 ו”ו] וא”ו ו6 פ4 קר י*  10 ויבא יוסף...דהוה אמר] ויבא יוסף וכו' ג / רעה] וגו’ קר רעה אל אביהם י* / לאבוי] לאבוהי י* / עלייהו] עלוי פ4 מ לית’ קר  11 כד אינון] כאינון נ23 ו6 בעוד דאינון י* / חיין(2)] לית’ ו6 / וכי הא] וכי האי פ4 פר6 וכי הני מס4  12 שפחות] השפחות נ23 / היך] היאך י* / מזלזלין...אכלין] {אכלי} מס4 / אכלין] אכלי מ7 נ23 ו6 פ4 / והיך הוו אכלין] ואיך הוו אכלי ר1 ותו אכלי י*  13 עברין] עברי מס4 / דהא] דהוה פ4 מס4 לית’ קר / פקיד] דפקיד קר / בני] בנוי ו6 / פקודא דא] דא פקודא מס4 / כד”א] כמה דכתיב מ7 ר1 כמד”א נ23 כדכתי’ א16 דכתי’ פ4 קר כמ"ד מס4  14 אכלי ליה] אכלין מ7 ר1 אכלין ליה נ23 אכיל ליה י* / ועברין] ועברי מס4  15-14 לא תאכלו ואינון הוו אכלי ליה ועברין על פקודא דמאריהון] וכו’ פ4  15 קאמר] אמר מ7 נ23 ר1 קא אמ’ א16 / אתענש] נענש מס4  16 דאוקמוה] דאמרן מ7 ר1 דאיתמר נ23 / דיהבי] דהוו יהבין מ7 ר1 דהוו יהבי נ23 / עינייהו] עיניהון מ7 נ23 ר1 / בבנות] בבנת מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר / הוא] היא מ7 נ23 ר1 / רעה(2)] רעה ויבא יוסף את דבתם רעה ר1  17 לינקא] ויבא יוסף את דבתם רעה לינקא מ7 נ23 / (ד”א ל”ג אע”ג)[מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר י*]] / דאתיין] דאתיאן א16 ו6 / מסאבא] דמסאבא מ7 ר1  18 מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתנת פסים] מכל בניו ר1 וכו’ פ4 מכל ? אחיו מס4 / הוא לו ועשה לו כתנת פסים] וגו’ נ23 הוא לו וגו’ א16 קר הוא לו ו6 י* / כתנת פסים] וגו’ מ7  19 רבי אלעזר] ר’ יהודה א16 / ואמר[מ קר]] לית’ מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 פר6 מס4 י*  20-19 וסגור דלתך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם] וגו’ קר  20 לך עמי בא בחדריך] לית’ מ7 נ23 ר1 א16 פ4 / כמה] לית’ א16 ו6 פ4 פר6 מס4 י*  21 קב”ה רחים לון] רחים לון קב”ה מ7 נ23 ר1 רחים לון ו6 קב”ה רחם לון פר6 / רחימותא דלהון] רחימו{תא} דילהון ר1 לית’ פ4 רחימות’ קר / דרחים] רחים מס4 / עמין עעכו”ם] שאר עמין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 י* עמין עע”ז מ שאר עמין עע”ז קר  22 עבדין] עבדי מס4 / תלת{י*]] לית’ מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר  23 מבעי] איבעי מס4 / לבר נש] לברנש נ23 א16 ו6 מס4 י*  24 לאזדהרא ולאסתמרא[מ קר]] לאסתמרא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 מס4 י* לאיסתמרא פר6 / ביה ההוא[ג]] בההוא פ4 מס4 קר / ידיען] ידיעאן מ7 נ23 ר1 ידיעין קר  25 דהא כד] דכד מ7 נ23 ? ר1 / אתער] יתער א16 ו6  26 נטיל] סליק פ4 קר / לאתערא] לאתעתדא מ7 נ23 ר1 לאתער א16  27 דאתער] דיתער מ7 ר1 מס4 י* דאיתער א16 / דלתתא] לתתא א16 ולתתא ו6  28 ובעי] לית’ י* / לאזדהרא] לית’ א16  29 במתא] ? ר1 לית’ א16 ו6 פר6 קר י* / ליבעי] ליבעיה מס4  30-29 לבר נש] לברנש נ23 א16 מס4 י*  30 למיהך] לאיזל י* / אוקימנא] אוקמוה י* / מלי] מילי מ7 ר1 א16 פ4 פר6 מיליה נ23 מלה ו6 לית’ י* / לאסגרא] לאסגראה פ4  31 בנח] מנח נ23 / דאסגר] דאסתגר מ7 ר1 פ4 דאיסתגר פר6 דאסתר מס4 / ישתכח] אשתכח נ23 א16 מס4 / קמי] קמיה נ23 ר1 פר6 מס4 קר / מחבלא] דמחבלא מ7 נ23 ר1 פ4 פר6 מס4 קר  32 יתחזי] תתחזי מ7 נ23 אתחזי י*  33 דמחבלא] מחבלא פ4 / דאעבד] דעבד י* / ליה] לית’ נ23  34 דקב”ה[מ]] קב”ה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 לית’ י* / בגין] בגים מס4 / רחימותא] דקב”ה רחימותא נ23 דרחימותא י* / דאיהו רחים לון] דרחים מ7 ר1 דאי הוא רחים לון ו6 דרחים לון מס4 דקב”ה רחים לון י* / דאיהו רחים לון לישראל] דישראל פ4  35 לגביה] יתיר א16 / כל] מכל א16 / שאר] לית’ מ קר / עכו”ם שנאין] לית’ מ7 ר1 שנאין נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 י* עע”ז שנאין מ קר  36 מתרחקין] מרוחקים א16 / ותא חזי] ת”ח פ4 י* / דרחים] דרחים ליה מ7 נ23 ר1  37 מאחוי] מאחוהי פר6 קר / הוו ליה] הוו א16 הוו להו י* / אחין] אחים ר1 / שכן] שם פר6  38 עמין עעכו”ם] שאר עמין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 מס4 י* עמין עע”ז מ שאר עמין עע”ז קר / גרים ליה] גרים ו6 מס4 קר / ההוא] ההיא א16 ו6 פר6 מס4 מ י* / דרחים ליה] דרחים יעקב ליוסף א16 דרחים ו6  39 דגרם] דגרים מ7 ר1 פר6 קר גרם פ4 גרים מס4 י* / דאתגלי] דיתגלי י* / אבוי] אבוה ו6 פר6 י* / בהדיה] לית’ מ7 ר1 / וגרם להו] וגרים לכולהו מ7 נ23 וגרים לכלהו ר1 וגרם להוא ו6 וגרים לון פ4 וגרים להו פר6 מס4 וגרם לון קר

דף קפג ע”א

 1 ולשכינתא] ושכנתא א16 / בינייהו] ביניהון א16 ו6 י* / דאתגזירת] דגזרת א16 ו6 י* דגזירת פר6 דכבר גזורה מס4 דאתגזרת קר / פסים] הפסים ו6  2 דעבד] ועבד פ4 דעביד פר6 דעבר מס4 / יתיר] יתיר על אחוי גרים להו גלותא ולאבוי וגרים מכירתו לישמעאלים מ7 ר1 יתירה נ23 יתיר וגו’ פר6 מס4 / מה כתיב] דכתיב מ7 ר1 / ויראו אחיו] ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם וגו’ מ7 ר1 א16 ויראו אחיו וגו’ פר6 קר ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מס4 י*

1 האות ד’ מצויה בסוף השורה – כנראה המעתיק התכוון לכתוב ‘דאוריתא’ ולא היה לא מקום.

2 לא ברור מה כתוב בכ"י מס4 – יתכן שיש ‘י’ בסוף המילה אבל זה לא ברור.

3 מעל המילה יש שלוש נקודות בצורת משולש, שתיים בבסיס ואחת מעליהן.

4 מעל האות ט’ (השניה במילה) יש שלוש נקודות בצורת משולש: שתיים למטה ואחת למעלה.

5 כנ”ל.

6 אין שם גרשיים אלא יש כמו קו קצת עקום מעל האות ט’ הראשונה.

7 מעל המילה יש קו מעל ‘טט’.

8 מעל כל מילה (בערך באמצע המילה) יש שלוש נקודות בצורת משולש, שתיים בבסיס ואחת למעלה.

9 אין במילים גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש מעל כל מילה + כמו צורה של האות ‘ש’.

10 מעל המילה יש שלוש נקודות בצורת משולש, לא ברור לגמרי אם כתוב ‘צדיק’ או ‘צדק’ אבל ניראה לי שכתוב שם ‘צדיק’.

11 ראו גם: נפש דוד, מתוק מדבש, ידיד, אדרי

12 מעל כל המילים הללו יש קו עבה המנסה למחוק אותן.

13 מעל 'דכתי' כי יעוו צללי ערב' נמתח קו.

14 מילה לא ברורה.

15 אין גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש (שתיים בבסיס ואחת למעלה) מעל האות ‘צ’ שבכל מילה.

16 ייתכן שהיו מעל המילים נקודות שנמחקו.

17 מעל מילה זו נמתח קו.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]