THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 4, Chapter 4 Variant Readings]

Hilufim Be-Shallah 2 62a - 64a

ספר הזוהר פרשת בשלח

דף סב ע"א (שורה 23) – דף סד ע"א (שורה 5)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, ו5, ט1, פ5, קמ9, ו3, נ47, ו7, ו8, נ38, א17, ר1, ו16, פ2

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף סב ע"א (שורה 23) – דף סד ע"א (שורה 5)

 23 מן השמים] מן השמים גו' ט1  24 ומשביע לכל חי רצון] גו' ט1 / מה כתיב] מאי כתי' קמ9 ו7 פ2 / לעילא] לעילא מיניה א2 / ישברו] ישברו גו' קמ9 ו7 פ2 ט1 ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו א2 / כל אינון] {כל} ט1  25 וזקפאן] וזקפין פ2 ומזקפאן ט1 / (ס"א אבל)] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 י* מ קר / בני מהימנותא] בני הימנותא ט1  25-26 לקב"ה...מקב"ה] לקב"ה ר1  26 (ס"א אצטריכן למבעי)] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 י* מ קר / בכל] כל א2 / יומא] {יומא} ט1 / ויומא] יומא קמ9 / מקב"ה] לקב"ה א2 / צלותהון] צלותיהו ט1  27 דמצלי צלותיה] דצלי צלותיה י* / לגבי] לגביה ו7 לית' י* / קב"ה] לקב"ה י* / גרים] ה?א גרים קמ9 הוא גרים ו7 פ2  28 על ידוי] על ידיה י* / ההוא אילנא] דההוא אילנא קמ9 ו7 דהה?א שעתא אלנא פ2 / דמזון] {דמזון} ט1 / דכלא] לכלא א2 ר1 / (וטעמא דמלה ברוך יי' יום יום)] וטעמ' דמלה ברוך יי' יום יום ויעמ?ס קמ9 וטעמ' דמלה ברוך יי' יום יום יעמוס ו7 וטעמ' דמלה ברוך יי' יום יום יום פ2 וטעמא דמלה ברוך יי' יום יום ג' ט1 וטעמא דמלה ברוך יי' יום יום א2 ר1 מ קר וטעמא דמלה ברוך ה' יום יום י*  29 דאשתכח] דישתכח קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 / עמיה] מיניה א2 / קמי קב"ה] מקב"ה א2 קמיה דקב"ה ר1 / צלותא על מזונא] צלותיה על מזוניה קמ9 ו7 ט1 צלותיה על מזונין פ2 צלותיה על מזונא א2  29-30 כל יומא...כל יומא] כל יומא א2  30 דישתכחו על ידוי] דישתכח עימיה קמ9 ו7 דישתכח פ2 ט1 דישתכחו ר1 דישתכחו עמיה י* מ קר / ודא הוא ברוך יי' יום יום] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 י* מ קר  31 לא לבעי ליה לאיניש] לא לבעי איניש לאיניש פ2 {לא} ליבעי ליה לאיניש ט1 / ליומא אחרינא] ליומא אחרא קמ9 ו7 פ2 א2 י* דא ליומא אחרא ט1 / דלא] ולא קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 י* מ קר / לעכב] ליערב ר1 / יומא(2)] מן יומא דא ט1  32 הה"ד] הה"ד דכתי' פ2 / ויצא] ויצאו פ2 / יום ביומו דייקא] דבר יום ביומו דיקא קמ9 דבר יום ביומו דוקא ו7 פ2 {דבר יום ביומו} דיקא ט1  32    דף סג ע"א (שורה 7) ליומא אחרא...בני מהימנותא] ליומא בר מערב א2  33 לשבת] לע"ש {לשבת} ט1 לערב שבת ר1 קר / דאוקימנא] דאוקמינ' פ2 / מלא] מלי קמ9 ו7 פ2 / בכל יומא] בכל יומא ויומא קמ9 ו7 כל יומא ויומא פ2 ט1 / וכדין] כדין קמ9 ו7 פ2 / כתיב] לית' ט1  34 וגו'] ומשביע לכל חי רצון קמ9 ו7 פ2 ומשביע וגו' י* / ההוא רצון דאשתכח] ההוא דישתכח קמ9 ו7 ההוא דכתי' רצון דאשכח פ2 ההוא רצון דנפק ט1 / ונפק] ונפיק ו7 י* מ קר ונפקא ר1  35 לאשתכחא] לאשכח פ2 דאשתכח ר1 / מזוני] מזונא ו7 / בכל יומא ויומא] לכל יומא יומא קמ9 ו7 דכל יומא פ2 דכל יומא ויומא ט1 / ההוא איקרי] ההוא דאיקרי ט1 / מהימנא] מהימנותא ו7 פ2 דמהימנותא ט1 ר1  36 דבגיניה משתכחן] דע?/ליה משתכחי קמ9 דעליה משתכחי ו7 דעליה משתכחין פ2 מהימנא ברא דעליה משתכחין ט1 דבגיניה משתכחין ר1 / פתח ואמר[י* מ קר]] פתח קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1  37 את המיחלים] למיחלים קמ9 ו7 ר1 י* קר ואת המיחלים פ2  37-38 בארחוי...בארחוי] באורחוי ט1  38 לכלהו לעלאי ולתתאי] בכלא לעילא ותתא קמ9 ו7 פ2 לעילא {ותתא} ט1 לכלא לעילאי ותתאי ר1 י* מ קר / דתניא] ותאנא ט1  39 מאי דכתיב] מאי ר1 קר / מאי משמע] מאי משמע משמע קמ9 ו7 פ2 ט1

דף סב ע"ב

 1 קב"ה מתפאר] מתפאר קב"ה פ2 / פארא] פאר ט1 / בתפילין דמתחברא] ביה תפלין תו דאתחברן קמ9 ט1 ביה תפלין תו דאחברון ו7 ביה תפלין עד דאתחברא פ2 ביה תפלין תו דמתחברא ר1 קר בתפילין תו דמתחבראן י* מ  2-3 רוצה יי' ביראיו מבעי ליה מאי רוצה יי' את יראיו] מאי רוצה יי' את יראיו רוצה יי' ביריאיו מיבעי ליה קמ9 ו7 פ2 ט1  3 אלא] בלא ט1 / את יראיו(2)] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1  3-4 כלומר אפיק...דדחלין ליה] כלומ' דאפיק הה?א רצון ואיתרעי קב"ה ביה ליריאיו דאינון דדחלין ליה קמ9 כלומר דאפיק מיניה ההוא רצון ואיתרעי קב"ה ביה ליריאיו לאינון דדחלין ליה ו7 כלומ' דאפיק ההוא רצון ואתרעי קב"ה ביה ליריאיו דאינון דחלין ליה פ2 דאפיק לו ההוא רצון ואתרעי קב"ה ליראיו לאינון דדחלין ליה ט1 כלומר אפיק האי רצון ואתרעי בהו קב"ה ליראיו לאינון דדחלין ליה ר1 כלומר אפיק האי רצון ומתרעי בהו קב"ה ליראיו דדחלין ליה י* מ קר  4 ומאן אינון] ומאי אינון ו7 / דאפיק לון] דאפיק להו ט1 / האי רצון] ההוא רצון קמ9 ו7 פ2  5 ואמר[ט1 ר1 י* מ קר]] אמ' קמ9 ו7 פ2 / את המיחלים[מ]] למיחלים קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 י* קר / לחסדו] לית' י* / דמצפאן ומחכאן] ?חכאן קמ9 דמחכאן ו7 ט1 ר1 דמחדאן פ2 / ויומא] לית' ט1 / למבעי] למרעי ר1  6 מזונייהו] מזונא ט1 / דכתיב] לית' קמ9 ו7 פ2 / את המיחלים] למיחלים קמ9 פ2 ט1 ר1 קר אשר למיחלים ו7 / לחסדו] וגו' ר1 / רבי ייסא סבא] ר' ייבא סבא ט1 ר' יהודה סבא ר1 / לא אתקין] לא אתקנתא ט1  7 בכל יומא] בכל יומא ויומא פ2 / דבעא] דבעי קמ9 ו7 ט1 ר1 קר  7-8 קמי קב"ה...קמי קב"ה] קמי קב"ה י* / על מזוני...מבי מלכא] לתקן סעודתא כד ?תנון מבי מלכא קמ9 לתקן סעודתא כד ינתנון מבי מלכא ו7 אמר אתקין סעודת' כד יתנון מבי מלכא פ2 {אמר} אתקין סעודתא כד ינתנון מבי מלכא ט1 אמר נתקין סעודתא כד ינתנון מבי מלכא ר1 אמר לא נתקין סעודת עד דתתיהיב מבי מלכא מ אמר לא נתקין סעודת' עד דינתנון מבי מלכא קר  8 דבעי] דבעא פ2 / קמי קב"ה] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 קר / הוה מחכה] הוה מחכי קמ9 ו7 פ2 ט1  9 שעתא חדא] חדא שעתא קמ9 ו7 ט1 / הא עידן דתתיהיב] הא עדנא הוא ד?תנון קמ9 הא עידנא הוא דינתנון ו7 שעתא הוא דינתנון פ2 הא עתה עדנא הוא דינתנון ט1 הא עידן הוא דינתנון ר1 הא עידן דינתנון קר / ולהלאה] ולהלן קמ9 ו7 ט1 / אתקינו] דיתקינו קמ9  10 קב"ה] דקב"ה קמ9 ו7 פ2 ט1 / דאזלין] דאזלי קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 / עקימין] עמיקין {עקימין} ר1 / בארחי] באורחוי ו7 פ2 ט1  11 אורייתא] דאוריית' קמ9 ו7 פ2 ט1  12 את המיחלים לחסדו] ?מאן מ? למיחלים לחסדו קמ9 ר1 ומאן אינון למיחלים לחסדו ו7 ט1 למיחלים לחסדו פ2 י* קר / לחסדו דייקא] לחסדו דווק' ו7 ט1 למיחלי' לחסדו דוק' פ2 דיקא ר1 / (ס"א ובהא) אשתמודען] ובהא אישתמודעאן קמ9 ו7 ט1 ר1 י* מ קר ובדא אשתמודען פ2  12-16 בני מהימנותא...באורייתא] בני מהימנותא אינון אינון דאזלין בארח מישר באורייתא קמ9 בני מהימנותא אינון דאזלין בארח מישור באורייתא ו7 בני מהימנות' בכל יומ' ויומ' הה"ד ולקטו דבר יום ביומו ולא ביום אחר דכתי' למען אנסנו הילך בתורתי אם לא וגו' בגין אשתמודעינון אינון דאזלי באורח מישר פ2 בני מהימנותא {?יומא ויומא הה"ד ולקטו דבר ? ביומו ביומו קאמ' ולא ביום אנסנו ? אינון דאזלין באורח מישר באוריתא ט1 בני מהימנותא בכל יומא ויומא הה"ד ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו יום ביומו קאמ' ולא דבר יום ליום אחר וכל כך למה למען אנסנו הילך בתורתי אם לא בכאן אשתמודען אינון בני מהימנותא אינון דאזלי באורח מישר באוריתא ר1  16 אמר מהכא] אומ' כתי' פ2  17 בתר...באורייתא] גו' קמ9 ו7 ט1 לית' פ2 ר1 בתר דשבע נפשיה מלצלי ולמקרי אורייתא י* / אמר] אומ' פ2  18 לא יהב] דלא יהב פ2 / אורייתא לישראל] לישראל אורייתא י* / בין אינון] ביה אינון קמ9 ו7 לית' פ2  19 בני מהימנותא] בני הימנותא ו7 / ולא קיימין] ולא קיימי קמ9 פ2 ט1 ולאו קיימא ו7 / באורייתא] באמונה פ2 / ובמה אבחין לון במן] וכמה אבחין להו קמ9 ו7 ט1 ובמה אבחין להו תמן פ2  20 אנסנו[י* מ]] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 קר / דאשתכחו דאינון בני מהימנותא] דמשתכחי בני מהימנותא קמ9 ו7 ט1 דמשתכחין בני מהימנות' פ2 דאישתכח דאינון בני מהימנותא ר1 / רשים ליה קב"ה ברשימו] רשים להו קב"ה ברשימא קמ9 ו7 ר1 י* מ קר רשים להו קב"ה בדרג' פ2 רשים לה קב"ה ברשימא ט1 / דכתרא] לית' פ2 דבר ר1  21 חסד] ירא ר1 / כד"א] כמה דאיתמר קמ9 ו7 ט1 / המיחלים[מ]] למיחלים קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 י* קר / וע"ד למען אנסנו] הה"ד למען אנסנו הילך בתורתי אם לא קמ9 ו7 ט1 הה"ד הילך בתורתי אם לא פ2 והה"ד למען אנסנו ר1 מ קר הה"ד למען אנסנו י* / דלא] {דלא} ו7 / משתכחי] משתכחין קמ9 פ2 ט1 {משתכחין} ו7  21-22 בני מהימנותא] {בני מהימנותא} ו7 בני {מ}הימנותא ט1  22 מנייהו] לית' פ2 / אכריז] מכריז ו7 מכריז עלייהו פ2  23 ועם כל דא] ועל כל דא ר1 / לא החסיר] לא החסיר איש לפי אכלו לקטו קמ9 ו7 פ2 ט1  23-24 בההוא שעתא אשתלימו] בההוא זימנא דאישתלימו קמ9 ו7 פ2 ט1 בההיא שעתא אשתלימו י* מ  24 לתתא] לית' פ2 / כמה דאוקימנא] כמ' דאנן אמרינן פ2 / דכתיב] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 י* מ קר  25 עשרה] לית' פ2 / מים ושבעים תמרים וגו'] מים גו' קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 / ואתתקף] ואיתתקן קמ9 ו7 אתתקן פ2  26 קדישא] לית' פ2 / סטרי עלמא] סיטרין דעלמ' קמ9 ו7 פ2 ט1 / ואתתקף בשבעין] דאיתתקף ובשבעין ר1  27 וכלא] כלא פ2 ר1 / נטיף] נחית פ2  28 ומליא לרישיה דזעיר אנפין] ומלייה לרישיה דזעיר א{נ}פין קמ9 ומלייה לרישיה דזעיר אפין ו7 ומלייה לזעיר אפין פ2 ומלייה לרישא דזעיר אנפין ט1 ומליא לרישיה דזעיר אפין ר1 מ קר / ומההוא טלא] ומה הוא טלא קמ9 ט1 ומהו טלא ו7  29 הוה נגיד ונחית] הוה נחית ונגיד קמ9 ו7 / מנא] לית' פ2 ט1 ר1 י* מ קר / וכד הוה] וכד ט1 / גלידין גלידין ואקריש] גליפין פ2  29-30 מנא לתתא...לתתא] לתתא קמ9 ו7  30 כל אינון] כל {אינון} ט1 / בני מהימנותא] בני הימנותא ט1  31 ומברכאן] ומברכין פ2 / שמא קדישא] שמא עילאה קמ9 ו7 ט1 / עליה] עילא' פ2 / סליק ריחין דכל בוסמין] סליק ריחא ככל בוסמין קמ9 ו7 ט1 סליק ריח' בכל בוסמין פ2 סליק ריחא דכל בוסמין ר1 קר / דגנתא דעדן] דבגנת' דעדן פ2  32 שויה לקמיה] שויוה לקמיהו קמ9 ו7 שויה לקמיהו ט1 / בכל טעמא] בכל טעמיה י*  32-33 דאיהו בעי הכי טעים ליה ומברך למלכא קדישא עלאה] דאינון בעו הני טעמין ומברכין למלכא עילאה קמ9 ו7 דאיהו הוה טעים ומברך למלכ' עילאה פ2 דאינהו בעו הני {נ"ל הוו} טעמין ומברכין למלכא עילאה ט1 דאיהו בעי הכי טעים ומברך למלכא קדישא עילאה ר1 דאיהו בעי הכי טעמין ליה ומברך למלכא קדישא עילאה י* מ קר  33 וכדין] ובגין פ2 / במעוי] במעוהי קמ9 ו7 / וידע] לית' פ2 / ואסתכי] ואסתכים פ2  34 בחכמה עלאה] בחכמתא עילאה קמ9 ו7 ט1 / דור דעה] פ2 / ואלין הוו] ואינון הוו קמ9 ו7 ט1 ואלין דביה הוו פ2 / ולהון] דילהון פ2 / אתיהיבת] אתיהיב קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1  35 לאסתכלא בה] לאסתכלא ביה י* / ארחהא] אורחהא קמ9 ו7 ארחיה פ2 אורח דא ר1 / מה] לית' פ2  35-37 מה כתיב בהו...מה כתיב בהו] מה כתיב בהו ר1  36 ולקטו] ולקטו גו' קמ9 ו7 ט1 ולקטו וטחנו ברחים או דכו וגו' קר / הוו נסבי לגרמייהו] הוו נסבין מלגרמייהו פ2  37 בני מהימנותא] בני הימנותא ט1 / מה כתיב] לית' קמ9 ו7 קר / במדוכה וגו'] במדוכה ובשלו בפרור פ2 / מאן] מה י*

דף סג ע"א

 1 כל האי] לכל האי פ2 ט1 / דאינון לא הוו] אינון דלא הוו קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 קר / בני מהימנותא] בני הימנותא ט1 / כגוונא] לית' ר1  1-4 דא אינון דלא...בני מהימנותא] דא אינון דלא הוו בני הימנותא קמ9 דא אינון דלא הוו בני מהימנותא ו7 דא אינון דלאו בני מהימנא ביה בקב"ה לא בעאן אורית' ואינון בעאן לאטרחא גרמייהו כל יומ' וליליא בליליא דילמ' לא סליק בידייהו פתא דנהמא מאן גרים האי בגין דלא בני מהימנות' פ2 דא אינון דלא הוו בני הימנותא ט1 דאי אינון דלא מהימני ביה בקב"ה לא בעאן לאסתכלא ביה באורחוי ואינון בעאן לאטרחא גרמייהו כל יומא בתר מזונא יממא ולילי דילמא לא סליק בינייהו פתא דנהמא מאן גרים לון האי בגין דלא אינון בני מהימנותא ר1  4 אוף הכא...דגרמייהו] אוף הכי שטו בשטותא דלגרמייהו קמ9 ו7 אוף הכא שטו לגרמייהו פ2 אוף הכא שטו בשטותא דלגרמייהו ט1  5 ובעאן] בעאו קמ9 בעאן ו7 ט1 / הדא הוא דכתיב וטחנו ברחים] טחנו ברחים או דכו במדוכה גו' קמ9 ו7 פ2 ט1 טחנו ברחים ר1  5-6 דא לא סליק] דא ליבא לא סליק קמ9 ו7 דהא לא סליק פ2 דא לדא לא סליק ט1 לא סליק ר1  6 בידייהו] בידוי פ2 / דכתיב] לית' פ2 / והיה] היה פ2 / מאן גרים] מאן יתיר ר1  7 לון] להו פ2 / האי בגין[ט1 י* מ קר]] האי אינון קמ9 ו7 בגין פ2 ר1 / בני מהימנותא] בני הימנותא ט1 / אמר רבי יוסי[פ2 ט1 ר1 י* מ קר]] א"ר קמ9 ו7  8 דליש] דלוש פ2 / כתרגומו ואיכא[פ2 ר1 י* מ קר]] כ/בתר' איכא קמ9 בתר איכא ו7 כתרגו' איכא ט1 ואיכא א2 / אתחזר] אתחזי קמ9 ו7 פ2 ט1  8-9 אוף מנא אתחזר לכמה גוונין] לית' קמ9 ו7 אוף הכא מנא אתחזר לכמ' גונין פ2 {אוף הנא אתחזר לכמה טע?ים} ט1  9 אמר] אומ' קמ9 ו7 ט1  10 איש] לית' א2 / קמעא] קמעא 1 קמעא קמ9  11 והא כתיב] והכתי' פ2 ט1 א2 ר1 / לא העדיף] ולא העדיף קמ9 ו7 / אלא לפום] אלא לפי פ2  12 אינון] דאינון ט1 / דאכלין] אכלין ו7 ט1 / לקטין] לית' ט1 / אכלו מאן] אכלו אכלו מאן פ2 / ובגיני כך] ובגין פ2  13 בעבדא או באמתא] בעבדא {או} באמתא לא קמ9 בעבדא לא באמתא פ2 בעבדא או באמהו ט1 בעבדא או באמתו א2 בעבדיה באמהא ר1 / ואמר דהוא דיליה] וסבור דאיהו דיליה קמ9 א2 ר1 וסבר דאיהו דליה ו7 וסבור דיליה הוא פ2 וסביר דאיהו דיליה ט1 וסבור דהוא דיליה י* מ קר / אתא] ואתא ט1  14 ואמר] א"ל א2 / עבדא] עבד קמ9 ו7 פ2 / דילי הוא] דילי איהו פ2 דילי {הוא} ט1 / לקמיה] קמיה קמ9 ו7 קמי פ2 משה ט1 לגבי א2 לקמי י* / דמשה] משה פ2 י* קמי ט1  14-15 כמה נפשאן בביתך] כמה נפשין בביתיה דדין קמ9 ו7 פ2 כמה נפשן בביתיה י* מ  15 וכמה נפשאן בביתיה דדין] וכמה נפשין בביתך קמ9 ו7 וכמה נפשאן בביתא דדין ט1 וכמה נפשין בביתה דדין א2 וכמה נפש(א)ן בביתיה דדין י* וכמה נפשאן בביתך דדין מ / וההוא שעתא] וההוא עבדא קמ9 ו7 פ2 א2 והאי עבדא ט1 וההיא שעתא י* מ  16 ייתי לגבאי] ייתי ליה לגבאי קמ9 ו7 פ2 ט1 ייתי לגבי א2 / למחר] למארי ר1 / נפקו ולקטו] נפקי ולקטי ט1 נפקין ולקטין א2 נפקו ללקוט ר1 נפקו לקטו י* / ואתיין] ואיתון קמ9 ו7 פ2 אתיין ט1 ר1 / קמי] לקמי ט1 קמיה מ קר  17 הוה] {הוא} קמ9 הוא ו7 ט1 א2 לית' פ2 / ההוא עומרא] הוי עומרא קמ9 חד עומרא ו7 פ2 ט1 א2  18 דעבדא] דעבד פ2 דמנא א2 / בההוא מנא] לההוא עבדא א2 בההיא מנא ר1 / דהא חד עומרא[ד"א]] וחד עומרא קמ9 ו7 ט1 ר1 י* מ קר וחד פ2 לית' א2 / לכל נפש ונפש] לכל נפשא ונפשא קמ9 ו7 פ2 ט1 ולכל נפש {ו}נפש א2 / מדיד] ומדיד קמ9 ו7 ומדין פ2  18-20 מביתיה...מביתיה] מביתיה {ומדיד לדין ואשכח חסירא התנא דעבדא לההוא מנא וחד עומרי לכל נפש ונפש מביתיה} ט1  19 ואשתכח] ואשכח קמ9 ו7 פ2 י* מ קר אשתכח א2 ר1 / ההוא מיכלא] ההוא קמ9 ו7 דההוא פ2 עומרא דההוא א2 / דעבדא] עבדא פ2 א2 / בההוא] לית' ר1 / מנא דיליה] מנא קמ9 ו7 פ2 א2 במנא דיליה ר1 / וחד עומרא] וחד עומר פ2 לית' ר1 / לכל נפש] לית' ר1  20 ונפש מביתיה] לית' ר1 / דדין הוא] דדין ט1 / איש] לית' י*  21 נפשתיכם] נפשותיכם גו' ט1 / אמר ר' (נ"א ייסא) חייא] אמ' ר' חייא קמ9 ו7 פ2 ר1 י* מ קר א"ר אחא ט1 א2  22 ערב] לית' קמ9 ו7 פ2 / ובקר] וכתי' ובקר א2  23 במאי] במה ו7 פ2 ט1 א2 במאן ר1 מ קר / ינדעון] יידעון ר1 ידעין י* קר / ויומא] לית' ט1  24 קב"ה] דקב"ה פ2 ט1 / בצפרא] ובצפרא י* מ קר / בההוא] ובההוא א2 / דאקרי] דאיתקרי קמ9 ו7 פ2  25 והא אוקמוה] והא אוקימנא א2 / יצחק] צלי יצחק ט1 / תקן] לית' ט1 / תפלת] לית' פ2 / המנחה] מנחה ט1 / (מאי קא מיירי) ועל דא] מאי קא מיירי קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 י* מ קר  26 וידעתם] וידעתם כי יי' וגו' א2 / אתער] יתער ט1  27 ממצרים] מארעא דמצרים ט1 / דהא בההוא] דבההוא ט1 / בעלמא] בעלמא תנדעון תנדעון דבההוא דינא אפיק יי' יתכון ממצרים ובקר וראיתם את כבוד יי' דהא בההוא זימנא איתער חסר בעלמ' ו7 בעלמא תנדעון דבההוא דינא אפיק יי' יתכון ממצרים ובקר וראיתם את כבוד יי' דהא בההוא זמנא אתער חסד בעלמא קר  28 ויתן] ויהב ט1 / ר' חייא אמר] אמ' ר' חייא קמ9 ו7 ט1 א2 א"ר יהודה פ2 / איפכא] לית' א2 / מה כתיב] מאי כתי' קמ9 ו7  29 וגו'] לית' א2 / ביה] בה פ2 א2 / אתער] יי/אתמר קמ9 איתמר ו7 פ2 ט1 א2 / דההוא] בההוא פ2 {ד}ההוא ט1 דבההיא א2 / זמנא] {זמנא} ט1 / דאתער[ט1 א2 ר1 י* מ]] איתער קמ9 ו7 יתער פ2 / אתער נמי חסד] יתער חסד קמ9 ו7 פ2 א{י}תער חסד ט1 איתער חסד א2 ר1 י* מ קר  30 וידעתם] לית' פ2 / כי יי'] כי אני יי' ר1 / מארץ מצרים] ממצרים פ2 גו' ט1 / תנדעון ההוא חסד[א2 ר1 י* מ קר]] יתערון בההוא חסד קמ9 ו7 יתנדעון בההוא חסד פ2 תנדעון בההוא חסד ט1  31 דעבד...דמצרים] דעבד עמכין ? אפקי ינסן ממצרים קמ9 דעבד עמכון באפוקותכון ממצרים ו7 דעבד ?כון באפק?תכון ממצרים פ2 דעביד עמכון באפקותכון ממצרים ט1 דעבד עמכון באפקותכון ממצרים א2 דעבד לכון דאפיק יתכון ממצרים ר1 דעבד עמכון דאפיק ה' יתכון מארעא דמצרים י* דעבד עמכון דאפיק יתכון מארע' דמצרי' מ דעבד עמכון דאפיק יתכון ממצרים קר  31-32 את כבוד יי' כבוד יי'] את כבוד יי' {כבוד יי'} ט1 כו' ר1 את כבוד ה' י* את כבוד יי' קר / הא ידיע] הא ידיע' היא פ2 לית' א2 ר1 הוא ידיע י* מ קר ד"א / וגו'[קמ9 פ2 מ קר]] לית' ו7 ט1 א2 ר1 י*  32-33 אמר ר' ייסא[י* מ קר]] אמ' ר' יוסי קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 א"ר ??סא ר1  33 נימוסוי] נימוסי קמ9 פ2 / בר דאינון] בר אינון קמ9 ו7 ט1 א2 ר1 י* מ קר ניר אינון פ2 / לון] להו א2  34 כמה דאתמר] לית' ר1 / תאני] תנא פ2 ותאני ט1 / מהאי] מההיא א2 / צדיקייא] צדיקים פ2  35 בהאי גוונא] בכה"ג ט1 בהאי עלמא א2 / לא אלא יתיר] ולא יתיר לא אלא יתיר ט1 / הוה] הוי קמ9 הוי לא ו7 הוו פ2 ט1 / מאי איהו] ומאי איהו פ2 ט1 ר1 י* מ קר  35    דף סג ע"ב (שורה 28) לא אלא יתיר...למלכא] לית' א2  36 דאוקימנא] דאוקמינ' פ2 / דכתיב] לית' ט1 / ולבקר בהיכלו] גו' ט1 ר1  36-37 וכתיב...וגו'] לית' ר1  37 וגו'[ט1 י* מ קר]] לית' קמ9 ו7 פ2  38 השבת] השבת וגו' קמ9 ו7 פ2 ט1 / פתח] פתח ואמר ט1  38-39 קראתיך יי'] גו' ט1  39-2 שיר המעלות סתם...קראתיך] לית' קמ9 פ2 ולא פירש מאן אמרו ו7

דף סג ע"ב

 1 דזמין] לית' ט1 / למימריה לדרי עלמא] לדארי דארין ט1 למימרא לדרי עלמא ר1 / ומאי הוא] ומאי איהו ט1  2 קראתיך] קראתיך יי' ט1 / כל מאן] {כל} בר נש ט1 / דמצלי צלותא] דמצלי צלותיה קמ9 ו7 דמצליה צלותיה פ2 דבעי בעותיה ט1 / קמי מלכא קדישא] קמי קב"ה הוא קמ9 ו7 פ2 / בעותיה] ט1  3 דישתכח] דישכח י* / בקב"ה] {בקב"ה} ט1  4 דוד] לית' ר1 / והא כתיב] והכתי' קמ9 ו7 ט1 / ודא] והאי ט1  5 כל בר נש] {כל בר נש} ט1 / קמי] קמיה ר1  6 דעתא (נ"א לבא)] דעתא קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 י* מ קר  6-7 (נ"א מעומקא דכל עומקין)] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 י* מ קר  7 מעמקא דבירא (נ"א דכלא)] מעומקא דבירא קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 י* מ קר / בגין] {ב}גין קמ9 / דינגיד] דנגיד ר1 / ברכאן] ב{ר}כאן ו7 / ממבועא] ממבוען פ2  8 ומאי הוא] ומאי איהו קמ9 פ2 ט1 ומה איהו ו7 אמאי הוא ר1 / ההוא(1)] לית' ו7 / ואשתכח] אישתכח קמ9 ו7 פ2 / ההוא נהר] ההוא אתר דנפיק מיניה אשתכח מיניה ההוא אתר קמ9 ההוא אתר ו7  9 מעדן] מעדן וגו' קמ9 ו7 פ2  10 עמקא(1)] מעומקא ט1 / דמבועין נפקין ונגדין] במבועין נפקי ונגדי פ2  11 שרותא] {ש}ירותא ט1 / מעילא] לעילא ר1 / לתתא] ותתא פ2 / א"ר חזקיה] דהא ג2  12 כד עתיקא סתימאה] כד ע{תי}קא סתימא קמ9 כד עמיקא סתימא ו7 כד עתיקא סתימא פ2 ט1 / ברכאן] ברכא פ2 / אשרי] שארי ט1  13 ואכליל] ואיתכליל קמ9 ו7 פ2 / ואתנגיד] ואינגיד פ2 / בירא (נ"א נהרא)] בירא קמ9 ו7 פ2 ר1 י* מ קר בידא ט1  14 דנחלין] דנהרין פ2 / אתנגידו] אתנגיד ר1 / ומתשקיין מניה כלהו] ומשקיין מיניה קמ9 ו7 ואשתקיין מיניה ט1 ואמשיכו מיניה ומשקין פ2 ומתשקיין מיניה ר1 י* מ ומשתקיין מניה קר  15 דכלא] לכלא קמ9 ו7 ט1 פ2 ר1  16 ויאמר משה...עד בקר] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 י* מ קר  17 ויומא] {ויומא} ט1 / כל שיתא] כל שירותא ר1 / מתברכאן] מתברכין פ2  18 וכל יומא] וכל יומא ויומא קמ9 ו7 פ2 / יומא דיליה] יומא דביה קמ9 פ2 ט1 ר1 י* מ קר יומא רביה ו7 / משה אמר] אמ' משה קמ9 ו7 פ2 ט1  19 עד בקר] עד בקר עד בקר קמ9 ו7 פ2 / דלא יהיב] דלא יוסיף פ2 / ולא יוזיף] ולא יוסיף קמ9 ו7 ט1 ר1 קר ולא יתן פ2 / דא לחבריה] דלא לחבריה ו7 {דא} לחבריה ט1  20 יומא דיליה] זימנא דיליה קמ9 ו7 פ2 / דהא לא שליט] ולא שליט קמ9 ו7 פ2 / יומא] לית' פ2  21-24 (נ"א א"ר יהודה...וכל אנון)] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 י* מ קר  24 חמשא[מ]] ש{י}תא קמ9 {שיתא} ו7 שתא פ2 ט1 ר1 קר חמשה י*  25 ואשתכח ביה] ואשתכח בהו ו7 פ2 ט1 ואשתכח בה ר1 / מה] מאי ט1  26 דאמר רבי אלעזר] דר' אלעזר ר1 מ קר דר' אליעזר י* / הכי] כן פ2  27 אלא הכי אוקמוה] אלא הא אוקימנא קמ9 ו7 אלא הא אוקמינ' פ2 אלא הא אוקמוה ט1 אלא הא אוקמוהו ג / הששי דאזדווגא (נ"א דאזדמנא) ביה] אבל הששי דאזדוג ביה קמ9 ו7 פ2 ט1 י* אבל הששי דאזדווג בהו ר1 אבל הששי דאזדווגא ביה מ קר  28 ובג"כ] בגיני כך קמ9 ו7 פ2 / אשתכחו ביה] אשתכח ביה קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 / תרין חולקין] תרי חולקין קמ9 ו7 / חד ליומיה] חד ליומוי א2 / וחד לתקונא בחדוותא דמלכא] וכד תיקונא דמלכא בחדוותא קמ9 וחד תיקונא דמלכא בחדוותא ו7 וחד תקונא למלכא בחדותא פ2 ט1 וחד לתקונא דמלכא בחדוות א2 וחד לתיקונא דמלכא בחדוותא ר1 י* מ קר  29 במטרוניתא] דמטרוניתא קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 י* מ קר / וההוא ליליא...ומתברכאן] וההיא ליליא זיווגא דמטרוניתא במלה ומת?רכן קמ9 וההוא ליליא זיווגא דמטרוניתא במלה ומתברכין ו7 וההוא לילה זיווגא דמטרונית' במלכא ומתברכין פ2 וההוא ליליא זיווגא דמטרוניתא במלכא ומתברכין א2 וההוא ליליא זווגא דמטרוניתא במלכא ומתברכא ר1 וההוא ליליא זווגא דמטרוניתא במלכא ומתברכאן י* מ קר  29-32 ומתברכאן...וזווגא דלהון)] {?רכן כל שתא יומין כל חד וחד בלחודוי ? בעי בר נש לסדרא פתורא בלליא ?בתא בגין דישרי עליה ברכאן מלעיל' ?כאן לא אשתכח על פתורא רקנייא} ט1  30 פתוריה] ?תירא קמ9 מתירא ו7 פתורא פ2  31 דשבתא] דשבת פ2 בשבתא ר1 / דשארי] דישרי קמ9 ו7 פ2 א2 / וברכתא] וברכה ר1 / לא אשתכח על פתורא ריקניא] לא משתכח על פתורא ריקנא פ2  32 (וההוא...וזווגא דלהון)] וההוא ליליא חדוותא דמטרוניתא במלכא וזיווגא דילהון קמ9 ו7 א2 ר1 קר וההוא לילה חדותא דמטרוניתא במלכא וזיווגא דילהון פ2 י* מ לית' ט1 / דידעין] לית' ר1  32-33 רזא דא] רזין דנן ט1 דא א2 לית' ר1  33 מע"ש לע"ש] משבת לשבת קמ9 ו7 פ2 א2 ר1 / מאי שבת יומא] מאן שבת ט1 מאן שבת יומא א2 ר1 / דביה] דבי ו7  34 שאר יומין] כל שאר יומין ט1 / והוא] לית' א2 / כללא] כללא דכלא קמ9 ו7 פ2 ר1 קר / דכל אינון] דכל אינון יומין ט1 כל אינון קר / ומניה מתברכין] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 י* מ קר  35 דאיהי] דאיהו ר1 י* / ודא היא כלה] ודא הוא כלא כלה ר1 ודא היא כלה (נ"א ודא הוא כולא) י* / דכתיב[מ]] וכתי' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 דכתיב (נ"א וכתיב) י*  36 היא לכם] היא לכם מחלליה וגו' קמ9 ו7 פ2 היא לחם וגו' ט1 / לכם ולא לשאר] נתן לכם לכם ולא לשאר קמ9 ו7 פ2 נתן לכם ולא לשאר ט1 א2  37 ביני] אות היא ביני פ2 / ובין בני ישראל] ובין בני ישראל אות היא לעולם קמ9 ו7 פ2 ובין בני ישראל אות היא א2 / ודא היא] ודא פ2 ט1 א2 ר1 / ירותת עלמין לישראל] ירותא לישראל לעלמין קמ9 ו7 פ2 ירותא דישראל לעלמין ט1 א2 ירותת דישראל לעלמין ר1 / וע"ד] על דא א2  38 וגו'[ט1 ר1 י* מ קר]] לית' קמ9 ו7 פ2 א2 / אוקימנא] אוקמוה קמ9 ו7  38-5 כתיב...ובעלמא דאתי] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 קר  39 ממקומו] לית' י*  43 מניה בפומיה] מניה בגין דבפומיה מ / בגין דאי יפוק מניה קא3] יפוק מיניה וקא י* מ

דף סד ע"א

 1 לבר] בר י* מ / אמין] לית' י*  2 חלולא] הלולא י*  3-4 ברוך...דא] לית' י* מ

1 יש שם רווח גדול מאוד.

2 כתוב שם: 'א"ר נראה שהוא טעות דהא ע"כ נמי הם דברי ר' חזקיה ונ"ל דל"ג לי' אלא ה"ג דהא כד עתיקא סתימאה וגומר....'

3 בדרך אמת כתוב: 'דחול דאי יפוק מניה'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]