THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 4, Chapter 4 Variant Readings]

Hilufim Be-Shallah 2 65b - 66a

ספר הזוהר פרשת בשלח

דף סה ע"ב (שורה 19) – דף סו ע"א (שורה 37)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, ו5, ט1, פ5, קמ9, ו3, נ47, ו7, ו8, נ38, א17, ר1, ו16, פ2

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף סה ע"ב (שורה 19) – דף סו ע"א (שורה 37)

 19 וצא הלחם בעמלק[מ קר י*]] וצא הלחם בעמלק וגו' קמ9 ו7 פ2 לית' ט1 א2 וכו' ר1  20 דקב"ה פקיד] דקב"ה אמאי סליק גרמיה קמ9 פ2 דקב"ה {?1} אמאי סליק גרמיה ו7 דקב"ה אמאי סליק משה גרמיה מהאי ט1 א2 ר1 דקב"ה פקיד אמאי סליק גרמיה קר  21 עקרא דמלה] עיקרא דכלא א2 / לההוא] לההיא י*  22 דלעילא] {ד}לעילא ט1 / ואנת] ואת ר1 / יהושע] לית' ט1 ר1 / זמין] אזמין קמ9 ו7 פ2 / דלתתא] דתתא ו7 / והיה] {והיה} ו7  22-24 דלעילא...דלעילא] דלעילא א2  23 ישראל דלעילא] וגבר ישראל דלעילא קמ9 פ2 דלעילא ו7 / גרמיה] לית' ר1 מ קר י*  23-24 ובגין כך...דלעילא] {? סליק משה גרמיה מקרבא ? בגין לאזדהרא בקרבא דלעילא ויתנצח} ט1  24 לאזדרזא] לאזדהרא קמ9 ו7 פ2 / בקרבא] לקרבא ר1 / ויתנצח] ואיתנצח ר1 / אמר ר' שמעון] אמר רבי שמעון דא קרבא קטרוגא דקב"ה הוה לעילא כמ' דאתמר לתתא דקב"ה הוה דהוו נסבי גברי וגזרי לון ע"י דרשימא קדישא ונטיל לון וארמון לון לעילא ואמרין מול לך מה דאת בעי ועכ"פ דקב"ה הוה קובלא קר / וכי] לית' א2  25 היא בעיניך] בעיניך פ2 / דא דעמלק] דעמלק א2  26 ואפי' ביומוי דגוג ומגוג[ר1 מ קר]] ואפי' גוג ומגוג קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ואפילו ביומוי גו ומגוג י* / לא ישתכח כוותיה] לא אשתכח כ ותי' קמ9 לא אשתכח כותי ו7 לא אשתכח כותיה פ2 ר1 לא אישתכח כוותיה ט1 לא ישתכח כוותה א2  27 חיילין] חייליה מ י* / תקיפין וסגיאין] סגיאין ותקיפין קמ9 ו7 ט1 א2 סגיאין תקיפין פ2 / דבכל סטרין] דכל סטרין ר1 / דקב"ה הוה] דקב"ה הוא א2  28 אל יהושע] אל יהושע בחר לנו אנשים ו7 ט1 א2 / ליהושע] אל יהושע פ2 י* אמ' ליהושע ט1 / והא בההוא זמנא[מ קר י*]] ובההוא זימנא קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1  29 ויהושע בן נון נער] ומשרתו יהושע בן נון נער גו' ט1 יהושע בן נון נוער א2 / בישראל] נערי בישראל ר1 קר / אלא משה] אלא אמ' משה א2 / בחכמתא] {ב}חכמתא ט1 חכמתא א2 ר1  29-30 וכמה הוו...מאי חמא] {?כמה הוו בישר תקיפין מיניה אלא משה בחכמתא איסתכל וידע מאי חמא חמא} ו7  30 לסייעא] לסייע פ2  31 לתתא] ולתתא קמ9 / אמר משה] ואמ' משה קמ9 ו7 פ2 / הכא תקיפא אתחזי] הכי איתחזי קמ9 א2 ר1 מ קר י* הדא איתחזי ו7 הדה אתחזי פ2 הכא איתחזי ט1  31-32 יהושע בההוא...אשתכח] ? בההוא זמנא בדרגא עילאה ? אשתכח אי תימ' דבשכינתא ?תכח} ט1  32 יתיר אשתכח] אשתכח יתיר א2 / דבשכינתא] דאת כנשתא ר1 / לאו הכי] לאו הכי הוא קמ9 ו7 פ2 / דהא] לית' א2  33 אתנסיבת] איתנ ט1 / ואתאחדת] ואתאחדא פ2 / אשתכח יהושע דאתאחד לתתא מינה] ואשתכח יהושע לתתא מיניה דאתאחד קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 קר אשתכח יהושע לתתא מינה דאתאחדת ר1 ואשתכח יהושע דאתאחד לתתא מיניה מ י*  34 דאתקרי] דאיקר קמ9 דאקרי פ2 ט1 א2 ר1 / מאי דכתיב] {מאי דכתי'} ט1  35-36 אהל בל יצען...לנצח ירושלם] וגו' ט1 / בל יסע יתדותיו לנצח ירושלם] לית' קמ9 ו7 פ2 א2  36 דאקרי] {ד}איקרי קמ9 אקרי פ2 / דלא ישתכח] דלא אשתכח א2 מ קר י*  36-38 דלא ישתכח...בל יצען] לית' קמ9 ו7 פ2  37 ודא] ודאי ר1 קר / דכתיב] לית' ט1 א2 / נער ודאי] לית' א2  38 דבכל יומא] דכל יומא ו7  39 דההוא נער] דאיהו נער קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 מ קר י* / לא ימיש מתוך האהל[ט1 ר1 מ קר י*]] לית' קמ9 ו7 פ2 / ויניק מניה] ויניק מינה קר  39-1 כך האי נער...תדירא] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 כך האי נער דלתתא לא ימיש מתוך האהל ויניק מיניה תדירא ר1 מ קר י*

דף סו ע"א

 1 כד חמא] חמא א2 מ י*  2 לסייעא לעמלק[ר1 מ קר י*]] לסיועא דעמלק קמ9 ו7 ט1 א2 לסיוע דעמלק פ2 / האי נער] הא נער ט1 / יקום[ד"א]] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 מ קר י* / וישלוט עליה לנצחא[ר1 מ י*]2] דשליט עליה לנצחאה קמ9 ו7 א2 דשליט עליה לנצחא פ2 ט1 קר  3 ליה] לית' א2 / בחר לנו אנשים] לית' א2 / וצא הלחם בעמלק] גו' ט1 / דילך האי[א2]] דילך הוא האי קמ9 ו7 פ2 ט1 ר1 דילך היא האי מ קר י*  4 דלתתא] לתתא א2 / זכאין בני זכאין] זכאין י*  5 דנפיק] דנפק פ2 ט1 א2 ר1 מ קר י*  6 ואתתקן] ואתתקף י* / בכמה תיקונין] לית' ט1 / דאתקינת ליה אמיה] דאתקנת ליה ע אימיה ו7 דאתקנת ליה אמא פ2 דאתקינא ליה אמיה י* / נוקמא] נקמא ר1  7 דברית] דא בברית ר1 / והיינו דכתיב[ר1 מ י*]] והיינו קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 קר / חרב נוקמת נקם ברית...דכתיב] לית' ר1  7-9 ודא הוא...נקם ברית] {? דכתי' לפי חרב לפי חרב ?י ולא לפום רומחין וזינין אלא ? דאיקרי חרב נוקמת נקם ?ית ט1 [ודא היא רזא דכתיב ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב לפי חרב ודאי ולא לפום רומחין וזיינין אלא בחרב ודאי היא האי דאיקרי חרב נוקמת נקם ברית] י*  8-9 לפי חרב ודאי...נקם ברית] לית' א2  9 אלא בחרב ודאי היא האי דאקרי חרב נוקמת נקם ברית] אלא ההיא דאיקרי חרב נוקמת קמ9 ו7 פ2 אלא הדרא ההיא דאיקרי חרב נוקמת נקם ברית ר1 אלא בחרב האי היא דאקרי חרב נוקמת נקם ברית מ קר  10 דלעילא] {דל?} ט1 / יקירין קדישין] יקירן קדישן ו7 פ2 א2 / לא אסתאבן] לא אסתאבו קמ9 פ2 א2 לא איסתאבון ט1 ולא אסתאבן י*  11 קרבא] {קרבא} ט1 / דלעילא] לעילא א2  12 וישב עליה] לית' קמ9 ו7 פ2 גו' ט1 / שריין] לית' ר1 / בצערא] בשלמא קמ9 ו7 פ2 עליה בצערא א2 / ויהא עמהון בצעריהון[ט1 א2 מ קר]] ויהי עמהון בצעדיהון קמ9 פ2 ויהי עמהון בצעדיהון {בצעריהן} ו7 ויהא עמהון בצערהון י*  13 בידיו...אמונה וגו'] בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה קמ9 ו7 פ2 א2 מ קר י* בידיו גו' ט1 בידיו ר1  13-14 מאי תמכו...ודאי)3] אמונא מהימנותא מהמנותא {ו}דאי קמ9 אמונ' מהימנות' מהימנות' ודאי פ2 מהימנותא ודאי א2 אמונה מהימנותא ודאי מ קר י* / מאי תמכו...ידוי אמונה] לית' ו7 ר1 מאי ויהי ידיו אמונה {? ודאי וכי על דאהרן וחור ? ? הוו ידוי אמונה אלא} ט1  14 וכי] ו א2 / תמיכו] סמיכו קמ9 פ2 קר דתמיכו מ / לידוי] ידוי פ2 בידוי א2 / הוו] ויהי א2  15 עביד מה דעביד[מ י*]] עב{י}ד קמ9 עביד ו7 ט1 א2 ר1 קר עבד פ2 / ודא מסטרא דיליה] ודא מסיטרא {דיליה} ו7 לית' ר1  16 מהימנותא] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 מ קר י* / אהרן] לית' א2 / סטרא דיליה] מסטרא דיליה ר1  17 וחור בגין דיתער סטר דיליה] וחור דיתער סיטרא דיליה קמ9 ו7 פ2 וחור {דיתער סטרא דיליה} ט1 לית' א2 וחור בגין דיתער סטרא ר1 וחור בגין דיתער סטרא דיליה מ קר י* / והוו] {והוו} ט1  18 לאשתכחא סיועא דלעילא[ט1 מ קר]] לאשכחא סיועא לעילא קמ9 ו7 לאשכח' סיוע לעיל' פ2 לאשתכחא סיועא לעילא א2 ר1 לאשתכח סיועא דלעילא י*  19 והיה כאשר ירים...כאשר ירים] והיה כאשר {ירים} משה ידו קמ9 והיה כאשר ירים משה ידו ו7 פ2 ויהי כאשר ירים משה ידו א2 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו' כאשר ירים ר1  19-20 דזקיף ימינא...דלעילא] {? ירים משה ידו דזקיף ימינ' ?לא דאתכוון בפרי?וי דידוי וגבר ? ישראל דלעילא} ט1  20 בפרישו] בפריסו קמ9 ו7 פ2 ר1 / ישראל ישראל] ישראל {ישראל} ו7 ישראל א2 / יניח ידוי] יניח ידו קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 מ קר י*  21 משתככין מצלותא] משתכחי במהימנותא קמ9 ו7 משתכחין במהימנות' פ2 מש{ת}ככי מצלותא ט1 משתככי מצלותא א2 / ידי משה] ידוי דמשה קמ9 ו7 פ2 ט1 א2  21-22 וגבר עמלק...וגבר עמלק] וגבר עמלק ר1  22 וגבר] וגמר פ2 / אע"ג] דאע"ג פ2 / דכהנא פריש ידוי בקרבנא4] דכהנא בעי לקרבנא קמ9 ו7 פ2 א2 דכהנא בעי לקרב{נ}א ט1 דכהנא פריס בקרבנא ר1 דכהנא פריש בקרבנא מ קר י* דכהנא בעי בקרבנא ג(י"ס דגרסי) / לתקנא גרמיה] לתקנא קמיה ר1  23 בעיין] בעאן א2 / דא דעמלק] דעמלק ט1 א2  24 בהימנותא] מהימנותא קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 לית' ר1 והימנותא מ קר י* / כדקא חזי] לית' ר1 / ויהי ידיו אמונה[מ קר י*]] ויהי ידיו קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 לית' ר1  25 ויהיו ידיו[מ קר י*]] ויהיו קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 / כלהו בימינא] כלא בימינא קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 מ קר י* / כתיב ויהי] כתיב ויהיו פ2 / וכתיב ידיו] וכתיב ידו פ2 ט1 א2 ר1  26 דהוא] דהיא פ2 / וכתיב] דכתי' קמ9 ו7 פ2 ט1 / ימינך יי' תרעץ אויב] לית' קמ9 ו7 פ2 וגו' ט1  27 ויאמר יי' אל משה...וגו'[מ קר]] ויאמר משה אל יהושע כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת קמ9 ו7 ויאמר יי אל משה כתב זאת זכרון ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק פ2 ויאמר יי' אל משה כתו זאת זכרון בספר א2 ויאמר יי' אל משה כתוב זאת זכרון בספר וגו' ר1 י*  28 עמלק...לפי חרב] עמלק גו' ט1  29 אלא ויחלש כמה דאתמר] אלא כד"א קמ9 ו7 אלא ויחלוש כד"א פ2 א2 אלא ויחלש כד"א ט1 אלא ויחלוש כמד"א ר1 / יהושע הוה חולש] יהושע הוא חולש ו7 פ2 ר1 קר  30 כמה דאתמר] כמה ד? ט1 / כתב זאת] כתוב זאת קמ9 ו7 א2 ר1 {כתו'} זאת ט1  31 זכרון] זכרון בספר קמ9 ו7 פ2 זכרון בספר גו' ט1 / דיקא] דוקא פ2 / דהא הוא] דא הוא א2  32 מחה אמחה] מחה אמחה את זכר עמלק א2 / זכר] את זכר עמלק ט1 זכור א2 / דוכרנה] דכרונא פ2 / דלעילא] לעילא קמ9 ו7 פ2 א2  33 עמלק] לית' פ2 / אלא אמר] אלא זמן קמ9 ו7 אלא קב"ה א2  34 קב"ה] אמ' א2 / ואנא אמחה] ואני אמחה קמ9 ו7 / אמר רבי יוסי] אמ ר' אסי ו7  35 עמין] לעמין ט1 / אייתין] איתי קמ9 ו7 אייתי פ2 א2 ר1 מ קר י* אי{י}תי ט1 / לקרבא בהו] לקרבא ביה א2  36 ובגין כך] בגיני כך ט1 / הוה חולש[ט1 מ י*]] הוא חולש קמ9 ו7 פ2 קר הוה חלש א2 ר1 / ויחלש יהושוע[מ]] ויחלוש קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ויחלוש יהושע ר1 קר י*  37 מלעילא] לעילא מ י*

1 נראה שכתוב שם: 'ת"ח'.

2 בדרך אמת כתוב: 'האי נער יקום לקבליה וישלוט עליה'.

3 בדרך אמת כתוב: 'ידא אמונה מאי תמכו בידיו אמונה'.

4 בדרך אמת כתוב: 'פריש (נ"א בעי) (נ"א פריס)'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]