THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 4, Chapter 4 Variant Readings]

Hilufim Be-Shallah 2 66a - 67a

ספר הזוהר פרשת בשלח

דף סו ע"א (שורה 38) – דף סז ע"א (שורה 8)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, ו5, ט1, פ5, קמ9, ו3, נ47, ו7, ו8, נ38, א17, ר1, ו16, פ2

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף סו ע"א (שורה 38) – דף סז ע"א (שורה 8)

 38 ויבן משה...ויבן משה מזבח[ר1 מ קר י*]] ויבן משה מזבח לפניו מזבח קמ9 ו7 ויבן משה מזבח פ2 א2 ויבן משה מזבח גו' ויבן משה מזבח ט1 / לקבל] לקביל קמ9 ו7 ט1 י* / ההוא] ההיא י*  39 שמו ההוא משה יי' נסי1] שמו יי' נסי ויקרא שמו דא מזבח יי' נסי קמ9 ו7 שמו יי' נסי ויקרא שמו דהאי מזבח יי' נסי פ2 שמו יי' נסי ט1 ר1 מ קר י* שמו יי נסי ויקרא שמו דההוא מזבח יי נסי א2 / מאי יי' נסי] לית' ר1 / דאנקים] דאוקים קמ9 ו7 דא נקים א2 דאינקים ר1

דף סו ע"ב

 1 דישראל] לית' פ2 / ומההוא זמנא] דהא מההוא זמנא קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 מ קר י* / אתקרי] לית' א2 / חרב[מ י*]] לית' קמ9 ו7 פ2 א2 ר1 קר / נקם] לית' א2 / רבי יוסי] ר' ייסא קמ9 ו7 פ2 / אמר] אומר פ2 ט1  2 ויבן משה מזבח] ויקרא שמו יי' נסי ויבן משה מזבח ט1 א2 / מזבח לכפרא] לכפרא ר1 / שמו דמאן[ד"א]] אמאי קמ9 ו7 פ2 דמאן ט1 א2 ר1 מ קר י*  2-3 אמר רבי חייא שמיה] לית' פ2  3 ההוא] דההוא י* / וכלא מלה חד על דאתפרעו[ר1 מ קר י*]] וכל חד מלה {עד} דאתפרעו קמ9 וכל חד מלה עד דאתפרעו ו7 וכלא חדא מלה עד ואתפרע פ2 וכלא מלה חד עד {נ"א על} דאיתפרעו ט1 וכלא חד מלה עד דאתפרעו א2  4 ההוא] ההיא ו7 / את קיימא רשימא קדישא[מ קר]] את רשימא קדישא קמ9 ו7 פ2 ט1 אתר רשימא קדישא א2 את קיימא ר1 את קיימא קדישא רשימא י* / דכיון[מ י*]] כיון קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 קר  5 את רשימא קדישא קיימא[מ י*]] את קיימא קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 קר / ההוא אקרי[ר1 מ?]] איקרי קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ההוא דאקרי קר? ההוא י* / לכפרא עליה] לכפרא עלייהו פ2  5-7 ומה שמיה...ומאן שמיה] {ומה שמיה יי' נסי כגוונא דא ויב? יעקב מזבח ויקר' לו אל אלהי ישראל למאן לההוא אתר דאיקרי ? לכפרא עליה} ומה שמ{י}ה ט1  6 שמיה] שמ{י}ה קמ9 / כגוונא דא] הגוונא ד"א / יעקב בנה מדבחא דכתיב ויצב שם מזבח[ט1? ר1?]2] ויבן יעקב מזבח קמ9 ו7 פ2 א2 ויצב שם מזבח מ קר י*  7 ויקרא לו] ויקרא שמו קר / דאקרי מזבח] דאקרי מזבח לכפרה קמ9 ו7 פ2 / ומאן שמיה] ומה שמיה קמ9 ו7 א2  6-8 יעקב בנה...ישראל] ויבן יעקב מזבח כו' ר1  8 מאי דכתיב ויראו את אלהי ישראל וגו'[ר1 מ קר י*]] מאי דכתי' כי לא יראני האדם וחי והכא אמרת ויראו את אלהי ישראל קמ9 ו7 פ2 א2 מאי דכתי' כי לא יראני האדם וחי והכתי' ויראו את אלהי ישראל ט1  8-10 וכי מאן...ויראו] לית' א2  9 יכיל] יכול קמ9 ו7 פ2 ר1 / והא כתיב] והכתי' פ2 ט1 / והכא אמר] והכא אמרת קמ9 ו7 פ2 ר1  10 ויראו] ויראו את אלהי ישראל קמ9 ו7 פ2 ט1 / אלא דאתגליא...והכי תנינן] אלא הכי תנינן קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 מ קר י* / כל מאן] כל מי קמ9 ו7 / דאסתכל] דמסתכל י*  11 כמאן דמסתכל[מ? קר? י*]] כאלו מסתכל קמ9 ו7 ר1 כאלו אסתכל פ2 ט1 א2 / ולאסתכלא] ולאסתכל פ2 ולאסתכולי ט1 / בשכינתא אסיר[מ קר י*]] בשכינה אסור קמ9 ו7 פ2 בשכינה אסיר ט1 א2 בשכינתא אסור ר1 / אסיר ליה] אסיר א2  12 לאסתכלא(1)] לאסתכל קר / באצבעייהו] באצבעייא י* / דפרסי] דפרשי י* / ידייהו] ידיהון ט1 / אסור[ר1 מ קר]] אסיר קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 י* / לאסתכלא] לאסתכל פ2  12-13 מאן קשת אמר רבי אבא] אמ' ר' אבא מאן קשת ט1 מאי בקשת א"ר אבא א2  13 אמר ליה...סתם] מאי בקשת סתם קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 מ קר י* / בקשת דלעילא] בקשת עילאה ר1  14 ובקשת דלתתא] ובקשת תתאה ר1 / בקשת דלעילא בגווני] קשת דלעילא כגווני קמ9 ו7 קשת דלעילא כגונא פ2 קשת דלעילא בגוונוי ט1 קשת דלעילא בגוונוי א2 קשת דלעילא בגוונין ר1 / דיסתכל בגוונוי] דאתסכל בגווני קמ9 ו7 פ2 דאיסתכל בגוונוי ט1 דאסתכל בגוונוי א2 י* דאסתכל בגוונין ר1 / כאילו אסתכל] כאלו מסתכל קמ9 ו7 ר1 ?סתכל פ2  15 באתר] באתא פ2 / דלעילא] עילאה ר1 / דלא יעביד] ולא יעביד קמ9 ו7 פ2  16 מאי היא] מאי הוא קמ9 ו7 ט1 א2 / דיסתכל ביה] דאסתכל ביה קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 מ קר י*  17 יצחק] לית' א2 / והכתיב] והא כתיב קמ9 ו7 ר1 הא כתי' ט1 י*  18 דהוה] דהא א2 / בהאי את] בהא{י}ת את ר1 / אנח להו[מ? קר י*]] הנח להו קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 / דעלמא] בעלמא קמ9 ו7 פ2  19 תחת ירכי] לית' ט1 א2 / ולא כתיב] ולא א2 / בג"כ] ? ר1 / אסיר] אסור ר1  20 סתם] לית' א2 / כמה דתנינן[ר1 מ? קר י*]] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 / ויראו] ויחזו י* / דאתגליא קשת] ואתגליא בקשת קמ9 ו7 ואתגליא קשת פ2 אתגליא קשת קר  21 עלייהו] עליה א2 / בגוונין שפירין] כגונין ספירין קמ9 ו7 ט1 ב/כגונין ספירין פ2 בגוונין ספירין א2 ר1 מ קר י* / נהירין מלהטן[מ? י*]] נהירין קלדיטין דנהרין מלהטן קמ9 א2 נהירין קלדיטין דנהרין מלהטין ו7 פ2 ט1 נהירין מבועין דנהירין דנהרין ר1 נהירין מבועין דנהירין קר  22 דבוצינא[ר1 מ קר י*]] דבוסינא קמ9 ו7 ט1 בבוצינא פ2 בוצינא א2 / ומאי ניהו] מאי ניהוא פ2 ומאי איהו א2  23 ההוא דאקרי נער] ההוא קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 מ קר י* / לשכינתא] לשכינתא דאיקרי נער קמ9 ו7 ט1 א2 ר1 מ קר י* לשכינת' דאקרי נערה פ2 / במקדשא] מקדשא ר1 / את דייקא] את אלהי דיקא קמ9 ו7 פ2  24 חד לבינתא] חד לשכינתא ר1 חד לבינת קר / מאינון לבנין[מ קר י*]] מאינון קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 מאי אינון ר1  25 בנין] בונין קמ9 ו7 פ2 באנין א2 / אתתא] לית' א2 / במצרים] במצרים במדברא ר1 קר / והוה אתיין] והוו אתאן קמ9 ו7 פ2 והוו אתיין ט1 א2 ר1 מ קר י* / פרעה] מפרעה י*  26 ועאלת] ואעלת י* / בחד לבינתא] בגו לבנתא א2 בחד לבנתא ר1 קר בחדא לבינתא י* / ואתא] ואתיא ט1 א2 / פס ידא?] פסיקא פ2 פסידא ט1? א2? ר1 מ קר / ואחיד ליה] ואחיד {ליה} ט1 / ואתרשים] ואי?ר{שים} ט1 / רגלוי] רגלוהי קמ9 ו7 פ2 רגלין ט1  27 וקיימא קמיה] וקיימיה קמיה קמ9 ו7 פ2 לית' א2 / עד...מקדשא] לית' א2 עד דאתוקיד ביה מקדשא ר1 / דלתתא] לתתא ט1 לית' א2  28 הדום רגליו[ר1 מ קר י*]] הדום רגליו ביום אפו קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 / לבנת הספיר נהירותא] לבנת נהירותא ט1 לבנת הספיר נהוריתא א2 ר1 לבנת הספיר ג / דספיר קלדיטי בקנדיטי[מ י*]3] דספיר בקנדיטי קמ9 ו7 פ2 ט1 ד"א דספירי בקלדיטי א2 דספיר בקונדיטי ר1 דספי' בקר דינוי קר בקנדיטי ג  29 גליפין עלאין דלעילא] גליפין דעילאין קמ9 ו7 פ2 א2 עלאין ט1 גליפין עילאין ר1 מ קר י* גליפין עילאין נ"א דלעילא ד"א ג / דמתלהטא] דמתלהט פ2 דמתלהטין ט1 דמתלהטן א2 / לשבעין ותרין עברי] בשבעין ותרין עינם קמ9 ו7 בשבעין ותרין עינן פ2 לשבעין ותרין עיבר ט1 לע"ב עיבר א2 לשבעי' אתרין עיברי ר1  31 גליפא] גליפין קמ9 ו7 גליפן פ2 ט1 גלופא י* / בשבעין ותרין] בשבעין קמ9 ו7 פ2 בשבעים ותרין ט1 / מלהטן] מלהטין ו7 ט1 / בכל עיבר[ר1 מ קר י*]] לכל עיבר קמ9 ו7 ט1 א2 לית' פ2 / אוף הכא] אף הכא קמ9 ו7 פ2 / חיזו] חיזו חיזו א2  32 עצם] דעצם א2 / כחיזו שמיא ממש[מ קר י*]] ממש כחיזו עצם קמ9 ו7 ממש כחיזו הש? עצם פ2 ממש בחיזו השמים ט1 ממש כעצם השמים עצם א2 כח? שמיא ? ר1 / אמר] אומ' ט1  33 דחיזו דמתגלפא[ר1 מ קר]] דחמו איתגליפו/י קמ9 דחמו איתגליפו ו7 דחמו דמתגלפ? פ2 דחמו דמתגלפא ט1 א2 דחיזו דמתגלפי י* / חזקיה] לית' פ2 / והא שתין] והא שיתיו ו7  33-35 והא שתין...אינון שתין] והא שתין {בסוחרני שכינת' דכתי' ששים גבור? סביב לה א"ל הכי הוא ודאי ?} אינון שתין ט1  34 בסחרניה] בסחרני קמ9 פ2 ר1 דסחרנין א2 / הכי הוא] הכי היא י*  35 אלא אינון שתין אתנהירו] אלא שתין ונהירו קמ9 ו7 אלא שתין ונהיר? פ2 {?} אינון שתין ונהירו ט1 אלא אינון ונהירו/ן א2 אלא אינון שית אתנהירו ר1 אלא אינון שתין אתנהירא י* / בתריסר] דתריסר קמ9 ו7 פ2 א2 ?תריסר ט1 / ולא אעדיאו] לא אעדיו קמ9 ו7 פ2 ט1 לא אעדיאו א2 ר1 ולא אעדיעו י* / מסחרנותהא] מסחרנהא קמ9 ו7 ט1 מסחרניה פ2 מינהא א2 מסחרנותא ר1 / לעלמין] לעלמין רתיכין ט1  36 תריסר תחומין] לית' ר1  37 נהירין] {נהירין} ט1 / כד אתחברת] דאתחברא פ2 כד אתאחד ר1 כד אתחבר קר כד אתחברא י*  38 עצם השמים ממש] ממש ר1 קר / נהירין שבילין] שבילין נהורין פ2 / מנהרין ביה] מנהרן ביה קמ9 ו7 פ2 מנהרן בהו ט1 מנהרין בה א2 ר1  39 דאלין] דאנון קמ9 ו7 פ2 א2 / דסחרנהא] דסחרניה פ2 דסחרונותא ר1 / רשימין ביה] רשימין בה פ2 / בההוא נער] בההוא סטר י*  39-40 וקרינן להו] וקרינין ליה קמ9 ו7 וקרינן ליה פ2 א2 מ י* וקרינן ביה ר1 קר  40 שתין] {?תין} ט1 / דאתלבש בהו] דאתלבש להו ר1 / מסטר] בסיטרא קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 י* בסט' מ קר / מתלהטן] מתלהטין פ2 מלהטין ט1

דף סז ע"א

 1 סביב לה] סביב לה מגבורי ישראל ט1 סביב לה כו' ר1 / כמה דאמינא] כמה דאוקימנא קמ9 ו7 כמא דאוקמינ' פ2  1-2 ויקרא שמו (לו) יי' נסי] ויקרא לו יי' נסי קמ9 ו7 פ2 ר1 מ קר י* ויקרא שמו יי' נסי ט1 א2  2 אמאי בגין] אמאי תנינן פ2  2-5 ולא אתפרעו...דלתתא] וכו' ויאמר כי יד על כס יה וגו' כלא כמ' דאיתמ' מדר דר הוא חסר קמ9 ו7 וכו' ויאמר כי יד על חס יה וגו' כלא כמ' דאיתמ' מדר דור הוא חסר פ2  3 ושדי להו] ושדיין להו ט1 ושדר לון א2 ושדיו להו ר1 ושדי לון י* / מה] מאי י* / דאתרעית ביה] דאתרעית בה א2 / ביה שעתא] שעתא ט1 א2 ר1 מ קר י*  4 ויאמר] לית' א2  4-5 מדר דר מדר דר...ודרא בכל] לית' א2 / חסרין...דלתתא] חסרא ט1 חסרין ר1 מ קר י*  5 א"ר יהודה] א"ר יצחק יהודה ר1 / בכל דרא ודרא] כל דרא ודרא קמ9 ו7 פ2 ט1 / דרין] דיורין ר1  6 דר[מ? י*]] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 קר / זרעא] דרא קמ9 ו7 פ2 / אגח בהו] אגח בהון ט1  7 (מדיורא...דלעילא)] מדיורא דלתתא לדיורא דלעילא קמ9 ו7 פ2 ט1 מ קר י* מדיורה דלתתא לדיורה דלעילא א2 מדיורא דלתתא לדיורא דעלמוי ר1 / ועלייהו] עלייהו קמ9 ו7 פ2  8 וגו'] לית' ט1 א2 ר1 / מן הארץ בעלמא דין ובעלמא דאתי[מ קר י*]] בעולם הזה ובעולם הבא קמ9 ו7 פ2 בעלמא דין ורשעי' עוד אינם בעלמא דאתי ט1 מן העה"ז ומן העה"ב א2 מן הארץ בעולם הזה ובעולם הבא ר1 / כתיב[מ קר י*]] לית' קמ9 ו7 פ2 ט1 א2 ר1 / הללויה] הללויה ברוך יי' לעולם אמן ואמן ט1 א2 הללויה תם ונשלם פרשת ויהי בשלח ר1 הללויה בילא"ו יילא"ו קר

1 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'ה"ג ויקרא שמו דההוא מזבח ה' נסי בגין (דאוקים) [דאנקים] נקמתא וגומר'.

2 בדרך אמת כתוב: 'כגוונא דבנה יעקב מדבחא דכתיב ויצב שם'.

3 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'ה"ג בקנדיטי'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]