THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 4, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Yitro 2 67a - 68b

ספר הזוהר פרשת יתרו

דף סז ע"א (שורה 9) – דף סח ע"ב (שורה 20)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א21, ו5, ט1, פ5, קמ9, ו3, נ472, ו7, ו8, נ38, א17, ר1, ו16, פ2, מ53, א3

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף סז ע"א (שורה 9) – דף סח ע"ב (שורה 20)

 9 פרשת וישמע יתרו] מפרשת וישמע יתרו א2  10 וישמע...וגו'[מ]] לית' א2 ר1 מ5 נ38 י* וישמע יתרו כהן כהן מדין וגו' נ47 וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה האלדים למשה ולישראל עמו וגו' קר  10-11 רבי חזקיה...פתח ואמר] {ר' חזקיה פתח ואמר} א2 לית' ר1 נ38 ר' אלעזר פר1 רבי חזקיה פתח ואמר מ5 מ י* דכתי' נ47 כתי' קר  11 את ידו כתיב[מ י*]] את ידיו ידו כתי' א2 ר1 נ47 את ידיו אל העם וגומ' ידו כתי' מ5 את ידו ידו כתי' נ38 את ידיו מה כתיב קר  12 ידו חד[מ קר י*]] לית' א2 חד ר1 נ47 נ38 מ5 / בגין דבעי] בגין נ38 / והא אוקימנא רזא] רזא דא נ47  13 דשלמה מלכא[א2 מ5 נ47 מ קר י*]] דשלמה ר1 נ38 / ולאו אינון בצלותין ובעותין] ולאו אינון בצלו {ו}בעותין א2 ולא אינון בצלו ובבעותיו ר1 ולא כיון בצלו ובבעותין מ5 ולא אינון בצלו ובבעותין נ47 ולאו אינון בצלו ובעותין נ38 קר / האי איהו] האי קר  14 שולטנין] שליטין מ5 נ38 שלטונין י* / ממנן] ממנן על כלהון ?ניש ממנן נ38 / שליטין] שלטונין י* / אשר היו] דהוו י*  15 על פרישו] על פריסו נ47 / דידין] ידין א2 מ5 נ47 דידוי קר  16 ההיא ברכתא] ההוא ברכתא א2 ר1 מ5 נ47 קר / ויהבי ביה] ויהבי בה ר1 נ47 נ38 / שמא קדישא] שמא קדושא מ5 / ואתברך] דאתברך ר1 נ38  17 אתברך מההוא] אתיקר בההוא א2 ר1 מ5 נ47 נ38 / דידין] בידין נ38 / לעילא] מעילא מ5 לתתא נ38 / אתברכא] איתברכאן א2 / מעילא] מלעילא א2 ר1 מ5 נ47 מדלעילא נ38  17-18 מכל סטרין] בכל סטרין ר1 מ5 נ47 נ38  18 ואלין עשרה ממנן זמינין] ואלין עשרה אינון ממנן א2 ר1 מ5 נ47 מ קר י* ואלין עשרה אינון ממנן לעילא נ38 / דלעילא] מדלעילא נ38  19 ולברכא] ולברקא ולברכא ר1 / יסתמר] איסתמר א2 אסתמר ר1 מ5 נ38  20 או בבעותא[מ קר י*]] או בבעותין א2 ר1 מ5 נ47 נ38  21 ומתערין] ומתערי ר1 מ5 נ38 ומתעדי נ47 / דידין] דידן ר1 ידין נ47 / ואי הוא] ואי איהו ר1 ואי הוה נ47 ואי ההוא קר  22 לטיין ליה[א2 מ קר י*]] לייטן ליה ר1 לייטין ליה מ5 נ47 נ38 / וארבעין] וארבע מ5 / איהו] לית' מ קר י*  23 ויאהב קללה ותבואהו] ויאהב קלל ותבואהו וגו' א2 ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו ר1 מ5 נ47 נ38 / רוח מסאבא] רוח מסאבו נ47 / על אינון ידין] על ההוא ידא נ38  24 ארחיה] אורחי{ה} ר1 אורחיה מ5 / למשרי] למשדיה נ47 / וברכתא] ברכתא י* / לא שריא] לא שריא על אינון ידין נ38 / באתר] על אתר א2 ר1 נ47 קר ואתר דהוא נ38  24-28 (נ"א דמברך...וע"ד) כתיב] וע"ד א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  28 הרימותי] בהרימותי מ5  29 אל יי'] לית' נ47 / אל עליון דמתרגמינן בצלו] וגו' ומתרגמי בצלו א2 ומתרגמינן בצלו ר1 נ38 מתרגמינן בצלו מ5 חד ומתרגמינן ארימת ידי בצלו נ47 אל עליון מתרגם בצלו מ י* אל עליון ומתרגם בצלו קר / ובהאי פרישו] {ו}בההוא פרישו א2 בהאי פרישו ר1 מ5 נ47 נ38  30 ואזדקפו] ואתזקפו ר1 ואתזקפו לקב"ה מ5 / אחזי ליחדא רזא] אחזי ליה חדא רזא נ38  32 רזא דרתיכין] רתיכין מ קר י* / פנימאין] פנימיאין ר1 פנימיאן נ47 פנימין נ38  34 דזקיפו דאצבען] דזקיפו אצבען נ38 / דלא] דלאו י*  35 לאזדקפא] אזדקיפו א2 נ38 איזדקפו ר1 יתזקיפו מ5 יזדקיפו נ47 לאזקפא י* / ובבעותין] ובעותין נ38 / ובברכאן] ובבכאן מ5 או בברכן נ38 / (או בחד מנייהו)] או בחד מנייהו א2 מ5 נ47 נ38 מ קר י* או כחד מנייהו ר1 / וע"ד] לית' א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  36 ולא יראו פני ריקם ולא יראו לפני] ולא יראו פני לפני מבעי ליה ר1 ולא יראו לפני נ38 ולא יראו פני ריקם ולא יראו לפני מ / לא כתיב אלא פני] לא כתיב אלא ולא יראו פני א2 מ5 נ47 נ38 ולא כתי' אלא לא יראו פני ר1 / דאצבען] דאצבאען כלא נ47 אצבען נ38  37 אצטריכו] אתטרכן מ5 / לזקפא[מ קר י*]] לאיזדקיפו א2 לאיזדקפא ר1 נ47 נ38 לאתזקפא מ5 / שליטין] שליטי א2 / דקאמרן] דקא אמרן א2 נ38 דקאמר י* / עשר] עשרה מ5  38 לתתא] דלתתא נ47 / ברזא] ברזין נ38  38-39 (נ"א עשרה...ברזא)] לית' א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  39 רשימין] רשימן ר1 נ47 / זקיפן] זקיפו א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*

דף סז ע"ב

 1 ובהא[א2 מ קר י*]] ובדא ר1 מ5 נ47 נ38 / אתאחד] אתיחיד נ47 אתיא חד קר / לעילא] דלעילא נ38 / כל סטרין אחרנין אתכפיין כלהו[מ קר י*]] כל סטרין אחרנין כולהו איתכפיין א2 כל סטרין אחרנין כלהו אתכפייאן ר1 מ5 כל סטרין אוחרנין כולהו אתכפיין נ47 כל סטרין אחרנין אתכפיין נ38  2 ת"ח ברזא דקדושא (נ"א דשמא קדישא)] ת"ח ברזא דשמא קדישא א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  2-3 ומשמש תחותיה (ברזא דקדושה)] דמשמשא ברזא דקדושה א2 ר1 מ קר י* דמשמש ברזא דקדושה מ5 נ38 דמשמשא ברזא דקודשא נ47  3 דאיהו רזא] דאיהו רזא דשמא א2 דהוא רזא נ38  4 ואיהו] דאיהו א2  6 ואיהו מלך על כלא דלתתא] ואיהו מלך על כלא לתתא א2 נ38 מ5 נ47 מ קר י* ואיהו מלך על כל כלא לתתא ר1 / דמשמש ליה] לית' א2 ר1 מ5 נ47 נ38 למשמש ליה קר  7 (ודאי בסטרא דקדושה אית מלך וכהן)] ודאי בסטרא דקדושה אית מלך וכהן א2 ר1 נ38 מ קר י* וודאי בסטרא דקדושא אית מלך וכהן מ5 ודא בסיטרא דקדושא אית מלך וכהן נ47  8 סטרא דקדושה] לית' א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י* / אחרא] אוחרא ר1 / סטרא דקדושה] סטר קדושה א2 ר1 סטר דקדושה מ5 סטר קדשה נ47 סטר קדושה נ38  9 והא אוקימנא] דהא אוקימנא נ47  9-10 אית כהן און] אית כהן דאיהו משמשא קמיה ורב ממנא על כל טעוון אחרנין ואיקרי כהן און נ47  10 ודא הוא] ודא איהו א2 ר1 מ5 נ47 נ38 לית' קר  11 ואלמלא] ואלמלי נ38  12 לאצלחא] לאתלתא מ5 / אתכפיין] את{כ}פיין נ38  13 כדין כל סטרין אחרנין אתכפיין] לית' א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י* / ואודן ליה לקב"ה] ואודן ליה א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר ואודין ליה י* / שליט] איהו שליט א2 ר1 מ5 נ47 נ38  14 כד"א] כדאמר מ5 / ביום ההוא[נ47 מ קר י*]] לית' ר1 מ5 נ38 / ורזא דא] וברזא דא א2 ר1 מ5 נ47 נ38  15 דתבר] אתבר ואלקי א2 מ5 נ47 נ38 אתבר ואליקי ר1 לית' מ קר י* / מלך זקן וכסיל] לית' מ קר י* / ודא הוא] ודא איהו א2 ר1 מ5 נ47 נ38 לית' מ קר י* / פרעה] לית' מ קר י*  15-18 בשעתא דאתא..ולעמיה אתא[מ קר]] ואיהו אתא א2 ר1 מ5 נ47 ואתא איהו נ38 בשעתא דאתא משה לפרעה ואמר אלהי העברים נקרא עלינו פתח ואמר לא ידעתי את ה' ובעא קב"ה דיתייקר שמא בארעא כמה דאיהו יקירא לעילא כיון דאלקי ליה ולעמיה אתא י*  18 ואודי ליה] ואודי מ5 מ קר י* / לקב"ה] לקב"ה כד"א יי' הצדיק א2 א17 / ולבתר] לבתר ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י* / אתבר] אתכפייא נ38 / ואתכפייא] ואכפייא ר1 מ5 נ47 ואתבר נ38 / כהן און יתרו] כהן ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  19-20 ואמר...כי גדול יי' וגו'] לית' א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  20 ודא הוא] ודא איהו א2 ר1 מ5 נ47 נ38 / סטרא אחרא] סטרא אוחרא ר1 סטר אחרא מ  21 ודא איהו] ודא א2 ר1 מ5 נ47 נ38 / כמה דכתיב[ד"א]] דכתיב א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  22 אוחי (נ"א אודי) יעקב] אוחי יעקב א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י* / בן ימין] בנימן מ קר בנימין י* / בן אוני] בן און א2 ר1 נ47 נ38 / סטר ימינא] סטרא דימינא נ38 / ולא שמאלא[מ קר]] ולא סטר שמאלא א2 ר1 מ5 נ47 נ38 י*  23 ואתברו] לית' א2 קר ואתתברו נ38 / קמיה] לית' א2 קר / אסתלק] אסתליק נ47  24 ביקריה על כלא עילא ותתא] עילא ותתא ביקריה על כלא נ47 ביקריה על כל עילא ותתא נ38 / ועד דאסתלק] עד דאסתליק מ5 ועד דאיסתליק נ47 ועד אסתלק נ38 עד דאסתלק קר / כד אודן] ואודן א2  24-25 אלין קמיה] ליה נ38  25 לא אתייהיבת] לא אתיהיב א2 ר1 נ47 לא דאתייהיב מ5 / עד[ד"א]] לית' א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י* / יתרו] לית' א2  25    דף סח ע"א (שורה 8) ואודי ואמר...על כלא] איהו דהוה מלכא קרופיט/נוס דכל עלמא כיון דאיהו אודי כל שאר מלכין אודן דכתי' אז נבהלו אלופי אדום וגו' אתא יתרו סמכא עילאה די בממנן דטעוון אחרן ואודי ליה לקב"ה כדין אתיקר ואודי ואמ' עתה ידעתי כי גדול יי' מכל האלהים ברוך יי' אשר הציל אתכם כדין אסתלק קב"ה ביקריה עילא ותתא ולבתר יהב אוריתא בשלימו דשלטנו על כלא א2 איהו דהוה מלכא קרופינוס דכל עלמ' כיון דאיהו אודי כל שאר מלכין אודון דכתי' אז נבהלו אלופי אדום אתא יתרו סמכא עלאה די בממנן דכל טעוון אחרנין ואודי ליה לקב"ה כדין אתיקר ואודי ואמ' עתה ידעתי כי גדול יי' מכל האלדי כדין אסתלק קב"ה ביקרי' עילא ותתא ולבתר יהב אוריתא בשלימו דשלטנו על כלא קר  26 וגו'] לית' נ38  27 יהב] יהיב מ5 / דשלטנו] דשליטין נ38 / על כלא] על כולא (חסר כאן) י* / ר"א] לית' מ5 נ47 מ י*  27    דף סח ע"א (שורה 8) ר"א פתח ואמר...על כלא] לית' ר1 נ474 נ38 ג(ס"י)5  28 פתח ואמר] כתי' נ47 / יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם] יודוך עמים כלם נ47  28-29 ת"ח דוד...קדישא6] כדין קרי ושבח ואודי לקב"ה מ5 דוד מלכא קם משבח ואודי לקב"ה נ47 כדין קם ושבח ואודי למלכא קדישא מ כדין קם ושבח למלכא קדישא י*  29 והוא אשתדל] כיון דהוה אשתדל מ5 מ י* לית' נ47 / באורייתא] לית' נ47 / בההיא] וההיא מ5 מ לית' נ47 (ו)[ב]ההיא י* / שעתא] לית' נ47 / כד] כדין מ5 מ י* כיון דהוה נ47  30 והוה בטש] והוה בעא מ5 / ואמר שירה וכו'] ואמר וכו' מ5 מ י* ואמ' שירה נ47  30-31 ומה שירה הוה קאמר] ומה הוה אמר מ5 ומה שירה קאמ' נ47 ומה הוה קאמר מ י*  32 טרפא] תורפ מ5  33 וחק לנערותיה] וכו' נ47  35 מנגנא ביה] מנגנא בה מ5 מנגנא נ47  36 יודוך עמים כלם (חסר)] ידוך עמים אלהים ידוך עמים כלם מ5 יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם נ47 י* יודוך עמים כלם מ / רוח קדשא] רוח רוח קדשא נ47  37 אלהינו יברכנו אלהים] [אלהינו יברכנו אלהים] י*  38 לתתא] לית' י*  39 כחדא אסתכל] כחדא כד אסתכל נ47 / האי קרא] האי בק(ו)רא י* / דכנורא (בגין) דשלימו] דכנורא בגין דשלימו מ5 נ47 מ י*  40 אתכפיין] אתרען מ5 אחרנין נ47 מ י* / ואודאן ליה] ואודין ליה י* / לקב"ה] לית' מ5 נ47 מ י*  41 אתכפיין ואודן ליה] אודן ליה מ5 נ47 מ י*

דף סח ע"א

 1 ואמר ליה] ואמר לו י* / יי'] לית' נ37 / וגו'] לית' י* / פתח איהו ואמר] פתח נ47  2 דיתייקר] דאיתיקר נ47  3 יי' הצדיק] יי' הצדיק ואני וגו' נ47  4 כל שאר מלכין אודון] כל שאר עמים ומלכין אודו מ5 כל שאר מלכים אודן י*  5 כומרא עלאה ורברבא] כו?רא ? ועילאה מ5 כ?מרא {כ?מר?א} עילאה נ47 / (דכל ממנא)] דכל ממנא מ5 מ י* לית' נ47  6 אחרנין] אחרן מ5 נ47 / ואמר עתה...האלהים] לית' מ5 נ47  6-7 כדין אסתלק ואתייקר קב"ה ביקריה עילא ותתא7] כדין אתייקר שמא דקב"ה בעלמא הדין ובעלמא דאתי מ58 כדין יתיקר9 כדין איסתליק קב"ה ביקריה עילא ותתא נ47 כדין אסתלק קב"ה ביקריה עילא ותתא מ י*  8 אר"ש לר' אלעזר בריה] א"ר שמעון לר' אלעזר בריה אלעזר א2 ר1 נ47 נ38  9 יודוך עמים כולם] יודוך עמים כולם יודוך עמים כולם א2 / אתא ר' אלעזר ונשיק ידוי] נשק ר' אלעזר ידוי נ38  10 על בנים] על בנים וגו' א2 ר1 / ולאשלמא] לאשלמא א2 ר1 נ47 מ קר י* / מלוי] {מילוי} נ47  10-12 רחימו...ביתרו] לית' קר  11 חולקנא] חלקנה מ / קמיה] קמי א2 ר1 קמי דמר נ38 / נכסוף] נכסיף מ י* / לעלמא דאתי] בעלמא ר1  12 הא כהן] האי כהן א2 ר1 נ47 נ38 מ / כהן מדין כתיב] אלא כהן מדין כתיב נ38  14 תרין] לית' נ47  14-15 בדרגא דרזא...ווין כחדא] בדרגא דרזא חדא קיימין א2 י* ברזא דדרגא חדא קיימן ר1 בדרגא דרזא חדא קיימין חמו דדא ברזא חדא קיימן נ47 בדרגא דרזא חד קיימן נ38 בדרגא דרזא חד קיימין מ קר  15-16 (משה...כחדא)] משה ויוסף דרגא חד קיימא רזא דא וו תרין כחדא א2 משה ויוסף בדרגא חדא קיימן רזא דא וו' תרין כחדא ר1 נ47 משה ויוסף בדרגא חד קיימן רזא דא וו' תרין כחדא נ38 משה ויוסף ברזא חדא קיימי רזא דא וו' תרין כחדא מ משה ויוסף ברזא חדא קיימי רזא דא וא"ו תרין כחדא קר משה ויוסף ברזא חדא קיימי רזא דא ו' ו' תרין כחדא י*  16 ארים ידוי על רישיה ר' אבא] ארים ידיה על רישיה ר' אבא א2 ארים ר' אבא ידוי על רישיה ר1 ארים ידוי ר' אבא על רישיה נ47 / אמר] אמר ר' א2 ר1 וא"ר נ38  17 רקיע] רקיעא ר1 נ47 נ38 מ קר  17-18 דאורייתא...דאורייתא] דאורייתא י* / לבתר דיסתלק...דאורייתא] לבתר מאן ינהיר נהירו דאורייתא א2 ר1 נ47 נ38 מ קר  18 דישתאר יתום מינך] דאשתאר יתים {מינך} א2 דאשת{אר} יתים ר1 דישתאר יתים נ47 דאשתאר יתי/ום נ38 דישתאר יתים מינך מ קר י* / אבל מלין] אבל נהירו דמילין נ38  19 וכדין] דכדין א2 ר1 נ47 נ38  19-20 ומלאה הארץ...יי' וגו'] כי מלאה הארץ דעה את יי' כמים לים מכסים א2 ר1 כי מלאה הארץ דעה את יי' נ47 ומלאה הארץ דעה את יי' נ38 כי מלאה הארץ דעה את יי' וגו' מ  21 וישמע יתרו כהן וגו'] וישמע יתרו כהן מדין א2 מ5 נ47 וישמע יתרו ר1 נ38 / רבי חייא אמר] א"ר חייא נ38  22 למשה] לית' מ5 נ47 קר  23 דא שמא] שמא דא א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י* / אתעדי] לית' מ5  24 מנייהו] מנהון נ47 / קדישא] לית' י* / דאפיק] דאפין מ5  25 הוה] הוא הוה נ47 הוא נ38 / עשה] לית' נ47 / אלהים למשה] למשה אלהים ר1 / כד אתרמי] כד איתרמיו ר1 קר כדאתרמיו מ5  26 וכד שזיב ליה] ושיזיב ליה א2 ושזיב ליה ר1 נ47 מ קר י* ישזיב ליה מ5 ושזיב יתירי נ38  27 וכן יפרוץ] וכן יפרוץ וגו' נ47  28 וישמע יתרו כהן מדין] וישמע יתרו וגו' א2 וישמע יתרו ר1 לית' נ38 / רבי יוסי פתח] פתח ר' יוסי נ38  29 לעולם בריתו קדוש ונורא שמו] לעולם בריתו וגו' א2 ר1 / קראי] לית' י* / דבכלהו] די בכלהו א2 ר1 נ47 די בכלהון נ38 דבכולהו כתיב י*  30 ובקרא] ובקרא אחרא ר1 מ5 מ קר י* ובקרא אוחרא נ47 / דאבתריה] דבתריה נ38 י*  31 לקבל] לקביל ר1 נ47 י*  31-32 בר פורקנא קדמאה] בר קדמאה פורקנא מ5  32 לקבל] לקביל ר1 נ47 / וכתובים] כתובים נ47  34 לעולם] לעולם לעולם ר1 / וקביל ליה] וקביל נ47  35 ולהלאה] והלאה נ38  36 אתקדש שמיה] אתקדש שמא א2 ר1 מ5 נ47 מ קר י* / (מסטרא אחרא)] מסטרא אחרא א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ י* מסטרא אוחרא קר לית' ד"א / יתקדש שמא] איתקדש שמא א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  37 ואתכפיא] וא{ת}כפייא ר1 / כמה] לית' א2  38 וגו'] לית' א2 ר1 נ47 נ38 / וכל עלמא לא שמעו] ולא אחרא נ38 וכל בני עלמא לא שמעו י*  39 ירגזון] ירגזון וגו' א2 / ואי שמע] והאי שמע א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י* / ואתבר] ואתתבר נ38

דף סח ע"ב

 1 ואתכפיא מקמיה] ואיכפיא מקמי א2 ואכפייא קמיה ר1 ואיתכפיא מקמי נ47 י* ואת{כ}פייא מקמי נ38 / דקב"ה] קב"ה א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י* / ואתקרב] ואתקריב ר1 נ47 נ38 / אתר] אתריה א2 אתרי ר1  2 ותתא] ולתתא א2  3 לדחיא ליה[ד"א]] לדחיא א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  4 דקשוט אינון] דקשוט הוא א2 נ38 דקשוט איהו ר1 נ47 מ קר י* דיקשוט איהו מ5 / וכלא אצטריך] וכלא אתטריך מ5 / ר' אלעזר אזיל] אזיל ר' אלעזר א2 ר1 נ47 נ38 ר' אלעזר מ5 מ קר  5 והוה אזיל עמיה ר' חזקיה] והוה עמיה ר' חזקיה א2 ר1 נ47 נ38 / חויא] חיוייא ר1 חיוא קר  6 שביק ליה] לית' א2 שבוק ליה נ47 / איהו דקטיל] הוא דקטיל נ38  6-7 א"ל לר' חזקיה] אמר ליה חזקיה א2 מ5 מ קר י* ח/אמ' ליה ר1 א"ל נ47 נ38  7 לבר נש] לית' ר1  8 עד דלחשין] עד דלחשון מ5 עד דלחשן קר / מלעילא] מן לעילא ר1 / ואמרי] ואמרין א2 נ38 / קטיל] קטליה א2 נ38 קטל נ47 קטול י* / ליה] לית' נ38 / האי] לית' י*  9 שזיב] שזיב ליה נ38 / אחרנין] אוחרנין א2 אחרניך ר1 / ועל ידוי] ועל ידיה א2 ר1 נ47 נ38 ועל ? מ5 ועל ידו י* / לבני נשא] לנ?? מ5  10 עלמא להו] עלמא בהו א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  11 לאנהגא בהו] לאנהגא א2 ר1 נ47 נ38 לאנהגא ביה מ5 קר / במלי] במלה א2 ר1 נ47  12 במלוי ובעובדוי דקב"ה עאכ"ו[מ קר]] ובעובדא דקב"ה א2 ובעובדוי דקב"ה ר1 נ47 נ38 במלוי ובעובדוי דקב"ה מ5 במלוי דקב"ה ובעובדוי עאכ"ו י* / אלהים] לית' ר1  13 טוב מאוד] טוב מאוד וגו' נ47 / וירא אלהים] אלהים נ38 / חיים] לית' נ47  14 ולאשגחא] ולאשגח קר / כלא בכללא] כל בכללא א2 ר1 נ47 נ38 מ קר י* / עילא ותתא] עילאה ותתאה מ5 / והנה טוב] והנה טוב מאוד ר1 נ47 והנה טוב מאוד [טוב] י* / דא] [דא] י*  15 דימינא] דשמאלא {דימינא} נ47 / והא אוקמוה] והא אוקימנא א2 / מלאך חיים] מלאך החיים א2 י*  16 מלאך המות] מלאך מות א2 / וכלא רזא חדא] לית' נ38 / רזא הוא] רזא הכא א2 נ47 רזא איהו י* / לאינון דמסתכלי ברזא דחכמתא] לית' נ38 לאינון דמסתכלי רזא דחכמתא י*  17 וירא] ויראי מ5  17-18 עשה...עשה] עשה י*  18 וירא] לית' נ47 / על תתאי] על תתא א2  19 על עלאי] לעילא א2 / דא איהו...אלהים חיים)10] ד"א כולא איהו אלהים חיים א2 ד"א כלא אלהים חיים ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  20 בוצינין] בוסינין ר1 מ5 מ קר / נפקין על אינין] נפקו כל אינון א2 נפקי על אינון ר1 נפקין כל אינון מ5 נ38 מ קר י* נפקי כל אינון נ47 / נהורין] נהורון מ5

1 חלקים מן הפרשה נמצאים בשני מקומות בכתב היד. ההתחלה נמצאת בדף 189 עוד חלקים מתחילים בדף 250 של כתב היד. רזא דרזין מפרשת יתרו מצוי בדף 41 בכתב היד.

2 הטקסט לא מצוי באופן רציף בכתב היד ויש קפיצות אחורה וקדימה.

3 תחילת הפרשה מצויה בכתב היד בסוף הפרשה.

4 הטקסט חסר כאן אבל מצוי במקום אחר בכתב היד. מתחיל בדף 62 בכה"י.

5 '...לא איתא בספרים ישנים ואפי' לגיר' הספרים חסר תחלת המאמר ונראה שר' אלעזר היה בעל מאמר ההוא שכן בא ר"ש להשלים דבריו ולהכריע כמותו כדלקמן ואין בידינו לתקן.'

6 בדרך אמת כתוב: 'עמים כלם כדין דוד מלכא קם ושבח'.

7 בדרך אמת כתוב: 'ואתייקר קב"ה ביקריה'.

8 בכתב היד המצוי אצלי חסר הדף הבא. הטקסט שכתבתי מצוי בסוף דף 312 של כה"י. נראה שבדף הבא של כתב היד (313) מצוי המשך הטקסט. בדף 281 בכתב היד יש לנו את המשך הטקסט בקפיצה לדף סח ע"א (שורה 21).

9 כתב היד שוב קופץ כאן לדף 64א.

10 בדרך אמת כתוב: 'דא כלא איהו אלהים'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]