THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 4, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Yitro 2 82b - 84b

ספר הזוהר פרשת יתרו

דף פב ע"ב (שורה 27) – דף פד ע"ב (שורה 28)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, ו5, ט1, פ5, קמ9, ו3, נ47, ו7, ו8, נ38, א17, ר1, ו16, פ2, מ5, א3

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף פב ע"ב (שורה 27) – דף פד ע"ב (שורה 28)

 27 וידבר אלהים את כל הדברים] פרשת ס"א וידבר אלהים את כל הדברים נ47 / האלה לאמר] לית' ר1 / רבי יהודה] ר' חייא א2 נ47 י*  28 גבורות...תהלתו] לית' א2 גבורות יי' ישמיע קול תהלתו ר1 / ארחין] {אורחין} א2 / אסהידת] אסהיד א2 אסהיד ביה ר1 מ5 אסהידת ביה נ47 קר  29 קמי] קמיה ר1 מ5 / יהיב] יהב א2 י*  30 ולשמאלא] ושמאלה נ47 / בכמה ארחין] בגין דבכמה אורחין א2 כדאמר בכמה אורחין מ5 / יתוב קמי] יתיב קמיה א2 יתוב קמיה ר1 מ5 נ47 / מאריה] לית' ר1  31 דתנן] דתנינן מ5 דת??? נ47 / מאת] מאה א2 ר1 מ5 מ י* / עשר] עשרה נ47 / עיטא] עיטין א2 נ47  32 במאריה] למאריה א2 למאריה למהוי שלים נ47 / דמאריה] {ד}מאריה נ47 / בעא] בעי א2 נ47 / בעלמא דין] בעלמ' הדין א2 ר1  32-33 ויתיר בעלמא דאתי] יתיר א2 בעלמא דאתי יתיר נ47  33 ליה] לית' נ47 / טבאן] טבין א2  34 דזכי] דזכאן נ47 / אשתלים] אשלים נ47 / משום] בגין נ47  34-35 דקודשא בריך הוא] קב"ה נ47  35 הוי] לית' א2 / (ואי תימא...אלא)] ואי תימא דהא עלמא לאו דידיה הוא אלא א2 ואי תימא דהאי עלמא לאו דידיה הוא אלא ר1 מ5 מ קר י* ואי תימא דהא עלמ' לאו דיליה הוא אלא נ47 / והכי תנינן] הכי תנינן א2 ר1 מ5 נ47 מ קר י*  36 לקבליה דעלמא] לקבלי עלמא א2 לקבליה עלמא ר1 מ5 / כפרוזדור] כפרוזדא דסיקלא א2 כפרזדא דטיקלא ר1 כפ???? דטיקלא מ5 כפר?דא דקיטלא נ47  36-37 (בגין כך...הוי)] בגיני כך עלמא דאתי דקב"ה הוא א2 בגין כך עלמא דאתי דקב"ה הוי ר1 מ5 נ47 מ קר י* / דתניא] דתנינן נ47  37-38 כתיב...אחיו] על כן לא היה ללוי חלק ונחלה וגו' א2 כתי' על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם ישראל ר1 מ5 נ47 מ קר י*  38 משום] בגין א2 / מאן] דמאן א2 ר1 מ5 נ47 מ קר י*  39 לאחסנא] לאחסנאה ר1 מ5 לאחסנתא נ47 / אחסנתא] {אחסנתא} א2 לית' ר1 מ5 נ47 / דא] הדא נ47 / זכי בה] זכי א2 ג ו/זכי נ47  40 עלאה[מ י*]] לית' א2 ר1 מ5 קר / קדישא] לא כ"ש קדישא נ47 / יד ושם] יד ושם עאכ"ו א2 ר1 מ קר י* יד ושם טוב מבנים ומבנות עאכ"ו נ47

דף פג ע"א

 1 דההוא זכאה דמדוריה] דמאן דמדוריה א2 דמדוריה ר1 דההוא זכאה דזכי להאי דכתיב אז דמדוריה מ5 מאן דמדורוי נ47  2 אז תתענג על יי' עם יי' לא] אז תתענג על יי' והרכבתיך על וגו' על יי' ולא עם יי' נ47  3 מאי על יי'] לית' א2 ודאי מאי על יי' נ47 / אתמשכן מיניה ותאבין] אתמשכאן ותייבין א2 איתמשכן ותאבין ר1 מ5 אתמשכן ותאיבין נ47 אתמשכן ותאבין מ קר י* אתמשכן מיני ותאבין ד"א  4 דכתיב] דכתי' אשא עיני אל ההרים נ47 / וכתיב] לית' נ47 / ועד עתיק יומיא מטה] ועד עתיק יומין מטא א2 ר1 מ5 לית' נ47 ועד עתיק יומיא מטא מ קר י*  5 וקדמוהי] לית' נ47 / הקרבוהי] אקרבוהי א2 לית' נ47 / ותיאובתא] תיאובתא נ47 / דצדיקיא] לית' א2 ר1 מ5 נ47 מ קר י* / לההוא] בההוא א2 בההוא אתר נ47  5-6 דכל זיוא מיניה נפקא] דזיוא דנפקא א2 ר1 מ5 נ47 מ ג דזיוא נפקא קר י*  6 כתרין] סטרין כתרין א2 / תו אר"ש] אר"ש תו א2 נ47  7 מה כתיב] מאי כתי' א2  8 במותי] לית' א2 ר1 מ5 מ קר י* / איהו לעילא] לעילא א2 ר1 מ5 מ קר י* / מהאי ארץ] לית' א2 ר1 מ5 מ קר י* / וההוא אתר] ההוא אתר א2 / במתי] על א2 ר1 מ5 מ קר י* / ארץ] הארץ מ5 י*  8-9 היינו שמים...במתי ארץ1] היינו דכתי' א2 היינו שמים והיינו דכתיב ר1 מ5 נ47 מ קר י* לית' ד"א  9 אמר ר' אבא] ר' אבא אמר מ5  10 שמים] לית' א2 / אלהים] כבודך א2 לית' נ47  11 החיים] לית' נ47 / ממשמע דכתיב] משמע א2 נ47 משמע דכתיב ר1 מ5 מ קר י* / על במותי] על במותי ארץ א2  12 וירושלים] וירושלים כחדא א2 / במתי ארץ] במותי ר1 מ5 נ47 מ קר י* / והיינו] דהיינו א2 מ5 מ קר י* {ד}היינו ר1 / דלעילא(1)] דלעילא דלעילא ר1 מ5 לעילא נ47 / וארץ דלעילא] וארץ לתתא לעילא נ47  13 דכתיב] {דכתי'} א2 לית' נ47 / ועד עתיק] לית' נ47 / יומיא מטה וגו'[מ קר]] יומין א2 יומין מטא וכו' ר1 מ5 י* לית' נ47 / מילי] מילין א2 מלה ר1 לית' נ47  14 לימא לי] לימא {לי} א2 לימא ר1 נ47 י* / כוליה] לית' נ47 / במאי אוקימנא] ובמאי אוקים א2 ובמאי אוקים א2 ובמה אוקימנא ר1 קר וכמה אוקימנא מ5 ובמאי אוקימנא מ י*  15 דכתיב] לית' א2 / והרכבתיך...אביך] לית' א2  16 הא כלא] כלא א2 ר1 נ47 מ קר י* כולה מ5 / דתפנוקא] בתפנוקא ר1 מ5 קר דתפנוקי י* / אתר דאיהו לעילא] {דאיהו לעילא} א2 לית' ר1 מ5 קר / וכתיב] דכתיב א2 ר1 לית' נ47  17 ועד עתיק...וגו'] ועד עתיק יומין א2 ועד עתיק יומין וגו' ר1 מ5 לית' נ47 ועד עתיק יומין מטא וגו' י*  17-18 נחלת...נחלת] נחלת מ5  18 וגו'] לית' א2 נ47  19 קאמר] קאמא א2 אתמר י* / בברכתא] ברכתא מ5  20 לאחיא] לאחיא מיתיא נ47 / טלא] כולא מ5 / לזמנא דאתי] לית' א2 ר1 מ5 נ47 מ קר י* / האלהים] לית' א2 ר1 מ5 נ47 / לך(2)] לית' א2 ר1 מ5 נ47 לך האלהים לך י*  21 מתיא לאחיא] לאחיא מיתייא נ47 / לזמנא] בזמנא א2  22 דאפין] דאנפין א2 נ47 / ושריא] ושרייה א2 ר1 מ5 נ47 / ואמר] אמ' א2 ר1 מ5 נ47 / השתא אשתמע] ודאי בהא משתמע א2 השתא אשתמודע קר י*  23 ואשתכח] ואשתמע נ47 / ממאי] ממה א2 נ47 מהאי מ5 / תאנא] תא חזי נ47  24 גבורת יי'] גבורות ר1 גבורות ה' ישמיע וגומ' י* / מי ימלל] לית' ו5 פ2 א2 ר1 מ5 י* מהו מי ימלל נ47 קר / מי ידבר מבעי ליה] מהו ימלל ידבר מבעי ליה ו5 פ2 ר1 מ5 ידבר מיבעי ליה א2 מהו ימלל ידבר מיבעיא ליה י* / אמר ר' חייא] א"ר פ2 אמר ר' אבא {חייא} מ5 / כד"א] כמא דאיתמר א2  25 בידך] לית' נ47 / דסגיאין] סגיאין ו5 פ2 דסגיאן נ47 / ונפקין מגבורה חד] ומגבורה חד נפקין ו5 פ2 א2 ומגבורה חד נפקאן נ47 / ותאנא] ותא חזי נ47  25-36 ותאנא...כתיב] לית' ו5 פ2  26 חד גבורה] גבורה חד א2 נ47 / עלאה] עילא מ5 / מתעטרא] מתעטרן ר1 מ קר י* מעטרן מ5 / ונפקין] ונפקי נ47  26-27 מתעטרא...מתעטרא] מתעטרא א2  27 ומנהון] מנהון נ47 / אתקרי] אקרי מ5 נ47 קר י*  28 בקרדיטי[ר1 נ47 מ י*]] בגרדינוי א2 בקרדינוי מ5 קר / נהורין] זהירין א2 נ47 נהירין ר1 מ5 קר י* / אקרון] איתקרון נ47  29 יי'] לית' א2 / חסר כתיב] כתי' חסר א2 נ47 י* חסרה כתי' ר1 / כלילן בדא] בדא כלילן א2 נ47 י* / כל תהלתו] לית' א2 קול תהלתו ר1  29-30 דא הוא שכינת זיו יקריה דקב"ה] שכינא וזיו יקרא דקב"ה א2 דא הוא שכינתא זיו יקריה דקב"ה ר1 מ5 קר דא הוא שכינת זיו יקרא דקב"ה נ47  30 אמר ר"ש] שם האחד פישון א"ר שמעון נ38  31 להשקות את הגן] לית' נ38 / וגו'...וגו'[מ]] לית' א2 ומשם יפרד והיה לד' ראשים שם האחד פישון וגו' ר1 מ5 קר י* וגו' שם האחד פישון נ47 נ38 / הא אלין] האלין נ38 / והני] דהני נ47  32 ארבע] לית' א2 ארבעה נ47 י* / דנפיק] דנפק נ47 / דההוא נהרא] דההוא אתר {נהר} א2 דההוא נהר מ5 נ38 י* דיהוא כתרא נ47 / דנפיק] דאנפין נ47 דנפק ואתמשך י* / אמר ר' שמעון] לית' א2 י*  33 שרשיו] שרשיו וגו' נ47 / ולא] לא מ5 נ38 קר  33-35 וכתיב...דא כתיב] ועל האי כתיב א2  34 לא ימיש] לא ימיש מעשות פירי נ47 לא ימיש מעשות פרי נ38 י*  34-35 ועל דא כתיב] ועל האי כתי' נ47  36 ואינו פוסק] ואינו פוסק לעלמין נ38 ואין פוסק קר י* / תאנא] תא חזי נ47  36    דף פג ע"ב (שורה 25) תאנא א"ר שמעון...אשתו] לית' נ38  37 וידבר אלהים את כל הדברים וגו'] וידבר אלהים ו5 פ2 א2 ר1 מ5 וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר נ47 י* / וידבר בגין לאכרזא] בגין לאכר{זא} ר1 בגין לאכרזא מ5 / דתאנא] דתנן נ47  37-39 וידבר...דישראל] לית' ו5 פ2  38 למללא] לאכרזא ולמללא א2  39 ונפקו] ונפק א2 נ47 ונפקי ר1 מ5 קר י* / ותאנא] תאנא ו5 פ2 ותנן נ47 / הוה] הוא ר1 מ5 / טאס] {ט?ס} א2 / מלעילא] מעילא ו5 פ2 נ47 י*  40 ומתגלפא] ?מתגלפא פ2 / בארבע] לד' פ2 / כד סלקא] לית' א2 / מטורי] בטורי ו5 פ2 א2 מ5 נ47 י* ב/כטורי ר1

דף פג ע"ב

 1 דכיא] לית' א2 / דלעילא] לעילא א2  1-2 ואסחר...ואסחר] ואסחר י* / בהון נשמתהון] בהוא נשמתייהו ו5 פ2 בהו נשמתייהו נ47  2 ומתגלפא] ואתגלפא י* / באתריה] באתרהא י* / בלוחי] בלוח ר1 / וכן כל מלה ומלה] וכן בכל {מלא ?מלא} א2  3 כל מלה ומלה] כל מלא ומלה פ2 / מליא] ת{?}ליא א2 מליה נ47 / גזרין] וגזירין ו5 פ2 / אגרין] אגזרין מ5  4 כאסקופא (נ"א כאספוקא)] כאסקופא ו5 פ2 א2 נ47 מ י* כדא אסקופא ר1 מ5 קר / דא דאיהי מליא מכלא] דא מליא ו5 פ2 דא מליא מכלא א2 דאיהו מר{ו}יא מכלא ר1 דאיהו מליא מכלא מ5 דאיהי מליא מכלא קר דא דהיא מליא מכולא י*  5 דהוה נפיק] דנפיק א2 ר1 מ5 י* / ההוא] ההיא א2 / אתחזי...באתרוי] {אתחזי חד וכד הוא מתגלפא באתרוי} א2 אתחזי חד וכד הוה מתגלפוי באתרוי י* / אתחזון] אתחזק פ2 {אתחזון} א2 / בההוא מלה] {בההוא מלא שבעין} א2  6 בגוה] בגויה א2 / כתרין (נ"א רתיכין)] כתרין ו5 פ2 א2 ר1 מ5 נ47 מ קר י*  7 מגיסא אחרא] מהאי גיסא א2 י* מגיסא אוחרא ר1 מהאי גיסא אחרא נ47 / כפשיטא] כפטישא א2 מ י* כפטיש ר1 מ5 קר כפטשא נ47 / בזמנא] לית' א2 בעידן נ47 / דאיהו] דהוא ר1  7-8 כמה דאת אמר] כמא דכתי' א2 נ47  7-11 מגיסא אחרא...ומקבלין מלין] מהאי גיסא והוו חמאן ישראל עינא בעינא והוו חדאן ו5 פ2  8 והוו חמאן] והוו ישראל חמאן נ47 / כל ישראל] ישראל א2 לית' נ47  9 כלהו אזדמנו לתמן] אשתכחו תמן א2 / בטורא] מטורא א2  10 דסיני] [דסיני] י*  10-11 וגו'...היום] לית' א2 ואת אשר איננו פה עמנו היום ר1 מ5 עמנו עומד היום לפני יי' אלקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום נ47 עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום י*  11 וכלהו...וכלהו] וכלהו נ47 / אלהים דא] אלהים ו5 פ2 א2 אלים נ47  12 דאתכליל] דאתכלל ו5 פ2 דאכליל נ47  14 וימינא] וימיני ו5 פ2 מ קר י* לית' א2 ורזא נ47 / דא הוא] דא נ47 / לאכללא[מ י*]] לאתכללא ו5 פ2 א2 ר1 מ5 נ47 קר / כל שאר] שאר א2 ר1 מ5 קר / מתקשרן] מתקשרים א2  15 כל אינון...ועונשין] ורזין וסתרין וגזרין ועונשין ו5 פ2 כל אינון רזין כל אינון סתרין אגרין ועונשין א2 כל אינון רזין כל אינו סתרין גזירין ועונשין י*  16 ירותא] זכות' ו5 פ2 / לנו משה מורשה] לית' ו5 פ2 לנו משה א2 / וגו'] לית' א2 ר1 נ47 מ קר י*  17 דאי תימא...כתיב] לית' ו5 פ2 ואי תימא לגלאה מה דלא איצטריך לכל ברנש כתי' א2 ר1 מ5 נ47 מ קר י* / אנכי יי' אלהיך] אנכי ו5 פ2  18 יהיו] יהו ו5 יהון א2 נ47 יהוון י* / מלין אלין] אלין מלין ו5 פ2 נ47 / וסתימין] לית' א2 ר1 מ5  19 חד] {חד} א2 / לאמר] לית' א2 / הא] הא הא א2 לית' מ / חמש דרגין אחרנין[מ]] חמשה אחרנין ו5 פ2 נ47 אחרנין א2 דרגין אחרנין ר1 מ5 קר חמשה דרגין אחרנין י*  19-20 ר' יהודה אמר] א"ר יהודה ו5 פ2 נ47 ר' יהודה אומ' א2  20 כל דא ודא] כל דא בדא א2 י*  20-21 (האלה...ד"א כל)] לית' ו5 פ2 א2 נ47 י* האלה אינון דאתגליין דכתי' וכל העם רואים את הקולות ד"א כל ר1 מ5 מ קר  21 אמר ר' יצחק] א"ר יהודה נ47 / לאכללא[מ]] כל לאתכללא ו5 פ2 א2 י* לאתכללא א2 מ5 כל לאכללא נ47  22 לאכללא[מ]] לאתכללא ו5 פ2 א2 ר1 מ5 נ47 קר י*  23 האלה אינון דאתגליין] לית' ר1 מ5 האלה אינון דאית גבן קר / וכתיב] דכתי' ו5 פ2 א2 נ47 מ קר י* לית' ר1 מ5 / וכל העם ראים] לית' ר1 מ5 / את הקולת] לית' א2 ר1 מ5 / דא הוא] דא היא י*  24 עטרת בעלה] מי ימצא א2 / לאמר] לית' ו5 פ2 י* / ישלח איש] שלח נ47  25 אשתו] אשתו וגומ' י* / אורייתא] באורייתא ר1  25    3 אמר ר' יצחק...ובגיני כך] לאמר חמשין יומי הוו מיומא דנפקו ישראל עד דקבילו אוריית' משום שני יובלא דכתי' וקדשתם את ?.החמשי? שנה ומסטר' דההוא יובלא נפקו ישראל ממצרים ואתער דינא על מצראי ובגין כך חמשין יומין אלין דיובלא הוו ולקביל דא חמשין זימנין איתמר יציאת מצרים באוריית' ובגין דכלא מיובלא ו5 לאמר חמשין יומי הוו ?דיומא ונפקו ישראל עד דקבילו אורית' משום שני יובלא דכתי' וקדשתם את החמשים שנה ומסטר' דההוא יובלא נפקו ממצרים ישראל ?תער דינא על מצראי ובגין כך חמשי' יומי' אינון דיובלא הוו ולקבל דא חמשין זימנין איתמ' יציאת מצרים באורית' ובגין דכלא מיובלא פ2  26 דכל] אלא דכל נ38 / דישתדל] דאשתדל א2 ר1 נ47  27 אשתזיב] ישתיזיב נ47 ישתזיב י* / דגיהנם] לית' א2 / דמחשכין] דמחשכי נ47 / כל] לית' א2 ר1 נ47 נ38 י* / דבזכותיה] ובזכותיה נ47  28 דתניא] כדתניא א2 דתנן נ47  29 דבניך ישתדלון] דישראל בנך יהון משתדלין א2 דברך ישתדלון נ38 / מאלין] לית' נ38 / לא הא] לאו האי נ47 לאו הא קר י* / בהו] עלייהו א2  30 וישתעבדון] וישתעבדון בהון נ47 / ביני עממיא] ביני עממין נ47 / בתריה] בתרי א2 ר1 נ47 נ38 מ י* יאות אמר ליה בתרי מ5 קר / מזדקפן] מזדקפא ר1 נ38 י* מקזפירא נ47 / מלין] מילי נ47 מלה נ38  31 מנורא] מדינא ר1 מ5 מנורה מ / עד דיתובון גבך] כד יחובון קמך נ47  32 כי צורם מכרם] כי צורם מכרם ויי' הסגירם א2 / מאן] ומאן א2  33 הוא] לית' א2 נ47 נ38 י* אברהם מ5 / אברהם] הוא מ5  34 דאסתכם] אסכים נ47 דיסתכם נ38 / אמר ר' יהודה] א"ר יוסי נ38 / דאתיהיבת] דאתיהיב ר1 נ38 י* דאיתיהבית נ47  35 אורייתא] אוריתא לישראל נ47 י* / מ"א] לית' א2 מאי טעמא ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י* / משום אינון שני דיובלא] מ"ט חמשין אינון שני יובלא א2 משום אינון שני יובלא ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י*  36 החמשים שנה] החמשים שנה וכתי' וקראתם דרור א2 / תאנא] ותאנא א2 תנן נ47 לית' נ38 / ההוא יובלא] לית' ר1 יובלא מ5 ההוא יובילא נ47 / אפיק לון] אפיק להו נ38 י*  37 דיובלא] דיובל מ5 קר {ד}יובילא נ47 / הוה] הות מ5  38 חמשין] חמשין יומין א2 ר1 מ5 נ47 נ38 מ קר י* / תאנא] לית' נ47 / לקבל] לקביל ר1 ולקביל נ47  39 זמנין] זמנין יובלא נ47 / באורייתא] לית' נ47 / נמוסין] נימוסי א2 נימוסא נ47 לית' נ38 / ושבחי אינון כלהו] וכולהו שכיחי א2 באוריתא וכולהו שבחי נ37 וכלהו שבחי נ38 וכולהי שבחי י*

דף פד ע"א

 1 הוצאתיך] הוצאתיך מארץ מצרים נ47 י* / ויוציאך] ויוציאך בפניו א2 ויוציאך ה' ממצרים י* / הוציאך] הוציאך ה' ממצרים י*  1-2 וכלהו זמני חמשין אינון] וכולהו חמשין זמנין א2 כולהון ימני חמשין אינון נ47  2 משום] בגין נ47 / ביובלא אתעטר] אתעטר ביובלא א2 / אתא] אתעטר נ47  2    דף פד ע"ב (שורה 28) ומסטרא דיובלא...ודאי] לית' נ38  3 דאתי] דאתיא מ5 / מגבורה] בגבורה ו5 א2 ר1 מ5 נ47 מסטרא דגבורה י* / אתעטרת] אתעטר א2 ר1 נ47 י* אתעטרא מ5 אתעטרת בגבור"ה קר / בימינא] ובימינא קר / דכתיב] הה"ד א2  4 ותניא] ותנן נ47 / קלין] קולות ר1 מ5 / ואתעטרו] ואתעטרא י*  4-7 ותניא...שלמה] לית' ו5 פ2  5 אורייתא] לית' נ47 / אעטר] אתעטר א2 ר1 מ5 נ47 קר  6 לקב"ה] לית' נ47 / דכתיב] הה"ד ר1 מ5 י*  6-7 בנות ציון במלך שלמה] לית' א2 בנות ציון במלך שלמה וגו' ר1  7 שעטרה לו אמו] שעטרה לו אמו ביום חתונתו נ47 / דא יובלא] דא כנסת ישראל יובלא נ47 / ויובלא] וכדין יובלא נ47  7-18 מאן אמו...א"ר יצחק] מאי עטר' ו5 פ2  8 בחדוה ברחימו בשלימו] בחדוותא בשלימותא א2 בחדווה בשלימו ר1 מ5 קר בעטרוי בחדוותא שלימותא נ47 בחדווא בשלימותא י* / שמחה] שמחה הללויה נ47 / מאן אם הבנים] מאן אם הבנים שמחה א2 ר1 מ קר מאי אם הבנים שמחה מ5 נ47  9 א"ר יהודה ע"ד] לית' ר1 מ5 / ותגל יולדתך[ד"א]] לית' ר1 מ5 נ47 קר וגו' מ י*  10 מאן אביך ואמך] {מאן אביך ואמך} א2 לית' ר1 מ5 מאן אביך קר / כמה דאוקמוה בספרא דצניעותא] כמא דאוקמוה חברייא א2 ר1 מ5 מ קר י* כמאן דאוקמוה חברייא נ47  11 למאן] מאן ר1 מ5 קר / ערייתהון] ערותהון א2 / תאנא] ת"ו תנינן נ47  12 דקב"ה אתגלי בטורא דסיני] דאתגלי קב"ה על טורא דסיני א2 נ47  12-13 אזדעזע טורא...אזדעזעו] אזדעזעו {טורא} כל שאר טורי עלמא א2  13 ידוי] עלוי נ47 / עלייהו] עלוי ר1 ידוי נ47 / ואתישבו] ואתיישבו כדין א2  14 וקלא נפקא] קלא נפיק א2 וקלא נפיק ר1 וקלא הוה נפיק נ47 / הירדן תסוב לאחור] לית' א2 ר1 וגו' נ47  15 וגו'] לית' א2 / תבאן] תאבין א2  16 אדון] אדון חולי ארץ א2 ר1 מ5 מ קר י* / חולי ארץ] לית' א2 ר1 מ5 מ קר י* / דא אימא תתאה] לית' א2 ר1 מ5 מ קר י*  16-18 דא אימא דכתיב...א"ר יצחק] חולי ארץ דא אימה תתאה דאיקרי אדון דכתי' אדון כל הארץ מלפני אלוה יעקב דא הוא יובלא אימה עילאה ויעקב בדא בוכדא דכתי' בני בכורי ישראל וכדין בעטרה שעטרה לו אמו מ?ו עטרה נ47  17 אבא] {אבא} א2 לית' ר1 מ5 כ"י קר / ועל האי] ועל דא א2  18 בעטרה שעטרה לו אמו] בעטרה א2 / מהו בעטרה] ומהו בעטרה א2 ר1 מ5 / כמה דכתיב] כד"א ו5 פ2 כמא דאיתמ' א2 כמדא נ47  19 עוטרים את] עוטרים אל א2 / משום] לית' א2 בגין נ47 / דמתעטר] דמתעטרא נ47 / בחוורא בסומקא ובירוקא] בסומקא בחיוורא בירוקא ו5 פ2 נ47 בחוורא בסומקא בירוקא א2  20 בכל גוונין] וכל גוונין א2 דכל גוונין ר1 מ5 / כלילן ביה] כלילן נ47 / ואסתחרן] ואסחרן נ47  20-24 אמר ר' יהודה...למו] לית' ו5 פ2  20-21 בעטרה שעטרה לו אמו] לית' א2  21 מאן עטרה] מאי עטרה א2 / ישראל] לית' א2  21-22 דכתיב...אפאר] דא עטרת תפארת נ47  22 באשא אוכמא] אשא {אוכמא} א2  22-23 על גבי אשא] על גבוי דאשא נ47  24 א"ר אבא] א"ר יצחק ו5 פ2 / הוה נפיק...תננא] סליק ההוא תננא ו5 פ2 הוה נפיק סליק ומתעטר ההוא תננא א2 ר1 מ5 מ י* הוה נפיק סליק ומתעטר תננא דא נ47 הוה נפיק סליקו ומתעטר ההוא תננא קר  25 באתגלייא כאתכלא דא2] דאתכלא דא ו5 דאתכללא דא פ2 קר כאתכלא דא א2 ב/כאתכללא דא מ5 באתכלא דא נ47 באתכללא דא מ באתכללא (ס"א כאתכלא) י* כאתגליא (נ"א כאלכתא) ד"א / וכל ריחין ובוסמין] בכל ריחין ובוסמין א2 וכל ריחין וכל בוסמין נ47 / דבגנתא] דג??א פ2 {ד}בגנתא א2 / הוה סליק] ?הוה סליק א2  26 ההוא תננא] איהו תננא פ2 / דחוור וסומק ואוכם] חיוור ואוכם וסומק ו5 פ2 דאוכם וחיוור וסומק ר1 דאוכם וחיוור וסוריק מ5 דחיוור ואוכם וסומק נ47 / מקטרת] ? ו5  26-27 ההוא תננא...ההוא תננא] {ההוא תננא בחיזו דחיור וסומק אוכ? הה"ד מקטרת ? ?} ההוא תננא א2  27 ההוא תננא...שכינתא] וההוא תננא הוו שכינת' ו5 פ2 ההוא תננא מאן הוא א"ר יצחק שכינתא א2 / דאתגלי לתמן] דקא אתגליא א2  28 לתמן[מ]] תמן ו5 פ2 א2 נ47 / כד"א] דכתי' ו5 פ2 כמא דכתיב א2 נ47 / כתמרות עשן] לית' א2  28    דף פד ע"ב (שורה 8) אמר ר' יהודה...ממה אתעבידו] והלוחות ממאי הוו ו5 פ2  29 האי הא קרא שלים הוא] האי איהו קרא שלימתא א2 האי האי קרא שלים הוא ר1 האי קרא שלים הוא נ47 י*  30 ויעל עשנו כעשן הכבשן] לית' א2 נ47 / דחמאן] דחמא א2 / וידעין] וידעי נ47  31 אתגליפו] אתגלופי א2 / מתחזיין] מתחזאן א2 / בתרין] בתרי א2 נ47 / סטרין] סטרי נ47 / מסטרא דא] מסטרא נ47  32 ולוחין מאבן] ומאבן א2 / סנפירינון] סנפריקון מ5 סנפרינון נ47 / ואתוון הוו] ואתוון אתו הוו נ47  33 ומתגלפן] ומתגלפין א2 / בתרין] בתרי א2  34 טאסין ומתחזיין] טאסן ומ{ת}חזיין א2 טסאן ומתחזיין נ47 טאסין ומתחזרין י*  35-37 בימינה...בימינא] בימינה א2  36 בשמאלה] לית' ר1 ובשמלה מ5 / וגו'] עושר וגומ' מ5 עושר וכבוד נ47 עושר וכבוד וגומ' י*  37 תאנא] לית' נ47  38 וגו' (מעשה אלהים ודאי)] לית' א2 ודאי ר1 מעשה אלהים המה ודאי מ5 והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות נ47 וגו' מעשה אלהים המה ודאי מ קר י* / א"ר יהודה] אמר מ5  39 כתיב חד] לית' א2 חד ר1 מ5 נ47 מ קר י* / מתגלפי] אתגליפו א2 מתגלפין נ47 / בהו] בהון נ47 / חמש] חמשא א2 חמשה נ47  40 בחמש] בחמשא א2 בחמשה נ47 / אמר] לית' נ47 / סנפירינון] סנפירין מ5

דף פד ע"ב

 1 ותרין אבנין הוו] ותרין הוו א2 ותרי הוו נ47 / ברוחא] ברוח א2 / ואתפשטו] ואתפשט א2 / ואתגליפו] ואתפליגו מ5 ואתכליפו נ47  2 תרין] שני א2 / אמר] לית' נ47 / הוו] דהוא הוו נ47 / (דהוה אבן טבא)] לית' א2 ר1 נ47 דה?? אבן טבא מ5 דהוה אבן טבא מ י* דהו' אבן טב קר  3 המה] לית' א2  3-4 סנפירינון...יקירא] דאינון סנפירינון דאיהו אבנא יקירא וטבא א2 סנפרינון דהוא אבן טבא יקירא נ47  4 אבנין] אבנא ר1 / א"ל] אלא י* לית' ד"א  5 המה דייקא] המה ודאי דוקא א2 המה דוקא נ47 / אלא] א"ל א2 ר1 מ5 נ47 מ קר י* / ת"ח] חזי נ47 / אלהים] לית' א2  6 כתיב] לית' א2 / מעשה אלהים המה] לית' א2  6-7 כלא חד...לוחין] כלא הוא אבל אינון תרי לוחי א2 כלא הוא אבל אלין תרין לוחין ר1 כלא הוא אבל אלין תרין לוחי נ47  7 ואסתלקו] אסתלקו ר1 מ5 / ועבד לון] ועביד לון א2  8 תאנא] לית' נ47 / דנגיד] דנגדא נ47  8-9 וכד נגיד ואתמשך] וכד אתנגיד ואתמשיך פ2 וכד נחית ואתמשך א2 וכד נגיד ואתמשיך נ47  9 לחקל] בחקל א2 / דתפוחין] תפוחין ו5 פ2 א2 נ47 תפוחים מ5 / תרין] תרי נ47 / ואתגלידו] ואגלידו ו5 פ2 א2 נ47 / ואתעבידו] ואעבידו א2  10 תרין] תרי נ47 / ואתפשטו לתרין[מ קר י*]] ואתפשטו תרין ו5 א2 ר1 מ5 נ47 ואת???ו תרין פ2 / לוחין] לוחין קדישין א2  11 הוא] לית' ר1 מ5 קר / כמה דכתיב] כמא דכתי אצבע אלהים היא א2  12 תאנא...ההוא אצבע] ואצבע אלהים ו5 פ2 תאנא באצבע אלהים ההוא אצבע א2 אצבע אלהים ההוא אצבעא נ47  12-13 כמה דאתמר...היא] לית' ו5 פ2 כד"א אצבע אלהים היא א2 נ47 כד"א אצבע אלהים הוא ר1  13 דאתעביד] דאתעבד פ2 דיתעביד א2 דיתעבד ר1 מ5 מ קר י* / ידא] דינא ר1 מ5 / דכתיב] כדאמ' א2  14 נקיבן] נקיבין א2  14    דף פה ע"א (שורה 28) אמר ר' יהודה...סיהרא לאנהרא] לית' ו5 פ2  15 אבנין] אבנן א2 אתוון נ47 / דגליפין] דגלופין א2 י*  16 ואתקרי מהכא] ואתחזי מהכא א2 / מה] מאי נ47 / דכתיב] כתיב מ5  16-17 אמר בנס] {אמ'} א2 אומ' בנס נ47  17 כתיבין] כתובים בנס א2 / דכל בני נשא] דכל בני ישראל א2 דכל בני עלמא נ47 / הוו] לית' ר1 מ5 / וסהדין] ואסהדין א2  18 לא יכלין] לא הוו יכלין א2 / דאמרין] דאמרי נ47 דאמרן קר / נקיבין] נקיבן א2  19 מי] מ{י}ה נ47 / כתיב] כתוב י* / על הלחת כתיב] חרות על הלוחות כתי' נ47 / תאנא] תנן נ47 / חמשא] חמש מ5  20 לימינא] מימינא י* / וחמשא] וחמש מ5 / לשמאלא] אינון לשמאלא א2  21 אינון] {אינון} א2 לית' נ47 / איהו] הוו א2 הוא ר1 הוה נ47 איהי י*  22 חמי לסטרא] הוה חמי בסטרא א2 / אחרא] דא נ47 דא אחרא י* / דהא] {דהא} א2 לית' ר1 מ5 / תנינן] תנן קר / אתחזר] אתהדר נ47  23 דכתיב] וכתיב א2 / הא] והא מ5  24 דהוה מסטרא דא הוה] דהוי בסטרא דא הוי א2 דהוה מסטא דא הוה ר1 דהוה בסטרא דא הוה נ47 / קרי] קרא מ יקר קר / בדא] לית' א2 ר1 נ47 / ומאלין] ומאינון א2  25 לא יהיה לך] לא יהיה לך אלהים אחרים א2 לא יהיה לך אלהים נ47 / והוה קרי] הוה חמי וקרי א2 הוה קרי ר1 מ5 נ47  26 יי'] לית' נ47 / לשוא] לית' א2 ר1 נ47 / והוה] הוה נ47 / לא תגנב] לא תגנוב הוה קרי את יום השבת וכן לכולהו א2 / וכלא] וכן נ47  26-27 וכך לכלהו וכדין מסטרא אחרא] וכדין אחרא א2 וכן לכלהו וכדין מסטרא אחרא ר1 מ5 נ47  27 כה"ג] בהאי גוונא א2  28 מכתב אלהים הוא ודאי] ודאי א2 מכתב אלהים ודאי ר1 מ5 נ47 מ קר י*

1 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'דאיקרי ארץ ישראל לעילא ארץ החיים ומלכות היינו שמים ת"ת והיינו דכתיב על במתי ארץ ה"ג'.

2 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'כאתכלא דא ה"ג'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]