THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 4, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Yitro 2 88a - 89a

ספר הזוהר פרשת יתרו

דף פח ע"א (שורה 11) – דף פט ע"א (שורה 24)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, ו5, ט1, פ5, קמ9, ו3, נ47, ו7, ו8, נ38, א17, ר1, ו16, פ2, מ5, א3

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף פח ע"א (שורה 11) – דף פט ע"א (שורה 24)

 11 כתיב] לית' נ47 כתוב מ5  12 במן[נ47 מ י*]] לית' א2 ר1 מ5 קר  12-13 וביום השביעי שבת לא יהיה בו] לית' א2 ויום השביעי שבת לא יהיה בו ר1 מ5 קר  13 משתכח] משתכחי א2 ר1 מ5 מ קר י* דמשתכי נ47 / מזוני] מזוניה מ5 / מה] מאי א2 / הכי] הכא הכי ר1 / תאנא] תנינן א2 תנן נ47  14 ותאנא] ותנן נ47  15 מתברכאן] מתברכין א2 מ5 קר / שיתא] שבעא מ5 / יומין] יומן ר1  16 כל חד] כל חד וחד א2 / ביומוי] ביומיה נ47 / מההיא] מההוא א2 ר1 נ47 מ5 קר / ברכה] ברכתא נ47 / דמתברכאן] דמתברכא ר1 מ5 קר  17 בדרגא] בדרגא עילאה נ47 / פתורא ולאתקנא סעודתא בליליא] פתוריה בליליא א2 ר1 מ5 מ קר י* פתורי? בליליא נ47  18 בגין] דא בגין נ47 / כל אינון] כל יומין נ47 / דהא] בגין דהא א2 / בההוא] בההיא י*  18-19 יומין...יומין] לית' נ47  19 כל שיתא] כל אינון שתא א2 / וברכתא] ברכתא א2 / בפתורא] על פתורא א2 נ47  20 בליליא] בלילא מ / דשבתא] {ד}שבתא נ47 / בנהמי] בנהמא א2 ר1 נ47 מ5 מ קר י* / ובמזוני] ומזוני א2 / אמר] לית' ר1 נ47 / אפילו] ואפילו א2 נ47  21 סעודתי] סעודתיה א2 נ47 סועדתי מ5 / בשבתא] דשבתא נ47 בשבת י*  22-23 בהאי יומא...מהאי יומא] מהאי יומא א2 בהאי יומא בעלמא ר' אבא אמ' לאזדווגא באינון יומין דלעילא דמתברכן מהאי יומא ר1 מ5 מ קר י* מהאי יומ' בעלמא ר' אבא אמ' לאזדווגא באינון יומין דלעילא דמתברכן מהאי יומא נ47  23 והאי יומא] וההוא יומא נ47 / אנפין] אפין נ47  24 מעתיקא] לעתיקא קר / קדישא] לית' ר1 מ5 קר קדש נ47 / סתימא] סתימא{ה} נ47 / קדישין] לית' א2 / זמני] זימנין נ47 / מכד] אלין מכד ר1  25 דיתברכון] בגין דיתברכון א2 ר1 נ47 מ5 מ קר י* / ועל דא בעי] ובעי א2 ר1 נ47 מ5 קר  26 דהא בהאי תליא מהימנותא דלעילא] דהא תליא מהימנות לעילא א2 דהא תליא מהימנותא דלעילא לתתא ר1 דהא תלייא מהימנותא דלעילא נ47 מ5 מ קר י* / אפין] אנפין א2 י*  27 ולמחדי] וליחדי ר1 ולמיחדי מ5  28 סגי] סגיא א2 / פתוריה] פתורא א2  29 זמני] זימנין נ47 / ולא ישתכח פתוריה] ולא לשכח פתורא א2  29-30 עליה כל שאר] עלה לכל שאר ר1 מ5 קר עליה לכל שאר נ47  30 יומי] יומין נ47 / דשבתא] שבתא א2 / ובהאי] ובהני נ47 / מלה] מילי א2 / ותלי] ותלייא א2 נ47 / לעילא] דלעילא י*  31 סעודתי] סעודתיה א2 סעודתא נ47 / ומכרזא] ומכריז א2  31-32 אז תתענג על יי'] אז תתענג על יי' אז תתענג על יי' א2 אז תתענג על יי' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך אז תתענג על יי' נ47  32 חדא] לית' א2 / לקבל] לקביל ר1 נ47 / עתיקא] לית' נ47 / קדישא[מ י*]] לית' א2 ר1 מ5 קר קדושא נ47 / דכל קדישין] דכל קדושין נ47  33 תניינא] אחרא א2 ר1 נ47 ת???א אחרא מ5 תניינא אחרא קר / לקבל] לקביל ר1 נ47  34 דא הוא שלימו] דא שלימו א2 / בזעיר אפין] בזעיר אנפין א2 י* / ולקבלייהו] לקבליה א2 ר1 נ47 מ5 מ קר י*  35 בעי] בעא י* / סעודתיה] סעודתי ר1 מ5 קר י* / ובעי לאתענגא בכלהו סעודתי] ובכולהו סעודתיה בעי לאתענגא א2 ובעי לאתענגא בכולהו סועדתי/ו מ5 / ולמחדי בכל חד וחד מנייהו] וליחדי בכל חד וחד ר1 ולמחדי בכל חד וחד נ47 מ ולמיחדי בכל חד וחד מ5 קר  36 משום] לית' א2 / שלימתא] שלימותא נ47 / ובגין כך שבתא אתיקר] ועל דא שבתא אתקרי א2 ועל כך שבתא אתיקר ר1 נ47 מ5 מ קר י*  37 אשתכח ולא אשתכח] ישתכח ולא ישתכח א2 / הכי בכלהו זמני וחגי] הכי בכל זמנין וחגין א2  38 משום] לית' א2 / דאשתכח] דיש{ת}כח ר1 {ד}אשתכח נ47 דישתכח מ5 מ קר / זמנין] זמני א2 נ47 י*  39 השביעי וישבות...יום השביעי] וגו' א2  39-40 רבי אבא (נ"א רב המנונא סבא)] ר' אבא א2 ר1 נ47 מ5 מ קר י*  40 דשבתא] בשבתא נ47 / הוי חדי בכל חד וחד] הוה חדי בכל חדא א2 הוה חדי בכל חד וחד ר1 מ5 מ קר י* הוה חדי בכל חד נ47 / והוה] לית' נ47 מ5 מ י* / היא] הוא י*  41 קדישא] קדשתא נ47 / דעתיקא קדישא] לית' נ47 / סתימא] סתימאה א2 לית' נ47 / דכלא] דכל קידושין נ47 / בסעודתא] בסעודה מ5 מ קר  42 סעודתי] סעודתיה א2

דף פח ע"ב

 1 אשלים...דמהימנותא] אשלים סעודתיה הוה אמ' סעודתי דמהימנותא אשלימו א2 אשלים סעודתיה אמר אשלימו סעודתי דמהימנותא ר1 מ5 אשלים סעודתיה אמ' סעודתי מהימנותא אשלימו נ47 אשלים סעודתיה אמר אשלימו סעודתיה דמהימנותא קר אשלים סעודתי הוה אמר אשלימו סעודתי דמהימנותא י* / רבי שמעון...לסעודתא] ר"ש א2 ר1 נ47 מ5 מ קר י*  2 הוה אמר הכי[מ קר]] הכי הוה אמר א2 אמ' הכי ר1 מ5 הכי אמ' נ47 אמר הכא י* / אתקינו סעודתא...דמלכא] אתקינו סעודתא דמלכא א2 אתקינו סעודתי דמהימנותא אתקינו סעודתי דמלכא ר1 י* אתקינו סעודתיה מהימנותא אתקינו סעודתי דמלכא נ47 אתקינו סעו?יה מהימ??ותא אתקינו סעודתיה דמלכא מ5 אתקינו סעודתי דמהימנותא אתקינו סעודתיה דמלכא מ אתקינו סעודתיה דמהימנותא אתקינו סעודתיה דמלכא קר  2-3 והוה יתיב...הוו] כד הוה יתיב א2 כד הוה יתיב הוו ר1 נ47 מ קר י* ?כד הוה יתיב הוו מ5  4 והרכבתיך...יעקב אביך] לית' א2 והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי יי' דבר נ47 והרכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך וגו' י*  5 אלין סעודתי היך מתתקנין] הנך תלת סעודתיה היך מתתקנן א2 אלין סעודתי היך מתתקנן ר1 נ47 מ קר י* אלין סעותיה היך מתתקני מ5  6 ביה בליליא מתברכא מטרוניתא] ביה ליליא מתברכאן א2 ביה ליליא מתברכא נ47 / וכלהו] כלהו א2 לית' נ47  7 אתוספת] אתיספת מ5 / חדוה דמטרוניתא הוי] חדוותא דמטרוניתא הוא א2 חדוותא דמטרוניתא הוי ר1 י* חדוותא דחקל תפוחין הוי נ47 / למחדי] ליחדי ר1 למיחדי קר / בחדוותא] לית' א2  8 דמטרוניתא] דיליה נ47  9 על יי' על יי'] על יי' א2 נ47 / ודאי] לית' נ47 / דההיא] בההיא ר1 מ5 קר / אתגליא] אתגלי נ47  10 ושלימו] שלימו נ47 / וחדוותא] בחדוותא א2 / עבדינן וסעודתא] עבדין וסעודה א2 / הוא] היא א2 / תליתאה] תליתאי ר1  11 דזעיר אפין] דזעיר אנפין א2 דשלימו נ47  12 שיתא] שתא א2 נ47 / יומין] יומי ר1 מ5 קר י* / בסעודתיה] בסעודתא א2 בסעודתי קר  13 אלין סעודתי] אינון סעודתיה א2 אלין סעודתי' נ47 / דאינון סעודתי מהימנותא] דאינון סעודתיה דמהימנות א2 דאינון סעודתיה דמהימנות א2 דאינון סעודתי דמהימנותא נ47 / קדישא] לית' נ47  13-14 די מהימנותא...ולא דעמין עעכו"ם] דמהימנותא עילאה דא דילהון ולא דשאר עמין א2 די מהימנותא עילאה דא דילהון ולא דשאר עמין ר1 י* די מהימנותא עילאה דילהון ולא דשאר עמין נ47 די מהימנותא דא עילאה דלהון ודא דשאר עמין מ5 די מהימנותא עלא דא דילהון ולא דעמין עע"ז מ די מהימנותא עלאה דא דילהון ודא שאר עמין קר  14 ובגיני כך] לית' נ47 / אמר] לית' א2 נ47  15 ביני ובין בני ישראל] ביני ובין בני ישראל אות היא א2 לית' נ47 / בסעודתי] בסעודתיה א2 נ47 / אשתמודעון[מ]] אשתמודען א2 ר1 נ47 מ5 קר י*  17 גרמיה] גרמי א2 / דלאו(1)] דלא נ47 / עלאה[מ י*]] לית' א2 ר1 נ47 מ5 קר / דלאו(2)] דלא נ47  18 דלאו] דלא נ47 / דישראל] לית' א2 / ויהבין] ויהיב א2 ויהבין ליה נ47 / מלין] מינין קר / דינא דגיהנם וגו'] לית' א2 דינא דגיהנם ר1 מ5 קר דינא דגיהנם ודינא דחבלי משיח ודינא דגוג ומגוג נ47  19 ותא חזי] ת"ח א2 נ47 / בכלהו] דכלהו ר1 מ5 / שאר זמנין וחגין] שאר חגין וזמנין נ47 / לחדי ולמחדי] למחדי ולאחדויי א2 ליחדי ולמחדי ר1 מ5 קר למחדי ולחדי נ47 למחדי ולמחדי י*  19-20 ואי הוא...עונשיה סגי] ואי לא עבד הכי דלא אחדי למסכני הא עונשיה סגיא א2 ואיהו חאדי בלחודוי ולא יהיב למסיכיני עונשיה סגי נ47 ואי הוא חדי בלחודוי ולא יהיב למסכניה עונשיה סגי מ5 ואי איהו חדי בלחודוי ולא יהיב למסכני עונשיה סגי י*  20 דהא] דהוא ר1 נ47 מ5 קר י* / חדו] לית' א2 לאוחרי נ47 / לאחרא] לאחרי ר1 י* לית' נ47  21 עליה] ועלוי א2 ועליה נ47 י*  21-23 חגיכם...דכתיב פרש חגיכם] חגיכם א2 חגיכם ואילו בשבת אי הוא חדי אע"ג דלא יהיב לאחרי לא יהבין עליה ענשא דשאר זמנין וחגין דכתי' פרש חגיכם ר1 חגיכם ואילו בשבת אי הוא חדי ולא יהיב ולאוחרי לא יהבין עליה עונשא כשאר זימנין וחגין דכתי' וזריתי פרש על פניכם נ47 חגיכם ואילו בשבת אי הוא חדי אע"ג דלא יהיב לאחרי לא יהבין עליה עונשא כשאר זמנין וחגין דכתיב פרש חגיכם מ5 קר חגיכם ואלו בשבת איהו חדי אע"ג דלא יהיב לאחרי לא יהבין עליה עונשא כשאר זמנין וחגין דכתיב וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם י*  23 ולא פרש[מ]] ולא קאמ' פרש א2 ולא ר1 נ47 מ5 קר י*  24 נפשי] נפשי היו עלי לטורח א2 / ואלו שבת] ואלו שבתותיכם א2 / כתיב] לית' מ5 קר / ומשום] משום נ47  25 בשבתא] בשבת א2 / נשמתא עלאה] נשמתא יתירא עילאה א2  26 בה כדוגמא דעלמא דאתי] אשתכח ביה א2 ביה כדוגמא דעלמא דאתי י* / מהו שבת] {מהו} שבת נ47  27 שמא דקודשא...מכל סטרוי] שמיה דקב"ה שמיה דהוא שלים בכל סטרוי א2 שמא דקב"ה שמא דהוא שלים מכל סטרוי ר1 י*  27-28 ודאי כך הוא] ודאי נ47  28 ווי ליה] וויי הוא נ47  29 אלין...מהימנותא סעודתי] אינון תלת סעודתיה א2 אלין תלת סעודתי סעודתי מהימנותא סעודתי נ47 / דאברהם יצחק ויעקב] דאבהן נ47 / כלילן בהו] כלילן ביה נ47  30 שלימותא] שלימתא א2 ר1 נ47 י* / תאנא] תא חזי נ47 / בהדין יומא מתעטרן] בהדי יומין מתעטרין א2 בהדין יומא מתעטרי ר1 נ47 מ5 קר בהדין יומא מתעטרין י*  31 דלאו הכי] דלא כן א2 ר1 נ47 מ קר י* דלא כך/ן מ5  31-32 בהדין יומא...נייחין] בההוא יומא נייחין כל חייבי גיהנם א2 בהא יומא חייביא דגהינם ר1 בהאי יומא נייחין חייביא דגיהנם נ47 י*  32 בהדין יומא(1)] בההוא יומא א2  33 בהדין] בהאין א2 / אשתמע] אשתמעי נ47  34 וחמשין] וארבעין נ47 / עלמין] עולמין ר1 / בכל שיתא יומי] כל שאר יומי א2 בכל שתא יומי ר1 בכל שתא יומא נ47 א"ר שמעון בכל שתא יומי נ47 כל שיתא יומי מ5  35 מתערין] מתעטרין נ38 / אבל[מ]] לית' א2 ר1 נ47 נ38 מ5 קר י* / דשבתא] דשבת קר  35-36 עדן דצלותא] עידן צלותא א2 נ47 שעתא דצלותא ר1 נ38 מ5 קר י*  36 גליא] גלי א2 ר1 מ5 קר / רצון] רעוון נ47 רעוא נ38 רצין מ5  37 מתכפיין ומשתכח] אתכפיין ואשתכח א2 אתכפיין ומשתכח ר1 נ47 נ38 מ5 קר י* / וחדו בכלא] וחדוותא דכלא א2 וחדוותא בכלא נ47 י* וחדותא בכלא נ38  38 מהימנא קדישא] קדישא מהימנא א2 / מעלמא] בעלמא נ38 / וההיא שעתא] וההוא שעתא ר1 נ47 קר ובההוא שעתא מ5 י*

פט ע"א

 1 ברצון] ברעוא א2 דרצון י* / נפק] נפקת נ47 / ואתטמר] ואיטמר ר1 מ5 ומטמר נ38 ואטמר קר / בגין כך] ובגין כך נ47 מ5 ובגיני כך נ38 י*  2 עתיקא קדישא] קדישא עתיקא ר1 / טמירא] טמיר קר / מכל טמירין] דכל טמירין א2 נ47 / ולא ידעין] דלא ידעין נ47  3 האי נשמתא] האי נשמתיה ר1 מ5 קר {האי} נשמתיה נ38 / דאתטמר] דאטמר נ38 מ5 מ י* / בהאי רצון] בההוא רצון נ47 / דאתגליא] דאתגלי נ38  3-4 בשעתא דצלותא דמנחה דשבתא] בצלותא דשבתא א2 בצלותא דמנחה דשבתא נ47 באמצעתא דמנחה דשבתא נ38  4 והוא טמיר] והא טמירא א2 / מכל] דכל נ47  5 ודינא לא שלטא ביה] ולא שלט ביה דינא א2 / חולקיה] חולקא נ38 / תאנא] לית' נ47  5-16 תאנא...תאנא] תאנא נ38  6 מתעטרא] אתעטרא א2 / בשבעין] בשבעים מ5 / ענפין] אנפין א2  7 דזהרין] זהרין א2 {דנהרין} נ47 / מכל] {מכל} נ47 / סטרא] מסטרא נ47 / ענפין דנפקין] אנפין ענפין דנפקין א2  8 קיימין] קיימן ר1 מ5 / אנפין] ענפין ר1 נ47 מ5 י* / חמי] לית' א2 / דמתפתחן] דמפתחן א2 ר1  9 נהורא] נהרא ר1 נ47 מ5 קר י* / דנפיק] דנהיר א2 / ולא פסק] ולא פסיק נ47  10 נפיק] נפיקי נ47 / אתערו] איתרעו מ5 / דאתבחר] דאתבחרו נ47 / לעילא] בעילא ר1 קר ב?ל? מ5 / אתערו] אתערותא נ47  11 חדוותא] בחדוותא א2 / בחדוותא] חדוותא נ47 / אזדמנו] איתערו ר1 מ5 קר / דתלת] בתלת א2 ר1 מ5 מ קר י* בחדווא נ47  12 אבהן] דאבהן נ47 / מהימנותא דחדווה] מהימנא דחדוותא נ47  12-13 זכאה חולקכון ישראל קדישין] זכאה חולקהון א2 זכאה חולקכון דישראל קדישין ר1 זכאה חולקכון ישראל קדישין זכאה חולקכון נ47 זכאה חולקהון דישראל קדישין מ5 קר  13 דא הוא] דדא הוא א2 נ47 / לכון] דלכון י* / מכל עמים עעכו"ם] מכל שאר עמין א2 ר1 נ47 מ5 קר י* מכל עמין עע"ז מ  14 ביני ובין בני ישראל] ביני ובין בני ישראל אות היא וכו' נ47 / הכי הוא ודאי וע"ד] ודאי א2 ר1 מ5 מ קר י* לית' נ47 / כתיב(2)] לית' נ47  15 כי קדוש אני יי'] לית' א2  16 לקדוש] ולקדוש נ47 מ / מכובד] מכ{ו}בד נ47 / תאנא] לית' נ47 / בהאי יומא] בהאי יומא דשבתא נ38  17 מתעדנין] מתענגן נ47 / עתיקא] לית' נ47 / קדישא סתימא] סתימ' קדישא ר1  18 חדא מענוגא1] דא מתענגא א2 דא מענוגא ר1 נ38 מ5 מ קר חד מההוא ענוגא נ47 חד מענוגא י* / דההוא] לית' נ47 דא הוא נ38 / עתיקא קדישא] לית' א2 ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י* עתיקא ד"א / מתפשטא (נ"א ההוא מתפשט)] מתפש{ט}א א2 מתפשטא ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י* מתפשט ד"א  19 בני קדישין] בני קדושי א2 בני קדישי ר1 נ38 בני קדשי נ47  20 מתנשי מכלהו כל רוגזין כל דינין] ומנשי מכולהו {כל} רוגזין וכל דינין א2 ומתנשי מכלהו כל רוגזין כל דינין ר1 מ5 מ קר י* ומתכנשי מכולהו כל רוגזין וכל דינין נ47 ואתנשי מכלהו כל רוגזין כל דינין נ38 / וכל פולחנין[א2 מ י*]] כל פולחנין ר1 נ47 נ38 מ5 קר / קשין] קדישין מ5  21 ומן העבודה הקשה] וגו' נ38 / בגיני כך] ובגין כך א2 / שבתא] שבת א2 נ47 נ38 י* / לקבל] דקבילי ר1 לקביל נ47 בקבליה נ38 בקבלי מ5 לקבלי מ י* כקבלי קר  22 וכל דנטיר שבתא] וכל מאן דנטיר שבת א2 וכל דנטיר שבת ר1 נ47 נ38 / כלא] כלה ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר / וכתיב] דכתי' א2  23 שומר שבת] כל שומר שבת א2 ר1 נ47 נ38 מ5 קר / אשתמע דמאן] אשתמעי מאן נ47  24 כמאן דנטיר] כאלו נטיר א2 נ38 / כלא] כלה ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י*

1 בדרך אמת כתוב: 'ורוחא חדא'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]