THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 5, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Mishpatim 2 94a - 94b

ספר הזוהר פרשת משפטים

דף צד ע"א (שורה 20) – דף צד ע"ב (שורה 37)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: נ47, ו201, נ372

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף צד ע"א (שורה 20) – דף צד ע"ב (שורה 37)

 20 פרשת ואלה המשפטים] פרשת ואלה המשפטים אשר תשים נ47  21-22 אמרו המגיהים...תל"ח] לית' נ47 קר י* אמרו המגיהי' מתחלת הפרשה עד ואנשי קדש תהיון לי הוא מן הסבא ויגענו ומצאנו הנסחא מדויקת תל"ח מ  23 תרגום] תרגומו נ47  23    דף צד ע"ב (שורה 37) פתח ר' שמעון...כצאת העבדים] ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם פתח רבי אלעזר ואמר כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד וגומר בגין דכל בר ישראל דאית ביה רשימא קדישא אית ליה נייחא בשמיטה דהא דיליה הוא ההוא שמטה לנייח' ביה ודא אק' שבת הארץ ודאי יורו אית בה נייחא בה כמה דשבת הוא נייחא דכלא ה"נ שמטה נייחא דכלא נייח' הוא דרוח וגופא ת"ח ה' נייח הוא דעלאי ותתאין בג"כ ה' עלאה ה' תתאה נייחא דעלאין נייחא דתתאין ה' עלאה שבע שנים שבע פנמים ה' תתאה שבע שנים בלחודייהו דא שמטה דא יובלא וכד מסתכלין מלי כלא חד בג"כ ושבתה הארץ בההוא נייחא דארעא אצטריכו עבדין נייחא ובג"כ ובשביעי יצא לחפשי חנם חנם מהו חנם דלא יהיב למריה כלום אלא דא רזא הכא אוליפנא כתיב זכרנו את הדנה אשר נאכל במצרים חנם בלא ברכה דלא הוה עלנא במצרים עול דלעילא תא חזי עבדים פטורין מעול מלכותא דלעילא ועל דא פטורין מן המצוה מאי עול מלכות שמים אלא כהאי תורא דיהבין עליה עול בקדמיתא בגין לאפקא מני' טב לעלמא ואי לא קביל עליה ההוא עול לא עביד מדי ה"נ אצטריך ליה לבר נש לקבלא עליה עול בקדמיתא ולבתר דיפלח ביה בכל מה דאצטריך ואי לא קביל עלי' האי עול בקדמית' לא יכיל למפלח הה"ד עבדו את יי' ביראה מהו ביראה כמה דאת אמר ראשית חכמה יראת יי' ודא מלכות שמים ובגין כך עול מלכות שמים ועל דא האי בקדמיתא דכלא מאן אוכח תפלה בקדמיתא של יד בגין דבהאי עייל לשא' קדושה ואי האי לא אשתכח לגביה לא שרי' ביה קדושה לעילא בג"כ בזאת יבא אהרן אל הקדש וגו' כתיב והאי עול לא שריא במאן דאיהו כפית באוחרא וע"ד עבדים פטורים מעול מלכות שמים ואי מהאי עול פטורין מכל שאר פטורין דהא שאר לא שריא עליה דבר נש עד דאשתכח גביה בהאי עול ובג"כ הוו אכלי יש' במצרים חנם אוף הכא יצא לחפשי חנם דהא עבדא הוה וכל מה דעביד חנם הוא בלא עול מלכות שמים ואף על גב דחנם הוו עובדוי יצא לחפשי ויהא ליה נייחא לבתר דאיהו בחירו ואשתכח ביה נייחא יהבין עלי' עול ממהו' אתר דאפיק ליה לחירו ואי בר נש סרב למיפר לחרו כד"א ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדני וגו' הא ודאי פגי' ליה להאי אתר דשביק עול מלכותא דלעילא ונטיל עול דמריה וע"ד מה כתיב והגישו אדניו אל האלדים והגישו אל הדלת וגו והגישו אדניו אל האלדים אל האלדים סתם לגבי ההוא דפגים ליה דהנ' אלדים אקרי ולאן אתר יתקריב לגביה אל הדלת או אל המזוזה בגין דהאי אתר פתחא הוא דלעילא ומזוזה אקרי והא אתמ' וכיון דאיהו אכוון לאפגמא להאי אתר ההוא פגימו ישתאר בהדיה ביה בגופיה ההוא דכתיב ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם תהוי עבדא תחות רגלוי דמריה עד שתא דיובלא את אזנו אמאי הא אוקמוה אבל שמיעה תלי בהאי אתר עשייה לעילא ובגין דא יש' כד קריבו לטור' דסיני והוו ברחימו דלבייהו לאתקרבא לקב"ה אקדימו עשייה לשמיעה דהא שמיעה בקדמיתא ולבתר עשיה שמיעה בהאי שמיטה תל? וע"ד הוא פנים לחצי שמיעה יתפגים שמיעה דיליה וישתאר פגימו' ביה ולא ישתאר הוא עבדא למריה עד דיתקרב לההוא אתר דפגים ויתפגים הוא קמיה וישתאר ביה ההוא פגימו ובג"כ והגישו אדניו אל האלדים סתם כמה דאוקימנא קר  24 דתסדר קדמיהון] די תסדר קודמיהון נ47 / סדורין דגלגולא] סדורין דגלגולתא נ47 חדודין דגלגלתא מ י* חידודין וכו' נ"א סידורין ד"א חדודין דגלגלתא נ"ל שהגירסא הנכונה היא סדורין דגלגלתא מלשון סדר ומוסב למלת דתסדר דקאמר התרגום ג / דינין] ודינין ד"א  25 לקבל] לקביל נ47 לקבלא י* / עונשיה] עונשהא מ י*  26 יעבד...חנם] יעבוד וגו' נ47 / עידן] עדן מ י* הכא נ47  27 הכא] עידן איהו נ47 / דגלגולא] דגולגלתא נ47 דגלגלתא מ י* / יעבד] יעבוד נ47  28 אם הוא] אם היא נ47 מ י* / דאיהו] דאיהי י*  29 שית סטרין] שיש סטרין נ47 / יעבד גלגולין] יעבוד גלגולים נ47  30 דאשלימת] דאשתלימת נ47  31 היא מסטרא] איהי מסטרא נ47  32 ודאי לית ביה[ג]] ודאי דלית {ביה} נ47 ודאי דלית ביה מ י*  32-33 כיון...שעבודא] לית ביה שעבוד נ47 / שעבוד...שעבודא] שעבוד מ שעבודא י*

דף צד ע"ב

 1 דאיהי מנה] דאיהי מיניה נ47  2 כל מלאכה...וגו'] מלאכה אתה ובנך ובתך וגו' נ47  4 אפילו בעבד ואמה] אפין כעבד ואמה נ47 / ובעירן] ובעידן נ47 / חיון] חיוון נ47  5 כל מלאכה] בו מלאכה נ47 / תעבד] תעבוד נ47  6 עבודת(1)] עבדת מ / עבודת(2)] עבדת מ י* / דאיהו יום דחול] דאיהו יומא דחול נ47  7 אבל] א"ל י* / שבת (ד"א נשמתא)] לית' נ47 מ [בזוהר הנדפס: שבת (ד"א נשמתא)] י* נשמתא ד"א / דאיהי3] דאיהו ד"א / יחידה] יחידא נ47 / ואיהי] ואיהו נ47  7-8 דאיהו שבת] דאיהו יום השבת נ47  8 אם אחרת] ואם אחרת נ47 / דאית אחרא[נ47 ד"א]4] דאתאחדא מ (דאתאחדא) [דאית אחרא] י*  9 אלא] אלא חול נ47 אלא חולו מ י* / של טמאה] דטומאה נ47 / והא חולו] והאי חולו י*  10 אם אחרת] ואם אחרת נ47  11 נשמתא[ד"א ג]] {שכינתא} נ47 שכינתא מ י* / ואית שכינתא דאתקריאת שפחה] ואית דאיתקריאת שפחה נ47 מ י*  12 אית דאתקריאת] איתקריאת נ47 אית דאתקריא י* / הכא] הכי נ47  12-13 יי' איש מלחמה...גבריאל] והאיש גבריאל ואית איש דאיתמר ביה יי' איש מלחמה נ47 מ י*  14 מחייבא] לית' נ47 / אם היא] אם נ47 / דאזדבן] דתזדמן נ47 דמזדמן מ י*  14-15 דתמן שלטנותא] דאיהי שולטנותא נ47 מ י*  15 דאיהו] איהו נ47 / מסטרא דסמא"ל] מסטרא דשמאלה נ47 מסטרא דשמאלא מ י* ד"א / דהא כתיב[ג]] לית' נ47 מ י* / אני יי'] (אם) [אני] יי' ג  16 דשריא] דשדיא מ  17 אי תימא] איתמר נ47 / דאזדבן] דאיזדמן נ47 מ י* ד"א / בכתרין] מכתרין מ י* / עלה] עליה נ47  18 כי לי הארץ] לית' נ47 / דברתא] דברכתא נ47  19 והאי גופא] האי גופא ג / איהו אמה] איהו אתרא נ47 מ י* איהו אמה ואצ"ל אתרא ד"א היא אמה ג / דאיהי נשמתא] נשמתא נ47 דאיהו נשמתא י* / דאיהי ברתא] ברתא נ47 מ י*  20 בגלגולא...כתיב בה] בגלגולא עד בה (נ"א בגלגלתא דאתיין בגלגולין בגין דאתת תמן מה כתיב בה) ד"א / בגלגולא] בגלגולתא נ47 / דאתיין גלגולין בגין דאתית תמן] לית' נ47 מ י* / מה] ומה נ47 מ י*  21 וכי] כי נ47 / ימכור] ימכר מ  21-22 דא קודשא בריך הוא] לית' נ47  22 את ביתו] את בתו איש דא קב"ה את בתו נ47 / דאינון] אלין אינון נ47 מ י* / אתקריאו] נקראת נ47 מ י* אתקריא ד"א  23 ואי תימא] או איתמר נ47 / דיפקון] לית' מ י* / מסטרא] דמסטרא ד"א / דאיהו מטטרו"ן] דאיהו מסטרא דעבד דאיהו מטטרון נ47 / דנפקו] דנפקין ד"א / במנוסה] במנחה מ  25 נפשא] רוחא נ47 מ י* רוחא (נ"א נפשא) ד"א  26 מסטרא דאלין] מסטרין דאלין נ47 / דאתקרון] דאיתקריאו נ47 לית' י* / אופני הקודש] אופנים נ47 ד"א אופנים [זכה יתיר יהבין ליה רוחא מסטרא דחיות הקודש] י* / רוחא] נשמתא נ47 מ י*  27 מסטרא...מסטרא5] מסטרא נ47 מ י* / ותלת] ותל(א)ת י*  28 עבד] ועבד י* / ושפחה] שפחה נ47 / נפשא[ד"א]] נשמתא נ47 מ י* / אצילות] אצילותא מ י*  29 מסטרא דבת יחידה] מסטרא דאורח אצילות דבת יחידה נ47 מ מסטרא דאורח אצילות דבת יחידה י* / רוחא דאצילות] אצילות נ47 מ י*  30 ואקרי] ונקרא נ47  33 ואשתלים ביה ידו"ד[ד"א]] הללויה ואשתלים ביו"ד ה"א וא"ו ה"א נ47 ואשתלים בידו"ד מ ואשתלים יתיר ביהו"ה י* / ידו"ד] יהוה נ47 י*  34 דעילא] דלעילא נ47  35 ועליה] ועליהו נ47 / והאי איהו] האי איהו נ47 / שולטנותיה] שולטנו נ47 מ שלטנו י*  36 וחיוון] וחיון נ47 וחייון י* / דלעילא[נ47 ד"א]] דעילא מ י* / ותתא] ותתאה נ47  37 יחידה] יחידא מ / כצאת העבדים] כצאת העבדים ר' חייא יש מעתיקין הנה עובדא דר' ייבא סבא ונכון הוא ואני אעתיקנו בספר בפני עצמו שהוא מעשה לעצמו ודרושים נפלאים בגלגול.י*

1 מתחיל בדף צד ע"ב בתחילת שורה 38.

2 כנ"ל.

3 בפירוש של גלאנטי כתוב: 'א"נ נ"ל שהגירסא הנכונה היא דא איהי והכוונה לומר זאת...'

4 בפירוש של גלאנטי כתוב: '...ולגרסת הספרים דגרסי (דאתא חדא) [דאתאחדא]....'

5 בדרך אמת כתוב: 'אופנים זכה יתיר יהבין ליה רוחא מסטרא דחיוון דאינון חיות הקדש זכה'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]