THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 5, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Mishpatim 2 98b - 99b

ספר הזוהר פרשת משפטים

דף צח ע"ב (שורה 34) – דף צט ע"ב (שורה 6)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: נ47, ו20, נ37

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף צח ע"ב (שורה 34) – דף צט ע"ב (שורה 6)

 34 קב"ה] ? ו20 / כל מלין סתימין] כל מילין סתימין דאוריתא וכל מה/? נ47 ?ל מלין זכאין ו20 כל מלין סתימין (דאורייתא וכל מה) י*  35 עאל לון] אעיל לון נ37 נ47 ו20 מ קר י* / וכלא אשתכח באורייתא1] וכלא אשתכח תמן נ37 מ קר ? ? תמן ו20 / וההיא מלה[מ]] וההוא מלה נ37 נ47 ו20 קר וההוא מלא י* / סתימא] סתימה נ47  35-36 גלי לה] גלי ליה נ47  36 אתלבשא] אתלבש נ37 קר י* איתלבש נ47 ? ו20 / בלבושא] במלבושא נ47 ? ו20 בלבוש י* / ולא אתגלי] ולא גלי נ37 ו20 קר ולא אית גלי נ47 ולא איתגלי י* / וחכימין] וחכימן נ37  37 דההיא] דההוא נ37 נ47 קר י* ? ו20 / אסתים] {אסתים} נ47 {א}סתים ו20 / בלבושה (תמן)] בלבושיה תמן נ37 ו20 {בלבושא תמן} נ47 בלבושה תמן מ קר בלבושהא תמן י* / חמאן לה מגו] {חמאן לה מגו} נ47 / לבושה] לבושיה נ37 {לבושא} נ47 לבושי' ו20 לבושא י*  37-38 ובשעתא דאתגלי] {ובשעתא דאתגלי} נ47  38 ההיא] ההו/יא נ37 {ההוא} נ47 ההוא ו20 קר י* / מלה עד] {מלה עד} עד נ47 / בלבושא] בלבושיה נ37 נ47 ו20 קר בלבושה מ בלבושהא י* / רמאן[ו20]] דמאן נ37 קר חמאן נ47 מ חמן י* / בה] ביה ו20 / ואע"ג] לית' קר  39 לא אתאביד] ולא אתאביד נ37 ו20 / מעינייהו (נ"א מינייהו)] מעיניהו נ37 נ47 ו20 מ קר י* / בכמה] ובכמה נ47 מ / אזהר] אזהיר נ47  40 (בגין)] בגין נ37 ו20 מ קר י* בכן נ47 / דזרעא] זרעא נ47 / יזדהרון] אזדהראן נ47 / מנרתקה] מנרתקא נ37 מנרתיקה נ47 ו20

דף צט ע"א

 1 וכיון] ?כיון נ37 / דאתגלי אהדר לנרתקה] דאתגליא הדר לנרתקא נ37 דנפיק הדר לנרתקה י* / כיון דאזהר] כיון דאיזדהר נ47  2 דוכתין] דוכרניין נ37 דוכרנין ו20 / נפק] נפיק ו20 / מנרתקה ואתגלי] מנרתקא נ37 מנרתיקה ואיתגלי נ47 מנרתקה ו20 קר  3 עאלת] אהדר נ47 / לנרתקה] לנרתקא נ37 לנרתיקה נ47 / ואהדרת] ואעאלת נ47 / בלבושה] בלבושא נ37 נ47 ו20 י*  4 דבגין דאתלבש] דרגין דאיתלבש נ47 / לא הוה] דלא הוה נ47 לא הות מ קר ובגין דלא הוא/ה ד"א / דאשגח בה] דאשגח ביה נ37 ו20 דישגח ביה נ47  5 דהאי עלמא] דהאי מילה נ47 / ואתהניאת (נ"א ואשתאבת)] ואתאנאת נ37 ואתהנית נ47 ואתהניאת ו20 מ קר ואתהנאת י*  6 ההוא סבא] לית' קר / ויעל אל ההר וגו'[מ י*]] ויעל אל וגו' נ37 ו20 ויעל אל ההר נ47  6-7 מאי היא] מאי איהי נ47 ? מאן היא ו20 מאן היא י*  7 היא] האי קר / דא הוא] היא דא נ37 דא היא נ47 ו20 י* הוא קר  7-8 דההוא קשת אשלחת] דא ההוא קשתא שלחת נ47 דההוא קשת אשתלחת קר  8 לבושוי] לבשוי נ37 / ויהיב לון] ויהב לון נ37 נ47 ו20 ויהיבת לון י* / סליק משה לטורא] סליק נ37 ו20 קר סליק משה לטורא דסיני נ47  9 מה] מא נ47 / עד ההוא אתר[ד"א]] עד הכא נ37 ו20 מ קר י* ובההוא לבושא סליק משה עד ההוא אתר נ47 / אינון] לית' נ47  10 דההוא סבא] לית' נ37 ו20 קר י*  10-11 ובכו...די לן] לית' נ47  11 מפומך] מפומה נ37 / אמר] פתח נ47 / ההוא סבא] לית' קר / (אם אחרת יקח לו)] אם אחרת יקח לו נ37 נ47 מ קר י* אם אח? ? ו20 / בלחודוי] לית' נ47  12 שרינא] שארינה ו20 / כגיני] בגיני נ47 / במלה] במלא מ / ולא קרי כמה] ולא כמא ו20  13 בסכלתנו] בסוכלתנו נ37 נ47 בסוכלתני י* / בארח] דאורח נ47 / באורייתא] דאוריתא קר  14 בכל יומא בנהימו (נ"א ברחימו)] בנהימו נ37 ו20 בכל יומא בנהימו נ47 מ י* כנהימו קר / (דבני נשא)] לית' נ37 ו20 קר דבני נשא נ47 מ י*  15 דאמינא] דהא אמינא נ47 / נפקא] נפקת נ47 י* / מנרתקה] מנרתקא נ37 מנרתיקה נ47  16 הכי הוא ודאי] והכי הוא ודאי נ37 י* / דאתגליאת] דאתגלית ו20 / נרתקה] נרתקא נ37 נרתיקה נ47  17 משל למה"ד] לית' נ37 מ קר י* למה הדבר דומה נ47 לה"ד ו20 / לרחימתא דאיהי] לרחימא דאיתתא נ47 לרחימתא דאי?? ו20 / שפירתא] שפירא נ37 י*  18 היכלא דילה] היכלא נ37 ו20 י* היכל קר  19 יחידאה] יחידא נ47 / ביה] בה נ47 / ידעין] ידעי נ37 / איהו בטמירו] איהי בטמירו נ37 ו20 י* / ההוא] ההו נ37 / רחימא(1)] רחימו נ47 / רחימא(2)] רחימו נ37 נ47 ו20 מ קר י* / דרחים] דרחם י*  20 ביתה] ביתא נ37 נ47 י*  20-21 אסחר תרע ביתה] אסתחר לתרא ביתא נ47 אסחר תרע ביתא י*  21 פתחת] פתחה נ37 נ47 / פתחא] פתח נ47 / זעירא] זעיר נ47 / טמירא] טמירתא נ37 ו20 מ קר י*  21-22 דאיהי...רחימאה] לית' נ47  22 רחימאה] רחימא נ37 ו20 מ י* רחימהא קר / אתהדרת] איתטמרת נ47 ? ו20 / לגבי] {לג?} רחימא איהי תמן ואיתגליאת אנפהא לגבי נ47 גבי י*  23 רחימא] רחימהא קר / ולא אסתכלו] לית' נ47 / בלחודוי] {ב}לחודיה נ47 / ונפשה] ונפשיה נ37 נ47 ו20 מ קר י* / אבתרה] אבתרהא נ47  24 לגביה] לגבי נ37 / חדא] לית' נ37 ו20 קר  24-25 לאתערא (ס"א לגביה רחימו) ליה] לאתערא ליה נ37 ו20 י* לאיתערא ליה נ47 לאתערא לגביה רחימו מ קר  25 הכי] הכא י* / הוא] ההוא נ47 / אתגליאת] איתגליא נ47 אתגלי ??את ו20 / לגבי רחימאה] לגבי רחימא נ37 נ47 ו20 י* לגבי רחימהא מ קר  26 דההוא] דהא נ37 נ47 ו20 י* דהוא מ קר / אסחר] סחרא נ37 ו20 מ קר י* / עבדת] עבידת ו20  26-27 אסחר...לגביה] לית' נ47  27 לגביה] לגבי מ י* / מגו היכלא] ההוא חכימ' דלבא מגו היכלא מ י* / וארמיזת ליה] ואתרמיזת ליה י* / רמיזא] לית' קר / לאתרה] לאתרהא נ47 י*  27-28 כל אינון] וכל אינון נ47 תמן כל אינון י*  28 לא ידעי] לא ידעין נ37 נ47 / ולא מסתכלי] ולא מסתכלאן נ47 / איהו] איהי י* / ולביה] ולבי נ47 / אזיל אבתרה] אזיל {א}בתרה נ37 אזלו אבתרהא נ47  29 אתגליאת] אתגליא נ47 / ואתכסיאת] ואכסיאת ו20 / רחימהא] רחימא נ47 / בהדיה] בהדי נ37 נ47 י*  30 רחימו....לאתגלאה[מ]] אורחהא דאוריתא כך הוא ת"ח כד שריאת קדמיתא לאתגלייא נ37 רחימו תא חזי אורחא דאוריתא כך הות בקדמת כד שריאת לגלאה נ47 רחימו ת"ח אורחהא דאורייתא כך הוא בקדמייתא כד שריאת לאתגלייא ו20 רחימו אורחת' דאוריתא כך הוא בקדמית' כד שריא לאתגלא' כאתגליי' קר רחימו ת"ח אורחהא דאורייתא כך הוא בקדמיתא כד שרייא לאתגליא י*  31 (ברגעא)] ברגעא נ37 נ47 ו20 מ קר י* / ארמיזת] ארמיז י* / ליה] לה ו20 / אי ידע טב ואי לא ידע[מ]] ידעי טב לא ידע נ37 אי ידעת בטיבוי לא נ47 ידע? טב לא ידע ו20 ידעי טב לא ידעי קר ידע טב ואי לא י*  32 ליה] לית מ / ואמרת אורייתא לההוא דשדרת לגביה] לית' נ37 ו20 קר אמרת אוריתא לההוא דשדרת לגביה נ47 מ י* / אמרו] אמרה נ47  33 חסר לב] וחסר לב ו20 / וגו'] לית' נ37 נ47 ו20 מ קר י* / קריב לגבה] אמרה לו קריבת לגביה נ47 קריבת לגביה מ קריאת לגביה קר קריב לגבי' ג  34 עמיה] עמיהון נ47 / פרוכתא דפרסא ליה2] פרכתא דפרסא נ37 פרוכתא ופרסה לה נ47 פרוכתא דפרסא ו20 פרוכתא ופרסא ליה מ פרוכתא דפרסא קר / עד דיסתכל] עד מסתים נ47  35 ודא הוא] ודא איהו נ47 / לבתר] ?בתר נ37 / תשתעי] אשתעין נ47 / דחידה] דחידא נ37 / ודא איהו] ודא איהי נ37 ו20 י* ודא היא נ47  36 לבתר דאיהו רגיל] לבתר דרגיל נ37 ו20 קר / לגביה] לאפיה לנביה קר / אנפין באנפין] אנפין לאנפין נ47 / ומלילת בהדיה] ומללית לגביה נ47 וממללת בהדיה ו20  37 בלבאה] בלבה נ37 ו20 י* בליבה נ47 בלבהא מ קר / טמירין] טמירן נ47 / כדין] כד? נ37

דף קט ע"ב

 1 איהו בר נש שליט] איהו גבר שלים נ37 קר י* איהו ברנש שלים נ47 מ איהו גבר שלי? ו20 / ודאי] ודאי הוא נ47 ודא איהו י* / דהא כל רזין דילה] וכל רזין דילה נ47  2 ולא רחיקת ולא כסיאת מיניה כלום] ולא כסיאת מניה כלום נ37 קר ולא כסיא? ? כלום ו20 / אמרה ליה] אמר ליה נ37 י* / דרמזא דקא רמיזנא] דרמיזא דקא רמיזא נ37 דרמיזה דקא רמיזנא נ47 דרמזא דקא רמיזא ו20 דרמיז' דקא רמיזנא קר דרמיזא דקא רמיזנא י*  3 כך וכך הוא] כך וכך הוו מ / (ס"א דעלאין)] לית' נ37 נ47 ו20 מ קר י* דעילאין ד"א / דעל] דעאל ו20  4 לאו לאוספא ולאו למגרע מנייהו] לאו לאוסב/?א ולא למנדע מיניהו נ37 דלא אינון דלא לאוספא ולא למג?ע מינייהו נ47 לאו לאוספ? ? ?רע מנייהו ו20 / כמה] כמא נ37 ו20 / דלאו לאוספא] דלא לאוספה/? נ37 דלא לאוספא נ47  5 ולא] ולאו י* / אפילו] אפי נ37 / את] אות נ47 ו20 י* / לאזדהרא] לאזהר' קר / אבתרא] אבתרה נ37 י* ? ו20  6 למהוי] ולמהוי נ47 / רחימין] רחימא נ37 רחימיא קר רחימי י* / דילה] לה נ47 מ דיליה י* / כמה] כמא נ37 נ47 ו20

1 בדרך אמת כתוב: 'תמן באורייתא'.

2 בדרך אמת כתוב: 'פרוכתא דפרסא'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]