THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 5, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Mishpatim 2 102b - 103b

ספר הזוהר פרשת משפטים

דף קב ע"ב (שורה 26) – דף קג ע"ב (שורה 10)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: נ47, ו20, נ37

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף קב ע"ב (שורה 26) – דף קג ע"ב (שורה 10)

 26 להאי אתר] להאי ? ו20  27 לגלאה] לאתגלאה קר / ארחין] ואורחין ו20 קר / לא ידעין בהו] דלא ידעין ולא משגיחין בהו נ47 לא ידעין ו20 קר דלא ידעין בהו מ דלא ידעין בהון י* / אזלין] אזלי ו20  28 כד"א] כמד"א ו20 ד"א הה"ד מ קר י* כמד"א ול"ג הה"ד ג(בס"י) / ופושעים יכשלו בם] לית' נ47 ? ו20  29 לא ידעין] לא ידעי ו20 / כמה] כמא נ47  30 ולשמאלא] ושמאלא נ47  31 הני דמתגלגלין דקא אתתרכו בתרוכין מההוא עלמא] הני דמתגל גלן והא איתתרכו בתירוכין מהאי עלמא נ47 הני דמתגלגלן דקא אתתרכו בתירוכין מההוא עלמא ו20 הני דקא מתגלגלן וקא אתתרכו בתירוכין מהאי עלמא י* הני דקא מתגלגלין בתרוכין מהאי עלמא ד"א הני דמתגלגלין דקא אתתרכי בתירוכין (מהאי) [בהאי] עלמא ג(וי"ס דגרסי) / ולית לון בת זוג] לית' ו20 קר  31-32 בת זוג דקא מזדווגן בהאי עלמא מאן אינון1] מאן נ47 קר י* מאן אינון ו20 דקא מזדווגן בהאי עלמא מאן אינון מ  32 דקא מזדווגן] דקא מזדווגין נ47 / דהא] דקא מזדווגן בהאי עלמא דהא נ47  33-34 (תריך...בהדי נשייהו)...בר מהאי] תריך לה ולית ליה בת זוג בר מהאי נ47 כל בני נשא אית לון בר זוג בר האי ו20 קר תריך לה ולית ליה בת זוג כאינון גברין דלא תריכו וקא מזדווגן בהדי נשייהו ולכלהו אית בת זוג בר מהאי מ כל בני נשא אית לון בת זוג בר האי י* דהא כל בני נשא אית לון בת זוג בר מהאי ד"א  34 השתא] לית' ו20 קר י*  35 דיליה] דיליה ב"ה נ47 / מאן דמתרך] מאן דמתריך נ47 / אתתיה] אתתא י*  35-36 מדבחא אחית...אמאי] אפילו מזבח אחית עליה דמעין אמאי נ47 מדבחא אחית עלוי ? ?אי ו20 מדבחא אחות עלוי דמעין אמאי מ מדבחא אחית עלוי דמעין אמאי קר מדבחה אחית עלוי דמעין אמאי י*  36 אלא הא] אלא נ47 / דעלמא] דהאי עלמא מ / קיימי] קיימן נ47 ???ן ו20 קיימין מ קיימאן י*  37 ירתאן] ירתין נ47 ירתא ו20

דף קג ע"א

 1 מתרך לה] מתריך לה נ47 / (נ"א דמדבחא עלאה)] עילאה נ47 ו20 מ קר י* / דמתחברן] דמתחברין י* / תרוכין] לית' נ47  2-3 ונתן בידה וגו' ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר[מ]] ונתן בידה ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר נ47 ונתן ? לאיש אחר ו20 ונתן בידה ויצאה והיתה לאיש אחר קר י*  3 דאמר] שנאמר י* / והלכה(2)] לית' נ47 ויצאה י*  3-4 והיתה לאיש לא ידענא] והיתה לאיש אחר מה שלא ידענא נ47 והיתה לא ידענא מ והיתה לאיש איני יודע י* והיתה לאיש אחר לא ידענא ג  4 דאיהי אזלא לגבי] דאיהי לא אזלא לגבי נ47 לית' ו20 קר י* ג(י"ס [דגרסי]) דאיהו לא אזלא לגבי מ (דאיהי לא אזלא לגבי) ד"א / בעלה דתריך לה] לית' ו20 קר י* ג(י"ס [דגרסי]) (בעלה) ד"א / (נ"א דליתיה ההוא דתריך לה)2] לית' נ47 מ דלית ההוא דתריך לה ו20 ג(י"ס [דגרסי]) דלית ההוא דיתרך לה קר דלאו ההוא דתריך לה י*  4-5 מאי אחר] מאי לאיש אחר נ47 מ י*  5 כמה] כמא נ47 ו20  6 מתחברן] דמתחברן י*  7 הא אשתעבדא] קא אי?תעבידת נ47 הא אשתעבדת ו20 קר י* ד"א קא אשתעבד' מ / קרינא] קרינן נ47 ו20 י* קרינ' מ  8 אחרון מנלן דכתיב] אחרון מנאלן נ47 אחרון מנא לן דכתי' ו20 י* אחרון מנלן קר  9 יקום] ישוב קר / והכא] והא קר / האיש האחרון] האיש אחרון נ47 האיש האחרון וכתב לה כופר כריתות קר / אחרון] מאי אחרון נ47  10 ואי תימא] וכי תימא נ47 ?איתימ' ו20 אי תימא קר / לעשרה] בעשר/?? נ47 / דא בתר דא] דאי בתר דא ו20  11 דא תזדווג ולא לאחרא] דאיזדווג ולא אחרא נ47 / מאי אחרון] מאי ואחרון נ47 / האי אחר] אחרון נ47 האי אתר ו20  12 ואיהו אחרון] לית' קר / השתא אבנא מתגלגלא] השתא ומתגלגלא ו20 / בקופסתא] בקופסטא נ47 בקוספתא מ קר בקוספיתא י* / אחר אמאי] אחר אמאי איקרי הכי ?ור ?חרון אוף הכי אמאי נ47  13 איהו הוה] איהו הוא נ47 ואיהו הוה י* איהי הוה ג / קרינן ליה] קרינן לה י*  13-14 אחר אוף הכי אמאי אקרי אחרון וכי אחרון איהו] אחר אחרון אוף הכי אחרון אמאי איקרי וכי אחרון הוא נ47 אחר אחרון אוף הכי אמאי אקרי אחרון ? ? איהו ו20 אחר אחרון אוף הכי אקרי אחרון וכי אחרון איהו קר  14 והא אי יתישר] והא אי אתישר נ47 י* / ואי לא] ואי לאו י*  14-15 יהדר ויתגלגל] אתהדר ואיתגלגל נ47 אתהדר ?תגלגל ו20  15 אבל תא חזי כתיב] אבל הא כתי' נ47  16 מאי טוב] טוב ו20 קר מאי טוב מאוד טוב הא י* / דא מלאך דטוב] דא מלאך טוב נ47 י* ? ו20  17 ולכלא קב"ה אזמין תקונוי] ולכלא אזמין קב"ה תיקונוי נ47 ? קבה אזמין תקונוי ו20 / כתיב] {כתיב} ו20 לית' קר  18 להשקות את הגן נהר דא לא שכיך לעלמין מלאפשא] להשקות את הגן וגו' נהר דא ל?שפך לעלמא מלאפשא נ47 להשקות את הגן ? לא שכיך לעלמין מלאפשא ו20  19 אסתרס] אסתריס נ47  19-20 ולית ליה...לכל עלמא3] ולית ליה דוכתא לעלמין ולא אפשר ולא עביד פירין דאלמלא יעביד פריה יטשטש לכל עלמא נ47 ולית ליה תיאובתא לעלמין ולא אפיש ? פירין דאלמלא ? פירין יטשטש לכל עלמא ו20 ולית ליה דכתא לעלמין ולא אפיש ולא עביד פירין דאלמלא עביד פירין יטשטש לכל עלמא מ ולית ליה תיאובתא לעלמין ולא אפיש ולא עביד פירין דאלמלא יעביד פירין יטשטש לכל עלמא קר ולית ליה [תיאובתא] [דוכתא] לעלמין ולא נפיש ולא עביד פירין דאלמלא עביד פירין יטשטש עלמא י*  20 ובג"כ] בגין כך י* / דגרים לההוא סטר] דיעביד לההוא סיטרא נ47 ? ? ? ו20 / דיפוש] דיפיש קר י*  21 ולא חמי אפי] ולא חמי אנפי י*  22 אי איהו] איהו נ47 ו20 דא איהו מ קר י* דא אי איהו ד"א / בההוא] בהדי ההוא י* / דלא עביד] יעביד נ47  23 ולא אפיש] ולא נפיש י* / בגין כך] ובגין כך נ47 י* / אקרי(1)] לית' י* / ושמא...אחר] ושמא גרים לית איהו אחד ואחד איקרי נ47 ושמא גרים ל?ה אי?? ? ואחר/ד איקרי ו20 ושמא גרים ליה איהו אחר ואחר אקרי אקרי אחר מ הוא ואחר איקרי ושמא גרים ליה ואחרון איקרי ואחר איקרי י*  24 ודאי] לית' י* / מקדמאה] מקדמא נ47 / קרינן...ומיד] קרינן ואחרון איקרי ליה תנינא מיד נ47 קרינן ? ? איקרי תנינא מיד ו20 קרינן ליה ואחרון אקרי תנינא מיד מ קר קרינן ליה ואחרון איקרי תניינא איהי ומיד י*  25 אקרי אחרון] אחרון איקרי י* / קב"ה] לית' קר / בגין דיתתקן] בגין דאתתקן נ47 מ ? ?תקן ו20 בגין דלתתקן קר / למהוי] וליהוי ו20 קר ולהוי י* / ולא יתוב] ולא יתיב נ47  26 תליתאה] בתליתא? ו20  26-27 אוף הכי...דפומא] אף הכי בכל זימנא ג"כ מקדמאה ואילך הכי איצטריך למקרי אחרון דאלמלא איתקרי מיד תיניינא הא פתחי {ד}פומא נ47 אוף הכי וכן ? מקדמאה ואילך הכי ? למקרי אחרון דאלמלא אתקרי מיד תנינ? ? ? דפומא ו20 אוף הכי וכן בכל זמנין מקדמאה ואילך הכי אקרי אחרון והכי אצטריך למקרי אחרון דאלמלא אתקרי מיד תניינא הא פתיחו דפימא מ אוף הכי וכן בכל זמנין מקדמאה ואילך הכי אקרי אחרון והכי אצטריך למק' אחרון דאלמלא אתקרי מיד תניינא הא פתיחו דפימא קר אוף הכי וכן בכל זמנין מקדמאה ואילך הכי אצטריך למקרי אחרון דאלמלא אתקרי מיד תניינא הא פתיחו דפומא י*  28 וההוא בניינא אסתתר מנלן] וההוא בנינה איסתתר מנא לן נ47 וההוא בניינא אסתתר ? ו20 / מבית שני] ? ו20 / דאקרי אחרון דכתיב] דאיקרי נ47 ? דכתי' ו20 דכתיב מ קר י*  29 כבוד] לית' נ47 / הבית הזה] הבית נ47  30 דהא לא יהא] דלא יהא נ47 י* / דפומא] דפימא מ קר / בניינא] לית' קר / ינפול ויתהדר] נפיל ואתהדר נ47 ינפל ויתהדר קר  32 לקחתה] לית' ו20 / לא יוכל] לא יוכל כתיב נ47 דלא יוכל ו20 / מאי] אמאי נ47 / דהאי] דההיא נ47  33 ונחתת] ונחתא נ47 י* / דאיהו יתוב] דאיתוב יתוב נ47 דא?ה?? יתוב ו20  34 דרגא דלאו דיליה] דרגא דיליה נ47 דרגא דילה ו20 / ות"ח] ת"ח י* / אי האי] אלו ההיא נ47 אלו האי ו20 י*  35 אתנסיבת אפילו] אתניסבת ואפילו נ47 אנסיבת אפי ו20 אנסיבת אפילו קר י* / אי בעי בעלה יתוב לגבה] אי בעלה יהדר לגבה נ47  36 אי אתדבקא...לא יוכל לשוב4] איתדבקת בנישואין לאחר דא הא לא ישוב נ47 אי אתדבקת בנישואין לאתר דא האי לא יוכל לשוב ו20 אי אתדבק בנשואין לאחר דא האי לא יוכל לשוב מ קר אי אתדבקת בנשואין לאחר הא איהי לא יוכל לשוב י*  37 דהוה] דהות נ47  38 אשר] אשרי ו20 / הטמאה] הוטמאה נ47 ו20 י* / דהטמאה בלביה] דהוטמאה בליביה נ47 ו20 י* / אי הכי] הכי קר / אפילו אי] אפי' נ47 ו20 מ קר י*  39 לאחר] באחר ו20 י* / הא] היא נ47 / דההוא סטרא] דההוא סטרא (אחרא) י*

דף קג ע"ב

 1 מסטרא] בסטרא ו20 קר י* / אחרא] לית' י* / טבא דטוב] טב דתו קר דטוב י* / לא יהא ליה בה חולקא] לית ליה למיסב חולקא נ47 לא יהא ליה {ב}חולקא ו20 לא יהא ביה מ קר לית ליה למיהב י* לא יהא ביה (נ"א לית ליה למיהב ד"א  2 לההוא אתר] ההוא אתר נ47 / האיש(1)] לית' י*  2-3 האיש האחרון לקדמאה אסורא] אסורא לקדמאה נ47 האיש האחרון לקדמאה אסורה קר י*  3 אתרא] אחרא ו20 אתר י* / כמלקדמין] דמלקדמין נ47  4 דיזדווג] דאזדווג נ47 ד??דווג ו20 / בהדה] בהדא מ / מאתתיה] מאתתא י* / קדמיתא] קדמאה נ47 / ואעיל האי לגו ביתיה] ועייל האי בגו ביתיה נ47  5 תרין] תרי נ47 / דחת] דחיאת נ47  6 דאשתעבד (נ"א דאתשתתף) ביה] דאתשתאעבד ביה נ47 דישתעבד ביה ו20 דאשתעבד ביה מ דאשתעבד בה קר י* / היך] איך נ47 קר י*  7 ביה] בה נ47 ו20 י* / רוחא] רוחה י* / וישתתף בהדה ויתדבק בה] ואשתתף בהדה ואתדבק בה נ47 / דאיהי] דאיהו נ47 דאיהו/י ו20 / אסורא] אסורה ו20 קר י*  8 ודאי] לית' קר / איהו לגרמיה (כדאמרן)] איתי לביתיה ואיסתכן לגרמיה כמא דאמרן נ47 איהי לגרמיה ו20 קר איתו לביתיה ואסתכן לגרמיה כדאמרן מ אייתי לביתיה ואסתכן לגרמיה כדקא אמרן י*  9 ומתלוצץ] ואתלוצץ ו20 קר י* / דאזדוג בהדה] אזדווג בה נ47 דיזדוג בהדה י* / והוה אמר] הוה אמ' נ47  10 דאתדבקת ביה] דאיתדבק נ47 דיתדבק בהדה י* / באיש אחרון חיוכא איהי לבתר] באיש האחרון חיובא איהו לבתר נ47 באיש אחרון חיוכא איהו לבתר י*

1 בדרך אמת כתוב: 'ולית לון בת זוג בת זוג דקא'.

2 בדרך אמת כתוב: 'נ"א דליתיה ההוא'.

3 בדרך אמת כתוב: 'ולית ליה (דוכתא) נ"א תיאובתא'.

4 בדרך אמת כתוב: 'בנשואין לאתר (נ"א ואחר) דא לא יוכל לשוב'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]