THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 5, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Mishpatim 2 121a - 122b

ספר הזוהר פרשת משפטים

דף קכא ע"א (שורה 30) – דף קכב ע"ב (שורה 1)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, א17, ר1, קמ9, ו5, פ2, נ47, נ101, מ5, א3, ו7, ו202, נ37

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף קכא ע"א (שורה 30) – דף קכב ע"ב (שורה 1)

 30 ואנשי קדש תהיון לי וגו'] ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו א2 א17 ר1 ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו א3 מפרשת אם כסף תלוה ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו וגו' נ47 לית' מ5 / מאין תמצא] מאין תבא א3 נ47  30-34 ואנשי קדש...וגוי קדוש] מגו רחימותא קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4  31 בעי ליקרא לון] בעי לזכאה לון א2 א17 בעי ביקרא דילהון א3  32 (נ"א ביקרא דלהון) על כל שאר בני עלמא3] מכל שאר בני עלמא א2 א17 על כל שאר בני עלמא ר1 מ5 י* מ קר על כל בני עלמא א3 על כל בני על? נ47  33 ממלכת כהנים] ממלכת כהנים וגוי קדוש א2 א17 נ47 / רחימותא סגיאה] רחימות א3 מסגיא?? ???מותא נ47 / וגוי] גוי א3 ואנשי נ47  34 דאיהי[י*]] דאיהו קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 א3 נ47 מ5 מ4 מ קר / לא אעדי] לא אעדי לא אעדי פ2 לא אע? א17 / רחימותא] רחימותא סגיאה א2 רחימות א3 / מנהון] מניהו קמ9 ו5 פ2 ו7 א3 מ4  34-35 עד דקרא לון...עד דקרא לון4] עד דקרא ל?? כי עם ? אתה ולא אעדי רחימותא מניהו עד דקרא לון קמ9 עד דקרא לון פ2 א17 עד דקר' לון כי עם קדוש אתה ולא אעדי רחימות' מינייהו עד דקר' לון ו5 ו7 עד דקרא לון כי עם קדוש אתה דאיהו יתיר לא אעדי רחימותא מנהון עד דקרא לון א2 עד דקרא לון עם קדוש כי עם קדוש אתה לא אעדי רחימות' מניהו עד דקרא לון א3 עד {ד}קרא לון כי עם קדוש אתה ולא אעדי רחימותא מינייהו עד דקרא לון מ4  34-36 דאיהי יתיר...דאיהו יתיר] דאיהו יתיר נ47  35-36 תהיון לי] לית' קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4  36 כתיב] כתי' הכא א2 א17 / מאין תמצא[י* מ]] מאין תבוא קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 נ47 מ5 מ4 קר / מחכמה] ?חכמה קמ9 מהחכמה ו7 מ4 מחכמתא א2 א17 ר1 נ47 מ5 י* מ קר  36    דף קכא ע"ב (שורה 14) כתיב והחכמה...כמה דאוקימנא] לית' א3  37 נפקת] נפקא מ5 / מאתר] מההוא אתר א2 א17  37-38 דאקרי קדש...אתקרי קדש] דאיקרי קודש והחכמה נפקת מאתר דאיקרי קדש קדשים ? ? אמ' ?כן יובלא איתקרי קדש קמ9 דאיקרי קדש חכמה נפקת מאתר דאיקרי קדש הקדשי' ר' יצחק אמ' וכן יובלא אתקרי קדש ו5 דאקרי קדש חכמת נפקת מאתר דאקרי קדש הקדשים ר' יצחק אמ' וכן יובלא אתקרי קדש פ2 דאיקרי קודש וחכמה נפקת מאתר דאיקרי קדש קדשים ר' יצחק אמ' וכן יובלא אתקרי קדש ו7 דאיקרי קדש א2 א17 דאיקרי קדש והחכמה נפקת מאתר דאקרי קדש קדשי' ר' יצחק אמ' וכן יובלא אתקרי קדש ר1 דאיקרי קדש וחכמתא נפקת מאתר דאיקרי קדש קדשים ר' יצחק אמ' וכן יובילא איקרי קדש נ47 דאקר קדש והחכמה מאתר דאקר קדש הקדשים רבי יצחק אמר וכן יובלא אקרי קדש מ5 דאיקרי קדש וחכמה נפקת מאתר דאיקרי קדש קדשים ר' יצחק אמ' וכן יובלא אתקרי קדש מ4  39 כלילן] אתכלילן א2 א17  40 מה] מאי קמ9 ו5 ו7 מ4 / לעילא לעילא] לעילא אעילא ו7 לעילא {לעילא} נ47 לעילא מ4 / לאו הכי] לאו הכי הוא א2 כלא ?יוה הכי ר1 ? ?הכי נ47 לא הוה הכי מ5  41 והיה הנשאר] והיה כל הנשאר א2 / והנותר בירושלם] וגו' נ47 / יאמר לו] יאמר {?} ו7 / אקרי] איתקרי ו7 אתקרי מ4

דף קכא ע"ב

 1 קדש] איקרי קדש נ47 י* / הוה אזיל] הוה קא אזיל א2 א17  1-2 והוו אזלי עמיה ר' יוסי ור' חייא[י* מ קר]] והוו ר' יוסי ור' חייא אזלי עמיה קמ9 ו5 פ2 ו7 והוה עמיה ר' חייא ור' יוסי א2 א17 והוו עמיה ר' יוסי ור' חייא ר1 נ47 מ5 והוו ר' יוסי ור' חייא אזלו עימיה מ4  2 (ס"א הא דתנינן)] הא דתנינן קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 נ47 מ4 קר ד"א ג הא תנינן מ5 י* לית' מ / א"ל] אמ' קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4 / הא ר' יוסי] ר' יוסי מ4  3 וכלהו חברייא] ושאר חברייא א2 א17 וכלהו {ח}ברייא ר1 / קאמרו] קאמרי ו5 קאמ' מ4 / מנלן דכתיב] ודאי דכתי' א2 א17 דכתי' נ47 א"ל דכתיב מ4 / קדש] קודש פ2  4 ראשית תבואתה ראשית[י* מ]] ראשית תבואתה ? קמ9 ראשית תבואתה קדש ישראל ו5 ו7 מ4 קר ראשית תבואתו קדש ישראל פ2 ראשית תבואתה א2 א17 ר1 מ5 ראשית וכו' נ47 / ודאי חכמה[י* מ]] ודאי ראשית חכמה קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 נ47 מ5 מ4 קר  5 אקרון] לית' ו5 פ2 איקרון ראשית נ47 / (ישראל)] ישראל קמ9 ו7 מ4 מ לית' ו5 פ2 א2 א17 ר1 נ47 מ5 י* קר ד"א ג / כתיב] דכתי' מ5  6 דאינון שלמין] אינון שלימין א2 א17 אינון שלמין נ47 / לא ינקין] ולא ינקי ו5 ולא ינקי' פ2 ולא ינקין א2 א17  7 דהוא דינא חציפא תקיפא[י* מ]] דהוא דינא תקיפא קמ9 ו5 פ2 ו7 ר1 נ47 מ5 מ4 קר דאיהו דינא תקיפא יתיר א2 א17  8-9 כיון דדינא...מכלא[י* מ קר]] כיון דדינא ?קיפא שרייא עלוי ואטיל זוהמא ביה אסיר לה לאינון דאיקרון קדש אלא לכלב תשליכון אותו ודאי דהוא דינא חציפא דינא ? יתיר מכלא קמ9 כיון דדינ' תקיפ' שריא עלוי ואטיל זוהמא ביה אסיר להו לאינון דאקרו' קדש אלא לכלב תשליכון אותו ודאי דהוא דינא קשיא דינא חצופא דינ' תקיפא יתיר מכלא פ2 כיון דדינא תקיפא שריא עלוי ואטיל זוהמא ביה אסיר להו לאינון דאיקרון קדש אלא לכלב תשליכון אותו ודאי דהוא דינא חציפא דינא תקיפא יתיר מכלא ו5 ו7 ר1 מ4 לית' א2 א17 כיון דדינא תקיפא שריא עלוי ואטיל זוהמא ביה אסיר להו לאינון דאיקרון קדש אלא לכלב תשליכון ודאי דהוא דינא חציפא דינא תקיפא יתיר מכולא נ47 כיון דדינא י/?תקיפא שריא עלוי ואטיל זוהמה ביה אסור להו לאינון דאקרון קדש אלא לכלב תשליכון אותו ודאי דאיהו דינא חציפא דינא תקיפא יתיר מכלא מ5  9 דכתיב] וכתי' ר1 נ47 מ5  11 ולא קדש] ולא קודש נ47 / ובשר בשדה טרפה לא תאכלו] לית' א2 א17 וכו' נ47 / והתם] לית' נ47  11-13 ולא קדש...ולא קדש] ולא קדש ר1 מ5  12 לגר אשר בשעריך תתננה וגו'] לגר אשר בשעריך ? ואכלה וגו' קמ9 לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה וגו' ו5 פ2 ו7 מ4 י* לגר אשר וגו' א2 א17 וגו' נ47  13 עם קדוש] עם קדש ו7 / אתה קדש] אתה פ2 / ולא קדש] ולא קודש נ47 / מסטרא] מסטרהו קמ9 ו7 מסטרייהו ו5 פ2 מסטרוי א2 א17 מסטרהוי נ47 מסטרהא מ4  14 גוונין אית בה] גוונין ביה נ47 גוונין אית ביה מ5 / כמה] כמא א2 נ47 / דאוקימנא] דאוקמינ' ו5 דאוקמוה מ5 י*  15 כי עם קדוש] כי עם קדש ו7 כי עם {קדוש} נ47  15-16 ליי' אלהיך[קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4 י* מ קר]] לית' א2 א17 ר1 א3 נ47 מ5  16 לי מבעי ליה] ולא מיבעי ליה ו5 פ2 לא מיבעי ליה ו7 / (ס"א הכא)] לית' קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 א3 נ47 מ5 מ4 י* מ קר / לעילא לעילא] לעילא פ2 נ47 / והכא (ס"א והתם)] והכא קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 א3 נ47 מ5 מ4 י* מ קר  18 קדש(1)] קודש נ47 / בכאן קדוש ולעילא קדש[י* מ]] בכאן קדש לעילא קמ9 ו5 ו7 א17 מ4 בכאן קדוש לעילא פ2 א3 נ47 בכאן קדש לעילא {קדש} א2 בכאן קדוש לעילא קדש ר1 בכאן קדש ולעילא ק?דש מ5 בכאן קדש ולעילא קדש קר בכאן קדוש ולעילא ג / כתיב קדש] לית' ר1 מ5 כת קדש א3 / ישראל] לית' נ47 / בה"א] בה" ו5 לית' נ47 / כמה] כמא ו5 פ2 ו7 א2 א17 א3 נ47 מ4  19 דאוקימנא] דאוקמינ' ו5 פ2 / וע"ד] ועל כך קמ9 ו5 פ2 ו7 ר1 נ47 מ5 מ4 קר / ודאי] בודאי י* / הוה יתיב] לית' ר1 מ5 / קמיה] קמי א2 א17 א3 לית' ר1 מ5 / דר"ש] לית' ר1 מ5 / א"ל] אמר ר1 מ5  20 ליי'] ליי' וגו' קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 א3 מ4 / כתיב] לית' קמ9 ו7 א2 א17 מ4 י* דכתי' ו5 פ2 דכר א3  20-21 יאשמו...יאשמו] יאשמו קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4 יאשמו מאי קא מיידי א"ל שפיר קאמרת כל אוכליו יאשמו נ47 יאשמו מאי קא מיירי אמ' ליה ר"ש שפיר קא אמרת כל אוכליו יאשמו קר  21 א"ל ר"ש שפיר קא אמר] א"ל שפיר קא אמרת א2 א17 אמ' ליה ר' שמעון שפיר קאמרת ר1 מ א"ל שפיר ה/קא אמרת א3 אמר לו רבי שמעון שפיר קא אמרת מ5 / היינו דכתיב] והיינו דכתי' ו7 א2 א17 / כי יאכל] אשר יאכל ו5 פ2  21-23 יאשמו...יאשמו] יאשמו נ47  22 בשגגה וגו'] בשגגה קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 א3 מ5 מ4 קר  23 ונשיק ידוי אמר אי לא אתינא] ונשק ידוי אמר או לא יתיבנא קמ9 ונשק ידוי אמ' אלו לא יתבנא ו5 ונשק ידוי אמ' אלו לא יתיבנ' פ2 ו7 מ4 ונשקיה לידוי א"ל אלו לא יתיבנא א2 א17 ונשיק ידוי אמ' אי לא יתיבנא ר1 מ5 קר ונשיק ידוי אמ' אילו לא אתינא א3 ונשיק ידוי אמ' אלו לא יתיבנא נ47  23-24 למשמע מלה] משמע א3  24 דא סגי] דא דיי קמ9 ו5 פ2 ו7 א3 קר דיי מ4 / א"ל רבי הא תנינן] א"ל הא תנינא א2 א17 אמ' ליה ר' הא תנינן ר1 אמ' ליה ר' חייא הא דתנינן נ47 / מן קדוש] מן קד{ו} ש קמ9 / אי הכי הא כתיב] אי הכי הכתי' ו5 והכתי' וקרא זה אל זה ואמ' א2 א17 ? הכי הא כתי א3 אי הכי נ47  25 ודא שלימו דכלא] {ודא שלימו דכלא} קמ9 לית' ו5 פ2 הא שלימו דכלא א2 א17 והא שלימו דכלא ר1 א3 מ5 / מתחברן] מתחברין קמ9 ו7 מ4  26 חד] חדא נ47 / והאי ביתא...דכלה קדוש] והאי ביתא איקרי קדוש כללא דכולהו קדוש קמ9 ו7 מ4 והאי בית' איקרי קדוש כליל דכולהו קדוש ו5 והאי בית' אקרי קדוש כלילא דכולהו קד? פ2 וחד ביתא קדוש איקרי כללא דכולהו קדוש א2 א17 והאי ביתא קדש איקרי כללא דכלהו קדוש ר1 נ47 מ5 י* והאי בית? אקרי קדש כללא דכולהו קדוש א3 והאי ביתא קדש אק' כללא דכלהו קדוש מ קר  27 דכלא אתכליל ביה] דכללא אתכלל ביה מ4 / כד אתכלל בהו מהימנותא] כד איהו מהימנותא א2 א17 כד בהו מהימנותא ר1 מ5 כד אתכליל בהו מהימנותא י*  27-28 קדש הוא כללא...ובגיני כך] {קדש הוא כללא דכלא מתכלל ביה וישראל כד מתכלל בהו מהימנותא שלימתא איקרון קודש כללא דכלא דכתי' קודש ישראל ליי'} ובגיני כך קמ9 לית' ו5 פ2 קדש הוא כללא דכלא אתכלל ביה וישראל כד אתכלל בהו מהימנותא שלימתא איקרון קודש כללא דכלא דכתי' קודש ישראל ליי' ו7 קדש הוא כללא דכל? אתכלל ביה וישראל כד בהו מהימנות' שלימת איקרון קדש ? דכלא דכת קדש ישראל ליי' ובגין כך א3 קדוש הוא כללא דכלא איתכליל ביה וישראל כד אית בהו שלימתא מהימנותא איקרון קדש כללא דכולא דכתי' קדש ישראל ליי' ובגין כך נ47 קדש הוא כללא דכללא אתכלל ביה וישראל כדאתכלל בהו מהימנותא שלימותא איקרון קדש כללא דכלא דכתיב קדש ישראל ליי' מ4  28 קדש אקרון] איקרון קדש א2 א17 / ואנשי קדש] ואנשי קודש ו7  29 תהיון לי] תהיון לי וגו' קמ9 פ2 ו7 תהיון לו וגו' מ4 / לגיון חד] לגיון אחד קמ9 א3 נ47 מ4 לגיון א' ו5 פ2 / שאיל] שאל קמ9 ו5 פ2 ו7 א3 מ4 / לר' אבא] את ר' אבא פ2 לר' חייא ו7 לר' ארא מ4  30 מאי דכתיב] אמאי דכתי' ו5 אמאי כתי' פ2 מה כתי' א2 א17 י*  30-31 טרף נתן...טרף] טרף א3 טרף נתן לכלבים מיבעי ליה אמאי נתן ליראיו טרף נ47  31 מבעי ליה] מיבעי ליה (א"ל) י* / ריקא] דיק' ו5 פ2 ו7 מ4 ג(וי"ס דגרסי דיקא) ריקה א2 א17 / נתן ליראיו] לית' י*  32 כטרפה] כטרפא מ5 / נתן ליראיו] לא אלא טרף נתן ליריאיו א17 / דמלה] דחלא ו7 / לא יהביה] לא יהבין א3 / לאזדהרא ביה] לביה מ4 לאזה רא ביה ו7  33 לאינון] ליראיו לאינון נ47 / דחלי שמיה ודחלין ליה] דחלי שמיה דדחלין ליה א2 דחלי שמייא דדחלין ליה א17 / בג"כ] ובגיני כך א2 א17 / לא יהיב] לא יהביה קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4 לא יהבי מ5 / דאתון לא] דלא אתון נ47  34 ולא נטרין] ולא נטרי ר1 מ5 קר / פקודוי] פיקודי א2 א17 פקודי מ5 / דהאי מלה חומרא] בהאי {מלה} חומרא נ47 / ובעי לאזדהרא בה] ובעי לאזדהרא ביה קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 ר1 א3 נ47 מ5 מ4 י* מ קר ובעי לאזדה' ביה א17  35 ליראיו ליראיו[י* מ]] ליראיו קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 א3 נ47 מ5 מ4 קר / ולא לאחרי] ולא לאוחורי קמ9 ולא לאחורי פ2 ולא לאוחרי ו7 נ47 ולא לאחרא א2 א17 מ4 לא לאחרי ר1 מ5 ולא לאחר? א3 / דאורייתא] אוריתא קמ9 ו5 ו7 א17 א3 נ47 מ4 / יהיב] לית' נ47  36 דחלי] דחלין ו7 / חטאה] חטא מ5 / לאינון דחלי פקודוי] דחלי פקודי א2 א17 דחלי פקודוי ר1 נ47 מ5 / כתיב] דכתי' מ4  36-37 (ס"א קדש ישראל וכתיב ואנשי וגו')] לית' קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 א3 נ47 מ5 מ4 י* מ קר  37-38 ואנשי קדש תהיון...דתנינן5] ואנשי קדש מהו ואנשי ולבתר קדש אלא ואנשי קדש ודאי דתנינן קמ9 ו5 ו7 מ4 ואנשי קדש מהו ואנשי ולבתר קודש אלא ואנשי קדש ודאי דתנינ' פ2 ואנשי קדש ודאי {דתנינן} א2 ואנשי קדש ודאי א17 נ47 ואנשי קדש תהיון לי אנשי קדש ודאי ר1 מ5 ואנשי קדש אנ? קדש ודאי א3 ואנשי קדש תהיון לי מהו ואנשי ולבתר קדש אלא אנשי קדש ודאי דתנינן י* מ קר  38 ישראל לחירו אלא] ישראל ממצרים {לחירו אלא} ו5 / בתר דנפקו] אתר דנפיקן ו5 פ2  38    דף קכב ע"א (שורה 4) בתר דנפקו...בשגגה] וגו' א3  39 בנין] בנוי קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 נ47 מ4  40 יובל] לית' י* / היא קדש] היא פ2 קדש י* / ודאי לכם ודאי] ודאי לכם א2 א17 נ47  41 תהיון לי אנשי קדש] אנשי קדש ממש קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4 לית' א2 א17 ד"א תהיון לי ר1 מ5 קדש נ47 / ודאי] לית' קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4 / דיליה ממש] דילי ? ממש קמ9 דילי ממש ו5 פ2 דילי היא ממש ו7 ממש דיליה נ47 דילי הוא ממש מ4 / וקב"ה] לקב"ה קמ9 ו7 מ4 / אמר דא] אמ' נ47

דף קכב ע"א

 1 ועל דא] {ו}על דא נ47 / דכתיב] כתי' ו5 / ורעי] לית' ו7 / וגו'] אדבר נא שלום בך קמ9 ו5 אדברה נא שלום בך פ2 ו7 מ4 לית' א2 א17 ר1 מ5  2 לבתר] ולבתר נ47 לבתרא מ4 / אקרון] לית' ר1 מ5 קאן מ4 / ממש] ודאי ממש י* / קדש ישראל ליי' ראשית תבואתה] קדש ליי' ? קמ9 קדש ליי' ו5 פ2 ו7 לית' מ4 / קדש(3)] לית' א2 א17 נ47  3 בגיני כך] ובגיני כך ו5 פ2 ו7 א2 א17 מ4 ובגין כך נ47  4 ואיש כי יאכל קדש בשגגה] לית' א2 א17 ר1 נ47 מ5 / תאנא] לית' מ4 / אקרון] איקרין קמ9 ? פ2  4-5 ובגין דאינון...למקרי] ובגיני כך אסיר ליה למקרי א2 ובגיני כך אסיר ליה למקרי' א17 ובגין כך אסיר ליה לאיניש למקרי ר1 נ47 ובגיני כך אסיר ליה לאניש למקרי מ5 ובגין דאינון קדש אסיר ליה לאיניש למקרי י*  5 לחבריה] חבריה נ47 / ולא לכנאה שמא] ולא לחנכא שמא קמ9 ו5 א3 נ47 מ4 ? לחנכ' שמא פ2 ולא לחנכא שמיה ו7 / וענשיה] כמא דלית ביה ועונשיה נ47 / סגי] סגיא א2 א17  6 וכל שכן במלין] כל שכן במינין קמ9 מ4 כ"ש במנין ו5 פ2 וכ"ש במינין אוחרנין ו7 / אחרנין] אוחרנין ו5 פ2 ו7 א2 א17 אחרינין מ5 אחורנין מ4 / תאנא כתי'] תאנא במלין כתי' נ47 / מרע וגו'] מרע א2 א17 ר1 נ47 מ5  7 דבגין] לית' קמ96 ו7 מ4 {ד}בגין ר1 דבגיני א3 / מרעין נחתין לעלמא] מרעין נחתין לעלוי קמ9 ו7 מ4 מרעין בישין אתיין על עלמא א2 א17 / מאן דאקרי] מאן דקארי קמ9 ו5 ו7 ר1 א3 נ47 מ5 מ4 י* מ קר מה דקרי פ2  7-9 לחבריה...לחבריה] לחבריה במה דלית ביה וגני ליה איתפס במה דלית ביה דאמ' ר' חייא אמ' ר' חזקיה כל מאן דקארי לחבריה קמ9 ו5 ו7 לחבריה במה דלית ביה וגני ליה איתפס במה דלית ביה דא"ר חייא ? חזקיא כל מאן דקרי לחבריה פ2 לחבריה א2 א17 לחבריה כמאן דלית ביה וגני ליה איתפס/?? כמה דלית ביה דא"ר חייא א"ר חזקי{ה} כל מאן בקארי לחבריה ר1 לחבריה במא דלית ביה א"ר חזקיה כל מאן דקארי לחבריה א3 לחבריה כמה דלית ביה איתפס במה דלית ביה א"ר חייא אמ' ר' חזקיה כל דאיקרי לחבריה נ47 לחבריה במאן דלית ביה וגני ליה איתפס במה דלית ביה דאמר רב חייא אמר רבי חזקיה כל מאן דקרי לחבריה מ5 לחבריה באה דלית ביה וגני ליה איתפס במה דלית ביה דא"ר חלקיה א"ר חזקיה כל מאן דקרי לחבריה מ4 לחבריה במאן דלית ליה ביה וגני ליה אתכם במה דלית ביה דא"ר חייא א"ר חזקיה כל מאן דקרי לחבריה קר  9 ונחתין ליה] נחתין ליה ר1 מ5 / לעלעוי] לעולם נ47 לעלעולי מ5  10 חציפין] חכימי' מ4 / דשרי ליה] דשרי להו ו5 / לאיניש] לבר נש א3 / למקרי להו] למקרי ליה פ2 למיקרי להון א2 א17 / דלייט] דלייט ליה א2 א17  11 אעבר] אעבר ? א2 אעבר ליה א17 לית' ר1 מ5 / ר' ייסא] ר' יוסי ייסא ו7 נ47 לית' ר1 מ5 / אמר ליה] אמ' לו ר1 מ5 / כרשע] כרשע מילו דאחזי נ47 / אתייה] אתיא פ2 א17 אעבר ר' ייסא אייתיה ר1 מ5 אתייהו מ4 / לקמיה] קמיה ר1 מ5 קר  12 לא קאמינא ליה] לא אמינא ליה קמ9 ו5 ו7 מ4 לא אמינא לך פ2 לא אמרי א2 א17 לא קא אמינא ר1 לא קאמינא א3 נ47 מ5 / מלוי] עלוי קמ9 ו7 מ4 / כרשע] דרשע ו5 פ2 / ולא אמינא] ולאו א2 א17  13 ושאיל] שאיל ו5 פ2 ושאל נ47 / לעובדא[מ5 מ4 מ קר]] עובדא קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 א3 נ47 י* / אמר ליה] אמ' קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4 לית' א17  13-14 אתחייב מנלן] אתחייבת מנא לן קמ9 ו5 פ2 ו7 ר1 א3 נ47 מ5 מ4 קר אתחייב א2 אתחייבת א17  14 כאויב] כאויב כאויב קמ9 ו5 פ2 ו7 ר1 / ולא אויב] ולא אויב ודאי ר1 / דאי] ודאי מ5 / לא אשתאר] לא אשתייר קמ9 ו7 א3  14-15 מישראל גזעין בעלמא[י* מ קר]] משנאיהון דישראל גזעין בעלמא קמ9 ו5 ו7 א3 מ4 משנאיהון דישראל ? בעלמ' פ2 מגזעיהון דישראל שריר ופליט בעלמא א2 א17 מסנאיהון גזעין בעלמא ר1 משונאיהון דישראל גזעין בעלמא נ47 משנאיהון גזעין בעלמא מ5  15 כאלמנה ולא אלמנה] כאלמנה כאלמנה ולא אלמנה נ47 / דאזיל] דאזל א2 א17  16 לעברא דימא ומחכאת ליה] לעבדא דימא ומחכת ליה קמ9 פ2 לעברא דימה ואיהי מחכא ליה א2 א17 לע?ירא דימא ומחכה ליה ר1 לעיברא דימא ומחכה ? א3 לעוברא דימא ומחכה ליה נ47 לעיברא דימא ומחכה ליה מ5 / אמר ר' חייא] א"ר ר1 מ5 א"ל ר' חייא נ47 / ומהכא] מהכא פ2 / מהתם משמע] לית' קמ9 ו5 פ2 ו7 מ5 מ4 / דהוא] דהא מ5  17-18 ועל דמות הכסא...מראה אדם] דמות כמראה אדם ולא דמות אדם א2 דמות כמרא' אדם ולא {דמות} אדם א17 ועל דמות הכסא דמות אדם ולא מראה אדם ר1 ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם ולא מראה אדם א3 מ5 דמות כמראה אדם ולא אדם נ47 ועל דמות הכסא כמראה האדם כמראה אדם ולא מראה אדם מ4  18 כתיב] לית' א2 א17 ר1 נ47 מ5 / וגו' כתפוח] כן דודי בין הבנים כתפוח קמ9 ו5 פ2 ו7 א3 מ4 לית' א2 א17 כתפוח נ47 י*  19 דמתפרשא] דמתפרש פ2 / בגוונוי ובגוונין] בגוונין בגוונין א2 בגווני' בגוונין א17 בגווני ובגוונין נ47 / אתאחדא] אתא חדא מ4  20 אתינא] באנו א2 א17 / הכא] להכא נ47 / כתיב] לית' ו5 פ2 נ47 מ4  21 ביום ההוא] לית' קמ9 ו5 פ2 ו7 א3 מ4 / כדוד כדוד] כדוד עבדי א2 א17 כדוד א3 נ47 / דוד כדוד] כדוד נ47 / דאמר] דלמ' קמ9 ו7 ?{ד}אמר מ4 / והנה] לית' קמ9 ו5 פ2 ו7 ואני א2 א17 ר1 א3 נ47 מ5 מ4 מ קר / בעניי] ובעניי קמ9 ו5 פ2 ו7 בעוני מ5  22 לבית יי'] לבית אלהי וגו' קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 א3 לבית אלהי ר1 נ47 מ לבית אלהים מ5 לבית יי' וגו' מ4 / וכתיב] לית' ר1 מ5 / והוא מלכא] והיה מלכא מ5 והוה מלכא קר / על מלכין] על כל מלכין נ47 / הוה והוה] והוה ר1 מ5 קר הוה נ47  23 קרי] וקארי נ47 / הכי] עני א2 א17 / זכאין אינון] זכאין ר1 מ5  23-24 דקב"ה...קדש ממש] דלא קרי לון קב"ה כקדוש אלא קדוש ממש דכתי' ואנשי קדש תהיון לי אנשי קדש ממש א2 א17 דקב"ה לא קרא לון כקד"ש אלא קד"ש ? א3 דקב"ה לא קרא לון כקדש אלא קדש נ47 דקב"ה לא כן דא לון כקדש אלא קדש ממש מ4  24 יאשמו] יאסמו מ4 / וגו'] לית' א2 א17 ר1 א3 נ47 מ5 מ4  25 מאי קא חמא] מה חמא נ47 / למיהב] למיהב לון א2 א17 / לישראל] דישראל ר1 מ5  26 אתייהיבת] איתיהב קמ9 ו7 אתיהיב ו5 פ2 א3 איתיהיבת נ47 אתית/ה מ4 / אורייתא] באורית' מ4 / בעא] בעאן ר1 י* מ קר בעי נ47 / למיתן] למיהב ו5 פ2  27 תהא נטירא] התא נטירא קמ9 תהא נטירה פ2 נטירא ו7 תה"א תהא נטירא א17 ת?/רי נטרא נ47 דנחרא מ4 / אמר רבי] לית' מ4  28 עלמא מתקיימא] עלמא אתקיימא מ5 / על דינא] בדינא מ5 על מדינא מ4 / דאלמלא דינא לא מתקיימא] לית' א2 א17 דאלמלא דינא לא אתקיימא ר1 א3 מ5 דאלמלא דינא לא אתקיים נ47 / ובג"כ] בגיני כך מ4  29 אתברי] אתבריא י* / ואתקיים תאנא ר' אבא כתיב] תאנא כתיב קמ9 ו5 ו7 א2 א17 א3 נ47 מ4 קר תאנא פ2 ר1 מ5 ואתקיים תאנא כתיב מ י*  30 ולאו בכל יומא אלא לבקר] ולא בכל יומא אמ ר' אבא לא אלא לבקר קמ9 ר1 נ47 מ5 י* ולא בכל יומ' א"ר לא אלא לבקר ו5 פ2 מ4 ולא לכל יומא אמ' ר' אבא לא אלא לבקר ו7 ולא כולי יומא א"ר אבא {לא} אלא לבקר למימרא א2 ולא כולי יומא א"ר אבא אלא לבקר למימרא א17 ?לא בכל יומא א"ר אבא לא אלא לבקר א3 ולאו בכל יומא אמר רבי אבא לא אלא לבקר מ קר / לא ייכלון] לא אכלין קמ9 ו5 ו7 מ4 לא אכלי פ2 דייכלון נ47 / דיינין] לית' נ47 / ולא ישתון] וישתון א2 א17 ר1 מ5 ועד לא ישתון א3 נ10 ויישתון דיינים נ47 / דדאין] דדאן ו5 פ2  30-32 דדאין...דדאין] דדאן קמ9 ו7 מ4 דדאין מ5  31 דינא בתר...דקשוט] דינא {בתר דאכל ושתא לאו קיי?א} דקשוט א2 דינא דקשוט א17 דינא בתר דאכיל ושתי לאודינא דקשוט א3 דינא באתר דאכיל ושתי לאו דינא הוא דקשוט נ47 ? דאכיל ושת? ? דינא דקשוט נ10 / הוא דכתיב] דכתי' נ47  31-33 דינא בתר...ושתי כאלו] דינ' בתר דאכיל ושתי כאלו פ2  32 מאי על הדם] לית' א3 נ47 נ10 / אזהרה] אזהר א17 נ10 / לדייני] לדיינא י* / דלא ייכלון] דלא ייכלו א3 עד דלא ייכלון נ47 / עד דדייני] עד דדיינין א2 א17 / דינא] דינא בעלמא א2 א17 / דכל מאן] וכל מאן נ47  33 דינא בתר] לבתר א2 א17 דינא באתר נ47 / דאכיל] דאכל קמ9 ו7 מ4 / חייב] איתחייב קמ9 ו7 אתחייב ו5 פ2 א2 א17 ר1 א3 נ10 מ5 מ4 קר מתחייב נ47 / דמא] דינא קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4 בדמא נ47 דדמא נ10 / לאחרא] על אחרא א3 / דמיה] דמי קמ9 ו7 מ4 דיניה ו5 פ2 דמא נ10  34 בממונא] בממונה ר1 בממוני' קר / בדיני נפשות דבעו דייני] בדיני נפשאן דבעי דיינא א2 א17 בדיני נפשן דבעו דייני ר1 נ10 י* מ קר בדיני נפשאן דבעי דייני א3 בדיני נפשות דבאעי דייני נ47 ?ד?י נפשן דבעו דייני מ5 / לאסתמרא] לאסתמר ר1 לאסטמרא מ5  34-35 דלא למידן...משפט וכתיב] {ועל דא כתי' דינו לבקר} וכתי' א2 וכתי' א17 ר1 מ5 וכתי כי א3 דכתי' נ47 קר כמא דכתי' נ10  34-36 בדיני נפשות...נאם יי'] בדיני נפשאן קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4  36 ומשפט] משפט א2 א17 ר1 א3 נ47 נ10 י* / תניא] תאנא קמ9 ו5 פ2 ו7 מ4 / כי באלה חפצתי נאם יי'] וכתי' כי באלה חפצתי נאם יי' נ47 כי באלה חפצתי ? נ10  37 בתקוני] בתיקון קמ9 ו7 מ4 ב{תי}קוני א3 / מאן] האי מאן פ2 מאי א3 / מלכא] לית' נ47 / אינון דאתמר דכתיב] אינון דכתי' ו5 פ2 אינון דאיתמ' א2 א17 א3 נ10  38 עושה] לית' פ2 נ10 / ומשפט[מ5 י* קר]] משפט קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 א3 נ47 נ10 מ4 מ / בארץ] לית'/? נ10 / וכתיב...וכלא האי] וכל האי א2 א17 וכתיב באלה חפצתי נאם יי' וכלא האי מ5  39 (ד"א והלא בהאי תליא)7] לית' קמ9 ו5 פ2 ו7 א2 א17 ר1 א3 נ47 נ10 מ5 מ4 י* מ קר / אלין אינון] אלין ר1 מ5 י* קר

1 מתחיל בדף קכב ע"א (כניראה משורה 30. לא ברור לחלוטין כי כתב היד משובש).

2 כתב היד איננו מכיל את הסימן הנ"ל (ואת הטקסט אחריו עד סוף הפרשה). אחרי סבא דמשפטים יש בו את הטקסט מתוך רעיא מהימנא (זוהר מרגליות דף קיד ע"א – קכא ע"א).

3 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'על כל שאר מלת שאר ל"ג'.

4 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'ויש ספרים דל"ג האי בבא לא אעדי רחימותא מנהון עד דקרא לון כי עם קדוש אתה'.

5 לא ברור לגמרי לאן זה קשור אבל בדרך אמת כתוב: '(מן ואנשי עד ל"ג אלא) מצויין'.

6 מקום ריק.

7 לא ברור בדיוק לאן זה קשור אבל בדרך אמת כתוב: 'וכלא בהאי תליא'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]