THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 6, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Ki Tissa 2 187b - 189b

ספר הזוהר פרשת כי תשא1

דף קפז ע"ב (שורה 6) – דף קפט ע"ב (שורה 26)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: ו202

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר' שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (בעריכת צביה רובין)

דף קפז ע"ב (שורה 6) – דף קפט ע"ב (שורה 26)

 7 וגו'] ונתנו איש כפר נפשו ליי' בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם קר  7-12 ר' אבא... קשיא וכו'] לית' ו20  11 קשיא וכו'] קשיא אי בגין דאשגחותא דקב"ה עלייהו לאוטבא לון בהאי עלמא הא חמינן כמה זכאין אינון בהאי עלמא ואפילו מ/?זוני כעורבי ברא לא יכלין לאדבקא אי הכי מאי עיני יי אל צדיקים אלא רזא הכא ת"ח כל אינון בריין דעלמ' כלהו אשתמודען לעילא בין לסט' דא ובין לסטרא דא אינון דלסטרא דקדושה אשתמודען לעילא לגביה ואשגחות' דההוא סטרא לגבייהו עלייהו ואינון דלסטרא מסאבא אשתמודע/?ן לגביה ואשגחותא דיליה תדיר עלייהו ובאתר דשלטא ההיא אשגחותא דסט' דקדוש' לאשגח' עליה סטרא אחרא לא יקרב לגביה לעלמין ולא יכיל לדחייא ליה מאתריה בכלא בכל מה דאיהו עביד וע"ד עיני יי' אל צדיקים וגו' בגין דסט' אחרא לא יכיל לשלטא' עליה והשתא סייעתא דשמיא הכא וכל אשגחותא טבא דלעילא הכא וכל סטרא אחררא וכל מלה בישא לא יכיל לשלטאה עלייכו א"ר אבא הא אוליפנא דבכל אתר דסט' דקדושה שריא עלוי אע"ג דקיימא בחושבנא ברכתא לא אתמנע מתמן א"ר אלעזר ודאי הכי הוא א"ל הא יש' אינון קדש ואתיין מסטרא דקדש דכתיב קדש יש' ליי' וכתי' והייתם קדושים כי קדוש אני וגו' אמאי קא עבד דוד חושבנא ליש' אמאי הוה בהון מותנא דכתי' ויתן יי' דבר ביש' מן הבקר ועד עת מועד א"ל בגין דלא נטל מנייהו פורקנא דכתיב ונתנו איש כפר נפשו ליי' בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם בגין דאצטריך קדש דאיהו באתגלייא למיהב פורקנ' דקדש וההוא פורקנא דקדש לא אתנטיל מנייהו ת"ח יש' איהו קדש דקיימא בלא חושבנא דגרמייהו וע"ד אצטריך פורקנא דאתנטיל מנייהו וההו' פורקנא קיימא בחושבנ' ואינון לא קיימו בחושבנא מ"ט בגין דקדש איהו רזא עלאה דכל דרגין מה ההוא קדש איהו סליק על כלא ואית ליה לבר קדש אחרא לתתא דקיימא תחותיה דקאים בחושבנא ובמניין אוף הכי יש' אינון קדש דכתי' קדש יש' ליי' ואינון יהבי קדש אחרא פורקן דלהון דקיימ' בחושבנא ורזא דא ישראל אינון אלנא דקיימא לגו פורקנא אחרא קיימא לבר וסליק לחושבנא ואגין דא על דא אזלו פתח ר' אלעזר ואמר והיה מספר בני יש' כחול הים אשר לא ימד ולא יספר וגו' מהו כחול הים תרין גוונין אינון הכא כחול הים בגין דימא כד סליק גלוי בזעפא ורוגזא ואינון גלין סלקן לשטפא עלמא. כד סטאן וחמאן חולא דימא מיד תבין ואתברו ותבין לאחורא ואשתככו ולא יכלין לשלטאה בעלמא גוונ' אחרא בגין דחולא דימא לית ליה חושבנא אוף הכי ישראל לית להו חושבנא ולא קיימין בחושבנא ולא במדידו דכתיב אשר לא ימד ולא יספר וגו' תא חזי אית מדידו טמיר וגניז ואית חושבן דקיימא בגניזו טמיר וגניז והאי קיימא במדידו והאי קיימא בחושבן ודא איהו רזא וקיומא דכלא עילא ותתא בגין דההוא מדידו לא אתיידע לעלמין על מה קיימא רזא דההוא מדידו ועל מה קיימא רזא דההוא חושבנ' ודא איהו רזא דמהימנותא דכל וישראל לתתא לא קיימין בחושבנא אלא בסטרא דפורקנא דקיימא בחושבנא ובגיני כך ישראל כד עאלין בחושבנא נטלי מנייהו פורקנא כמה דאתמר ועל דא ביומוי דדוד כד עבד חושבנא בישראל ולא נטל מנהון פורקנא הוה רוגזא ואתאבידו מיש' כמה חילין וכמה משריין ובג"כ כתיב בעובדא דמשכנא כל העובר על הפקודים וכל אתקדש לעבידת משכנא והא אוקמוה קר  11-12 (זה המאמר...שם מקומו)] (זה המאמר תמצאנו בפרשת פקודי דף רכ"ה ע"ש כי שם מקומו) מ לית' קר3  13 נטיל] נטל מ קר  18-19 (ס"א מעלייהו)] לית' מ קר

דף קפח ע"א

 5 רבי יוסי...יתבו] [רבי יוסי ור' חייא הוו אזלי באורחא עד דהוו אזלין רמש ליליא יתבו] י*  6 שריאת צפרא] לית' מ קר י* / לאנהרא] נהר יממא ו20 קר י* נהיר יממא מ / (ס"א אמרו קום וניהך)] אמרו קום וניהך ו20 מ קר אמרו קום ונהך י* / קמו ואזלו] קמו ואזלו שריאת צפרא ונהרא ו20 י* קמו ואזלו שריאת

צפרא לאנהרא מ אזלו שריאת צפרא לנהרא קר  7 מנהרין] מנהרן ו20 י*  8 לגבי] לגביה י* / דנהיר באתר...יפוק] לית' ו20 מ קר י* / ופלחין ליה] ופלחין ליה עד לא יפוק שמשא ו20 מ קר י*  9 פלחין] פלחן י*  10 דא] דקא מ קר / וקראן להאי נהורא אלהא דמרגלא דנהיר] קראן להאי נהורא דנהיר באתר דשמשא עד לא יפוק אלה דמרגלא דנהיר ו20 מ קר קראן להאי נהורא דנהיר באתר דשמשא עד לא יפוק אלהא מרגלא דנהיר י*  11 פולחנא] דפולחנא ו20 י* דדא פולחנא מ לית' קר / דא] לית' מ / הוא] הוה ו20 מ קר י* / ידעו] ידעין י*  12 נהיר] נקיד ו20 / דפקיד] דפקידא ו20 י* / נפיק] נפק י*  13 דשמא] ד/בשמא ו20 / (דשמשא)] דשמשא ו20 מ קר י*  14 ובטש] בטש י*  15 דנהיר] דנהירו קר / דנפק] דנפיק ו20 קר י*  16 ועל מרגלן] וכל מרגלן ו20 וכל מרגילאן י*  17 ובנקודין ובסימנין] ובניקדין וסימנין ו20 ובנקודין וסימנין מ י* ובנקדין וסימנין קר / מקדמאי] מן קדמאי ו20 י* / נקודין] נקדין ו20 קר  18 אתרין] אתרא י* / פולחנין] פלחנין ו20 י*  19 שקרא] ש/סקרא ו20 / קיימין] קיימא ו20 / לקיימא] לית' קר / אידך] אדך מ לית' קר / (ס"א רבי חייא)] לית' ו20 מ קר י*  20 ועד ארגיעה לשון שקר] ואל"ש ו20  21 האי נהורא] נהרא ו20 י* נהורא מ קר  22 וחסרונא דדעתא דלהון אינון] וחסרונא דינהו אינון ו20 וחסרונא דלהון אינון מ דחסרונא דלהון אינון קר וחסרונא דילהו אינון י* / אמרי] אמרין י* / וקראן להו] לית' ו20 [וקראין לון] י*  24 דפלחו לון] דפלחי לון ו20 מ קר י*  26 ומסיימי] מסיימי י* / ודא איהו] ודא איהוא י*  27 ועד ארגיעה] ועד ארגי ו20 / מאי ארגיעה] לית' ו20 / אלא] אלא{ה} ו20 / כמה יהא קיומא] כמה איהי יהא קיומא ו20  28 דייתי[ד"א]] ? ו20 דיתן מ קר / דעלוי] דעלי ו20 מ קר י* / ובזמנא] ולזמנא י*  29 דארגיעה] דארגיעא ו20 / אינון דקראן...איהו אלהא4] לשון וישתצי דקראן אלה למאן דלא הוא אלוה ו20 לשון ישתצי מאינון דקראן אלדא למאן דלאו הוא אלדא מ לשון ישתצי דאינון דקראן אלדא למאן דלאו הוא אלדא קר (לשון) ישתצי דקראן אלה למאן דלא הוא אלה י* / אבל ישראל] אבל יש ו20  31 חדא זמנא] זמנא חדא ו20 י* / בהדי ר' אלעזר] בהדיה דר"א ו20 קר י* / פגע ביה הגמונא (חד)5] פגע בהגמונא חדא ו20 י* פגע בגברא חדא מ קר  32 אנת ידעת מאורייתא] את ידעת מדאורייתא ו20 לית את ידעת מדאורייתא י* / א"ל ידענא] אמר ידענא ו20 י* / דמהימנותא] דמיהימנותא ו20  33 ואורייתכון] ואורייתא דילכון י* / דילן שקר(1)] שקר ו20 [דילן] שקר י*  34 ארגיעה] ארגיעא ו20  36 לכו] לכון ו20 י* / מנכון] מניכון י*  37 בך] לית' י*

דף קפח ע"ב

 1 הוה כדקאמרן] כדקאמרת ו20 כדקא אמרת י*  2 תכון] תיכון י*  3 שכיבא] שכיב ו20 מ קר י*  4 שפת אמת] שפת ו20 / וגו'] לית' ו20 מ קר י* / ההוא הגמון] ההוא גברא מ קר  5 דקשוט ירתין] קשוט [בנדפס: ירתין] י* / דאתגייר] דאיגייר ו20 דאתגייר בתר יומין י* / מטו] כד מטו ו20  6 צלותהון(1)] צלותא י* / כיון] לית' י* / דצלו צלותהון] דצלו צלותא ו20 לית' י* / אמרו] אמר י* / נתחבר בשכינתא] נתח/?בר בהדי שכינ?? ו20 נתחבר בהדי שכינתא י* / ונזיל] וניזיל י*  9 לישראל] ליש ו20 / טבאן] טבוון ו20 י* / נביאי קשוט וישראל] דנביאי קשוט ויש ו20  10 מחכאן] מחכא קר / טבאן] טבוון ו20 י*  11 למיקם ולמסבל] למסבל ו20 י* / פתחין] ופתחין י*  12 טבאן] טבוון י* / מחכן וחמאן] מחכאן וחמן ו20 מחכאן וחמאן י*  13 ואמרי אן] ואמרין אן ו20 י*  14 אן אינון טבאן] אן הוא טבוון י* / דזמינין לכון] דזמינין לכו ו20 י* / יכספו מנייכו] ?כספון מנייכי ו20 יכספון מנייכו קר י*  15 אל דברו] את דברו ו20  16 החרדים] חרדים י*  16-17 שמעי אלין...וחרידן] שמעי אלין בתר אלין וח/הרידו ו20 שמעי אלין על אלין אלין בתר אלין וחרידו מ שמעו אלין על אלין אלין בתר אלין וחרידו קר שמעי אלין בתר אלין וחרידו י*  17 כי וגו'] כי ו20 מ קר י* / ואין] אין ו20 מ קר  18 חרדים] חרידים י* / אלין אינון] א/?לו ו20 אלין י*  19 כד"א] כמד"א ו20  20 באנפי ומרקקין באנפייהו לישראל] ל/?יש ומרקקי באנפייהו ו20 לישראל ומרקקי באנפייהו [לישראל] י* / כלהו] כלכו קר  21 שמי] שמו קר / (דאמרין)] לית' ו20 מ קר י* / יתייקר] אתיקר ו20 י*  22 שלטנין] שלטונין קר / בגין ההוא] בגין דההוא ו20 בגין (ד)[ה]הוא י* / דאקרי] דאיקרי י*  23 דא] די י* / אקרי] איקרי ו20 י* / קב"ה] לית' י* / גדול גדול] גדול קר / בני הגדול] בני גדול ו20 מ קר י*  24 שמי] שמו קר  25 אן הוא אינון טבאן] אן הוא טבוון ו20 י* / מחדוה דלכון] מחדווא דילכון י*  26 כמה] כמא ו20 / אומר] אמר ו20  27 (ס"א תו כמאן)] לית' ו20 מ קר תו י* / כמאן דתלי] כמה דתלי מ כמה דמתלי קר / קללתא] קלל? ו20 קללה קר י* / דאתון] דאינון קר י*  28 ובג"ד רוח קדשא] ובגין דרוח קודשא ו20 ובג"ד רוח קודשא קר כל ובגין דרוח קודשא י* / הן] הם ו20 קר י*  29 מאי כל הנחרים בך דאתקפו] מאי הנחרים בך דאתתקפו ו20 י* מאי הנחרים בך דאתקפו קר  30 דיחמון להון לישראל] דיחמו להו ליש ו20 דיחמו להו ליש' קר דייחמו להו לישראל י* / הכי הוא ודאי] ודאי הכי הוא ו20 י*  32 אבל מאן עביד] אבל מה נעביד י*  34 נחמות] נחמות וכל מה דאומי קב"ה לון ואת??מן ו20 נחמות וכל מה דאומי קב"ה לון ואתנחמון י* / למסבל....למסבל] למסבל ו20  35 הכי איהו] הכי הוא ו20 י* / תליא] {ת}ק{ל}יימא ו20 / דיכלון] נ/?יכלין ו20 ניכלון מ קר (נגלין) [דיכלין ] י*  36 כלהו כחדא] א/?לה כלהו כחדא ו20  37 כל הדברים...הדיחך וגו'] כל הדברים האלה באחרית הימים וכו' ו20 י* כל הדברים האלה וגו' מ הברכה והקללה וגו' קר  38 וגו'] ושמעת בקולו ו20 י*  39 וגו'] האו"י ? והשבות אל ל/?בבך בכל הגוים אשר הדיחך ה אלהיך שמה ו20 וגו' וכתי' והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך וגו' מ קר ה' וכתיב והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלהיך שמה י* / מלין לא יתקיימון] דברים אתקיימון ו20 דברים יתקיימון מ קר י*

דף קפט ע"א

 1 א"ר יוסי] א"ר חייא ו20 מ קר א"ר [חייא] [יוסי] י* / ארחין] אורחין י*  2 שבקת] שבק' מ / להוו כמה דהוו] ליהוי כמה הוו ו20 להוי כמה הוו מ קר להוי כמה [ד]הוו י*  3-4 (ס"א אי הכי....ולא יפקון)] לית' ו20 מ קר י*  4 ויתערבון בשאר עמין] לית' ו20  5 וגו'] כן היינו מפניך כו' ו20 כן היינו מפניך ה' י*  6 עלה תשע] עליה תשע ו20 י* / עבר עלה] אעבר עליה י*  7 יומין] לית' מ קר  8 דלא אעבר] דלא עבר י* / עלה] עלייהו ו20 מ קר י* / חדא אתחשיב עלה] חד אתחשיב עלייהו ו20 י* חדא אתחשיב עלייהו קר / אתעברו] אעברו ו20 מ קר י*  9 אוף הכי] ואוף הכי קר / דאטעמי] דאטעמו ו20 מ קר י* / טעם גלותא] טעם מ/?מש מן גלותא ו20 טעם ממש מגלותא מ טעמא ממש מגלותא קר טעם ממש מן גלותא י* / יתחשב] אתחשב ו20 אתחשיב י*  11 וכמה יסורין אעברו] ? אעברו ו20 וכמה אעברו י* / מאי דכתיב] מאי כתי? ו20 מה כתיב י*  12 ת"ח] לית' ו20 מ קר י* / רחמנותא] רחמנות קר  13 לישראל] עלייהו דיש' ו20 קר עלייהו דישראל מ י*  14 לאמיה] לאימא י* / דתרבי ליה] [ד]תרבי ליה י* / ארחי מתתקנן] אורחין מתקנן ו20 י* ארחין מתתקנן מ קר  15 אבוהי] אבוה ו20 מ קר י* / ולבתר אעבר על חוביה] ובתר אעבר חוביה ו20 י*  16 ואפקיה] ואפיקיה ו20 / נפק] נפיק קר  17 מלכא אבוה] אבוה מלכא ו20  18 תיאובתיה] תיאוב' י* / עליה] עלוי ו20 י*  19 דטנופא] לית' ו20 מ קר  20 ולא הוה משתכח] ? ?שתכח ו20 ולא הוה משתכחא קר / מטרוניתא אמיה פקדת] מטרוני אימיה מבקרת ו20 מטרוניתא אמיה מבקרת מ קר מטרנות' אמי' פקדת י*  21 זונות] זונו ו20 / וכל חברותא דידיה בהדייהו] וכל חברותיה/? ? בהדייהו ו20 וכל חברו' דילי' בהדיי' י*  22 הוות שריאת] הוה שרית ו20 הוה שארית י* / על ברה] על בנה ו20 קר  23 על מה את בכאת] לית' ו20 [בנדפס: על מה את בכאת] י*  24 ולא די] ולא דיי ו20 י* / אלא דהוא] אלא דהוה י* / יתיב] לית' ו20 קר י*  25 בריה] ברא ו20 י*/ דיתיב] יתיב י* / בבי] ביבי ו20 בהדי י* / ולאתחננא] ואתחננא י*  27 לאהדרא ליה] לאהדרא ביה ו20 לאהדרא [ביה] [ליה] י*  28 לבי זונות] בבי זונות י* / ואי לא הוה] ואי לא הוי ו20 מ קר י* / דא] לית' קר / וחלל] [ו]חלל י* / יקרי] יקריה ו20  30 מימיניה ומשמאליה] [מימינא ומשמאלא] [מימיניה ומשמאליה] י* / כלא] דכלא ו20 / איהו] איהי י*  31 דאיהו טנף] דאיהי טניף י* / דלא] בלא ו20  32 לגבי] לגביה ו20 / אמיה] אימיה י* / ולאמיה] ולאימיה י*  33 תהכון ותרווייכו] [בנדפס: תהכון ותרווייהו] י* / גלותא] לית' ו20 י* / ומלקיותא] מלקיותא ו20 י*  34 תסבלון] תסבלו י* / יתוב] יתיב קר  35 אחית לון] אפיק לון ו20 מ קר אפיק [בנדפס: אחית] לון י* / למצרים] ממצרים ו20 מ קר [מ][ל]מצרים י* / לא חאבו] דלא חבו ו20 דלא חאבו קר י*  36 גזרה] ? ו20  37 ההוא מלה] דההוא מלה ו20 י* ההיא מלה מ / אברהם] לאברהם ו20 / דא הוא] דא הוי י*

דף קפט ע"ב

 1 ועילה] ועלה מ / לא הוי גוי ולא אתחזו] ולא הוו גוי ולא אתחזון ו20 מ לא הוו גוי ולא אתחזון קר לא הוה גוי ולא אתחזון למהוי י*  3 כגוונא עלאה] בגוונא עילאה ו20  4 ריחא] ריחין י*  5 דהוו שבעין] דהוו שבעים מ קר / ואעיל לון] ואעילו לון קר  5-6 ודא ארחא...החוחים] [בנדפס: ודא אורחא כדקא יאות ועל דא זרע שבעין זוגין דהוי שבעין נפש ואעיל לון בין החוחים] י*  7 פרחת] פרחה קר / כיון דבעא] כיון בעא מ כדין בעא קר  8 ולא אתחשכו לכלום] ולא אתחשבו כלום ו20 י*  9 למלקטא] למלקט ו20 מ קר י* / גו] (מ)גו י*  10 רברבנין ושליטין] רברבין ושלטין י* / בוכריה] בכריה מ / גבורין] גבוראן ו20 גבורן מ קר י*  11-12 כיון דחב...וגו'] לית' ו20 מ קר [כיון דחב לגבי אבוה אוכח ליה ואלקו ליה דכתיב ויחר אף ה' בישראל ויתנם ביד שוסים וגו'] י*  13 אפקיה] ואפקיה מ קר אפ(י)קיה י* / בעממיא] בין עממיא ו20 י* / נסיבו] ונסיבו י*  14 נשין] נשים י* / בנין מנהון] בנים מנהון ו20 מנהון קר בנין עמיהון י*  15 ועל דעבד הכי] עבד הכי ו20 קר [ועל] דעבד הכי י*  16 איזיל] אזיל י*  17 דאתחזו לון] דאתחזי לון ו20 מ קר י*  18 להיכלא] להיכליה י*  19 כמלקדמין מהיכליה ואימיה] מהיכליה ולאמיה ו20 מהיכליה ואמיה קר מהיכליה ולאימיה י*  20 אימא וברה יסבלון] אמא וברא תסבלון ו20 אימא וברא תסבלו י*  22 דא היא] דא איהי י* / דהיא] דאיהו י*  23 כל מה דסבלו בגלותא] כמא דסבלו בגלותא ו20 / יהדרון בתיובתא] יאהדרון בתיאובתא ו20  24 דיעבר עלייהו אתחשב עלייהו] יתחשב עלייהו ו20 מ קר אתחשב עלייהו י*  24-25 (ס"א ואי לאו...קיצא (בישא)] ואי יסתיים קצא בישא ו20 ואי יסתים קצא בישא מ ואם יסתים קצא בישא קר ואי [לא כד] יסתיים קצא בישא י*  25 כמה שאמר] כמא דאמ' ו20 י*  26 בתיובתא] בתיאובתא ו20

1 פרשת כי תשא מצויה באור יקר בפרשת בלק בתוך הטקסט על הינוקא. לא כל הטקסט המצוי במהדורת מרגליות מצוי שם (מתחיל בדף קפח ע"א שורה 5).

2 מתחיל בדף קפח ע"א (שורה 5) במילים 'אדהוו יתבין....'.

3 בקרמונה מופיע הטקסט מפרשת פקודי דף רכה ע"א – דף רכו ע"א.

4 בדרך אמת כתוב: 'לשון מה ישתצי'.

5 בדרך אמת כתוב: 'בגברא נ"א בהגמון חד'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]