THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 6, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Va-Yaqhel 2 213b-214a

ספר הזוהר פרשת ויקהל

דף ריג ע"ב (שורה 1) – דף ריד ע"א (שורה 6)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: קמ9, ו5, פ2, ט1, ו7, ו4, מס24, א2, א17, ר1, ו18, מ9, מ5, נ41

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר' שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (בעריכת צביה רובין)

דף ריג ע"ב (שורה 1) – דף ריד ע"א (שורה 6)

 1 עד הכא] ועל דא מ5 / (נ"א רזא דשמים קדישין)] לית' א17 ר1 מ5 מ9 מס24 מ קר י*  2 ולהלאה] ולהלא א17 ר1 מס24 ולהלה מ9 / בסכלתנו] בסוכלתנו א17 מ9 מס24 י* / בר נהירו] בר בנהירו א17 כד נהירו מ5  3 בלא קיומא] כלא קיומא מ5 / (נ"א קיומא דכלא)] לית' א17 ר1 מ5 מ9 מס24 מ קר י* / זכאה חולקיה] זכאה איהו חולקיה א17 מס24  4 ונפק] ונפיק א17 מס24 / דמאריה] (דאתריה) [דמאריה] י*  4-5 ולאתדבקא ביה...בצלותא] לית' א17 מס24 לאתדבקא ביה ברזין אלין יכיל בר נש לאתדבקא במאריה ר1 מ9 ולאתדבקא ביה ברזין אלין יכיל בר נש ולאתדבקא ביה ברזין אלין יכיל בר נש לאתדבקא במאריה מ5 ולאתדבקא ביה ברזין אלין יכיל בר נש לאתדבקא במאריה מ קר י*  6 לבא] ליבא למנדע שלטנו דחכמה ברזא עילאה כד פלח למאריה בצלותא א17 לבא למנדע שלטנו דחכמה ברזא עילאה כד פלח למאריה בצלותא ר1 מ י* ליבא למנדע שולטנו דחכמה ברזא עלאה כד פלח למאריה בצלותא מ5 מ9 מס24 קר / אדבק] ידבק א17 ר1 מ9 מס24 אתדבק מ5 / בגחלתא] בגחלת מס24 י*  7 דסטרא] לסטרא מ5 לית' י* / דקדושה] דקדושא א17 מ5 דקידושא מס24 / לאעטרא] לאתעטרא א17 ר1 מ5 מ9 קר / ולהלאה] ולהלא א17 מס24 ולהלה מ9  8 פנימאין] פנימין ר1 פנימיאין מ9 / דקיימא] רקיעא מס24  9 ובעוד דפומיה ושפוותיה[א17 מס24]] ובעוד דנשמתיה ושפוותיה ר1 מ5 מ9 קר ובעוד דפומיה ושפיותיה מ ובעוד פומיה ושפוותיה י* / לביה יכוון ורעותיה יסתלק] ולביה יכוין רעותיה יסליק א17 לביה יכוון רעותיה רעותיה יסלק ר1 לביה יכוון רעותיה יסתלק מ5 לביה יכוין רעותיה רעותיה יסלק מ9 וליביה יכוין רעותיה יסלק מס24 לביה יכוון רעותיה יסתלק מ קר י*  10 ברזא[א17 מס24 מ י*]] ברזין ר1 מ5 מ9 קר  10-11 דקיימא...וצלותא] דקיימא דא בכל צלותא וצלותא לכוונא גופא ונפשא בהאי א17 דקיימא באין סוף דא בכל צלותא וצלותא לכוונא גופא ונפשא בהאי ר1 מ5 מ9 מס24 מ קר י*  11 בכל יומא ויומא[א17 מס24 מ י*]] כל יומא ר1 מ5 מ9 קר / כל יומוי] יומן א17 יומוי ר1 מ5 מ9 מ קר י* יומי מס24  12 ברזא] ברזין א17 מס24 י* / בפולחניה] בפולחנא דמאריה א17 מס24 / רעותיה] רעתיה מ5 / אתפטר] אתעטר א17 מס24  13 נפקת] נפקא א17 מס24 / ויהדר לה] ויהדר ליה מ5 / למארי דכלא] למאריה א17 מס24 למאריה דכלא ר1 מ9 / ליליא וליליא] ליליא א17  13-14 (ס"א ההיא...דצדיקייא)] לית' א17 ר1 מ5 מ9 מס24 מ קר י*  14 רזא דרזין] רזא דרזין קיימא א17 ר1 מ5 מ9 מס24 מ קר י* / לאינון] אינון מ5 קר י*  15 דההיא] דההוא א17 מס24 / נקודה] נקודא מ5 / קיימא כמה דאמרן] דקיימא כמא דאמרן א17 מס24 דקיימא כמה דאמרן ר1 מ5 מ9 מ קר דקיימא דקאמרן י*  16 ומתתא] ותתא י* / כהאי] בהאי מ5 קר / דסלקא] דקיימא א17  17 לאתאחדא] לאתיחדא א17 ר1 מ5 מ9 מס24 מ קר י* / ויסודא דילה איהו] יסודא דיליה אית א17 מס24 יסודא דיליה איהו ר1 מ5 מ9 מ קר י*  18 בההיא] כההיא א17 בההוא ר1 מ5 מ9 קר / פתילה] פתלה מ5 / ההיא נקודה] בההוא נקודא א17 בההו/יא נקודה ר1 בההיא נקודה מ5 מ9 מ קר בההוא נהורא מס24 (ב)ההיא נקודה י*  19 ובליליא] בליליא א17 ר1 מ5 מ9 מס24 מ קר י* / אתכלילת] אתכלילית קר  19-20 וכל מלין...וחד מה] וכל מה י*  20 ושרשא דנפקו] ושורשא דנפקין א17 מס24 ושורשא די נפקו מ9 / וכמה לילון] וכמה לילוון א17 מס24 קר וכמה לילוין ר1 / מה] כמא א17 מס24  21 כד"א] כדאמר מ5 / אזלת] אזלא א17 מ5 מס24 / ושטאת] ושטאה מ5 / ותבת] וסכבא מ5 וסבבא קר  22 לההוא עקרא דאתחזי לה] לעיקרא דאתחזי ליה ר1 מ5 קר לעיקרא דאיתחזי ליה מ9 לההוא עיקרא דאתחזי ליה מס24 / קאים] דאדם {קאים} ר1 / שכיך] ושכיך א17 מס24  23-24 ליה למשרי...דאוקימנא דהא] למשרי עלוי ידוי ובעי לאסחאה לון כמא דאוקמוה א17 ליה למשרי עלוי ובגין כך תב גופא לסטריה ונפשא לסטרה גופא שרי עלוי רזא דסטרא אחרא ובגין כך אסתאבו רוי ובעי לאסחאה לון כמה דאוקימנא דהא ר1 מ9 ליה גופא קאים שכיך כאבנא ואהדר לההוא אתר דאתחזי ליה למשרי עלוי ובגין כך תב גופא לסטריה ונפשה לסטראה גופא שארי עלוי רזא דסטרא אחרא ובגין כך אסתאבו רוי ובעי לאסחאה לון כמה דאוקימנא דהא מ5 למשרי עילוי ידוי ובעי לאסחאה לון כמא דאוקמוה מס24 ליה למשרי עלוי ובגין כך תב גופא לסטריה ונפשא לסטרה גופא שארי עלוי רזא דסט' אחרא ובגין כך אסתאבו ידוי ובעי לאסתחא' לון כמ' דאוקימ' דהא קר ליה למשרי עלוי ובגין כך תב גופא לסטריה ונפשא לסטרה גופא שארי עלה רזא דסטרא אחרא ובגין כך אסתאבו ידוי ובעי לאסחאה לון כמא דאוקימנא דהא י*  25 סלקין] סלקן מס24 / ואתהדרן] ומהדרן א17 מס24 ואתהדר'/? קר / ואתעטרת] ואתעטר' קר  26 (בהו) מאי] בהו מאן א17 מס24 בהו מאי ר1 מ5 מ קר בהו מה מ9 בהו האי י* / דאתעטרת] דאתעטר' קר / ואתכליל'] ואתכלילת א17 ר1 מ5 מ9 מס24 מ קר י* / סלקא] סליק א17 ר1 מ9 מס24  27 דאתפקדו על אינון נשמתין] דאתפקדן על נשמתהון א17 מס24  28 ההוא[א17 מס24 מ י*]] תתאה ר1 מ5 מ9 קר  29 אינון משריין] משיריין א17 אינון משיריין מ5 משריין מס24 / שמיה[א17 מס24 ד"א]] לית' ר1 מ5 מ9 מ קר י*  30 מקרבין לה] מקרבין ליה ר1 מ5 / בה כמה דאת אמר] כמה דאתמ' מ5 מ קר בה כמא דאתמר י*  31 כמה] כמא א17 מס24 י* / בעלמא] לית' י* / ועל ידיה] ועל ידא מ5  32 לאתקרבא להלאה] לאתקרבא בכלא א17 לאתקרבא להלה ר1 מ5 מ9 להתקרבא בכולא מס24 / אתקריבו] אתקרבו מ5 / לההוא] בההוא א17 מס24  32-33 ואתחזון תמן דא] ואתחזון א17 מס24  33 כלהו] וכלהו א17 מס24 / נשמתין] נשמתין כד אתקריבו לההוא אתר מ9 / בההיא] בההוא א17 ר1 מ5 מ9 מס24 קר / ונטלא] וטלא ר1 נ/?טלא מ5 / כמאן] כמא א17 מס24  34 ואתעברא] ואתעברת א17 ר1 מ5 מ9 מס24 קר / דמתעברא] דמתעררא מ9 / למארי מדין] למארי מארין מ י* למארי מרין קר  35 מההיא] מההוא ר1 מ5 מ9 מס24 קר / הנאותא] אהנאותא ר1 מ5 מ9 קר / מהאי] בהאי מס24  36 ובההיא] ובההוא א17 ר1 מ9 מס24 / דאשתדלת] דישתדל ר1 מ5 מ9 מ קר י* / רעו] דעו א17  37 וביה אתהני] ואתהני ביה א17 מס24 / בחדוה] בחדווא א17 ר1 מס24  38 חדתא] חדאת י*  39 חדשים(2)] רבה אמונתך חדשים לבקרים א17 לית' מס24 / כמה] כמא א17 מס24 י* / דאתמר] דאתמרי מס24 / מה טעם] מאי טעמא א17 מ9 מס24

דף ריד ע"א

 1 חדשים] חדשין מ5 / רזא] ההוא רזא א17 מס24  2 לגווה] לגבה א17 לגביה מס24 / ואפיקת לון] ואפיק לון א17 מס24 ואפוקנא לון מ5 / נקטא] נקטנא מ5 / אחרנין מלעילא] אוחרנין דלעיל' א17 אחרנין דלעילא מס24  3 אדהכי נהר] אדהכי הוה נהיר א17 מס24 אדהכי נהיר ר1 מ9 אדהכי אנהר י*  4 נקום ונהך] ניקום וניהך א17 נהך ונקום ר1 מ5 מ9 קר ניקום ונהך מס24 / וצלו] לית' מ5 קר / ולבתר] לבתר א17 ר1 מ5 מ9 מס24 קר  5 שבחא] שבחא דמאריה א17 מס24 / דכל האי] דכל הני מ5 {ד}כל האי מ9  6 ליה] לית' א17 מס24

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]