THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 6, Chapter 4 Variant Readings]

Hilufim Pequdei 2 221b-223a

ספר הזוהר פרשת אלה פקודי

דף רכא ע"ב (שורה 19) – דף רכג ע"א (שורה 37)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: קמ9, ו5, פ2, ט1, ו7, ו4, מס24, א2, א17, ר1, ו181, מ9, מ5, נ41, נ102

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר' שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (בעריכת צביה רובין)

דף רכא ע"ב (שורה 19) – דף רכג ע"א (שורה 37)

 19 אלה פקודי המשכן משכן העדות] אלה פקודי המשכן א17 ר1 מ5 מ9 י* לית' ו18 / וגו'] לית' א2 מס24 נ41 ו18 אשר עומד לנס עמים אלין גוים ידרושו והיתה מנוחתו כבוד א17 מס24 / אבא] לית' נ41  20 וגו'] אשר עומד לנס עמים אליו גוים ידרושו והיתה מנוחתו כבוד א2 נ41 ר1 מ5 מ9 קר אשר עומד לנס עמים וכו' ו18 / והיה ביום ההוא] לית' ו18 / יסגי] יסגא מ5 ו18  20-23 והיה ביום ההוא...קדישא] [והי' ביום ההוא בזמנא דקב"ה יסגי שלמא בעלמא יתקיים שורשא דאילנא דחיי וההיא שורשא מניה יתקיימו שאר שורשין לתתא דכלהו אשתרשן ואתקיימן מניה אשר עומד לנס עמים דהאי איהי קיימא לנסא ולאת לרזא דשמא קדישא] י*  21 דאילנא] דאלני מ5 / וההוא] בההוא א2 א17 דההוא מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר / שרשא] שרש נ41 ו18 / יתקיימו] אתקיימו א2 א17 מס24 ו18 / לתתא דכלהו] דלתתא וכולהו א2 א17 ו18 לתתא וכלהו מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 מ קר  22 דהאי] והאי מס24 דהא נ41 ו18 / איהו] הוא ו18 / לנסא] לניסא א2 א17 מס24 ר1 ו18 לניחא מ5 / ולאת] ולאות מס24 לרזא מ5 / לרזא] ולאת מ5  23 קדישא...קדישא] קדישא מ9  24 והלכו עמים רבים] והלכו גוים לאורך א2 א17 והלכו גוים רבים מס24 נ41 ו18 / וגו'] אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר יי' מירושלם א2 א17 ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחותיו כי מציון תצא תורה ודבר יי' מירושלם מס24 אל בית יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו וגו' ר1 אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו וגומ' מ5 מ9 קר / וע"ד אליו גוים] לית' ו18  25 ידרשו] לית' ו18 / מנוחתו כבוד מנוחתו] מנוחתו כבוד ר1 מ9 / בי] לית' נ41 ו18 בית מ5  25-26 דכתיב...עד] לית' א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י*  26 כבוד יי'] לית' א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י* / זמנא] זמנא כבוד א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 מ קר י*  27 ואור החמה יהיה שבעתים] וכו' ו18 / דההוא] דהוא ו18 / דאתקרי] אתקרי א2 א17 מס24 מ קר י* אקרי נ41 ו18 יתקרי ר1 מ5 מ9  28 כבוד יי' לא יתמני] כבוד דלא יתמני א2 נ41 כבוד {יי'} דלא יתמני א17 כבוד יי' דלא יתמני ר1 מ5 מ9 קר כבוד ו18 כבוד ה' דלא יתמני י* / ולא יקום בחושבנא לעלמא] לית' ו18 ולא יקים בחשבנא לעלמא י*  28-29 (ד"א בגין...מ"ט)] לית' א2 ו18 מ י* {השתא דההוא זמנא לא אתקיים בחושבנא מ"ט בגין דכל מה דקיימא בחושבנא לאו} א17 בגין האי קיימא בחושבנא השתא וההוא זימנא לא יתקיים בחושבנא מאי טע' מס24 בגין דהאי קיימא בחו{שבנא} השתא וההוא זמנא לא אתקיים בחושבנא מאי טעמא ר1 בגין דהאי קיימא בחושבנא השתא וההוא זמנא לא יתקיים בחושבנא מ5 קר בגין דהאי קיימא בחושבנא השתא וההוא זמנא לא אתקיים בחושבנא מאי טעמא מ9 בגין דהא קיימא בחושבנא השתא וההוא זמנא לא יתקיים בחושבנא מאי טעמא ד"א  28-30 בחושבנא...בחושבנא] בחושבנא נ41  29 בגין] לית' ר1 מ5 מ9 קר / דכל מה] לית' מ5 קר  30 דקיימא] לית' מ5 קר / בחושבנא] לית' מ5 קר / לא שריין תמן ברכאן] לאו שריין ברכאן תמן מס24 לא שריין ברכאן תמן מ9 / וברכאן] ברכאן א2 א17 ר1 מ5 מ9 ו18 ברכן מס24 / במה] כ/במא מס24 / דלא קיימא] דקיימא א17  31 בחושבנא] בלא חושבנא א17 / המשכן] המשכן משכן העדות א2 א17 מס24 נ41 המשכן וגו' אלה פקודי המשכן ו18  32 דא קיימא] דא קאים א2 א17 / דישרי] דשרי מס24 / עליה] עלויה נ41 / ברכאן] {ברכאן} א17  33 ברכה] ברכא ו18 ברכאן י* / רעוא דתשרי] רעוה דישרי נ41 רעוה דתשרי ר1 רעוא שתשרי מ5 / על עובדוי] על עובדי א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ י*  34 לא שראן] לא שריין א2 א17 מס24 נ41 מ5 / על האי חושבנא] להאי חושבנא מ5 / עד דאקשר] עד דאיתקשר מס24 עד דאתקשר מ5 מ9 / ליה] לית' נ41 / משה במשכנא דלעילא] לעילא א2 א17 משה לעילא מס24 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י* משה לעיל נ41  35 משכן העדות] לית' ו18 / אשר] לית' נ41 / פקד] לית' נ41 / על פי משה] לית' נ41 / לאו] לא מ5 מ9 / דאתעבד] דאתעביד א2 א17 מס24 נ41 ו18 י*  36 על ידא] על ידוי ו18 / פקד] פוקד א2 א17 מס24 ר1 / על פי] לית' מ5  37 ויהי דבר יי' אל אליהו] לית' מ י* / קום לך צרפתה] לית' מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 קר / וגו'] אשר לצידן וישבת שם א2 א17 וגו' קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 קר / שם] לית' ר1 מ9  38 וכי אן] ואן א2 א17 מס24 ו18 שם ואן ר1 מ5 מ9 / קב"ה] לית' מס24 / לא] דלא מ5 לית' ו18 / ייתי] דייתי ו18 / לעלמא] בעלמא נ41 / בגזירה] בגזירא א17 ו18  39 על העורבים] לית' א2 א17 / לאליהו ולההיא] העורבים לאליהו ולהאי א2 א17 לאליהו ולהאי נ41 / ליה] לה נ41 ו18 / מה כתיב] ומה כתי' ו18

דף רכב ע"א

 1 ותאמר] לית' א17 / אלהיך] לית' מס24 / לי] לית' מ9  1-2 קמח בכד...וגו'] מקמח וגו' א2 קמח וגו' א17 קמח בכד ומעט בצפחת וגו' ר1 קמח בכד ומעט {שמן} בצפחת וגו' מ9  2 הוה בההוא] בההוא א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ9 מ י* וההוא מ5 קר / דהא הוה] דלא הוה א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י* / ביה] ביה בר מס24 מ קר ביה כ/בר/ד נ41 ביה ב/כר/ד ו18 ביה כי אם י* / מלא] בר מלא א2  3 בכד כף הוא] בלבד כך הוה א2 א17 בכד כך הוא מס24 ו18 בכד כף הוה נ41 בכד כד הוא ר1 מ5 מ9 / מדידו] מדירו מ5 / שריין] שרייא ו18 / ביה] לית' א17 / ברכן] ברכא א2  4 לא תחסר] לא יחסר נ41  5 גשם[ד"א]] מטר א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 מ קר גשם על פני האדמה ו18 (מטר) [גשם] י* / תת] לית' נ41 / בגין] לית' א2 א17  6 כהאי] בהאי מ5 / וע"ד] ועל כן מ5 / מטרא] מסטרא מ5  7 לא כלתה] לא תכלה {כלתה} ר1 לא (לא) כלתה י* / לא חסר] לא חסרה א2 א17 ו18  8 וכי אם] וכי עם א2 א17 וכי אי נ41 / ההוא] מההוא נ41 / במדידו] כמדירו מ5 / דהוה] דהכא {דהוה} א17 / כף] כך מ5 כד ו18 / קמח] הקמח ו18 / לא פסקו] לא פסקה א2 א17 ו18 לא פסקא מס24 ר1 לא פסקן נ41  9 מלה] דמלה י* / לא תכלה...לא כלתה] לא כלתה א2 א17 מס24 נ41 ו18  11 דשריין] דשריא א2 מס24 נ41 ר1 ו18  11-12 אשר פקד על פי משה] לית' ו18  13 אלה פקודי המשכן] אל פקודי המשכן משכן העדות מס24 אלה פקודי המשכן משכן העדות וגו' מ9 לית' ו18 / פתח ואמר] פתח ויאמר מס24 ר1 מ5 מ9 ו18 קר  14 מעל רגליך] לית' ו18  14-15 וגו'...דכתיב] לית' א2 {האי קרא אוקמוה אבל הא ? דפריש ליה קב"ה מאתתיה בגין בקא בשכילתא דכתי' בי המקו? אתה עומד עליו אדמת קדש הו?} א17 כו' האי קרא אוקמוה אבל הא אוקמוה דפריש ליה קב"ה מאנתתיה בגין לאתדבקא בשכינתא דכתי' מס24 האי קרא אוקמוה וי אבל אוקמוה דפריש ליה קב"ה מאתתיה בגין לאתדבקא בשכינתא דכתי' נ41 כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא האי קרא אוקמוה אבל הא אוקמוה דפריש ליה קב"ה מאתתיה בגין לאתדבקא בשכינתא דכתי' ר1 מ9 קר כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא האי קרא אוקמוה אבל הא אוקמוה דפריש ליה קב"ה מאתתיה בגין לאדבקא בשכינתא דכתיב מ5 וכו' האי קרא אוקמו' אבל אוקמו' דפריש ליה קב"ה מאתתיה בגין לא{ת}דבקא בשכינתא דכתי' ו18 וגו' האי קרא אוקמוה אבל הא אוקמוה דפריש ליה קב"ה מאתתיה בגין לאתדבקא בשכינתא דכתיב מ י*  15 עליו] עליו וגו' ר1  15-16 אדמת קודש...אדמת קדש] אדמת קדש ר1 קדש הוא אדמת קדש מ5  16 משה בההיא שעתא לעילא] משה לעילא א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר משה לעיל נ41 משה [בנדפס: בההיא שעתא] לעילא י* / דכדין] וכד א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י*  17 דלעילא ואתפקד] לעילא כדין אתפקד א2 א17 ר1 מ5 מ9 דלעילא כדין אתפקד מס24 ו18 מ קר י* דלעיל כדין אתפקד נ41  18 דכתיב] כתי' ו18 / את פיה] לית' נ41 / וגו'] לית' א2 א17 מס24 ו18  19 וגו'] לית' ר1 מ5 מ9 קר / ותבקע האדמה] לית' א2 א17 מס24 נ41 ו18 / ה"ה] מ"ט א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י* / דכתיב] לית' מס24  20 אתתקן ואתפקד בכלא] אתפקד ואתתקן כולא א2 א17 אתתקן ואיתפקד בכלא ר1 אתקן ואתפקד בכלא ו18 / פקידא דמשכן] פקודי המשכן א2 א17 מס24 ר1 המשכן נ41 ו18 פקודי המשכן בגין דהכא קיימא פקידה אשר פוקד על פי משה דכתיב פקוד פקדתי אתכם פקידה ר1 מ5 מ9 פקודי המשכן בגין דהכא קיימא פקידה מ י* פקודי המשכן בגין דהכא קיימ' פקידה אשר פקד על פי משה דכתי' פקד פקדתי אתכם פקידה קר  21-23 הוה על ידא...דמשה)3] בגין דהכא קיימא פקידה אשר פקד על פי משה דכתי' פקד פקדתי ? פקידה הוא על ידא דמשה א2 בגין דהכא קיימא פקידה אשר פקד על פי משה דכתי' פקד פקדתי אתכם פקידה הוא על ידא דמשה א17 בגין דהא קיימא פקידא אשר פוקד על פי משה דכתיב פקוד פקדתי אתכם פקידא הוא על ידא דמשה מס24 בגין דקיימא דהכא קיומא פקידא פקודי על פי משה דכתי' פקד פקדתי אתכם פקידא הוה על ידא דמשה נ41 הוה על ידא דמשה ר1 מ5 מ9 קר בגין דקיימא דהכא קיימא פקודי על פי משה דכתי' פקד פקדתי אתכם פקידא הוה על ידיה דמשה ו18 הוה על ידא דמשה דכתיב פקד פקדתי אתכם מ הו(י)ה על ידא דמשה דכתיב פקד פקדתי אתכם י*  23-24 קול דאפיק לההוא דבור] קול פסיק לה לדיבור א2 קול פסיק {דאפיק} לה לדיבור א17 קול דאפיק ליה לדבור מס24 נ41 ו18 קול דאפיק לה לדבור ר1 מ9 קר כל דאפיק לה לדיבור מ5  24 ועבד ליה] ועבד לה א2 מס24 ר1 מ9 קר / פקידה] פקודא נ41 ו18 פקודה מ5 פקידא מ קר / לנפקא] דנפקא מ5 קר / מן גלותא] מגלותא מס24 נ41 ר1 מ9 / והשתא] דהשתא מ5 קר / אתפקדא לאמשכא] אתפקדה לאתמשכא א2 א17 אתפקדא לאתמשכא מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 קר / קדושה] קדושא מ5 ו18 / מעילא] מעי א2 מלעילא ר1 מ5 מ9 קר  25 כמד"א] כמא דכתי' א2 א17 מס24 מה כתיב נ41 ו18 כמה דכתי' ר1 מ5 מ9 כמ"ד מ קר / ושכנתי בתוכם] לית' א2 א17 וכו' ו18  26 בן חור] לית' י* / למטה יהודה וגו'] וגו' א2 א17 ר1 י* למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יי' את משה מס24 למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה' את משה נ41 לית' מ5 ו18 למטה יהודה מ9  26-27 דהא בצלאל] דבצלאל נ41 ו18 קר  27 מסטרא] סטרא ר1 מ5 מ9 / הוה ואיהו] איהו ואיהו נ41 / ותו דהא] ותו ב/דהא מס24 / יהודה] לית' ר1 מ5 מ9  28 איהו שליטא] שליטא איהו א2 א17 שליטא נ41 ו18 קר / דאתקין] דאתקן ו18 / כל] לית' ו18  29 בצלאל] בצל אל א2 נ41 / בצל אל(1)] בצלאל מס24 / בצל אל(2)] בצלאל א2 מס24 נ41 מ קר י* / דא ימינא] דא דא ימינא ר1 מ9 קר  30 אתקין] אתתקן נ41 אתקן ו18 / כל עבידא] כל עיבידתא א2 א17 ו18 כל עיבידן מס24 ר1 מ9 כל עבידתא נ41 י* כל עבידן מ5 קר / בן אחיסמך למטה דן] לית' א2 א17 מ בן אחיסמך וגו' ר1 מ5 מ9 בן אחיסמך למטה דן וגומ' קר  31 דא איהו(2)] לית' א2 א17 נ41 ו18 דאיהו מס24 / דדינא קשיא (נ"א קדישא)] דדינא קשיא א2 א17 מס24 נ41 מ5 מ9 ו18 מ קר י* דדינא קדישא ד"א / והא אוקמוה] ואוקמוה ר1 מ5 מ9  32 מתרין] מתרי י* / סטרין] סטרי נ41 / אתעבד] אתעביד א2 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י* אתעביד {קדישא} א17 / ואתתקן] ואתתקנא נ41 ו18 / לאתקשרא בהו] לאתקשרא מס24 לאקשרא בהו מ לא[ת]קשרא בהו י* / למהוי] לית' א2 א17  33 ושמאלא] לשמאלא נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 קר / והא אתמר ואוקמוה] והא אוקמוה ו18  33-34 הר...רב] לית' א2 ו18 {וגו'} א17 וגו' מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 קר  35 מתחות כרסי] דמתחות כרסיה נ41 דמתחות כורסי ו18 / ושקע] דשקעא מ5 ושקעא קר / חדא] לית' א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י* / נעיץ] נעוץ ו18  36 אחרא] אוחרא א2 א17 לית' מס24 / (עלאה)] לית' א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 עלאה נ41 ו18 מ קר י*  37-38 באמצעיתא...אמצעיתא] באמצעיתא א2 באמצעיתא {דעלמא ומתמן אתפשט עלמא לימינא ולשמאלא ואתקיי' ההוא נקודה באמצעי'} א17 באמצעיתא דעלמא ומתמן אתפשט עלמא לימינא ולשמאלא ואתקיים ההוא נקודה באמצעיתא מס24 נ41 ר1 מ5 קר באמצעיתא דעלמא ומכאן אתפשט עלמא לימינא ולשמאלא ואתקיים ההוא נקודה באמצעיתא מ9 באמצעיתא דעלמא ומתמן אתפשט עלמא לימינא ושמאלא ואתקיי' ההוא נקודה באמצעיתא ו18 באמצעיתא דעלמא ומתמן אתפשט עלמא לימינא ושמאלא ואתקיים בההיא נקודה אמצעיתא מ באמצעיתא דעלמא ומתמן אתפשט עלמא לימינא ולשמאלא ואתקיים בההיא נקודה אמצעיתא י*  38 וההיא] וההוא א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 קר / אתקרי] איקרי א2 א17 מס24 ר1 מ9 אקרי ו18 / דמנה] דמיניה מס24 דימינא מ5 / אשתיל] אישתיל מ9 אשתי ו18 אתשיל י* / לכל סטרין] בכל סטרין מ5  39 למהוי יסודא...דכלא] למהוי שתיה ויסודא ושתילא דכולא מס24 למהוי יסודה דעלמא ושתילו דכלא מ5

דף רכב ע"ב

 1 סחרניה(1)] סוחרניה מס24 / סחרניה(2)] סוחרניה מס24 / דההוא(1)] דההיא נ41 ר1 מ9 ו18 / נקודה] נקודא ר1 / דההוא(2)] דההיא א2 א17 נ41 ו18  3 סחרניה דההוא נקודה] לית' מס24 סחרניה דההיא נקודה ו18 / אתפשטותא(1)] אתפשטות ו18 / סחרניה דההוא] סוחרניה דההוא מס24 סחרני דההוא י* / אתפשטותא(2)] נקודה מס24 אתפשט{ות}א ר1 אתפשטות ו18 / קדמאה] תניינא נ41 ו18  4 לאו איהו צחותא....דקיק] איהו זכותא וצחותא ולאו בההוא קדמאה ואיהו דקיק א2 איהו זכותא וצחותא ולאו כההוא קדמאה ואיהו דקיק א17 איהי צחותא וזכותא ולאו כההוא קדמאה ואיהו דקיק מס24 איהו צחותא וזכותא ולא כההוא קדמאה ואיהו דקיק נ41 קר איהו צחותא וזכותא ולא כההיא קדמאה ואיהו דקיק ר1 מ5 איהו צחותא וזכותא ולא כההיא קדמאה מ9 איהו צחותא וזכותא ולאו כההוא קדמאה ואיהו דק ו18 איהו צחותא וזכותא ולאו כההוא קדמאה ואיהו דקיק מ איהו צחותא וזכותא ולאו כההוא קדמאה דאיהו דקיק י* / וצח] וזף נ41 לית' מ9 וזך ו18 / בצחותא] בזכותא נ41 בצחצחות מ5 לית' מ9 / דעפרא] לית' מ9 / יתיר] לית' א2 א17 מ9  5 מכל שאר עפר אחרא] מכל שפר ארעא אוחרא א2 א17 מכל שפר ארעא אחרא נ41 ו18 מכל שאר עפרא אחרא ר1 קר י* מכל שאר עפרא מ5 לית' מ9 / וגסו דעפרא] וגס כעפרא מס24 וסגו דעפרא מ5 / מכלהו] מכלא ו18  6 וסחרניה] וסחרני י* / קיימין] קיימי ו18 / דימא] דמיא א17 / דאסחר] דתסחר א2 א17 / כל עלמא] לכל עלמא נ41 / אשתכח] ואשתכח י*  7 נקודא] נקודה א17 נ41 מ5 מ / קיימא] קיומא מס24 / גוונין] גווני נ41  7-9 אתפשטותא...ולגו] [בנדפס: אתפשטותא קדמאה איהי בי מקדשא וכל אינון היכלין ועזרות וכל ההיא תיקונא דליה וירושלם וכל מתא משורא ולגוי] י*  8 ביה] בי א17 מס24 נ41 ר1 מ9 מ קר לית' מ5 / מקדשא] במקדשא מ5 / וכל] בכל מ5  9 וכל מתא משורא ולגו] כל מאתא משורה ולגו א2 א17 כל מאתא משורא לגו מס24 ר1 כל מתא משורא ולגו מ5 וכל מתא משודא ולגו מ / דאתקדשת] דאתקשרת א2 א17 אתקשרת מס24 אתקדשת ר1 מ5 מ9 י* / בקדושה] בקידושא מס24  10 תליתאה] ג' א2 / איהו כל שאר ארעא אתר] איהי שאר כל ארעא איהו אתר א2 א17 איהו שאר כל ארעא אתר מס24 נ41 קר איהי כל ארעא אתר ר1 מ5 איהו כל ארעא אתר מ9  11 דרזא דא] {ד}רזא א2 דרזא א17 מס24 רזא נ41 / גוונין] דגוונין מס24 נ41 / דסחרן] סחרא מס24  12 דההיא] דההוא מס24  12-13 דאיהו חיזו...דאיהו חיזו] דאיהו חיזו י*  12-14 דאיהו חיזו....דאינון חיזו] דאיהו חיזו נ41  13 דאיהו] איהי מ5 דאיהי קר / דכלא] דכלא {כל עינא} א17 דכל מ5 / ותמן] דתמן א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 קר / בית קדש] בית קדשי מס24  14 דאינון] דאיהו מס24 ר1 מ5 מ9 קר / ההוא נקודה] דההוא נקודה א2 א17 ההוא ר1 / חיזו] חיזוי י*  15 הר ציון וגו'] וגו' א2 א17 הר ציון מס24 נ41 וכו' ר1 מ5 מ9 הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב י* / יפה שפיר...דכלא] יפה נוף ההוא חיזו וחדווה דכלא א2 א17 יפה שפיר ההוא חיזו וחדוא דכלא מס24 יפה נוף שפיר ההוא חיזו וחדוה דכלא נ41 שפיר ההוא חיזו וחדווה דכלא ר1 מ9 שפיך ההוא חיזו וחדוה דכלא מ5 / נוף] נוף שפירו דעלמא י*  15-16 נוף נופא...שפירו דכלא] לית' נ41  16 דאיהו] {דאיהו} מ9 / שפירו(1)] שפירא א2 א17 שפיר ר1 מ5 מ9 קר / דכלא] מכלא ר1 מ5 מ9 קר / דעלמא(1)] לית' נ41  17 ואתקם...קדשא] ואתוקם משכנא א2 א17 ואתתקן ואתקם משכנא מס24 ואתקם משכנא נ41 ר1 מ5 מ9 מ ואתק' משכנ' קר ואתקם משכנא [בנדפס: ועאל ארונא לגוי קדשא] י* / מההיא] מההוא א2 א17  18 ואזלי] ואזלו מס24 ר1 מ5 / ובההוא ארונא...דאיהו] עד דמאטו להאי נקודה דאיהי א2 א17 מס24 נ41 ? ? לההוא נקודה דאיהי ר1 עד דמטו לההוא נקודה דאיהי מ5 עד דמאטו לההיא נקודה דאיהי מ9 עד דמטי לההיא נקודא דאיהי מ עד דמטי לההוא נקודה דאיהי קר [ובההוא ארונא] עד דמטי לההיא נקודה דאיהי י*  19 נוף] נופא א2 א17 מס24 נופה ר1 מ9 / חדוה דכלא] לית' מס24 חדווא דכלא ר1 / דמטו] דמטי קר / כדין] לית' א2 א17  20 כי אויתיה] וגו' א2 א17 מס24 / רבי ייסא אמר] א"ר ייסא א2 א17 אבי יוסי פתח ואמר מס24 ר' יוסי אמר נ41 רבי ייסא אמרי מ5 / כנסת ישראל] בכנסת ישראל מס24  21 אמרה ליה] לית' מס24 אמר ל?ה ר1 אמ' ליה מ9 / בי] לית' ר1 מ5 מ9 / לאתריה] ב/כאתריה נ41 / רבי חזקיה אמר] א"ר חייא א2 א17 מס24 נ41 אמ"ר חזקיה ר1 מ5 מ9 מ קר י*  22 ליה] לי מ5 / כד ישראל] לית' מס24 / עבדין] עבדי א2 א17 ר1 מ5 מ9 לית' מס24 / רעותיה] לית' מס24 רעותא מ5  23 על כורסי יקריה] על כורסייא א2 א17 על כרסיה יקריה נ41 / וחייס על עלמא] וחיי עלמא נ41 וחייס עלמא ר1 מ5 מ9 / וברכה ושלום] לית' א2 א17 מס24 ר1 מ5  24 וכדין] כדין נ41 קר / עדי עד] עדי עד וגו' א2 א17 עדי עד פה אשב מס24 עדי עד פה אשב כי אויתיה נ41 / ות"ח] תא חזי מ5 / בשעתא דכלהו] כד נ41 / למעבד] למיעבד א2  25 דשראן] דשארר נ41 / איהי] היא מס24 אינון נ41 / אשתלימת מגרמה] אשלימת מגרמא א2 מ5 אשלימת גרמא א17 אשלימת מגרמה מס24 אשלמו מגרמיה נ41 אש-לימת מגרמ/?ה ר1 / אשלימת] אשלמת נ41  26 עבידתא] עיבידתא א17 מ5 מ9 / מנלן] מנ"ל א2 א17 מס24 ר1 י* לית' מ9 / משכן] לית' מס24 המשכן נ41  27 ויכלו השמים והארץ] ויכלו השמים והארץ וכל צבאם נ41  27-31 ודאי הכי הוא....וכד אתבני] מלאכתו אש עשה בהאי אשתלים כל עיבדתיה דעבד ועל דא ויכל אלהים ביום השביעי כד אשתלים מס24  28 עבידן] עיבידן א17 ר1 מ9 קר עבידין נ41 עיבדין מ5 / עלמא(2)] בעלמא א2 א17 כולא עלמא מ9 / כלא] כוליה נ41 לית' מ9 כליה קר / הוה] לית' ר1 מ5 מ9  28-29 שלים בקיומיה...דכד אתא] אשתלים בקיומא אלא כד אתא א2 א17 אשתלים בקיומא אלא כד אתא יומא שביעאה דכד אתא ר1 מ5 מ9 שלים בקיומהא עד אתא יומא שביעאה דכד אתא י*  29-30 כדין אשתלימו כל עבידין] כדין אשלים כל עיבידאן א2 א17 כדין אשתלימו כל עבידן נ41 מ י* כדין אשתלים כל עיבידן ר1 מ9 קר כדין אשתלים כל עיבידין מ5  30 ואשלים] ואשלם נ41 / עלמא] לית' נ41 / ביום השביעי...עשה] וגו' א2 א17  31 בקיומא כל עבידתא] כל עיבידתיה א2 א17 מ9 בקיומא כל עבידתיה נ41 כל עבידתיה ר1 כל עבידתא מ5 / דעבד] דעב/?ד/?ין ר1 / ביום השביעי] לית' א2 א17 / וכד אתבני] כד אתבני א2 א17 ר1 מ5 מ9 / בי] לית' נ41 ר1 מ5 מ9  32 כל עבידתא דאתעביד] כל עיבידא אתעבידת א2 א17 כל עבידא דאתעביד מס24 נ41 כל עיבידא דאתעביד ר1 מ9 כל עיבידא דאתעבידת מ5 כל עיבידתא דאתעבידת קר / מגרמה] מגרמא נ41 / ועבידתא אתחזיאת] ועיבידתא אחזי א2 א17 מ9 ועבידתא אחזי מס24 נ41 ר1 מ5 קר  33-36 והא אוקמוה...אשתלימת מגרמה] לית' מס24  34 והבית בהבנותו] והבית בהבנותו וגו' א2 א17 / בנהו] נבנה א2 א17 בנו נ41 / לא כתיב] מבעי ליה ר1 מ5 מ9  34-35 דאיהי...וכתיב] לית' א2 א17 נ41 דאיהי אשתלימת מגרמה ר1 מ5 מ9 מ קר י*  35 לא כתיב] מבעי ליה מ5  36 הוא מגרמיה נבנה] היא מגרמה נ41 / וכן בכל...קדישא] וכל עיבידת דאיהו קודשא א2 א17 וכל עבדת דאיהו קדשא נ41 וכן כל עיבידת דאיהי קודשא ר1 וכן בכל עיבידתא דאיהי קודשא מ5 קר וכן כל עיבידא דאיהי קודשא מ9 וכן בכל עבידתא דאיהי קדושא י* / איהי] איהו נ41 {איהי} מ9 / מגרמה] מגרמא א2 א17

דף רכג ע"א

 1 בן חור] וגו' א2 א17 / עליה] עלוי א2 נ41 ר1 מ9 עלו? א17 עלויהו מס24  2-3 בן חור...את משה] וגו' א2 א17 בן חור למטה למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יי' את משה מס24  3 בן אחיסמך] לית' א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 / אוליפנא] הא אוליפנא י* / דאהליאב] דאהליהב י*  4 עבידתא] עיבידתא א2 א17 ר1 מ9 / עבד כל מה דעבד] עביד כל מה דעביד מס24 נ41 עביד מה דעבד ר1 מ9 / ואתו ואתו] ואתו אתו א17 ר1 מ9 ואתו נ41  5 איהו] איהי א2 א17 נ41 מ5 מ9 מ קר היא מס24 / ואני] לית' נ41  6 אתו] לית' מ5 קר / אהליאב] אהליאב וגו' א2 א17  7 משכן העדות...וגו'] לית' א2 א17 ר1 מ5 מ9 משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוים וגו' מס24 משכן העדות וגו' נ41 משכן העדות וכו' י* / רבי ייסא] ר' יוסי נ41 / אמר] אומר נ41  8 ית משכנא] לית' א17 משכנא נ41 / למהדר] למעבד מס24  8-9 מכל אינון...ביה] מכל מה דעבדו ומכל אינון עיבידאן דאתעבידו ביה א2 א17 מס24 ר1 מ9 מכל מה דעבדו ומכל אינון עבידן דאתעבידו ביה נ41 מ5 מ קר מכל מה דעבדו ומכל אינון עבידן דאתעבדו ביה י*  10 עבידא] עיבידא א2 א17 עובדא נ41 עיבידתא ר1 מ9 עבידתא מ5 ו18 קר י* / וישראל] וישראל באתריה ר1 / כמה דאתרעו] כמא דאתערו א2 מס24 {כמא} דאתערו א17 כמה דאתערי נ41 כמה דאתערו מ5 כמה דיתרעו ו18 כמא דאתרעו י* / במה] במא א17 י* לית' נ41 כמה מ5 מ9 קר / דנדיבו] דאתנדבו א2 א17 בנדיבו נ41  11 אתרעו] אתערו א2 א17 מס24 מ5 י* אתרעי נ41 / חושבנא] חושבן ר1 מ5 מ9 / כל עבידא] כל עיבידא א2 א17 כל עובדא מס24 ר1 מ5 מ9 ו18 כל עבידתא קר י*  12 הכא] ההוא מס24 / בגין] דבגין ר1 / עבודא] עיבידתא א2 א17 ר1 מ9 עבידתא מס24 נ41 מ5 ו18 קר י* עבידא מ / אלה כתיב] אלה א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 ו18 / ולא כתיב] ולא ר1 מ5 מ9 לא כתיב ו18  13 איהו] הוא נ41 / דפסיל] דפסל מ5 מ9 קר / יתיר] {יתיר} א17  14 דבהאי] ב/כהאי ו18 / ולא באחרא] ולא אחרא א2 א17 ולא בכלהו אחרנין ר1 מ5 מ9 קר  14-15 עתיך חסן ישעת] לית' ו18  15 חכמת] חכמה ר1 מ9 י* לית' ו18 / יראת יי' היא אוצרו] וגו' א2 א17 חכמת יי' היא אוצרו ר1 מ5 קר חכמת {יראת} יי' היא אוצרו מ9 וגו' ו18  16 תנינן] תנינא נ41 / דאתעסק] דאעסק ו18 / עתין] עתים א2 א17 מס24 נ41 עתו/ין מ5 לה ו18 / לה] לאוריתא מס24 לא נ41 לית' ר1 מ5 מ9 עתים ו18  17 יתכוין(1)] יתכוון מס24 ר1 מ9 ו18 י* יתכון נ41 / יתכוין(2)] יתכוון מס24 ר1 מ9 ו18 י* / לשם] לשום א2 א17 ו18 לשו/?ם מס24 / אתכוון] אתכוין נ41 אתתא ו18  18 לאכללי] לאכללא א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י* לאתכללא נ41 / רחמי] רחמא י* / חכמת ודעת דתרין] חכמה ודעת כ/בתרין א2 חכמה ודעת בתרין א17 נ41 חכמה ודעת דתרין ר1 מ9 י* חכמה ודעת תרין ו18 חכמת ודעת בתרין קר / דא על דא] על דא דא ר1 / דא טמיר] דטמיר א2 ודא טמיר מ5 דא דאטמיר ו18  19 וגניז] ודא גניז מס24 / אוצרו אוצרו] אוצרו מס24  19-20 יראת יי'] לית' א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י*  20 אינון(1)] אלין נ41 / נחלין] נחלים א17 / ואיהי] והיא ו18 / לבלהו] לכולהו א2 א17 נ41 מ5 מ9 מ קר י* לכ/בלהו מס24 / נפקין מניה] נפקי מינה א2 א17 מס24 ר1 מ9 ו18 נפיק מינה מ5 נפקין מנה מ קר י*  21 מנלן] מנ"ל א2 א17 מס24 ר1 מ9 י* / עיניך] לית' מ5 מ9 / בחשבון בחשבון] בחשבון א2 א17 מס24  22 מים] לית' מס24 / ואשגח (נ"א ואשקי לכלא)] ואשגח א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ י* ואשגח כלא קר  23 ובכלא] ובכללא א2 לית' נ41 / אקרי אמונה] לית' נ41 / והא] ודא א2 / אי הכא] אי הכה מ5 (ו)אי הכא י* / לאחזאה] למחזי נ41  24 מילי] מיני ו18 / דעלמא] עלמא א2 א17 מס24 נ41 ו18 / עאכ"ו] על חד כמה וכמה ר1 מ5 מ9 / הוה אודע להו לכל ישראל] אודע לישראל א2 א17 אודע לכל ישראל מס24 ו18 הוה אודע לכל ישראל נ41 אודע להו לכל ישראל ר1 מ9 אודע להו לישראל מ5  25 דלהו] דילהון א2 א17 דלהוו נ41 דיל?? ר1 דיליה ו18 / וכלא אתמר] כלא והא אתמר נ41 / רבי יוסי ורבי יצחק] ר' יוסי ור' יהודה מס24 / הוו אזלי] הוו קא אזלי נ41 ו18  26 ודאי דקב"ה] ודאי קב"ה א2 א17 / אתרעי ביה] אתרעי מס24 / לעבודת] לעיבידת א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 קר בעבדת נ41 בעבידת ו18 לעבידת מ י*  27 אמאי] לית' נ41 / דקב"ה שוי] בגין דקב"ה הוא שוי א2 א17 בגין דקב"ה שוי מס24 ר1 מ5 מ9 מ קר בגין דקב"ה הוה שוי נ41 ו18 / שמהן] {שמהן} א17 / בארעא] בארעא כמא דכתיב אשר שם שמות בארץ שמהן שוי קודשא בריך הוא בארעא י*  27-28 לאתעטרא...הה"ד[מ]] כמא דכתי' א2 א17 מס24 כמה דכתי' נ41 לאתעטרא בהו ולמעבד בהו עיבידתא בעלמא הה"ד ר1 מ9 לאתעטרא בהו ולמעבד בהו עבידתא בעלמא הה"ד מ5 קר י* כדכתי' ו18  29 בארץ] בארץ שמהן שוי קב"ה בארעא לאתעטרא בהו ולמעבד בהו עיבידא דעלמא א2 בארץ שמהן שוי קב"ה בארעא לאתעטר בהו ולמיעבד בהו עיבידא דעלמא א17 בארץ שמהן שוי קב"ה בארעא לאתעטרא בהו ולמעבד בהו עבידא בעלמא מס24 בארץ שמהן שוי קב"ה בארעא לאתערא בהו ולמעבד בהו עבידא בעלמא נ41 ו18 / איהו] לית' א2 א17 איהו איהו ר1 / הוה] הוא ר1 איהו מ5 קר / ואהדר] ואתה/קר/דה/? מ5 וחזר ו18  30 מסטר] בסטר נ41 / בסטר] לית' א2 א17 מס24 ר1 מ5 מ9 בסטרא נ41 קר / ימינא] בימינא א17 מס24 ר1 מ5 מ9 דימינא נ41  31 ולבתר] לית' נ41 / אתכליל] אתכלל א2 א17 ואתכליל נ41 ו18 / ואתעביד] ואתעבד א2 א17  31-32 כלא ימינא...כלא ימינא] כלא ימינא א2 נ41 ו18 כלא ימינא {כגוונא דא אוריתא שארי משאל' ואתכליל דא בדא ואתעביד כלא ימינא} א17  32 ראובן] לית' נ41 ו18  33 וסטא] ושטא ר1 ונטא ו18 / לשמאלא] משמאלא נ41 ו18 / ונטלו] ונטלי מס24  33-34 בגין דשרי...בגין דאתי] בגין דאתי קר  34 וסטא לשמאלא] וסאט לשמאלא א17 וסטי משמאלא נ41 ו18 ושטא לשמאלא ר1 מ9 וסטא משמאלא מ / יהודה] לית' נ41 מ5 ו18 / שרא] שארי ר1 מ9 לית' מ5 / משמאלא] לית' מ5 / וסטא לימינא] ונטה לימינא א2 א17 מס24 ר1 לית' מ5 וסטי לימינא ו18 / שרא משמאלא] לית' נ41 מ5 ו18 שארי משמאלא מ9 / דאתי] דאתא א2 א17 נ41 ו18 דאתיא מס24 ר1  35 שמאלא] שמאלא ונטא לימינא שארי משמאלא בגין דאתי מסטר שמאלא מ5 ימינא {שמאלא} מ9 שמאלא ונטה לימינא (ס"א בגין דשארי מימינא וסטי משמאלא) שארי משמאלא וסטא לימינא בגין דאתי מסטר שמאלא קר  35-36 בימינא...ימינא] בימינא א2 א17 מס24 נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י*  36 איהו] לית' א17 / דאתי מסטריה עבד] עביד א2 א17 מס24 עבד נ41 ר1 מ5 מ9 ו18 מ קר י*  37 ואתתקן] ואתקן נ41 ו18 / לגביה] גביה י*

1 חסר דף אחד של כתב היד (11ב-12א) ולכן חסרים גם חלק משינויי הנוסח.

2 מתחיל בטקסט המצוי בזוהר מרגליות דף רל ע"ב.

3 בדרך אמת כתוב: 'קיימא פקידה אשר פקד על פי משה דכתיב נ"ל מן הוה עד דמשה' וכן 'פקדתי אתכם פקידה הוה על ידא דמשה דאיהו הוה'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]