THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Vayera 109a - 117b

דף קט ע״א

2 ביה] ליה א16 פ4 / ספוקא ועדונא] עדונא וספוקא א16  5 אחרא] אחרי א16 ו6 / ליה] לה א16 ו6  17-5 בגין...למטרא [מ י* (6): אפיק מ י* / הארץ (8): הגוים מ /.דאתמנע (9): לאתמנעא י* / וגו׳ (11): חסר י* / דלא: מה י* / וגו׳ (16) : חסר מ]] לית׳ א61 ו6 נ23 פ4 פר6 קר  17 מה כתיב ביה] דכתי' א16 ו6 פ4 פר6 קר  21 דכל בר נש] לית׳ פ4 פר6 דהוו צרי עינ' דכל מאן קר  22 הוא] הוה נ23 / יתקיים] אתקיים נ23 פ4  23 לעלמא] בעלמ' נ23 25דתקיים...עלמא [נ23 ג י*]] דאתקיים עלמ׳ א16 להתקיים עלמא ו6 דיתקיים עלמא פ4 פר6 מ דיתקיים עלאה קר  26 ואורכא] ואורחא מ  27 לעלמא] בעלמא נ23  28 הוא...וגו'] הוא ושתי בנותיו עמו א16 י* הוא ושתי בנותיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא ושתי בנותיו ו6 לית׳ נ23 וגו׳ פ4 הוא ושתי בנותיו עמו כי ירא לשבת בצוער קר  29 דחמא...לסדום] דחמא דהוה בסדום א16 מ דקרבא דהוה בסדום ו6 דחמא דהוה קריב מסדום נ23 ג י* דחמא דהוה מסדום פ4 פר6  32 וגו׳] כל אשר יצום על פני תבל ארצה. והוא מסבות א16 ו6 נ23 כל אשר יצום על פני תבל ארצה. והוא מסבות מתהפך בתחבולותיו פ4 י* / דעלמא] בעלמא א16 פ4 י*  33 למעבד] עובדי פ4 קר (ס״א) / עובדוי] עובדי י*  34 כגוונא] בגוונא א16 קר י*  36 לאפכא [פ4 פר6]] ?? ו6 לאפקא א2 נ23 לאהפכ' קר / ולאו [מ]] לית' א16 ו6 נ23 פ4 פר6 קר : לאו י*

דף קט ע״ב

פעלם דבני] עובדי בני ו6  5-1 כמה...וגו׳] ??? בגין כך לפעלם כל אשר יצום על פני תבל ו6  3 דעובדין] עובדין א16 נ23 ג י*  4 מהפך לאינון מסבות] לאינון מסבות מהפך א16 נ23 מ לאנון מסבב להפך פ4 פר6 קר לאינון מסבות מהפך לון י* / בכל מה [נ23 מ י*]] כל מה א16 בכל פ4 פר6 קר  6 מתהפך] לית׳ נ23  7 בעלמא] לעלמא ו6 דעלמא פ4 קר  8 דחשיבו] לית׳ פ4  10-8 לאתקיימא...בקדמיתא] ובני נשא חשיבו דעובדין אנון אתקיימו וקב״ה מהפך אותן מעשים ממה שהיו בתחלה ו6  11 כהאי] דהא פ4  13-12 דההיא טקלא] דהיא שקלא פ4 דההיא שקלא קר  13 אסתחרת] מתגלגלא ו6  15 למאנא דא] למאנא אחרא נ23 פ4 קר י*  16 טיקלא] תקלא קר (ס״א)  19 טקלא] תקלא קר  21 אחרא] דא פ4 / כפי פעלם] לפעלם פ4 פר6 מ קר י*  22 טקלא] קלא קר  24 עובדין] לית׳ פ4 קר  26 דימינא ועלמא] ועמא י* 27מתגלגלא [א2 א 16ו6 נ 23מ י*]] מתגלייא פ4 פר6 קר

דף קי ע״א

דימינא] בימינא א16 לית׳ פ 4פר6 / ליה לה] א16 פ4 פר6  9 בתחבולתו] בתחבולותיו א16  12 כלא] לית׳ פ4 פר6 קר / וכלא] ולא פ4 פר6 קר / נפקא] נפקו א16  15-14 דלא...מניה] עד לא אתגזר אברהם קר  16-15 ולא...קדישא [נ23 מ י*]] לית׳ א16 פ4 פר6 קר  20-18 ועאל...מרוח [נ23 מ ג י*]] ועאל בברית א16 לית׳ פ4 פר 6קר  21-20 דרזא...ואתגזר [מ]] דאתגזר א16 פ4 פר6 קר דהא אשתלים ואתגזר נ23 דה׳ אשתלים ואתגזר י*  22 ברזא דאש ממים [נ23 מ י*]] לית׳ א16 פ4 פר6 קר  24 בההוא] בהו א16 פר6 קר י*

דף קי ע״ב

1 דיתעביד] דאתעביד א16 י*  4-3 (ומבנתיה) ומאתתיה] ומבנותוהי א16 ומאתתיה נ23 פר6 קר ג י* ומבנתיה פ4 מ  5 ואתעבידו] ויתעבידו א16  5-6 וההוא...ליליא [מ י*]] לית' א16 נ23 פ4 פר6 קר  9 מואב מאב] לית׳ א16 מואב פ4 פר6 מ קר י*  10 בכירה [מ י*]] לית׳ א16 נ23 פ4 פר6 קר / הוא] הוה א16 נ23 פר6 קר  12 הוה] הוה ועוד מה כתיב ביה ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא אמרה את אביה י*  13 ולא] ותבוא הבכירה ותשכב את אביה ולא י*  14 בוא״ו] לית׳ א16 פ4 / דעילא [מ קר]] דלעילא א16 נ23 פ  4 פר6 י*  15 אשתכח] אשתתף י*  16 מניה] מינה פר6 קר / אשתלים] כתי׳ נ23 / בוא״ו [פ4 מ קר]] וא"ו א16 ו6 נ23 פר6 ג י*  17 ובאחרא] ואחרא קר / חסר וא״ו] בלא וא״ו חסר א16 י* חסר פ4 פר6 קר / דלא] דהא לא קר  18 מינה] מיניה גי* / כהאי] בהאי י*  19 כתיב בהאי] לית׳ פ4  20 מלא] לית' א16 פ4 פר6 קר / ונקוד עלה] ונקוד עליה א16 פ4 קר לית׳ י*  23 דכתיב ברות [מ י*]] כתי׳ א16 דכתיב פ4 פר6 קר  24 הוה...ודאי] לית׳ א16 פ4 פר6 מ קר ג י*

דף קיא ע״א

1 אתחבר] דאתחבר נ23  2-1 להקים...נחלתו] לית׳ א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  2 ואתקם] וקאיים ו6 דאתוקם פ4 ואתקמו קר / מנה] מניה י* / וכל] וכל דרגין ו6  3 דכתיב] כד״א נ23  6 וגו׳] לית׳ א16 נ23 פ4 / ובקומה] לית׳ פ4 פר6 קר  10 (דהא) לבתר] לית׳ א16 י* ולבתר נ23 פ4 פר  6 קר ג / דכתיב] כתיב פ4  11 תבע] בעא פ4  12 דלוט] לית׳ א16 קר י* / לקב״ה] קב״ה פ4 לית׳ י*  13 הכי [פר6 קר ג]] ולית' א16 נ23 פ4 י* הכא מ  16 ללוט] לית׳ א16 / כלום] לית׳ פ4 / הא] הוא א16  18-16 הא...כד״א] ת״ח כתיב נ23  17 למיהך] עליה א16  19 וגו'] ומהר גרמיה למהך לאגחא ק??... מלכין תקיפין כמה דכתיב וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו וכבושו השיב נ23 לית׳ י*  19-20 וכתיב... לילה] לית' פר6 א16  22 ברחימותא] ברחימותא סגיאה י*  24 כלום] לית׳ א16 למעבד כלום י*  52 מדיליה] לית' נ23 / רחמי] לית' ו6 פ4 פר6 קר

דף קיא ע״ב

1 דהא] דהוה פ4  6-4 תנינן...קב״ה] תנינן כיון דקב״ה א16 פ4 פר6 מ קר תנינן לא לבעי ליה לברנש לסמכא על ניסא ואי קב״ה נ23 תנינא כיון דקב״ה י*  6 ארחיש [מ]] רחיש א16 פ4 פר6 קר י* עביד נ237 לסמכא...אחרא] לסמכא על ניסא תדיר א16 לסמכא על ניסא זמנא אחרא נ23 לסמכא תדיר על ניסא פ4 פר6 מ קר תדירא לסמכא תדיר על ניסא י*  8 אתרחיש [פר6 מ קר]] מתרחיש א16 נ23 פ4 י*  9 בר נש] אינש א16  10 לעינא הא] דהא מ האי* / דעבד בקדמיתא] לית׳ פ4  12 ומכל האמת וגו׳ [פר6 מ קר]] ומכל האמת א16 פ4 י* לית׳ נ23  13 זמנא חדא] לית׳ א16 פ4 פר6 קר  14 השתא] השתא זמנא אחרא נ23 / בצערא] לית׳ א16 פ4 פר6 קר  16 וחמא] אלא דחמא נ23  18 דהות תמן] דהוה תמן א16 פ4 פר6 מ קר י* דהוה עמה דשרה תדיר ולא אתפרשא מינה נ23 / ואמר] לומ׳ א16 נ23 י* 19 כמה] לית' א16 פ4 פר6 קר  20 אמר] לית׳ קר  21 היא (ס״א את) היא א16 נ23 פ4 פר6 קר ג את מ  22 וגו׳] בחלום הלילה וגו׳ י* / וכי] לית׳ י*  25 בלעם...לבן] לבן הארמי וכו׳ וג״כ לבלעם א16 לבן הארמי ויבא אלהים בלעם נ23 בלעם לילה ויבא אלהים אל לבן הארמי י*  27 שליחותא] שליחא א16 פ4 קר  28 דדינא] דא פ4 פר6 קר  31-30 הנך...וגו׳ [פר6 מ קר]] הנך מת נ23 י* וכו׳ פ4  31 וגו׳] לית׳ א16  31 שמעון] יצחק ו6 / ואמר [נ23 פר6 מ]] לית' א16 ו6 פ4 י* ויאמר קר  32 שפת אמת וגו׳] שפת אמת תכון לעד. ועד ארגיעה לשון שקר א16 ו6 נ23 י* לית׳ פר6 מ קר  34 באמת] אמת ו6 פ4  35 באברהם נאמר] אברהם אמר א16 ו6 נ23 פ4 פר6 מ קר י*  36-35 ויאמר...אשתו] לית' פ4 קר  36 דא בקדמיתא] דהא נ23  37-36 דאמר...דשרה [קר]] בגין דשכנתא דהוה עם שרה א16 בגין דשכנתא דהות עמה דשרה אמ' ו6 נ23 דאמר בגין שכנתא דהוה עמה דשרה פ4 פר6 מ י* (דשכינתא)  38 בחכמתא] בחכמתיה מ

דף קיב ע״א

1 מסטרא] סטרא א16 ו6 נ23 פ4 פר6 קר י* / אמר [פ4 פר6 מ קר]] ואמר א16 ו  6 נ 23י*  2 כד״א] דא ו6 דא כמא דכתיב י*  4 דאתדבק] דיתדבק נ23 י*  7 דכתיב] כד״א נ23  8 ולבתר...מאי] לית׳ י*  9 לאתוספא] לא יסגא ו  10-9 אחותי...היא] אחותי היא אחותי בת אבי היא א16 י* אחותי היא אחותי בת אבי ו6 נ23 אחותי היא ו5  13 באחוה בחביבותא [נ23 מ]] לית' א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  15 נחתו [מ]] נחת א16 ו6 נ23 פ4 פר6 קר נחית י* / קאמר] אמר אחותי היא ו6  16 יטעון] יטעה ו6 יטעי נ23 י* יטעו קר  17 דלבר] דמברא ו6 דלב׳ קר / הכא] הכא נמי אמר ו6  18 אתעדי] יעדה ו6 יתעדי נ23 פ4 קר י* אתערי מ / מגו [ו6 י*]] גו א16 נ23 פ4 פר6 מ קר  19-18 דהא אבימלך] דאבימלך ו6  19 אינון] לית׳ ו6  21 ובגין...ואמר [מ י*]] ובגין כך כד עאל לתמן אמר א16 ועל דא אמר כד עייל תמן ו6 ובגין כך עאלין לתמן אמ׳ נ23 ובגין כך כד עאל לתמן ואמר פ4 פר6 ובג״כ כד עאל לתמן קרא לה קר / אחות] אחותי פ4 פר6  22-21 מה...הכא] ולא אמ' אשתי נ23  22 אתפרש] תתפרק ו6 מתפרשא פ4 תתפרש י* / לעלמין] לעלמא ו6 / הכא] שכינתא לא תתפרק מיניה לעלם ו6 / דהא אתתא] דאיתתא ו6  23 לאתפרשא] לאתפרקא מבעלה ו6 / אתפרש] יתפרש י*  25-23 אתפרש...עלמין] לית׳ ו6  24 לעלמין] לעלם א  16 נ23 י*  5-24 ולעלמי עלמין] לית׳ פ4  25 אברהם] לית׳ ו6  26-25 היא דהא] לית׳ ו6  28-27 הוה...מהימנותא] אתדבק במהימנותא ו6  28 אחותי] אחותי היא א16 נ23 אחות פ4 / דלא...לעלמין] לית׳ נ23 / נתפרש] אתפרש א16 פ4 קר  29 הבתולה] הבתול״ה הקרוב״ה אלי״ו י*  30-29 דאתמר...ביה [נ23 מ י*]] לית׳ א16 ו6 פ4 פר6 קר  30 אותו] ואותו א16 ו5 ו6 נ23 פ4 פר6 מ קר י*

קיב ע״א (31) – ע״ב (2) האי...דינא] האי קרא הא אוקמוה אבל ת״ח את יי׳ אלהיך תירא כתי׳ ולא כתי׳ יי׳ אלהיך תירא דתמן בעי בר נש לדחלא קמיה מאריה בגין דאיהו בי דינא א16 את יי׳ אלהיך תירא דא כי הוא תתאה דרגא קדמאה אתר יראת יי׳ ובגין כך תירא ממש דהוא בי דינא ו6 האי קרא אוקמוה אבל ת״ח ליי׳ אלהיך תירא לא כתי׳ אלא א״ת מאין א״ת דא דרגא קדמאה אתר דחלא דקב״ה ובגין כך כתיב תירא דמתמן בעי בר נש לדחלא מקמי מארי׳ בגין דאיהו בי דינא, נ23 האי קרא אוקמוה אבל ת״ח יי׳ אלהיך תירא לא כתי׳ אלא את יי׳ אלהיך תירא אמאי את דא דרגא קדמאה את דחלא דקב״ה ובגין כך כתי׳ תירא דתמן בעי בר נש לדחלא קמיה מריה בגין דאיהו בדינא פ4 האי קרא אוקמוה. אבל תא חזי יי' אלהיך תירא לא כתיב אלא את יי׳, מאי את דא דרגא קדמאה. אתר דחלא דקב״ה ובגין כך כתיב תירא. דתמן בעי בר נש לדחלא קמי מאריה בגין דאיהו בדינא פר6 קר האי קרא אוקמוה. אבל ת״ח ליי' אלהיך תירא לא כתי׳ אלא את יי׳ מאי את דא דרגא קדמאה אתר דחלא דקב״ה ובגין כך כתיב תירא דמתמן בעי בר נש לדחלא קמיה מאריה קב״ה בגין דאיהו בדינא מ ...דתמן בעי בר נש לדחלא קמי מארי׳ בגין דאיהו בדינא ג האי קרא אוקמוה. אבל ת״ח ליי' אלהיך לא כתי׳ אלא את מאי את דא דרגא קדמאה אתר דחלא דקב״ה ובגין כך כתיב תירא דתמן בעי ברנש לדחלא מקמיה מאריה קב״ה בגין דאיהו בי דינא י*

דף קיב ע״ב

2 (קב"ה)] לית' נ23 / דרגה עלאה] מדרגה דלעילא ו6  3 תתאה] דלתתא ו6 / ואותו] ואות א  16 נ23 / דבקין] מתדבקין ו6 / מאי] לית׳ ו6  4 אתר] אות א16 פ4 קר / דהא] דא קר / שריא] תהא ו6  5-4 ולאו...למדחל] לית למפלח בר ליראה ו6 ולאו איהו אתר למפלח אלא למדחל נ23  5 באתר] בסתר נ23 / דאיהו דבקותא] אתדבקותא ו6  6 דאיהו] ואיהו א16 ו6 י*  8 לב״נ] מתל לבר נש פ4 קר / לנחתא גו גובא] ליחות בבירא ו6 / לסלקא מגו גובא] למיסק ו6 לאסקאה מן גובא פ4 לאסקא מגו גובא קר  9 גובא] בירא ו6  10-9 מכאן...תמן] איסק מתמן ו6  10 לנחתא] למיחת ו6 / עד...תמן] לית׳ ו6  11 לאתתקפא ביה] לית׳ ו6 / אוף...לארעא] והני בארעא ו6  12 שפת אמת] אמר פ4 פר6 קר / לעד] לעד דא אברה□ נ23 י* / דאמר] דכתיב כי ו6  13 כפי] כפי עשיתי זאת א16 ו6 פ4 / אהדרו] אתיב ו6 / מה כתיב] אמר ו6 / עשית זאת] לית׳ ו6 / כפים] כפיך ו6  14 כי נביא הוא] לית׳ נ23 ג וגו׳ פ4 / ואמר [מ ג]] לית׳ א16 ו5 ו6 נ23 פ4 פר6 קרי*  15 וגו׳] לית׳ ו5 ורשעים בחשך ידמו ו6 ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש נ23 ורשעים בבחשך ידמו רגלי חסידיו ישמור פ4 / חסידו] רגלי חסידו א16 נ23 י* / חד ודא אברהם] דא אברהם א16 ו5 ואיהו אברהם ו6 חד דא אברהם פ4 / נטיר [נ23 מ י*] נטר א16 ו6 פ4 פר  6 קר  16-15 ולא...תדיר] ולאתתיה שגר (?) שכינתיה לנטרא לה ו6 15־16 דקב״ה...לעלמין] לית׳ ו5  16 דא] לית׳ א16 / אתתיה] אתתא פ4 / עמה] עמיה א16 פ4 פר6 קר / לה] ליה פ4 פר6 קר 17 ישמור חד] לית' ו6 / אזיל...ליה] אזל עמיה בגין דלא יתזק ו6 / חסידו] חסידיו א16  18 קב״ה] קב״ה בגיניה נ23  19-18 הה״ד...לון] ולילה דא אתקשרת בחשך וקטילת יתהון ו6  19 קטיל לון] קטילת ו6 לון פ4  21-20 ויחלק...ידמו] לית׳ ו6  21 ויכם...קב״ה] לית׳ נ23  25-21 כי...שביה] דפליג רחמי מן הכא למיעבד בהון נוקמין ודא הוא ויחלק. ר׳ פתח כי לא בכח יגבר איש והא אברהם ואליעזר הוו בלחודיהו איך אסתמיך על ניסא למענק בתר מלכים אלא אברהם דעתיה הוה למיזל למפרק את לוט לממוניה ו6  22 ואליעזר הוו בלחורייהו] בלחודוי עם אליעזר נ23  23 אשתכח] לית׳ א16 / אזיל] דהוה אזיל נ23 אזל פ4 פר6 קר י*  25-24 אלא...אפקיה] על צערא נפק נ23  26 סחרניה בההיא שעתא] ומשריין כדין ו6  27-26 הה״ד...ידמו] לית׳ ו6  27 ישמור] לית׳ ו5 נ23  28-27 רזא...דאשתתף] רגלי חסידיו ישמור רזא איהו כד נפק אברהם נשתתף עמיה יצחק וכדין נפלו ו6  29-28 הה״ד...ידמו] כתי׳ ו6  29 בסטרא דשמאלא] בסטר יצחק ו5  30 קמיה] לית׳ א16 מקמיה ו6 ד״א...ליה] רגלי כל מאן דרחים ו6 / חסידו] חסידיו א16 / קב״ה] לית׳ פר6 קר  31 בכל...ארחוי] ובכל מה דהוא עבד איהו נטיר אורחיה ו6  32-31 מעתה ועד עולם] אמן פ4  32 הוה חייס] הוה חייש א16 פ4 חייש ו6 נ23 פר6 קר י*

דף קיג ע״א

1 כך] כך כתי׳ עלייהו ו6  2 נתתיך] נתתיה קר י* / מה] לית׳ ו6  3 וגו'] לית׳ ו6 נגעים גדולים ואת ביתו נ23 י* / דבר] דבר שרה א16 ו6 דבר שרי י* / איהי אמרה] דשרה הוה אמרה נ23 / וקב״ה הוה] וקב״ה א16 נ23 פ 4י* והוא ו6  4 עבד] עביד א16 פ4  5 דינין] דין קר  6 וגו׳ [פר 6מ קר]] לית׳ א16 ו6 נ23 פ4 כי נביא הוא י* עם פ4  7 כאשר אמר וגו׳ [פר6 מ קר]] לית׳ ו5 נ23 פ4 כאשר אמר ו6 י*  8 ואמר [פר6 מ קר]] לית׳ א16 ו5 ו6 נ23 פ4 י*  13-9 עומד....מאן] מאן ו5  12-11 הכהן הגדול] לית׳ פ4  15-13 דא...ביה] אתר צרורא דנשמתא צרירין בה א61 דא אתר צרורא דנשמתין צרירן ביה ו5 נ23 פ4 ג אתר צרורא דנשמתין צרירין בה ו6 דא אתר דנשמתיה דצדיק צרורא ביה פר6 קר דא אתר צרורא דנשמתיה דצדיק צרורה ביה מ דא אתר דצרורא דחיי דנשמתין צרירין ביה י*  15 נשמתין] נשמתהון א16 ו6  17-15 וכל...יי׳] לית׳ ו5  17 על ימינו לשטנו] על ימינו ו5 נ23 וכו׳ פ4 19נשמתין] נשמתהון ו6 / ולאפקא] ולאפקד ו6  20 הוא] הוה פ4 פר6 קר 21דאטיל ליה] דנטיל א16 דאטיל לון נ23 / לאשא [פ4 פר6 מ קר]] ליהושע א16 ו6  22 השקר [מ]] שקר א16 ו6 נ23 פ4 פר6 קר י* / הוה] הוא ו6 י* / מסטין [מ]] אסטין א16 ו6 נ23 פ4 פר6 קר י*  23 דיתוקד] דאיתוקד א16 / הוא] לית׳ א16 ו6  25 ליה] להו ו6 קר  30 מן [מ]] בין א16 ו6 נ 23(?) פר6 קר דאתגלי ו61  31-30 אשתזיב...חייביא] מבחין בין זכאה לחייבא י*  31 חייביא] חייבא פר6 קר / ובגין] דבגין א16 ו6 פ4  32 במתא] בעלמא פ4 / בעי בר נש לערקא [פר6 מ קר ג]] איבעי ליה לברנש למערוק א16 אבעי ליה לברנש לערקא ו6 בעי ליה לברנש למיהך ולערקא נ23 בעי ליה לברנש לערקא פ4 אבעי לברנש לערקא י*  33 אתפס] יתפס א16 ו6 קר י* / דשרי] דשריה ליה פר6 דשרי ליה קר  34 כחייבא [פר6 מ קר]] ולחיבייא א16 ו6 נ23 פ4 י* / וכל שכן [מ י*]] כ״ש א16 ו6 נ23 פ4 פר6 קר  35 והוה תבע] והוו תבעי מ  36 ישתזבון כלהו [פר6 מ קר]] תלתיהון ישתזבון א16 פ  4 י* ישתזבון תלתיהון ו6 / אתעביד] יתעביד י*

דף קיג ע״ב

1 אתעביד] יתעביד י*  2 כלא] כלהו פ4 י*  3 יוסי] ייסא י* / ולא] לית׳ א16 נ23 / והא] היא י* / דבקע] דקרע נ23  4 הוה...לאלין] לית׳ ו6  5 לאלין] אלין א16 פ4 לית׳ י*  6 ואשתכח] ואשתכח בחדא א16 ו6 נ23 פ4 י י*  7-6 כלא כחדא] לית׳ א16 ו 6פ4 ומלה חדא מ7 ובמלה חדא א2  7 ודא] ודאי א16 ו6 י*  8-7 דכד קב״ה] קב״ה דכד א16 דכד בעא קב״ה פ4 קר  8 דינא וניסא] ניסא ודינא א16 / כחדא] בחדא ו6  10-8 לאו...אתעביד] ואתעביד ו6  9 (דאשתבח כלא כחדא) [א16 פ4 פר6 מ קר י* כלא: כלהו פ4 י*]]  10-9 ואי אתעביד] ואתעביד פ4 פר6 קר ואיתמר ואי אתעביד י*  11 כחדא] לית׳ ו6  16 דא...בהו] והוה משטין לעיל׳ דיתוקד יהושע ו5  17 השטן] השטן ויגער יי׳ בך הבוחר בירושלים ו5 י*  20-17 מאן...נמי] ומלאך דא הוה מלאכא  19-18 דא...וגו'] דא מלאך יי׳ ואי תימא ויאמר ה׳ אל השטן ויגער ה׳ בך וגומ' ו5 י* [וגומ': השטן י*] דא מלאך יי׳ ואיתימ׳ ויאמר יי׳ אל השטן א16 ו5 נ23 פר6 קר ג דא מלאך יי׳ ואתמר ויאמר יי׳ אל השטן מ  20 הכי נמי] הוא שנגלה א16 ה״נ נ23 הא פר6 מ קר / למשה בסנה דכתיב] בסנה למשה כתיב פר6 מ קר לית׳ ג  21 אש] אש מתוך הסנה א16 י* אש בתוך הסנה ו5  23-22 לזמנין...ולזמנין] לזמנין מלאך ולזמנין א16 ו5 פר6 מ קר ג ולזמנין מלאך ה׳ י*  23 א״ל] אמר קר י*  24 השטן] לית׳ ו5 נ23  27 דאסטי] דאשטין א16 י* לאסטאה נ23  31 וגו'] לית׳ י*  32 לה] ליה נ23 פ4 מ י* / א״ל] אמר קר  33 ואמר] א״ל א16 פ4 ואמ' ליה פר6 / לעלמא דאתמשך] דעלמא אתמשך א16 פ4 פר6 קר  34 בתר דא] בהא פ  4 בהאי קר / ההוא [מ]] לית' א16 נ23 פ4 פר6 קר י* / דההוא] דהוה א 16

דף קיד ע״א

1 בישא] לית׳ פר6 קר  2-1 דאתפתה...עלמא [מ]] אתפתא ביה אדם ושליט על בני עלמא א16 י* איתפתה ביה אדם ושליט על כל בני עלמא נ23 שליט על בני נשא ושליט על עלמא פ4 שליט על אדם ושליט על בני עלמא פר6 קר  6 וגו'] לית׳ פ4 י* ומחה יי׳ דמעה מעל כל פנים וגו׳ פר6 קר  8 דא] לית׳ א16 / דכל בני] דבני י* / נשא] עלמא א16 פ4 פר6 קר  9 הא כתיב] כתיב ו5 נ23 לית׳ י* / וגו'] באדמה וגו' א16 באדמה ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו נ23 באדמה י*  11-10 תא...נשמתייהו] לית׳ א16 פ4 פר6 מ י*  11 אי] ואי א16  12 דההוא מלאך] דהוא מלאך א16 דמלאך נ23 י* / המות] לית׳ פ4 / נפק] נטיל א16  13 מאן] ההוא א16 ו5 נ23 לית׳ פ4 י*  14 זמניה] זמנא י*  15 המות] לית׳ נ23  16-15 ובגין...לון] ועל דא דיילן א16 ובגין כך ולארץ לא יכופר וגו׳. ולא דיי לן ו5 נ23 פ4 פר6 מ קר י* [וגו׳ : חסר נ23 פ4]  16 ולארץ דילן] לית' נ23 מ7 פ4 פר6 מ קר  17 למגנא ולקטרגא] לקטרגא פ4  19 ובג״כ] כך קר / על] לית' י*  20 לתקנא] לתקפא פ4 פר6 קר / ההיא] מההוא פ 4פר6 קר  21 נשמתא דב״נ] נשמתיה ו5 נשמתא נ23 / מניה] עמיה פ4 פר6 קר / ישתכח] אשתכח א16 י*  22 על...עלמא] על עלמ א א  16 ו5 נ23 פ4 פר6 קר י* על קריבין בהאי עלמא מ  26 כך] דא נ23 / בדא] לית׳ פ4 פר6 קר / מתקנין] מתקין ו5  28-27 את...שפכה [מ]] את הדם הזה ו5 פ4 קר את הדם הזה וגו' נ23 לית׳ פר6 את הדם הזה לא שפכה י*  29 אשתכח] אשתכח איהו נ23  30 יהיב] יהא פ4 יהב פר6 קר / קב״ה עיטא [מ י*]] עיטא קב״ה א16 ו5 נ23 פ4 פר6 קר 31ביום...הכפורים [פ4 מ)] ביום ראש השנה א16 ו5 ו6 ג י* בראש השנה יומא נ23 בראש השנה ויום הכפורים פר6 קר  33 לאתערא] לאתעטרא י*  34 ולאתערא] ולאתעטרא מ  35 ואתעבידו] ואתעביד פ4 פר6 קר / ולאשמעא ההוא] ולא שמענא ההוא א16 ולא שמעא לההוא ו5 ולהשמיע ו6 ובעי לאשמעא נ23  38-37 ובטש...וסלקא] לית׳ ו6

דף קיד ע״ב

2 באש״א ורוח״א ומי״א] באשא ומיא ורוחא ו5 נ23 ברוחא ואשא ומיא פ4  4-3 אתער...שופר.] אתער לעילא שופר איתער א 16נ23 אתער כלא לעילא. שופר אתער פ4 אתער לעילא, שופר איתער י*  4 וההוא] ובההוא א16 לההוא י* / דכליל] כליל א16 ו5 ו6 נ23 פ4 י* / באשא] דאשא פ4 קר  5 ונפק] ונפיק א16 ו5 נ23 פ4 פר6 מ קר י*  6 מעילא] מלעילא א16 ו5 ו6 נ23 פ4 פר6 קר י* / ורחמי] ברחמים ו6  9 אערבב] נתערבב ו6 אתערבב נ 23קר 11 דדינא] בדינא א16 / אתעביד] דאתעביד ג דאתאביד ג 14 ליום חגנו] לית׳ א16 וגו׳ קר  18 ולא...ואתעבר] ומעבירים אותו ו6  19 יתקרב] אתקרב ו5 נ23  21 בי״ה] ביומא דכפורי א16 ו5 נ23 פ4 פר6 קר י* / לנייחא ולמעבד] לנייחא ליה וכדין אתפקמא למעבד ו5 לנייחא ליה ולמעבד נ23 י* לנייחא פ4 פר6 קר  22 בשעיר] בההוא שעיר א16 ו5 ו6 י*  23 סניגוריא] לסניגור ו6  25-24 אתערבב...חמי] יתערבב כשרואה ו6  25 חמי] חמי איהו ו5 נ23  26 סלקין] דקא סלקין ו5 נ23  28-27 ולא ידע כלום] לית׳ ו6 פ4  30 זמנא [מ]] זמין א16 ו5 נ23 פ4 פר6 קר ג י* מזמין ו6 / י׳] לית׳ ג  31 דתייבין] דיתבין ו5 השבים ו6 דתאבין י* / קמיה] לית׳ פ4 קמיה בתיובתא קר  33 בכלא] בכל יום ו6 / קב״ה] לית׳ י*  35 עלייהו] עלייכו ו5  36 דיצא] האי דינא פ4

דף קטו ע״א

1 כרחימו [פר6 מ קר]] ברחימו א16 ו5 נ23 י* באהבת ו6 כד רחימו פ4  2 והא...מלין] לית׳ ו6  3 כאשר אמר] בגין ו6  4-3 דכתיב...בן] לית׳ נ23  4 כעת...בן] כעת חיה א16 י* וגו׳ פ4  7 כעת חיה וגו'] לית׳ א16 נ23 י* וכו׳ פ4 כעת חיה ולשרה בן פר6 קר  8 דאמר] מדאמר א16 לית׳ נ23 פ4 ואמ׳ פר  6  8-9 ויאמר... ויאמר] ויאמר מ7 א2 ר1 נ23  10 שליחא] לית׳ א16  11 וגו׳) לית׳ פ4 כאשר דבר י*  13 דאיבא] לית׳ פ4  14 דקב״ה] לית׳ פ4 קר / מעדן] לית׳ פ4  15 ואיהו] והם ו6  16 וגשמי ברכאן] לית' פ4 פר6 קר  18-17 ומתמן...מזיל] ומשם ו6 לית׳ נ23  18 (נשא) [פ4 מ קר י*]] לית' א16 ו5 ו6 פר6 ג  21-20 כתיב...בלחודוי] לית׳ ו6 כתי׳ פ4 23-22 מהאי...דאתמר] לית׳ ו6 כמה דאתמר י* 23תלייא] תליין א16 תליא מלה י* / כאן [פ4]] בכאן א16 ו5 נ23 פר6 מ קר י* אמר בכאן ו6  24 וכאן עשייה] ובכאן עשייה א16 ו5 ו6 נ23 פר6 מ קר י* ועשיה פ4 / אמר] לית' ו5 / יי׳ ויי'] ויי׳ יי' א16 פ4 קר  25 ואמר] לית' ו6 פ4 י*  27 יי'] יי' בנים א16 י* לית׳ ו6 / ביי׳ [מ]] בה א16 ו5 ו6 נ23 פ4 פר6 י* ביה קר  28 דלא יתעבר מינה לעלמין [מ ג י*]] דלא יתעבר מיניה לעלמין. בעולם הבא ת״ר ו5 לעלמין ו62 דלא יתעבר מיניה לעלמין. נ23 דלא יתעביד ביה לעלמין פ4 פר6 קר / דבר נש] ברנש נ23 / דזכי] דיזכה ו6 דיזכי פ4  31-30 ברא...ליה] ברנש דיזכה בברא בהאי עלמא יזכי יתיה ו6  31 ב״נ] לית׳ א16  32-31 יזכי...ביה] יזכי ביה לאעלאה פ4 יזכי ליה לאעלא פר6 קר  32 לנחלת] הנה נחלת א16  35-32 וזכי...דכתיב] וזכי ביה לאחסתא דיי׳ דהיא ארץ החיים ואקרי ארץ ישראל ודוד מלכא אמר ו6  33 והכי קרא] וזכי מ  35 (קרא ליה) [פ4 מ קר]] לית' א16 ו5 ו6 נ23 פר6 גי* 37 עבוד אלהים אחרים]לית׳ נ23

דף קטו ע״א  37 - קטו ע״ב  2 ובגין...עלמא] לית׳ ו6

דף קטו ע״ב

1 בנים] לית׳ ו5 פ4 / אזכי] יזכי פ4 קר / בנין] לית׳ פ4  3 איבא] איבא דעלמא פ4  8-3 בההוא איבא....לבנין] פרי הבטן ו6  5-4 עלמא בהו] לית׳ ו5  5 בנים] בנים שכר פרי פ4 בנים שכר פרי הבטן פר6 קר  7 דהא מתמן] לית׳ פ4 פר6 קר  10 לא יבושו וגו׳] לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער ו6 פר6 י* לית' נ23 קר וכו׳ פ4 / אשרי] אשרי הגבר אשריו ו6  11 ואשרי] ואשריו ו6  12-11 לא...את] לית׳ ו6  13-12 מאן...דדינין] אינון מארי דינא ו6  14 נפקת] סלקא קר / אינון] לית׳ ו6  15 דזמינין] לית׳ פ  4 פר6 קר / לדוכתיה] לדוכתא א16 פ4 פר6 קר בדוכת׳ ו5 לאתרא ו6  16 דייעול] דייעול לדוכתה נ23  18 יזכי...דא] זכי לעלמא דאתי הה״ד ו6 יזכה לההוא עלמא ועל דא נ23  20-19 רבי...יוסי] ר׳ יוסי ור׳ יהודה א16  20 א״ל רבי] א״ר נ23 י*  19-26 רבי....דקב״ה] לית׳ ו5 ו6  21 לרבי יוסי] לית׳ א16 פ4 / ולעי באורייתא: לית' א16 נ23 י*  22 שכינתא אשתכחת גבך [מ]] שכינתא גבן א16 נ23 י* אשתכחן גבך פ4 פר6 שכינתא משתכח׳ גבן קר / דבמלי] דמילי א16 נ23 פ4 פר6 קר י*  23 ומתחברא] מחברן פר6  25 ואתיא] לאתיא י* / ואזלא קמייהו] קמיה נ23  29-27 בירכתי...פוריה] וכו׳ פ4  29 דאתתא [פ4 פר6 מ קר]] דאתתא צנועה א16 ו5 ו6 נ23 י* / ביתא [פ4 פר6 מ קר י*]] ביתך א16 ו5 ו6 ביתה נ23  30 נפקא [פ4]] נפקת א16 ו5 פר6 קר י* נפק׳ מ / היא] הא היא א16 ו5 האי היא י*  31 דכשרן. כגפן] דכשרן כגפן. פ4 פר6 קר  33 דכשרה] הגונה ו6 / תעבד] תעבר פר6 / נטיען] לית׳ פ4 קר  35 רכיבה] נטיעה נ23 / מאילנא] ואילנא פ4 / הכי] לית׳ נ23  36 הכי] ההיא ו5 לית נ223

דף קטז ע״א

1 זתים] זתים סביב לשלחניך י* / מה זיתים] לית׳ פ4 / נפלי] יכלו ו6  2-3 קשורין...תדיר] קסירין תדיר א16 נ23 פ4 פר6 רטיבין תדיר ו5 קטירא דא בבא וזרוקין ולחין תדיר ו6 קשירין תדיר מ בסירין תדיר קר קטירין תדיר י*  3 הכי] הכי נמי א16  5 ירא יי׳] לית׳ פ4 י*  6-5 יבורך גבר [מ]] לית׳ א16 נ23 פ4 פר6 קר י*  6 מלה] הדא פ4 חילא קר 7 דא מנה] דאמינא ו5 דא פ4 8הוה] הות א16 ו5 פ4 קר י* לית׳ נ23  10-5 מאי...בארעא] כגוונא דא צדקות שכינתא צנועה באתרה כדקא חזי לה כדין הוו ישראל דאנון בנהא כשתילי זתים ו6  8 באתרה] באתרא י* 9-  10 אלין...בארעא] לית׳ פ4  11-10 דאכלי...וקרבין] דבית המקדש כד הוו מקרבין ו6 מה כתיב בתריה דשתיין ואכלן דקרבין קורבנין פ4  13-12 בגינייהו...פתורא] ולבתר כד שכינתא נפקת מביתא ישראל גלו מפתורא ו6  13 אתגלו] גלו פ4  15-14 ולית דאשגח [מ]] ולא משגח א 16נ23 פר6 ולית דישגח ו6 ולא אשגח פ4 קר ולית דמשגח י*  16 וגו׳ [פ4 פר6 מ קר]] לא מאסתים ולא געלתים וכו׳ א16 ו6 י* [וכו': חסר ו6 לכלותם וגו׳ י*] לא מאסתים נ23  17 וחמינן] וחמינא נ23 / בגזרין] בגזירת פ4 קר בגזירות פר6  19 בארעא] על ארעא פ4  20 חמי] הנה פר6 קר  23-22 מרוב...בשמחה] לית׳ י*  23 בשמחה] את יי׳ א16 לית׳ נ23 את יי׳ אלהיך בשמחה פ4 פר6 קר  25 אלין ליואי] בליואי א16 פ4 פר6 מ קר ג  26 דהוו אמצעיים] דאנון ו6  27 מכל סטרין] מסטר תרויהון ו6  28 לו] לא ו6  29 אלו ישראל] לית' א16 ו6 נ23 פ4 פר 6מ קר י* 30עבורא דחקלא] תבואת חקלא ו6  31 שלל] לית׳ ו6  32 דנטלא] דנטלי א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / מגו] בגו י*  33 דמהימנותא] בעלי מהימנותא ו6  34 לו] לא א16  36 עילאה] לית׳ נ23 / דאתדבק] אתדבק נ23 / בה] לית׳ פ4 פר  6 ביה י*  37 ביה אשתכח [ג י*]] לית׳ א16 פ4 פר6 מ קר

דף קטז ע״ב

3 הוה] והוא י*  4 כאשר יגילו] לית׳ נ23  5 בזמנא] בשעתא נ23  6-5 וטרפי...דכלא] וטרפא טרפא א16  6 דכלא [ג]] לית׳ ו6 פ4 פר6 מ קר כולא י*  6 ר׳...ואמר] ר׳ פתח ו6  8 ליי׳] לית׳ נ23  9 דא] דא היא א16  10 כמה דאת אמר] דכתיב ו6  11 אל הקדש] לית׳ פ4 / מאי ואל יבא] ואל יבא א16 ו 5פ4 פר6 י* לית׳ ו6  13 זרה] זונה ו6  14 וגו׳ [פר6 מ קר]] לית' א16 ו5 ו6 נ23 פ4 ודא הוא ויקריבו לפני ה׳ אש זרה י* / מאי טעמא] ואמאי אקרי ו6  15 לה] לית׳ ו6 15־16 לקרבא לאתנהרא לאתחברא] למקרביה ולדברא ליה ולחברא ליה ו6 לקרבא לאתנהרא לאתדבקא פ4 קר  16 יאות] יאות והאי איהו עת לעשות לה׳ דאיהו כנסת ישראל י*  18 כמה דכתיב] כתיב פר6 קר  19 דכל] לכל א16 וכל י* / דאשתדל] דמתעסק ו6  20 לה] ליה א16 ו6  22 דקב״ה] לית׳ פ4 פר6 קר / מישראל] בישראל א16 פ4 פר6 קר י* עם ישראל ו6 לית׳ נ23  26 אמר ר׳ יוסי] אמר פ4 קר לית׳ פר6  27 גו עפרא] במניינא ו6  31 דאתפרשא] לאתפרשא א16  32 מה] לית׳ א16 ו6 נ23 פר6  33 דומיה] דומיה החשתי א16 נ23 / דאסתלק] דאתפרשו נ23  35 ובגין כך היא] ובגין כך הוה א16 ובגין כך ו5 וכדין נ23 / בעפרא] לעפרא נ23 בארעא פ4  36 (דנא) [פר6 מ קר] דה״א [א16 ו5 ו6 נ23 פ4 ג י*]]  38 עד...רזא] מנין עק״ב שנים עד לא אלפא חמישאה ו6 / רזא] רזאל קר

דף קיז ע״א

1 דוא״ו] לית׳ פר6 / לה״א] ליה א16  4-2 שתין...בה״א] שתין נפש ו״ו עשר זמנין ו״ו שית זמנין עשר כדין שלימו ו״ו ו״ו סלקא בעשר ו״ו נחתא בחמש א2 א16 ו5 ו6 נ23 [עשר: שית ג / זמנין עשר: עשר א16 / כדין: בזויין (?) ו6 / ו״ו ו״ו: וא״ו א2 ו5 דו״ו ג] כדין שלימו דו״ו ו"ו סלקא בעשר ו״ו ו"ו נחתא בחמ״ש ל2 פ4 פר6 מ קר י* כ [דו״ו: ו״ו ל2 פר6 / בעשר: בי׳ כ / ו״ו: ו״ו ו״ו פ4 / בחמ״ש: בה״א מ כ] 5 כדין [מ]] לית' א16 ו5 ו6 נ23 פ4 פר6 קר ג י*  6 מההוא] הוו בההוא פ4 הוו מההוא פר6 קר / אלף [מ י*]] לית׳ א16 ו5 ו6 פ4 פר6 קר  7 אתתקף] אישתתף ו6 / בדרגוי] לדרגוי ו6 / לאתתקפא] בגין לאתתקפא נ23  8 תרעי [פ4 מ קר (ס״א) ג]] מבועי א16 ו5 ו6 נ23 פר6 קר י* תרעי ומבועי כ  9 לעילא] ומבעותא לעילא פ4 קר / ויתתקן] ואתתקן א16 נ23  10 בשביעאה] לשביעאה פ4 / כבר] כגוונא דא בר ו6  13 וגו׳] לית׳ א16 נ23 פ4  14 רבה] רבה וארובות השמים נפתחו א16 ו5 פר6 קר [נפתחו: וגו׳ א16] רבה וגו׳ ו6 פ4 / דא אריכו] דאריכו א16 / זמנא] לית׳ פ4 פר6 קר כ 14-  16 אריכו...דכתיב] ארכתון על מה דאמרו חברייא מדכתי׳ ו6  15 מכמה] מכל מה א16 חכמה ל2 פ4 פר6 קר  16 דכנסת ישראל] דישראל נ23  18 מאבא] מאבי ו6 / ברזין דאתוון דשמא] ברזא שמא ו6 ברזין דשמא ל2 פ 4פר6 קר  19 וביומי] וביומא ג י* 20בגווני [מ]] בגוונוי א16 י* כגווני ו6 גוונוי ל2 פ4 פר6 גוונין נ23 בגוונין ג  21 לבעלה] לגבי בעלה פ4 קר  21-23 נהירין...נהירין] לית׳ ו6  23 וראיתיה...יאות [ו5 נ23 מ בגוונין : בגוונוי ו5]] בגוונוי נהירין כדקא יאות א16 י* וראיתיה יאות פ4 פר6  25 ויתחבר] ואתחבר א16 י* ומתחברן ו6 / וייקים לה] ויקום א16 ו5 פ4 פר6 קר  26 -27 כד״א...כד״א] כד״א א16 פ4 פר6 קר וכדין ו6  27 וגו׳ [מ]] לית' א16 ו5 ו6 נ23 פ4 י* עולם פר6 קר  28-27 כד יתער] ת״ח כד אתער א2 א16 ו5 ו5 נ23 י* כד אתער פ4 פר6 מ קר  28 כדין [מ]] לית׳ א16 ו5 נ23 פ4 פר6 קר  33-28 וא״ו...שנין] וא״ו בה״א מתערין בעלמא אתיא דלעילא ובני ראובן מניחין קרבא בכל עלמא וישתכח קב״ה בכנסת ישראל במנין וא״ו שית זמנין עשר שנין ו6  30-29 ובנוי...עלמא [מ ג]] ובנוי דראובן יתערון קרבין בכל עלמ' א16 ו5 נ23 י* [דראובן: דתחו״בין (?) א16 / קרבין: קרבא י*] לית׳ פ  4 פר6 קר  31 לה] להו פר6 לה קב״ה י* 32 וא״ו שית] בן וא״ו א16 32-  33 י׳(עשר)] עשר א16 ו5 פ4 פר6 מ קר ג י* לית׳ נ23  33 עשר...שנין [פר6 מקר]] עשר שנין א16 נ23 י* עשר זמניו ו5 עשר זמנין שנין פ4  34-33 תיקום ויתפקד עלמא] יתפקד מלכא י*  34 ויתפקד] ויתפרש ו6  35 א״ל רבי] א״ר נ23 / בגין] בגו א16

דף קיז ע״ב

1 דאיהו גו] דאיהו ו5 דההוא פ4 פר6 קר / לן] לך נ23 לן רזא פר6  2 חושבן] חושבנין נ23 / חושבן...בספרא] על קציב וחושבנין אחרנין ו6  3 ייבא] ייסא פר6 קר י* / אשכחן] אשכחנא ו6 נ23 אשתכח ו6 אשכח קר / דא] כגוונא דא נ23  4 הארץ]הארץ את שבתותיה ו6 נ23 י*  5 יעקוב] יעקב ו6 פ4 קר  6 ועל דא] וכדין ו6 ועל דא ואף את ברית אברהם נ23  7 ולבתר...ישראל] והארץ אזכור ו6  9 ודאי [נ23 מ ג]] ודא א16 ו5 ו6 פ4 פר6 קר  10 וכלא] ולא פ4 קר  12 גלי] גליין פ4 פר6 קר / ייסא הכא [מ]] יוסי סבא א16 ייסא אבא ו5 ייסא סבא ו6 פ4 פר6 קר ג י* ייבא סבא נ23  13 והשתאו...לון] והשתא באינון אתוון אתגליין א16 ו5 נ23 פ4 פר6 מ קר לית׳ ו6 והשתא באינון אתגליין וגלי לון י*  14 א״ל] לית׳ ו6  16 וגו'] לית׳ א16 פ 4י*  17 ובהא] ובה פ4 וביה ג י*  20 אתי [מ קר ג י*]] אתיא א16 ו5 ו6 נ23 אתן פ4 פר6 קיז ע״ב (21) - קיח ע״א (4) א״ר יוסי....דאתוון] ר׳ יוסי אשכח ספר׳ דאתמסר לאדם ורמיז ביה שבעי ותרי גליפי אתוון ו5  21 מה] מאן א16 ג י* לן] לון א16 / עד] לית׳ פ4 פר6 קר  25 בהאי] בההוא א16 נ23 פ4 פר6 קר י* לית׳ ו6 / דכתיב] לית׳ א16 ו6 י*  27-26 אזלו...אזלי] לית׳ ו6 / דהא] דעד פ4 פר6  28 יתיבנא] אתיבנא א16 ו6 / עם אבא] באבא א16 נ23 פ4 פר6 קר י* בי אבא ו6  30 בהאי אתר] באתר האי פ4 פר6 קר  34 ימטון] מטון א16 פ4 פר6 קר י*  36 אתאביד] יתאביד א16 ו6 נ23 פר6 קר / אבא] לית׳ א16 ו6 פ4 פר6 קר י*

1 At this point (around the middle of 113b)V6 starvs more significantly from the printed version. Then, it shifts to hebrew towards the bottom of 113b and onto 114a.

2 At this point, V6 returns to Aramaic.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]