THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yetse 152a - 155b

דף קנב ע״א

4 שדי] שדי וגו׳ פ4  7 הים] הים והים איננו מלא נ23  9 וקריש...דכדין] וקריש מימין דברין דכדין א2 וקריש דכדין א16 ו6 פ4 מ קר י* וקריש מימין די כדין וכדין נ23  10 מינה [מ קר]] לית׳ א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י*  11 אינון] כל אינון א2 נ23 כל ר1  12-11 דאיהו ימינא [מ]] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י*  12 ולא...כהאי] ולא יכיל צפון לאקרשא מימין דהא א2 ולא יכלא צפון למקרש מיין דהא נ23  13 וקרשי] ולא קרשין א2  14 מיא כנהרא] כהאי נהרא ו6  17 וכתיב] לית׳ א2  19-18 על...למקומה] לית׳ ו6  19 אצטריך] בעיא א2 נ23 ר1 / דינא דילה] דינא דינא א2 דינא מלה ו6  20 דתיהוי [מ]] ותיהוי א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י*  21 יעקב [{א 2} מ י*]] לית' א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר  22 דתמן...אתתיה] דאתתיה אזדמנת ליה תמן א16 דתמן תזדמן ליה אתתיה דכתיב עודנו מדבר עמם ורחל באה עם ו6 דתמן תזדמן ליה אתתא ר1 23יתיב] הוה יתיב פ4 ר1 23-  24 כיון...סלקין] וחמא מייא דסלקין א16 פ4 ר1 י*  28 עם הצאן] לית' א16 פ4 ר1 וגר קר י* / כאשר ראה] כראות ר1  29 וגו׳] לית׳ א16 ר1 וכן ו6 / משה דכתי׳] במשה כתיב פ4 קר  30 וגו׳] ויקם משה ויושיען א16 פ4 ר1 קר לית׳ ו6 ויקם משה ויושיען וישק את צאנם י*

דף קנב ע״ב

2 (בגין) באר] באר א16 ו6 ר1 ג בגין פ4 מ קר לית׳ י* / דא אדכר] דאדכר פ4 ר1 מ י* דאתדכר קר  3 דא] לית׳ א16 פ4 ר1 י*  5-4 ונאספו...הבאר] לית׳ א16 פ4 קר והשיבו את האבן על פי הבאר עד אשר יאספו כל העדרים ר1  6 ובודאי דהכי] ודאי הכי א16 ו6 פ4 ר1 קר י* / הוא] הוה ר1  9 אחת...לאמה] אחת היא לאמה וכו' א16 לית׳ ו6 אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה אחת היא לאמה י*  10 ביעקב] ביעקב כתי' א16 ו6 פ4 ר1 קר י*  11 על הבאר] לית׳ ר1 / מבאר...חרנה] לית׳ ו6  12 ואמר [מ ג]] לית׳ א16 ו6 פ4 ר1 י*  13 יהב] יהיב ו6 ר1 / לאשתדלא] ויציבא לאשתדלא ר1  15 דכל מאן] דמאן ו6 / דאשתדל] דאשתדל ואחיד פ4  17 צר] סר א16 / צר...אי] לית׳ ו6  18 ידוי] גרמיה י* / צר] סר א16 י* / צר] סר א16 י* / צר] סר א16 / כה] ה׳ י*  19 באורחוי] באורחי א16 י*  20 לרע] לידע י*  21 ואתרפי...שמאלא] לית׳ קר / מנה] מיניה ו6 / צר] סר א16 י* / כח כה] כחכה י*  22-21 כח...נש] לית׳ מ  23 צר] סר א16 י* / דכד] דכד איהו י* / בארחי דאורייתא] ביה באוריתא א16 ו6 בה באורייתא ר1 י* / דהוה...ליה] לית' ו6 / דקב"ה] לית' פר6 ל2 ק  25 מארחי] אורחוי א16 מ י* ארחי קר / צר] סר א16 י* / כח כה] כחכה א16 ו6 מ קר י*  27 על] לית׳ ו6  28 אדם] אדם הראשון ר1 אדם קדמאה י* / עלמא] נשא ר1  29 נשמתייהו] נשמתא א16 ו  6 י* / שליט] לית׳ ו6  30 מניה] מניה מיד א16 ו6 / אסתאב] סאיב א16 ו6 קר י* עליה] עלה א16 י*  32 דאתעבידו] אתעביד א16 ו6 ר1 קר  33 שמשין] שלטין מ7 ר1 / בעובדין דעלמא] דעובדין דכל עלמא ג / דשמאלא] לשמאלא י*  36-35 (כל בשר) [א61 ו6 ר1 מ קר ג י*]] לית׳ ג  36 ודא] ודאי י* / איהו קץ] איהו קץ דרוחא א16 קר איהו קץ כל רוחא ר1 / דא...רוחא] דרוחא ו6 י* / על] כל קר  38 דקישא] קדישין י*  39 ביה] לית' א16  11 / וכל חיין] וכל ברכאן חיין וכל חירו י* / וכל טבין] וכליל ביה קר

דף קנג ע״א

1 מיכא] מהכא נפקו י* / וטלי] נטלי א16 וכל ו6 וכולי קר וכל טלי י* / וכל רחימו] ורחימו ו6 קר  2 עד דמטא] לתתא עד דימטא א16 ו6 ר1 י* לית׳ קר / קסטופא] קשטופא א16  3 בסטרא] ובסטרא קר / להאי לתתא] לתתא א16 ו6 ר1 י*  5 מתפרשין] מתפשטן מ7 ר1 מתפרשי ו6 פר6 ל2 י*  7 כוליה] נפק כולהו א16 נפק כולא ו6 נפק כליה ר1  8 תריסין] [א16 ו6 ר1 מ קר י*] (ס״א תריסר)] / דשלטין בעלמא] ושלטי לעלמא ו6  9 מהימנותא] למהימנותא א16 ו6 ר1 קר י* / לנטרא] לית׳ א16 ו6  10 דכל] וכל א16 ו6 12דישתדל] דאשתדל א16 ו6 ג י*  14 דאשתדל] דישתדל ר1 / לעילא] לעילא לעילא א16 ו6 ר1 קר  18 דכתיב [מ ג]] לית׳ א16 ו6 ר1 קר י*  19 משכי] משפיעי קר / מלעילא לתתא] לעילא ותתא א16 ו6 קר י* / וכד] כד א16 ו6  20 רשו] רשו אחרא פ4 / מעלמא] מעילא י*  21 מארעא] לית׳ פ4 מסטרא דא קר / תחות רשו] ברשו א16 / ועד לא] ועל דא פ4  23 משה] למשה א16 ר1 י* / דמתמן] ותמן א16 ו6 ר1 י* דתמן פ4  24 איתתיה] איתתיה והכי הוה ליה ליעקב דתמן אזדמנת ליה אתתיה א16 ו6 ר1 / דיליה] עליה פ4 קר  26 וילך חרנה] לית׳ ו6  27 וילך...קדם] לית׳ ו6 / הוה דיוריה] מאריה א2 ר1 הוה בי דיוריה א16 קר בי דיוריה ו6 פ4 י* דיוריה נ23  28 ויאמר הידעתם] ויאמר להם הידעתם א16 נ23 ר1 י* ויאמר אליהם הידעתם פ4  29 ויאמרו ידענו] לית׳ ו6 נ23 י* וכו' פ4 קר / הוה] הוא קר  30 אתנסיב [מ]] אינסיב א2 א16 נ23 פ4 ר1 קר י* נסיב ו6  31 וכדין] ותמן א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י* / לאבא אתתא] אתתא לאבא א2 פ4 ר1 אנתתיה לאבא ו6 נ23 י*  32 וילך...קדם] לית׳ ו6 י*  33 אתתיה] אתתא א2  34 ודאי [נ23]] לית' א2 א16 ו6 פ4 ר1 מ קר י*  36 דהא...ליה] דהיא קיימ' נ23 דהא לקיימ' ליה קר דהיא קיימא ליה י*  37-36 כל...ליה] בכמה שבטין אלא בגין דלא קיימ' ליה נ23  38 דהא] מכלל דהא נ23 / מלה] לאה א2  39 עינא ולבא [מ ג]] לבא א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י*

דף קנג ע״ב

אזדווגת] אזדמנא א2 / דאינון [מ קר ג]] אינון א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י* דכתיב] לית׳ א2 נ23 ר1 י* / באה עם הצאן] לית׳ ו6 פ4 עם הצאן נ23 / מה] לית׳ א2 ו6 ר1 י* / ויאמר] ויאמר יעקב אל לבן א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 מ קר ג י*  3 מה...דיעקב [ג]] מאי הוה דעתוי דיעקב א2 מה חזא יעקב א16 דעתוי דיעקב ו6 פ4 ר1 מה דעתוי דיעקב נ23 מ קר דעתו של יעקב י* / אלא...אמאי [מ קר]] אמאי שבע שנים א2 ו6 נ23 פ4 ר1 י* אמאי שבע שנים ברחל בתך הקטנה א16  4 בחכמתא עבד] כלא עבד בחכמתא א16 / בגין דלא] דלא א2 א16 נ23 ודלא ר1 / דבגין] דהא בגין נ23 ר1 קר י* / בגין חכמתא] בחכמתא פ4 י*  5 דסיהרא] בגין דסיהרא י* / שנין) לית׳ א16 ו6 פ4 מ י* / שרו] הא שרו א  2 / למיתב [מ קר]] למיתי א2 א16 ו6 נ23 ר1י*  6 גבה] לגבה א2 א16 ו6 נ23 י*  7 ויהיו] לכתיב ויהיו נ23 פ4 ר1 כתיב ויהיו י*  8 עילאין דאינון] לית׳ נ23 ר1 דלא] דלא הוו נ23 8־9 באהבתו אותה] רחל בתו באה אתא ו6  10 ואמר...וגו'] ואמ' טוב דכתי׳ טוב תתי אתה לך וגו׳ א2 ואמ' טוב א16 ו6 פ4 ({תתי}) ר1 ואמ' טוב תתי וגו׳ מ קר ואמ' טוב תתי אותה לך י*  10 ז׳ שנין] ליה שבע י*  11 דלא] ולא פ4 / בשעתא] דהא בשעתא א2 נ23  12 כתיב] לית׳ ר1 מ / סתים [מ ג]] לית׳ א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 קר י* / יובלא] עולם דלעילא יובלא קר  13 מתמן...דאלין [מ ג]] ומתמן הוא שירותא אלין א2 א16 ו6 נ23  6 פ4 ר1 קר י* / דאינון] דלעילא י* / אתגליא לון] אתגליין לך א2 ו6 ר1 י* אתגליא לך א16 נ23 פ4 קר ג  14 דיעבד] דעביד ו6 דעבד פ4 קר / ידע] ידע בהו א2 נ23 15 דאתכסייא] דאתכסיין א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 מ קר י* 16 בתרין] לתרין נ23 17 עלאה נפקא] דיובלא {עלאה} נפקאן א2 דיובלא נפקן נ23 / הא שמטה] דהא שמטה א2 א16 ו6 נ23 י* שמטה פ4 לית׳ מ קר / דבין] בי ו6 בין נ23 ר1 י*  18 לעלמין] עלמא פ4 ג עלמ׳ קר  19 נגדן [מ קר (ס״א) ג]] נקטא א2 א16 ו6 נ23 ר1 קר ג (נ״א) י*  22 את קיימא] את קיימא קדישא א2 ית קיימיה {פ4}  23 הוה] הוא י* / דכל] בכל א16 ו6 נ23 / בהאי את] באת ברית א2 / עובדא] לית׳ א2 / כיוסף] דיוסף פ4 י*  24 דכד] אי הכי כד א2 א16 נ23 פ4 י* כד ו6  25 נסיב] אינסיב א2 א16 הוה נסיב נ23  26 ואנן הכי] ואי תימא הא ו6 והא אנן נ23 / תנן] תנינן א2 א16 נ23 קר י*  31-26 אמר....בנין] אית לך {אנתו א״ל אין א״ל אית לך בנין א״ל אין) א״ל אית לך אם א״ל אין אבל בנין זמינין לי על שום אחי ואיך איקרון להו אמ' ליה {ע״ש אחי} גרא ונעמן{אלא} דהא בההוא שעתא עד לא הוה ליה ובתר דיצא יוסף מבית האסורים הוו ליה א2 אית לך איתתא. אמ' ליה אין. ואנת לי בנין. והיך איקרו לך. א״ל על שם אחי. גרא ונעמן. דהא בהאי שעתא עד לא הוו ליה. ואי תימ׳ ובני בנימין בלע ובכר כד עאלו למצרים הכי הוא ודאי. אבל בזמנא דאתאבל יעקב על יוסף לא שמש ?? ערסיה ואוליד בנין א16 אית לך בנין אמר ליה הין והיך איקרו אמר ליה על שום אחי גרא ונעמן דהא בהאי שעתא עד לא הוו ליה. ואי תימא והא כתיב ובני בנימין בלע ובכר ואשבל כד עאלו למצרים הכי הוא ודאי אבל זמנא דאתאבל יעקב על יוסף לא שמש ערסיה ואוליד בנין ו6 אית לך אנתו א״ל אין ובנין זמינין לי א׳׳ל על שום אחי גרא ונעמן דהא ההיא שעתא לא הוו ליה ובתר דיצא יוסף מבית האסורים הוו ליה נ23 א״ל אית לך אנתו. א״ל אין. אית לך בנין אין היך איקרו א״ל על שום אחאי בלע ובכר וכו׳ דהא בההיא שעתא לא הוו ליה. ואי תימא בני בנימין בלע ובכר כד עאל למצרים הכי הוא ודאי דכל זמנא דאתאבל יעקב על יוסף לא שמש ערסיה ואוליד בנין פ4 אמר אית לך אנתו אמר ליה אין אבל בנין זמינין אמר ליה על שום אחי גרא ונעמן וגו׳ דהא בההיא שעתא לא הוו ליה. ואי תימא ובני בנימין בלע ובכר כד עאלו למצרים הכי הוה...זמנא דאתאבל יעקב על יוסף לא שמש ערסיה ולבתר שמש ערסיה ואוליד בנין ר1 אמר ליה אית לך אינתו א״ל אין א״ל אית לך בנין א״ל אין והיך אקרון א״ל על שום אחי וכו׳ גרא ונעמן וכו׳ דהא בההיא שעתא לא הוו ליה ואי תימא ובני בנימין בלע ובכר כד עאלו למצרים הכי הוא ודאי דכל זמנא דאתאבל יעקב על יוסף לא שמש ערסיה ולבתר שמש ערסיה ואוליד בנין מ אמר אית לך אינתו אין ואית לך בנין אמר ליה על שום אחי וכו׳ גרא ונעמן וכו׳ בשעתא לא הוו ליה ואי תימא ובני בנימין בלע ובכר. כד עאלו למצרים הכי הוא ודאי דכל זמנא דאתאבל יעקב על יוסף לא שמש ערסיה ואוליד בנין קר אית לך אנתו א״ל אין, ואית לך בנין א״ל אין והיך איקרון א״ל על שום אחי גרע ונעמן, דכתיב ובני בנימין בלע ובכר ואשבל גרע ונעמן (נ״א גרא ונעמן, אלא בההיא שעתא לא הוו ליה, ובתר דנפק יוסף מבית האסורים הוו ליה, אלא אמר בנימן הא יוסף אחי וכו׳) דהא בההיא שעתא עד לא הוו ליה ואי תימא ובני בנימין בלע ובכר ואשבאל כד עאלו למצרים, הכי הוא ודאי דכל זמנא דאתאבל יעקב על יוסף לא שמש ערסיה ולא אוליד בנין י*  31 ואמר] אלא אמ' א2 אמר א16 ו6 י* אלא אמ׳ נ23 ר1  32 אהא נטיר] אהוי נטיר א2 בעינן דיהא נטיר א16 איתנטיר נ23

דף קנד ע״א

1 דצדיק לא הוה] וצדיק לא הוה א16 לית׳ ו6  2 דיעקב] ויעקב ו6 נ23 / כ״כ [מ קר]] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י*  3 ומאן...דגופא] דאיהו ו6 / ברית] דא ברית פ4 ר1 קר / וע״ד כתיב] הה״ד א2  4-3 דהא...גופא] לית׳ ו6  4 השתא] לית' א2 א16 פ4 ר1 מ קר י* הא נ23 / ונטר ארחיה] ונטל אתריה א2 ונטר אתריה נ23  5 דאחוי] דאחוה א2 א16 ו6 נ23 לית׳ י* / ליוסף] יוסף א2 א61 פ4 י* / הדר...בנין] אהדר לה לדביתיהו ואוליד בנין א2 אהדר לביתיה ואזלו ועאלו בנין א16 ו6 אהדר לביתיה ואוליד בנין נ23 הדר ושמש ערסיה פ4 קר הדר לביתיה ושמש ערסיה ואזלו ועאלו בנין מ אהדר לדביתהו ואוליד בנין י*  6-5 וע״ד קב״ה] וקב״ה א16 ו6 מ ג י* ובגין כך פ4 קר  6 רחל] לית׳ א16 ו6  7 שבע שנין [י*]] שניו א16 ו6 פ4 ר1 מ קר שבשנין נ23 / דהוו] דהוא פ4 / דיובלא] ביובלא א2 דהוא יובלא קר (ס״א) / ואינון] ואינון דהוו נ23  8 דאתגליא] דאתגליין נ23 פ4 ר1 מ י* / דאתכסיא] דאתכסיאן נ23  9-8 שבע שנים...סתם] שבע שנים א2 נ23 שבע שנים סתם א16 קר י* סתם ו6 שבע שנים. התם פ4  9 שנין] לית׳ א2 / בהו] לית׳ א2 א16 ו6 נ23 י* / דאתגליא] אתגליא א2 א16 ו6 נ  23 י*  10 מיובלא] דיובלא נ23  11 (לא שכיחי) [פ4 מ]] לית' א2 א16 ו6 נ23 ר1 קר י* / אן אינון] לית׳ פ4  12 פעם...אקרי] פעם אחת {נ״א שבע} אקרי א 2מ שמטה אחת איקרי א16 פעם אחת אקרי ו6 פ4 ר1 פעם אקרי נ23 שבע אחת איקרי י*  13 על...צדקך] לית' א2 א16 נ23 פ4 ר1 קר י* / שבעה] שנה נ23 שבתא ג (״יש גי׳ דגרסי״)  14 שנין דפלח] יומין נטר ר1  15 הוה] הוו מ ג / ולבתר...בשמטה] לאזדווגא בשמטה ולבתר שנין דיובלא ו6  16 כתיב] לית׳ ו6 ר1 קר אמר י*  21 כן חד] וחד א2 ו6 פ4 קר י* וכן חד מ / וכד...אשתכח] וכן מתקן כלא אתפתח א2 וכד מתתקנן כולא אשתכחו א61 וכד מתתקן כולא אשתכחו ו6 קר וכד מתתקן כלא אתפתחו נ23 וכד מתקן כלא אשתכחו פ4 וכן מתקן כלא אתפתחו ר1 וכד אתתקן כלא אשתכחו ג / ביתה] ביתא א2 ו6 פ4 מ קר / קרא [מ קר]] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 ר1  22 אתחזיין] את חיין א16 אתחיין ו6  23-22 לאתחזאה...דאע״ג] לאתחזאה דבני שפחות אע״ג א2 א16 ו6 נ23 ר1 ואע״ג פ4 קר לאתחזא בבני השפחות ואף ע״ג מ לאתחזאה בבני שפחות אע״ג י*  23 כבני] כן כמו קר / רחל ולאה] לאה ורחל נ23  24-23 ד״א...לון] לית׳ א2 נ23  25-24 אמר...כלא] א״ר אבא דא לאו אלא על דא וכולהו א2 א״ר אבא דא לאו דא וכלא מתקן כחדא א16 ו6 א״ר אבא לאו אלא ועל דא כלא נ23 וא״ר אבא הכי הוא ודאי ועל דא כלא פ4 א״ר אבא לאו ועל דא כלא ר1 אמר רבי אבא הכי הוא ודאי לאו אלא וע״ד כולא מ אמר רבי אבא הכי הוא ודאי וע״ד כלא מתתקן כחדא קר א״ר אבא דא לאו דא ועל דא כולא מתתקן כחדא י*

+++ מכאן ישנם שני גרסאות של חילופי נוסח – הגרסה כאן היא של ברי מרק – והגרסה הנוספת הקיימת בגרסת PDF - היא של מרב כרמלי +++

 26 וגו'] ויפתח את רחמה ולאה עקרה א2 א16 נ23 ר1 קר י* ויפתח את רחמה ו6 לית' פ4  27 הללויה [נ23 פ4 מ קר]] לית' א2 א16 פ2 ר1 / מושיבי] לית' פ2 / שמחה [נ23 פ2 פ4 ר1 מ קר י*]] לית' א16 ו6  28 ד״א [{א2} פ2 י ]] לית׳ א16 נ23 פ4 ר1 מ קר תו ו6 / עליה] ועליה א2 א16 ו6 נ23 פ2 פ4 קר י*  29 דכל...חדוה [מ ג]] דכל חידו וחדווא א2 דכל חירו וחדוה א16 ו6 נ23 פ4י* דכל חדוה פ2 דכל חירו וחדו ר1 וכל חירו וכל חדווא קר  31 והא] דהא פ2 / מעליא] מעלי א2 ו6 נ23 פ4 ר1 י* / דכל] כל א2  32 תדיר] לית׳ פ2 / עלמא] עלמייא פ4 / וכל...לאו (בני)] וכל מלוי לאו א2 א16 ו6 נ23 פ2 ר1 ג י* לאו בני פ4 מ קר

דף קנד ע״ב

1 באתגליא] אתגליא פ4 מ קר דאתגליא ג  2 לסלקא] בגין לסלקא א2 נ23 / עלמא] דא עלמא נ23 פ2 פ4 2־3 עלמא...דכלא] חכמה תתאה שרותא דכלא ו6  3 ועלמא] עלמא א2 ו6 נ23 פ4  4 דאיהו] דא איהו פ2 / קרינא] קרינן א16 ו6 נ23 פ4 ר1 י* וקרינ׳ פ2 / דלאה] לאה א2 א16 פ2 פ  4 ר1 קר י* בלאה נ23 / דכתיב] לית׳ פ2  5 לכלא] לעילא פ4 קר  6 במה...דאתגליא] אתדבק במאי דאתגליא בעלמא דאתגליא נ23  7 דא...יי'] היא ודבק באשתו א2 דא ודבק באשתו א16 ו6 פ2 ר1 ג י* דא ודבק באשתו כתיב נ23 דא וירא יי׳ פ4 דא ודבק באשתו וירא יי׳ מ דא קר / מהכא] מהכא אוליפנא א2 י* / אמיה (ואחתיה)] אמיה ואחתיה א2 א16 ו6 נ23 פ2 פ4 ר1 מ קר  8 ויתיחד] ואיתאחיד א16 נ23 ויתאחיד ו6 / עם אמיה [מ]] באמיה א2 א16 נ23 פ2 פ4 ר1 קר י* באמיה ובאחתיה ו6 / יתחשש] אית חששא י* / והא...אמו [{א2} נ23 מ]] לית׳ א16 ו6 פ2 פ4 ר  1 קר י* / דכלא] דכולא ו6  9 דאברהם] דאברהם אתקיים פ2  10 כד״א...באברהם] כתי׳{כד״א} אלה תולדות השמים והארץ בהבראם וקרי ביה באברהם א2 כתי׳ כד״א אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תיקרי בהבראם אלא באברהם א16 ר1 קר דכתיב אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תיקרי בהבראם אלא באברהם ו6 כד״א אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תיקרי בהבראם אלא באברהם נ23 דכתיב בהבראם באברהם פ2 כתי׳ כד״א בהבראם באברהם פ4 כד״א בהבראם אל תיקרי בהבראם אלא באברהם מ כתיב אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תיקרי בהבראם אלא באברהם י* / אברהם] אפי' אברהם א16 ו6 ר1 י*  11 דכתיב] כדא"מ נ23 הה"ד ר1 / אברהם] אברהם מכל צרה א2  13 וגו'] לית׳ א16 ו6 נ23 פ2 פ4 ר1 י* / מה [מ ג]] לית' א2 א16 ו5 ו6 נ23 פ2 פ4 קר י*  14 וכתיב...ויעבדני [פ4 מ ג]] וכתיב שלח את עמי ויעבדני א2 א16 ו6 נ23 קר י* [את: חסר א2 נ23 קר י*] לית' ו5 פ2 / אקרי] אקרון קר / לקב"ה...ביה] לית' נ23  15 כי תדע] לית' א2 א16 ו5 ו6 נ23 פ2 וגו' קר / לאה] ות"ח לאה פ2 / לראובן] לית' א2 א16 ו6 נ23 פ4 מ קר ג י* בר ו5 פ2 / ראובן סתם] ראו בן סתם ו5 נ23 פ2 קר  16 לויות] לוית חן כמער איש לויות א2 ו5 נ23 פ4 [לוית חן: חסר ו5 פ2 לוית נ23] / חבורא] התחברותא ג  17 דכתיב] לית' א16 / כתרגומו] לית' ו6  18 בסטרא] מסטרא א2 א16 / ראובן] ראו ב"ן פ2  19 ראו בן] ראובן א2 א16 ו6 נ23 פ4 ג י*  20 הוה] הוא א2 / דעתה [ו5 ו6 נ23 פ2 פ4 מ קר ג י*] (ס"א רעותא)] דעתא א2 א16  21 דכתיב] לית' א16 ו6  22 דהוה] דהוו א2 א16 ו5 ו6 נ23 פ2 פ4 מ קר י*  24 רתיכין עלאין [קר]] רתיכא עילאה א2 א16 ו5 ו6 נ23 פ2 פ4 מ ג י*  26-28 כלהו...וגו'] כולהו דא בתר דא וכתיב הפעם אודה את יי' א2 א16 ו6 נ23 פ2 י* [את יי': וגו' א2 את יי' וגו' פ2] כלהו באתר דא וכתי' הפעם אודה את יי' פ4 מ קר [וגו': חסר פ4]  30 הפעם...יי'] לית' פ2

דף קנה ע"א

2 הוו] הוו חד י* /  4 יי'] יי' בהאי ו5 פ2  5 מלדת] לית' א16 פ4 קר  6-7 (ותעמוד...הכא) ותעמוד...ותעמוד] ותעמוד עד הכא א2 נ23 ותעמוד עד הכא ותעמוד דהא עד הכא ותעמוד א16 מ קר ותעמוד דהא עד הכא ותעמוד ו5 פ2 ג י* ותעמוד עד הכא ותעמוד ו6 פ4  10 לא] לית' נ23  13 תקוני] תיקונא א2  14 לאתתקנא] לאתקנא א2 / עלאה [מ ג]] לית' א2 א16 ו5 נ23 פ2 פ4 קר י*  15 ולאתבא] ולאדבקא ו5 פ2 / לאתריה] באתריה ו5 פ2 פ4 לאתרה ג  16 כגוונא חד] בגוונא חד א16 ו5 ו6 פ4 קר בגוונא דא פ2  17 דעלמא [נ23 ג]] לית' א2 א16 ו5 ו6 פ2 פ4 מ קר י*  19-20 כגוונא דא [מ ג]] לית' א2 א16 ו5 ו6 נ23 פ2 פ4 קר י*  20 השפחות] שפחות א2 ו6 נ23 פ4 / ואתחברו] אתחברו א2  21 דמתחברן] דאתחבראן פ2  22 בהו] בה א2 / ואוקמוה] לית' ו5 פ2  24-25 אי...אתמר] הכי הוא {הא} אוקמוה א16  25 דאוליד] דאולידת ג  26 יפרד] יפרד והיה לארבעה א2 יפרד והיה לארבעה ראשים ו6  32 עלמא] לית' נ23 / עלאה] לית' א2  33 מדיליה] מרי לה פ4  34 צדיק] דצדיק א2  35 נפיק ועייל] עייל ונפיק א2  36 אתבני] אתרבי ו5 פ2  37-38 (ס"א צדיק...נפיק) [א16 ו6]] לית' א2 ו5 נ23 פ2 פ4 מ י* / דף קנה ע"א (38) – קנה ע"ב (1)] ובעלמא...לעלם] לית' א16 ו6

דף קנה ע"ב

1 לעלם.] לעלם. כמ' דדכור"א לעילא יתיב בין תרין נוקב"י ה"נ נוק"בא לתתא יתבא בין תרין צדי"קי דאינון יוס"ף ובנימ"ין יוסף זכה למיהוי צדיק לעילא בגין דנטר את קיימ' בנימין צדי"ק לעילא לאתעטר' שמטה בין תרין צדיק"י1 ו5 פ2 [לאתעטרא: חסר פ2]  2 מתה] מתה גו' ו5 פ2  5 ברזא] נפק ברזא א2 נ23 נפיק ברזא ו5 פ2  6 כי מתה] לית' נ23 פ4  7 מנה] מיניה א16 / נקרא בן אוני] ותקרא שמו בן אוני א2 א16 ו5 ו6 נ23 פ2 י* לית' פ4  9 באינון [מ]] דאינון א2 א16 ו5 ו6 נ23 פ2 פ4 י*  12 אשתלים] מליא נ23  13 ונפק] ונפיק א2 א16 ו5 ו6 נ23 פ2 פ4 מ י*

+++ עד כאן החילופים של ברי מרק (עם גרסה מקבילה של מרב כרמלי ב PDF) – ומכאן כל החילופים (עד סוף כרך 9) הם של מרב כרמלי+++

1 See 153b(20-22).

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]