THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yetse 157a - 158a

ספר הזוהר - פרשת ויצא יעקב

כה”י: א2, א16, ו5, ו61, ו7, ו162, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

י - פירוש ”אור יקר” לרמ”ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר3

ג - פירוש ר‘ אברהם גלאנטי (ס‘ אור החמה) / כ - ס‘ כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל - ס‘ אור הלבנה לר‘ אברהם אזולאי / ממ - ס‘ מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צבי רובין) / ר* (חילופין של רובין)

ז - ס‘ הזהר של מרגליות

דף קנז ע”א (4) - דף קנ”ח ע”א (6)

4 ותאמר אלי תבוא] לית‘ ו5 ותאמר אליו אלי תבוא ו6  17-4 ותצא...בהדן] לית‘ פ2  5 וגו‘[מ]] כי שכר שכרתיך בדודאי בני א2 וכו‘ ו5 כי שכר שכרתיך מ7 א16 ו5 פ4 קר לית‘ נ23 כי שכר שכרתיך וגו‘ פ4 כי שכור וגומר י* / האי] הא ו6 / חציפותא] חזי דחציפותא א16  6-5 איהו לאו איהו הכי] איהו והכי אתחזי לאו הכי א2 מ7 י* איהו והאי אתחזא ולאו הכי הוא ו5 איהו והכי איתחזי לאו הכי נ23 איהו ולאו הכי א16 איהי לאו הכי ו6 קר איהו לאו איהו פ4  6 ענוותנותא] ענותונתה ו5 ענותנותא מ7 נ23 פ4 מ י* / דלא] חד דלא ו5 לית‘ פ4 / אמרה] אמרא י* / קמי] קמיה א16 פ4 פר6 / אחתה] אחתא פ4  7 מדי] רפה אלא א2 לית‘ ו5 מ7 א16 ו6 פ4 קר / ואיהי[מ7 ו6]] איהי א2 לית‘ ו5 אלא נ23 אלא איהי א16 י* / אקדימת] ואקדמת ו5 אקדימא מ7 י* / ואמרה ליה] ואמרת ליה ו5 מ7 נ23 ואמרה א2 / ואודעה] ואודעת מ7 י*  8 הוה] הואי נ23 / רשו] רשות א2 י* / יבאיש] יביש ו6 / בעינאה] בעינהא ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פר6 מ קר י*  9 אמרה] אמרת ו5 מ7 נ23 י* / ולא בביתא] לית‘ ו5 / פתחא] אפתחא מ7 / משכנא] דמשכנא ו5 מ7 נ23 / נפקת] נפיק ו5 הוה נפקת נ23 / לבר] לברא א2 ו5 מ7 נ23 ו6 פ4 י* / פתחא משכנא דלאה נפקת לבר] לית‘ א16 פתחא דמשכנא דלאה הוה נפקת לברא י*  10 ועיילת] דעיילת א16 ואעילת י* / ליה] לית‘ ו5 א16 / בפתחא דלבר] למשכנא א16 / למשכנא] במשכנא פ4 / מאי טעמא] לית‘ ו5  11 מלה] מילתא נ23 / קמי] בעינהא א2 קמיה פ4 פר6 / דרחל] רחל ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פר6 קר / קמי] קמיה פ4 / תחציף] תיכסיף א2 / אחתהא] אחתיה ו5 מ7 פר6 אחתא נ23 א16 אחתה קר י* / ולא עוד אלא] ועוד ו5 / אמרה] אמרת נ23  12 אי ייעול] דייעול ו6 / יעקב] לית‘ ו6 / לאפקיה] לאפקא ליה נ23 ו6 לאפקא פ4 קר  13 ליה] לית‘ ו5 / לבר] לית‘ א16 ו6 פר6 מ קר / וכל האי] וכל כך נ23 פ4 / רוחא דקודשא] הא קודשא פ4 / אתערת] אולידת ו6 / בה] ביה ו6 פ4  14-13 וידעת...שעתא] לית‘ א16  14 עלאין כלהו קדישין[מ7 נ23 פ4 פר6 מ קר י*]] עלאין קדישין כלהו א2 קדישין עלאין ו5 עלאין ו6 / יפקון] יפקו פ4 / לקב”ה] קב”ה נ23 דקב”ה א16 ו6 / היא] הא א2 י* לית‘ ו5  15 קראת] קראה א16 ו6 / לון] לן ו6 / שמהן] שמהאן ו5 / דחכמתא] דחכמאת ו5 / א”ר] א”ל ר‘ נ23 -15דף קנז ע”ב  26 ר‘ חייא...לאולדא] לית‘ ו5  16 (דאנן)] א2 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / דאזלינן] לית‘ א2 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* אזלינן מ7 / בארחא] באורחיה ו6 / ולעינן באורייתא] לית‘ א2 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  17 לן] לון ו6 מ י* / נסין] ניסים א2 ניסא מ7 באורחא א16 לית‘ ו6 ניסא י* / אריך לן] דתקנא אריך לן א16 ו6 / יזדווג] אזדווג א2 א16 איזדווג מ7 / נתעסק באורייתא וקב”ה יזווג בהדן] לית‘ נ23  18 בערב[נ23 פ4 קר]] בין הערבים א2 מ7 פ2 א16 ו6 פר6 מ י*  19 עליו] לית‘ מ7 / לחם] לית‘ פ2  20-19 לחם עני כתיב] לית‘ פ4  20 האי מלה אתערו בה חברייא אבל] והא אוקמוה פ2 / ת”ח] ות”ח פ2 / כד הוו ישראל] ישראל כד הוו א2 מ7 ו6 י* כד הוו א16  21 ברשותא] ברשו י* / לקרבא לון] לחפקה לון ולקרבא לון א2 / לגביה] לגבייהו נ23 / יהב לון] יהב להון ו6 22 לחם עני] לית‘ מ7 פ2 א16 ו6 דלחם עני כתי‘ פ4 קר דלחם עני פר6 / מאן עני] לית‘ נ23 מאן לחם עני י* / מלכא] לית‘ ו6 / ביה] לית‘ ו6 / כי] לית‘ מ7 י* / עני ואביון] יחיד ועני א2 / אני] אנכי אני פ2  23 בלא] בלי פ2  24 דקריבו לון] דקריבו א2 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 י* / עייל] נטיל פ2 אעיל י* / אחרנין] אחראנין פ2 / בנוקבא] ונוקבא פ2  25 אתחברת] מתחברא היא נ23 אתחבר פ2 א16 ו6 פ4 קר י* איתחבר פר6 / הה”ד] לית‘ י*  26 בגיני] בגין ו6 פ4 קר / עד דהוו אזלי] לית‘ פ4 / חד] קל א16 לית‘ ו6 -26דף קנז ע”ב  2 עד דהוו...ממצרים] לית‘ פ2  27 דאמר] דקאמ‘ נ23 / טופסרא דקטנון] טופסרא דקניטא נ23 תופסרא דקטנון (ס”א טופסרא דקטנון) קר טופסיר דקטנון י* / עקימן] עקימא נ23 א16 ו6 / סטו] אסטו מ7 / לא] ולא א16 ו6 / תחתון] תחותון פ4 / בקוסטרא] בקוסרא א16 ו6 י*  28 דקטרא] דקידטא מ7 דקירטא פר6 קר בקירטא י* / דלתתא] דלתתון מ7 / בעי] בעא א16 ו6 פר6 קר / אורחין] אורחא נ23 אורחן א16  29 בחד] לחד פ4 / טנרין] טורין א2 י* / בעא[פ4]] בעי א2 מ7 נ23 א16 ו6 י*  30 נחמי] דרחמי נ23 / ניסא] ניס קר נסא י* / אתרחיש] יתרחיש פ4 קר י* / אזלי] אזלו א2 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / יתבי] יתבו מ7 ו6 פ4 פר6 מ קר י* ויתבו נ23 / גבי] בין א2 / בקיעי] בקעא פ4 בקיעא פר6 קר דטנרא] טינרא א2 מ7 נ23 א16 פ4 י* לית‘ ו6 / לון] לגבון מ7 נ23 / ב”נ] ברנש א2 מ7 נ23 א16 פ4 פר6 מ קר י*  31 תווהו] לית‘ א16 ו6 / א”ר] א”ל ר‘ א16 ו64 / יוסי] לית‘ מ7 / אמר מאנשי ארקא אנא] אמר אנא מאנשי ארקא מ7 אמ‘ מאינשי ארקא אנן נ23 א”ל מאנשי ארקא אנא י* / אמר] לית‘ מ7 / ליה] לית‘ א2 מ7 נ23 א16 פ4 קר י*  32 ב”נ] בני נשא א2 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / וזרעין] ואכלין נ23 / וחצדין] וחצדין ואכלין א2 י* / מנייהו] מינייה מ7 לית‘ א16 ומנייהו י* / משניין] משניא פ4 קר / מנאי] מנייכו א16  33 גבייכו] לגבייכו נ23 / למנדע] למנדעי י* / שמיה] שמים פ4 / דארעא] דארעא דא א2 א16 / דאתון] דא אתון קר  34-33 בגין...דכתיב ארץ] לית‘ נ23  34 החיים] חיים א2 א16 י* / מהאי יצא לחם] לית‘ א16 מהא יצא לחם ו6 / בשאר] ובשאר מ7  35-34 בשאר...לחם] פ4 פר6 קר  35 ארעא] לית‘ מ7 א16 ו6 ארעין י* / לא] לאו א16 / לאתריה] לאתרה נ23 / תווהו] תוהו נ23 א16  36 בעי] בעא א2 מ7 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / לאתערא] לאסתערא א2 / במלה] במלא א16 במלה דא ו6 / דאמרת] דאמרנא מ7 דאמר י* / דכירנא] מלה סתימה דכתא דא נ23 דכירנא מלה סתימא י*  37 דאוליפנא] אוליפנא נ23 / מסבאי] מסאבא ו6 / חד] אמר חד א2 אמ‘ חזי נ23 י* / בפסח] לית‘ מ7 / דיהב לון] דקא יהיב נ23 / לישראל] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 קר  38-37 מארעא...לחם דא] לית‘ מ7 א16 ו6 פ4 פר6 קר  38 לחם] לית‘ א2 / לחם דא] לית‘ א2 נ23 י* / והא] הא מ7 ו6 פ4 פר6 קר / מלה] לית‘ י* / דבר] לית‘ נ23 א16  1-38 דברנש[מ]] ברנש מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י*

דף קנז ע”ב

1 כד נפיק] כד הוה נפיק פ4 פר6 קר / להאי] לית‘ א2 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / עלמא] לעלמא א2 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / דאטעים] דטעים י*  2-1 כיון דאכיל נהמא אתער] איתער כיון דאכיל נהמא כדין אתער מ7  2 ולאשתמודעא] ולאשתמודע א16 פ4 פר6 מ קר י* / ידעי] ידעין א2 נ23 י* / מדי] לית‘ ו6  4-2 כך כד...ולאשתמודעא] לית‘ א16  3 מהאי ארץ] מהאי ארץ ישראל פ2 / ממנה] אשר ממנה פר6  4-3 עאלו ישראל] עאלו ישראל עאלו ישראל פ2  4 למנדע ולאשתמודעא] לאשתמודעא ולמנדע פ4 / וינוקא] ינוקא א2 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / אשתמודעא] אשתמודע א16 מ / דטעים] דאכיל א2  5 דהאי עלמא[פר6 מ קר]] דהאי עלמא וכדין ידע ואשתמדע במילי דהאי עלמא א2 א165 ו6 פ46 י* בהאי עלמא וכדין ידע ואשתמדע במלי דהאי עלמא מ7 דקאים עלמא וכדין אשתמודע במילי דהאי עלמא נ23 / ידעו] ידעי י* / אשתמודעו] אשתמודעון מ7 ו6 אשתמודעי י* / במלין] במלי מ7  6 עלאה] דלעילא א2 מ7 נ23 פ2 י*  7 דטעמו] דאטעמו מ7 נ23 פ2 ו6 פ4 פר6 קר דא טעמו א16 / מההוא אתר] מהאי אתר נ23 דההוא אתר פ4 / ומאן] ומאי נ23 מאן פ2  8 דכתיב] הה”ד א16 / הנני ממטיר לכם] לית‘ פ4 / וכדין ידעו] לית‘ ו6 / ואסתכלו] ואשתכלו מ7 לית‘ ו6 ואשתכללו פ4 קר ואישתכללו פר6  9 ועד דאכלו לחם מההוא אתר] נ”א7 ו68 / מההוא אתר] מאלין אתרי מ7 מהאי אתר נ23 חזאיין אתרין פ4 מאינון אתרין פר6 קר מאילין אתרי י* / (ס”א ועד דלא אכלו לחם מאלין אתרי)] לית‘ א2 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* /  27-9 ועד דאכלו...לעילא] לית‘ פ2  10 מדי] מיה פ4 / על דא] על האי מ7 / לון קב”ה] קב”ה לן מ7 לן קב”ה נ23 א16 פר6 מ קר י*  11 הוה] דא ו6 / אזלו] אזלין מ7 נ23 אזלי א16 פ4 פר6 מ קר י* / דרמוסקין] דורמסקין א2 נ23 א16 ו6 דרמוסקי פ4 דורמוסקין פר6 י* דרומוסקין קר  12 לן] לך נ23 י* / דלא הוי דכר ונוקבא] דלא הוי כגוונא דלעילא וכל מה דלעילא הכי נמי אית בארעא {א2} לית‘ מ7 נ23 א16 פ4 פר6 קר דלא איהי בארעא ו6 דלא הוי כגוונא דלעילא וכל מה דלעילא הכי נמי אית בארעא י* / וכל מה] וכל מלה מ7 וכל א16  15-14 בערב ותצא לאה לקראתו] לית‘ פ4  15-14 ותצא לאה לקראתו] לית‘ קר  15 וגו‘[פ4 מ קר י*]] ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני א2 מ7 פר6 לית‘ נ23 ו6 ויאמר אלי תבוא א16 / ותצא לאה לקראתו] ותצא לקראתו א2 לית‘ נ23 ו6  16 מנא] מנן א2 מאן י* / ידעת] ידעה א2 פר6 / הא אמרו] הא אמרו אבדיא א2 האי איתערו נ23 אלא א16 לית‘ ו6 פ4 פר6 קר הא אתערו י* / חמרא] חמארא א16  17 ידעת] ידעה י* / ונפקת ליה] ונפקת ליה לקבליה א2 ונפקא ליה פ4 פר6 קר  18 דנפק מנה] דנפיק מיניה מ7 / יששכר הה”ד] לית‘ ו6 קר  20-19 אל תקרי גרם אלא גרם] לית‘ מ7  20 גרם] לית‘ י* / דחמרא] דחמארא א16 / אמרת] אמרה א16 פר6 קר  21 דאי ייעול יעקב] דיעקב ייעול פר6 קר / במשכנא] למשכנא א16  23 במשכני] במשכניה א2 במשכנאי י*  24-23 כי שכור שכרתיך] לית‘ פ4  24 מאי בדודאי בני] מאי בדודאי פ4  25 בגין] לית‘ מ7  26 מסייעין] ממסייעי א2 מ7 מסייעי א16 ו6 י* / לאולדא] לעבירא ו6 / דמלה] דמלתא פ4  27 קיימא] תליא נ23  29-28 אם הבנים שמחה הללויה] גו‘ ו5 וגו‘ קר  30-28 מושיבי...קאמר] לית‘ א16  29 דקודשא] דקב”ה פ2 מ  30 קאמר] אמ‘ א2 מ7 פ4 י* לית‘ פ2  32-31 רחל...דא] לית‘ נ23  32 מושיבי] לית‘ פ2  33 (הללויה)[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  34 בגיני] בגין א2 ו5 מ7 פ2 פ4 קר לית‘ נ239  36-34 א”ר יהודה...דלעילא] לית‘ ו5 פ2  35 אלין] אינון מ7 א16 פר6 קר / שבטין] שבטים א2 / תקונין] תקוני פ4 / אינון] איהו פ4 פר6 קר  36 ת”ח] ת”ח כתי‘ א2 נ23 פ2  37 לנסבא] דנסבא י* / ומאן] מאן י* / איהו] לית‘ פ2 הוא א16 ו6  38 שכור שכרתיך...שכור] לית‘ ו5 / שכור]10 לית‘ פ2

דף קנח ע”א

1 שכרתיך] לית‘ א2 נ23 פ2 י* / דיוקנך] דיוקנא י* / מהכא] מהכ‘ אולפינא ו5 / אחסין] יחסין נ23 ירית י* / דאתי] דאתיא פ2  2-1 אחסין...אחסין] ירית א2  2-1 ואחסין...דאתי] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2  2 אחסין] לית‘ קר / יששכר יש שכר] לית‘ ו5 ו6 פ4 קר יש שכר פר6  3-2 כי יש שכר לפעולתך[מ]] לית‘ א2 מ7 נ23 פ2 א16 פר6 י* כי יש שכר ו5 ו6  3 ואוצרותיהם אמלא] לית‘ ו6 וגו‘ קר י*  6-3 ואוצרותיהם...אחד] לית‘ ו5  4 ששה] שלשה פ4 / עילא] עילאי מ7 פ4 פר6 מ קר י* עילאין א16 / ותתא] ותתאי מ7 פ4 פר6 מ קר * ותתאין א16 / סטרין] סטרי א16  5-4 ומאן...דעלמא] לית‘ א2  6-4 אמר...אחד] לית‘ ו6  5 דאריך] דאוריך י* / בעי] צריך פ2 / ליה לאמלכא] לאמלכא ליה מ7 א16 הוא לכוונא לאמלכא ליה נ23 לאמלכא פ2 לאמלוכי ליה קר לכוונא לאמלכא י* / לקב”ה] ליה לקב”ה פ2 י* / לתתא] ולתתא מ7 פ2 / ולארבע] וד‘ קר / סטרי] סטרין מ7 נ23 פ2 א16 פר6 י* / דעלמא] עלמא קר

1 לעיתים כתב היד איננו קריא כך שיתכן שלא הוכנסו כל השינויים.

2 בכתב היד אין גוף זוהר לדפים הנ”ל רק ’סתרי תורה‘.

3 בגוף הזוהר שבתוך ’אור יקר‘ מצוי טקסט נוסף בין שורה  3 ל  4 בדף קנז.

4 כתוב שם בצורה מלאה: אמר ליה ר‘.

5 פרט לכך שב-א16 נמצא: ’ואשתמודע‘.

6 גם ב-פ4: ’ואשתמודע‘

7 נוסח אחר.

8 ומאן איהו שמים דכתי‘ הנני ממטיר לחם עד לאכלי לחם מ?[מילה או שתי מילים לו ברורות].

9 במקום מצוי שם: ”מושיבי עקרת הבית דא רחל אם הבנים שמחה דא לאה בגין”

10 המילה האחרונה בשורה.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]