THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yetse 158b - 159b

ספר הזוהר - פרשת ויצא יעקב

כה”י: א2, א16, ו5, ו6, ו7, ו161, ט1, ל2, מ7, נ232, פ23, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

י - פירוש ”אור יקר” לרמ”ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר‘ אברהם גלאנטי (ס‘ אור החמה) / כ - ס‘ כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל - ס‘ אור הלבנה לר‘ אברהם אזולאי / ממ - ס‘ מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צבי רובין) / ר* (חילופין של רובין)

ז - ס‘ הזהר של מרגליות

דף קנח ע”ב (26) - דף קנט ע”ב (17)

 26 פתח] פתח כתי‘ א2 פתח ואמ‘ פ4 קר  27 וגו‘[פ4 מ קר]] ויאמר לו אלכה ואשובה אל אחי אשר במצרים ויאמר לך לשלום א2 גו‘ ו5 ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי וגו‘ ויאמר יתרו למשה לך לשלום מ7 לית‘ נ23 ו6 י* ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום א16 פ4 / רעי] רעא מ7 ראעי א16 ו6 / ענא] עאנא א2 נ23 י* דענא מ7  28 וכד] כד נ23 א16 ו6 י* / בעי] בעא א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / לא אזל[מ7 פ4 פר6 מ קר]] לא בעי למיזל א2 לא בעא למיזל ו5 נ23 א16 ו6 י* / ברשותא דידיה[מ]] ברשותיה א2 מ7 נ23 א16 ו6 פר6 קר י* ברשותי‘ ודיורי ו5 / דהוה] הוה פר6 קר / הוה] לית‘ א2  29 אתמר] דאיתמ‘ א16 ו6 / יגלגל] יתגלגל מ קר  30-29 דלא יגלגל...תמן[קר4]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 י*  30 דהא] והא ו5 מ7 נ23 א16 פר6 קר / עליה] עימיה א16 עמיה ו6  31 ואשתאר] דישתאר א2 מ7 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר דאשתאר ו5 נ23 י* / לגבי] ליה לגבי נ23 / משה[מ]] דמשה א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  32 ובחרשא[מ]] ובחרשין5 א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / הוה[מ]] הוו ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / לגבי] לית‘ נ23 י* לגביה א16 ו6 פר6 / דיעקב] לית‘ נ23 י*  33 וגו‘[פ4]] וגו‘6 ותהיה עמך א2 גו‘ ו5 ולמולדתך ואהיה עמך מ7 א16 פר6 קר לית‘ נ23 ו6 י*  34 פקודא] פקודי ו5 פ4 פקודין נ23 / כתיב] לית‘ י* / וגו‘[א2 מ קר]] גו‘ ו5 לית‘ מ7 נ23 י* וישמע אליה ויפתח את רחמה פ2 א16 וישמע אליה אלהים ו6 וישמע אליה וגו‘ פ4 וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה פר6 / פתח ואמר] פתח ר‘ אבא ואמ‘ פ2 ואמ‘ א16 ו6  35 דרזא] ורזא א2 נ23 י* וברזא ו5 ברזא פ2 א16 פר6 מ דברזא ו6  3-36 דהוו...חברייא] ברוחא דחכמתא נ23  36 אמרי] אמרין ו5 נ23 / כלהו] וכלהו ו6 / מחדתין] מחדתי א2 ו5 מ7 א16 קר מחדר7 נ23 / אינון] אינון מחדרי8 ?9  37-36 מחדתין...ותושבחן] לית‘ ו6  37 ותושבחן] ואינון תושבחן א2 ו5 א16 פ4 פר6 קר ואינון תושבחאן מ7  38 עמיה כלהו הוו ברזא דחכמתא] לית‘ ו610 / ברזא דחכמתא[קר11]] ברוח‘ דחכמאת‘ ו5 ברוחא דחכמתא מ7 א16 פר6 קר י* ברזא בחכמתא מ / עבד] עביד ליה פר6 קר  39 סדרין] סדורין א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / דסדרו] דסדר א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 קר י* סדר פ4 פר6

דף קנט ע”א

 1 דלעילא] עילאה נ23 / ברקיעא[מ]] איכא משמרות ברקיעא וקא אוקמוה חברייא ואיכא סדרי משמרות ברקיע א2 איכ‘ משמרות ברקיע‘ והא אוקמוה חבריא ואיכ‘ סדרי משמרות ברקיע‘ ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  2 דמזמרי] דקא מזמרין נ23 י* / למארייהו] למאריהון א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 קר י* למרייהו מ / ואמרי] ואמרין נ23  3 בסדרן] בסידורא א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר בסדרא מ / ותושבחן] ותושבחות מ7 / והא אוקמוה חברייא[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / עלמות שיר] לית‘ א16 / מאי עלמות שיר] לית‘ פ2  4 אלא] לית‘ א2 מ7 נ23 פ2 י* / כד”א] כמד”א נ23 לית‘ ו6 / ששים המה מלכות ושמונים פלגשים] לית‘ ו5 נ23 פ2 י* ששים המה מלכות וגו‘ ו6 קר / ועלמות אין מספר] לית‘ קר  5-4 מאי ועלמות אין מספר] לית‘ מ7  5 ועלמות] עלמות ו5 פ2 פ4 פר6 קר / כד”א] כדכתיב פר6 קר / לון] להו א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 להון ו6 בהו י*  6 מספר] וכגונא דאיכא משמרו‘ בארעא איכא משמרות ברקיע‘ פ2 / וכלהו] וכולהון מ7 / מסחרן] מסתראן נ23 / סדרין] לית‘ י*  7 ואלין] אלין א16 / אינון] לית‘ פ4 פר6 קר / ובגין] בגין א2 ו5 נ23 פ2 י* / מזמרין] מזמראן א2  8 כאלין אלין אקרון עלמות שיר] כלל פ2 / אלין] ואילין א2 נ23 מ י* ואלין ו5 / אקרון] איתקרו ו5 / סדרין] סטרין פ2  9 ובכל] וכל א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / דאיהי] דאיהו א2 מ7 פ2 / סדרין] סטריןפ4 / סדרא] סטרא ו5  10 דלסטר] דסטר ו5 דאיהו לסטר נ23 דאיהי לסטר י* / בגין] לית‘ מ7 / סדרא] סטרא פ2  12 כולהו] וכולהו מ / מתנהגי] מתהני ו5 מתתקני נ23 / סדרא] סיטר‘ ו5 מ7 פר6 סטרא פ2 א16 / אסתכי] אסטרי פ2 אסתכל ו6 י*  14-13 (ס”א והא אוקמוה...אלין)] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  14 ומתחברן] ואתחברן י*  15 פרחי] פרחין נ23 י* / (ההוא)] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / דממנא] דאמינא ו6 די ממנא קר / כלא] כולהו י* / נטלי[קר12]] נטלין ו5 נ23 י* נטרי פר6 קר  16 ושירתא] והא שירתא נ23 י* / את[פ4 מ קר]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פר6 י* / מתתא] מתת‘ לנלילה פ2 / וההוא] והאי נ23 י* ההוא א16 ו6 פ4 פר6 מ קר / את סלקא] סלקא את א2 אסתלק‘ פ2 א16 את אסתלקא ו6 / ונחתא] מתתא לעילא ונחתא מתתא לעילא י* / פרחי] פרחין נ23  17 והאי את] ואת האי מ7 וההיא את ו6 / מתתא סלקא] סלקא מתתא א2 אתסלקא נ23 מתתא א16 מתתא וסלקה פר6 / סדרא מתתא] לית‘ א2 מ7 א16 ו6 י* מתתא ו5 נ23 פ2 פ4 פר6 קר סדרא מ / לעילא] לעיל מ  18 תלת] לית‘ פ2 / המאירה[פ4]] דנהרא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פר6 קר י* / מאילין] מאינון א2 ואלין פ4 פר6 קר  19 תרין אתוון] אתוון תרין א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 תרי אתוון (מאלו אתפרשו תלת סדרין) י* / את] לית‘ ו5 / מתחברא] ומתחברא א2 נ23 ו6 מתחבראן קר ואתחברא י*  20 אינון תרין] תרין פר6  21 בדינא] ודינא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ו6 י* / ובגין כך אינון תרין] לית‘ ו6 ובגין כך פר6 / עלאה] דלעילא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 / דסלקא] אתדסלקא א2 נ23 סלקא א16 את דסלקא י* / ואתחברא] ומתחברא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פר6 קר י* ומתחברן פ4  22 איהי] איהו מ / ואתכלילת] ואתכליל פ2 / בתרוויהו] בגוייהו א2 י* בגוויהו בתרוויהו נ23 / בתרי סטרי] בסטרי תרי מ7  23 ובשמאלה[מ]] ושמאלה ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / ואתחברת] אתחברת קר / הכי נמי האי את נוקבא דאתחברת] לית‘ א2 נ23 / דאתחברת] ואתחברת ו5 מ7 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* דאתחברא מ / אחרנין] לית‘ פ2  24 ואינון] דאילין א2 דאינון ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 קר י* / וכלא] וכולהו י* / (בר)[ו5 מ7 נ23 {פ2} א16 ו6 פ4 פר6 מ קר]] לית‘ א2 י*  25 מעלמא] דעלמא א2 פ4 / נינהו] אינון נ23 / לתתא] דלתתא א2 פר6 קר  26 בהו] בהון נ23 / רחים לעילא] לית‘ א2 / ורחים לתתא] רחים לתתא א2 ו5 מ7 נ23 פ4 לית‘ פ213  27 רבי שמעון אמר] אר”ש קר  29-27 רבי שמעון...דאתי] לית‘ נ23  27 אמר] לית‘ מ7 / ונוקבא] תוקפא פ2  28 ומיין] לית‘ פ2 / חד] חדא א2 / ודא] ורזא איהו א16 / איהו] הוא א2 ו5 מ7 פ2 / ובגין כך[מ]] ועל דא א2 ו5 מ7 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / להו] לון ו5 בהו פ4 קר י*  29 זכאה איהו חולקיה בהאי עלמא ובעלמא דאתי] רחים לעילא רחים לתתא א2 פ2 וכו‘ ו5 א16 ו6 פר6 רחים לעילא ולתתא מ7 פ4 קר לית‘ מ רחים לעילא ורחים לתתא י* / דאיהו] דאינון נ23  30 דיחודא] ויחודא פ4 מ  31 דכלא] לית‘ י* / רזא] ברזא מ7 / דההוא] דהוה א2 וההוא מ7 / תלת תלת] תלת תלת אתוון א2 תלה ו5 תלת מ7 נ23  32 סדרא] לית‘ א16 ו6 / סדרין] סטרי‘ פ2 פ4 קר / וכל] דכל א2  33 סטרי[מ]] סטר א2 ו5 מ7 פ2 א16 ו6 פ4 קר סטרא נ23 י*  34 כחד] בחד ו5 חד א16 ו6 / ואתוון] ואית אתוון פ2  35 סדרין] שלים סדרין פ2 סהדין א16  36 מסדרא[קר14]] מסטרא פ4 קר / כסדרא] בסדרא א2 ו5 י* בסדור‘ ו6 / דאתתקנא] דאתתקן א2 דאיתתקן נ23 דאתתקנת י*  37 כמה דאתמר] לית‘ א16 כמא דאמרינן י* / מתנהגי] מתנהגין ו5 נ23 / ונטלי] ונטלן א2 ונטלין נ23  38 בהו] להו ו5 / ורבבן] ורבבוון א2 ורבוון ו5 מ7 א16 ו6 מ י* ורברבוון נ23 / כלהו] לית‘ נ23 / דנטלי] ונטלי א2 ונטלין נ23 דנטלין י* / ואתנהגי] ואתנהגין נ23 י* ומתנהגי ו6 / בסדרא דא] בסטרא דא ו6  39 סדרין] סטרין פ4 פר6 קר / אינון] איהו נ23 / תשעה] לית‘ ו6  40 סטר] סטרא א2 מ7 / אינון] ואינון נ23

דף קנט ע”ב

 1 דאתוון] לית‘ פ2 / ואע”ג] אע”ג קר / דאינון] אנון פ4 פר6 קר / שלימו] בשלימו ו5  2 שבעה ועשרין] כ”ז ואשתכחו כמא דאתוון שבעה ועשרים א2 שבעה ועשרין ואשתכחו כמא דאתוון שבעה ועשרים ו5 מ7 פ2 שבעה ועשרי‘ ואשתכחו כמה דאתוון ז‘ ועשרי‘ נ23 / והכי] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר מ קר ואשתכחו כמא דאתוון שבעה ועשרים י* / סדורא] סדור א2 סידרא פר6 קר סדרא מ / דסדרין] דסידרן פר6 דסידרא קר / סדרין] סטרין ו5 מ7 סדרין תרין פ2  3 לכל סטר...ט‘] סטרא דאינון תשעה מ7 / אלין ג‘] תלת אלין י* / מהאי] דהאי א2 ו5 מ7 נ23 פ4 פר6 קר י* האי פ2 בהאי א16 ו6 / ט‘] תשעה א2 / מהאי] דהאי א2 פ2 פר6 קר י* בהאי ו6  4 ואלין תלת דהאי סטרא דאינון תשעה] לית‘ מ7 / דהאי] להאי י* / דאינון] אינון ו5 א16 / תשעה] תשעה ואלין תלת דהאי סטרא אינון תשעה ו5 תשעה ואלין תלת דהאי סטרא דאינון תשעה נ23 פ4 פר6 / אשתכחו] אשתכח מ7  5 דאלין] דמילין (ס”א דאלין) קר / אינון] אתוון א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 י* / (אינון)[ו5 מ7 פ2 א16 ו6 פר6 מ י*]] לית‘ א2 נ23 פ4 קר / דאינון[מ7 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר]] לית‘ א2 ו5 נ23 י* / דנוקבי] דנוקבא מ7  6 עם] לא עם א2 / אינון] אלין א2 ו5 מ7 נ23 פ2 / תמני סרי] תמניסר א2 מ7 א16 / סטרי] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 י* / אחרנין] אחריני א2 / ברזא] כרזא ו5  7 דאינון אתוון[מ]] דאתוון א2 ו5 מ7 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  8 וכלא דא] וכלא חדא א16 ו6 וכלא חד / כגוונא דא] כגוונא חד י* / וכל] ובכל ו5 מ715 נ23 א16 קר  12-11 ובג”כ...הוה] לית‘ פ4 פר6 קר  12 ממזלא הוה] מזלא הוא י* / דהא] הא א2 / בנין] לית‘ פ2 / תליין] תליא א2 פ2 א16 ו6 תליאן נ23 / לתתא] למגנא פ2 / הכא] הא פ2 והכא י*  13 הוה] הוה תליא קר /  14 (דא)[ו5 נ23 פ4 מ]] הא א2 מ7 א16 ו6 פר6 קר לית‘ פ2 י* / הות] הוה פ2 א16 ו6 י* / כמה דכתיב] כד”א פ4 י*  15 אשר תלד לך שרה למועד הזה] לית‘ ו5 נ23 ו6 פ4 י* אשר תלד לך שרה קר / וגו‘[א2 מ7 פ2 א16 פר6 מ קר]] כו‘ ו5 לית‘ נ23 ו6 פ4 י*  16 דלעילא] עלאה פ2  17 דכלא] כולא דכולא ו6

1 לא מצוי בו הטקסט.

2 בכתב היד יש קפיצה וטקסט אחר במקום קנח ע”ב שורות 26-25: ויתחבר...דאצטריך‘ בהתחלה נראה שכתב היד קופץ לשורה 34 ואחר כך יש שם טקסט אחר.

3 כתב היד מתחיל בקנח ע”ב שורה 34 במילה ’ויזכור‘.

4 הטקסט הנ”ל מופיע בין המילה ’דהא‘ בשורה 30 ובין המילה ’בקדמיתא‘ בשורה 30.

5 נראה לי שזו המילה כי בכתב המילה לא לגמרי ברורה.

6 המילה ’וגו‘‘ מצויה מעל השורה בקטן כאילו הוספה אח”כ.

7 המילה לא לגמרי ברורה.

8 המילה לא לגמרי ברורה.

9 מילה לא ברורה.

10 מצוי שם טקסט אחר.

11 מופיע שם: (ס”א ברזא).

12 בקרמונה מופיעות שתי האפשריות: נטרי (ס”א נטלי).

13 מצויה במקום מילה לא ברורה.

14 מצוי שם: מסדרא (ס”א מסטרא).

15 קשה להבחין בודאות אם כתוב שם ’וככל‘ או ’ובכל‘ אבל נראה לי שזה ’ובכל‘.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]