THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yetse 159b - 161a

ספר הזוהר - פרשת ויצא יעקב

כה”י: א2, א16, ו5, ו6, ו7, ו161, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

י - פירוש ”אור יקר” לרמ”ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר‘ אברהם גלאנטי (ס‘ אור החמה) / כ - ס‘ כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל - ס‘ אור הלבנה לר‘ אברהם אזולאי / ממ - ס‘ מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צבי רובין) / ר* (חילופין של רובין)

ז - ס‘ הזהר של מרגליות

דף קנט ע”ב (17) - דף קסא ע”א (5)

 17 ואמר[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  18 את נאקת בני ישראל אשר במצרים מעבידים אותם] וגו‘ פ4 / אשר במצרים מעבידים אותם] גו‘ ו5 וגו‘ ו6 קר / ואזכור את בריתי] לית‘ קר  19 ואזכור] לית‘ ו6 / בגין] לית‘ א2 נ23 ו6 / דהאי] דהא מ7 פ2 א16 ו6 פ4 קר י*  20 דאיהי] דאיהו ו5 נ23 / בנוקבא] כנוקבא א16 / כגוונא דא] כגוונא פ2  21 כתיב] לית‘ נ23 פ2 / אתכם] לית‘ ו5 נ23 ו6 / וכי פקוד פקדתי] לית‘ א16 ו6  22 ובההוא] וההוא נ23 / הות] הוה ו5 הוות פ4 / אמרת] אמרה פ2 / פקוד פקדתי] פקוד פקדתי היך אתחזק למימר כי מלה דא פקד פקדתי דהא איהי הואת בגלותא ו6  23 ורזא] ורז‘ אית הכא בחכמתא א2 / הכא] אי א2 / ואיהי] איהו א2 אי ו5 אי היא מ7 אי איהי נ23 פ4 י* איהי פ2 א16 פר6 מ קר / היך] איך ו5 נ23 / אתחזי] יתחזי מ7 / למשה] למלה א16  24-23 ואיהי...אלא] לית‘ ו6  24 הכא] הכי א26 / והיך] לית‘ א2 ו5 נ23 ואיהי מ7 פ2 ואיך א16 / אמרת] ואמרת א2 ו5 נ23 / פקדתי] פקדתי אתכם י* / הכי] והכי ו6  32-24 אלא...אתתקנת] לית‘ י*  25 שלטא] שריא מ7 / כגוונא דא] כד”א ו6  26 קאים] קיים א2  27 בגלותא] איהו בגלותא א2 / ותוקפא] ותוקפיה פ2  28 ות”ח] ת”ח פ4 / שכינתא לתתא ושכינתא לעילא[מ]] שכינתא לעילא שכינתא לתתא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 שכינתא לתתא שכינתא לעילא פ4 פר6 קר  29 תחומי] תחומין א2 מ7 נ23 פ2 פ4 / ותריסר] תריסר א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פר6 י”ב קר / לתתא] לתתא ברזא נ23  30 בחד] כחדא א2 בחדא מ7 כחד פ2 / כחדא] כדא א2 / ואע”ג] לית‘ פ4 פר6 קר / דבזמנא] בזמנא א2 פר6 קר ובזמנא פ4 דזמנא מ / דישראל] לית‘ ו5  31 בגלותא לתתא לא אתתקנת לעילא] לעלא ובזמנ‘ דישראל בגלותא פ4 קר / לתתא] ולתת‘ ו5 נ23 א16 ו6 לית‘ פ4 / לא אתתקנת לעילא] לעילא א2 מ7 פ2 א16 ו6 מ לא אתתקנא לעילא נ23 לית‘ פ4 / הכי] לית‘ ו6 / אתתקנת בגין] אתתקנת ביה בגין מ7 איתתקנא נ23 אתקנת בגין פ4 / בגין דלתתא לא אתתקנת] לית‘ נ23 בגין דלתתא לא אתקנת פ4  32 ודא] ודאי קר / הוא בגלותא] הוא גלותא א2 ו5 מ7 פ2 גלותא א16 היא בגלותא קר / דאיהי בגלותא עמהון[מ]] דאיהי עמהון בגלותא א2 ו5 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר דאיהו עמהון בגלותא מ7 / למלכא] מתל למלכא פ4 קר  33 בריה] ברא פר6 /  34-33 מה עבד...תחות] נפק ליה / פ2 כפא] כפת מ7 א16 / ליה לערסיה[מ י*]] לה לערסא א2 ליה לערסא ו5 מ7 נ23 א16 פ4 פר6 קר / אבלא] אבילו י*  34 לערסיה] לערסא נ23 פ4 פר6 קר / כובין] גובין מ7 א16 ו6 פ4 פר6 קר / ואטיל תחות ערסיה ושכיב עליה] לית‘ א2 / ערסיה] לערסיה פ2  35 דאתגלו] דגלו פ4 דאגלו קר / ואתחרב] וחרב פ4 / מקדשא] בי‘ מקדש‘ פ2 / נטיל] לית‘ קר / כובין] גובין מ7 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 כל כובין קר / הה”ד] הה”ד וירא ה‘ כי סר לראות וגו‘ מ7  36 מתוך הסנה] לית‘ ו6  37 ומה] מה מ7  38 מלתתא] לתתא א2 ו5 פ2 א16 ו6 י* / מאי טעמא] לית‘ נ23 / דהאי] דהא א2 ו5 מ7 נ23 י* / הות[פר6 מ]] הוה א2 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 י* הוות פ4 / מקדמת] מקדמיתא י*  39 כיון דכתיב ואזכור] לית‘ מ7 / אתמנא] אתמני קר / עלה] לעילא פ2 / אמרת] אמרה פ2 פר6 קר אמר ו6

דף קס ע”א

 1 נקטת] דהות מ7 / שרה] לית‘ ו6 / דכתיב[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  2 דלא] לית‘ ו5 לא ו6 / אדכרת] אתדכרת א2 פ4 אדכירא פר6 / מקדמת] מן קדמת י* / אתמר] אתדכירת ו5 נ23 אדכירת י*  3-2 וכלא בזכירה איהו ברזא דמזלא] איהו ברזא דמזלא וכלא זכירא פ4  -3קסג ע”א (15) ר‘ יהודה...ויכחשו וגו‘] לית‘ פ2  3 ר‘ יהודה ורבי חזקיה] ר‘ חזקיה ור‘ יהודה א16 ו6 / מקפוטקיא[מ7 נ23 פ4 פר6 מ קר י*]] לית‘ א2 מקפטקוא ו5 מקפטקיא ו6 / והוה] והוה עמיה ו5  4 על רגלוי] ברגלוי א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פר6 מ קר י* הוה ברגלוי פ4 / ולהלאה] ולהלה מ7 ולהלא נ23 א16 ו6 פר6  5 הוינא] הוינן א16 ו6 פ4 קר  6 הוא] הוה ו6 פ4 לית‘ י* / יימא] יימר נ23 יימר י* / בברכאן] בברכן אבל באוריתא אפי‘ לתרין פ4  7 הה”ד] דכתי‘ א16 ו6  8-6 בגין...אחרנין] לית‘ ו5 מ7 נ23  8 לאלהינו כי...אחרנין] א”ל הני מלי בברכאן א16 / לאלהינו] אמר ליה הני מלי בברכן בגין דיזכר2 חד שמא דקב”ה ותרין יתיבו ליה הה”ד ו6 / גודל לאלהינו] גודל ו6 / אחרנין] אחרנין קמ”ל ו6  9 אבל באורייתא אפי‘ תרי[א2 א16 ו6 פר6 מ י*]] אבל באורייתא אפי‘ תרין בגין דאדכר כך פומא דקב”ה ותרין יתיבו ליה הה”ד כי שם ה‘ אקרא דא חד דמברך הבו גודל לאלהינו אלין תרין אחרנין אבל באוריית‘ אפי‘ תרי ו5 אבל באורייתא אפילו תרין בגין דאדכר חד שמא דקב”ה ותרין יתיבו ליה הדא ההוא דכתיב כי שם ה‘ אקרא הבו גודל לאלהינו כי שם ה‘ אקרא דא חד דמברך הבו גודל לאלהינו אלין תרין אחרנין אבל באורייתא אפילו תרין מ7 אבל באוריית‘ אפי‘ תרין בגין דידכר חד שמא דקב”ה ותרין יתיבו ליה הה”ד כי שם ה‘ אקרא הבו גודל לאלהינו כי שם ה‘ תקרא דא חד דמברך הבו גודל לאלהינו אלין תרין אחרנין אבל באוריית‘ אפי‘ תרין נ23 אבל באוריתא אפי‘ חד פ4 אבל באורייתא אפילו ס”א חד עם3 סוריה4 יסב תרי קר / יתבי[א16 פר6 מ]] קא א2 נ23 לית‘ ו5 מ7 ו6 פ4 י* יתיב קר / ויהבי[א16 פר6 מ קר] יהבי א2 מ7 ו6 יהבו ו5 יהבין נ23 עם חבריה יהבי פ4 קא יהבין י* / לקב”ה] קמי קב”ה נ23 קמי דקב”ה י*  10 ואתמר] ואיתימא פ4  11 לאלהינו[מ י*]] לית‘ א2 מ7 א16 ו6 פ4 פר6 קר / דהא] לית‘ י* / כל] לית‘ מ7 דכל פ4 י* / רזין] רזא ו5  12 ותרין] וחד ו5 ו6 פ4 פר6 מ קר / דיסלק] דסליק א16 / דתלתא] דלתתא מ7 א16 מ לתתא פ4 פר6 / מברך] דמברך א2 מ7 נ23  13 ותרין] וחד ו6 פ4 פר6 מ קר / (דאמר אמן)[מ קר]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 י* / דאודו] דאודן א2 ו5 מ7 נ23 א6 ו6 פ4 פר6 י* לית‘ מ קר / וברזא5] ברזא א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 מ קר י* לית‘ פר6  14 דתלת] דלתתא פ4 / כמה דאוקמוה] כדקא יאות כמא דאוקמיה א2 כדקא יאות כמה דאוקימנא מ7 / תנינן] לית‘ מ7  15 אית פקידה לטב ואית פקידה לביש] לית‘ ו5 נ23 / אית זכירה לטב] לית‘ נ23  16 דכתיב] לית‘ מ7 / וגו‘[מ7 פר6 מ קר]] לית‘ א2 {ו5} נ23 א16 ו6 פ4 י*  17-16 ויזכור אלהים את נח] ויזכור להם את בריתו י*  17 ויזכור אלהים את בריתו] לית‘ ו6 ויזכור אלהים את בריתו וגו‘ פר6 קר ויזכר אלהים את נח י* / ואית] אית פ4 / דכתיב] כד”א פ4  18 רוח הולך ולא ישוב] וגו‘ א16 פ4 לית‘ ו6 י* / פקידה] ואיתפקידה ו6 / דכתיב] דכתיב וה‘ פקד את שרה נ23 י* כד”א פ4  19 דכתיב] לית‘ י*  20 ובנגעים עונם] לית‘ א2 נ23 ו6 פ4 י* גו‘ ו5 וגו‘ א16 / וכולהו] וכולהון א16 / זכירה ופקידה] פקידה וזכירה פ4 / אלין] לית‘ נ23  21 ופקידה] פקידה א16 ו6 / ואלין] לית‘ נ23 ו6 י* אלין פ4 / אינון] ואינון נ23 י* לית‘ ו6  22 דסטרא] דסטרא אחרא א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  23 ופקידה] פקידה ו6 / ואלין] אלין א2  24 רזי] רזא א2 / דמהימנותא] מהימנותא ו5 מ7 א16 פר6 קר  25 כל זינין[מ]] כל נזקין א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י* כל זיינין פ4 פר6 קר / בישין[מ]] כל בישין א2 וכל בישין ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / וכל] לית‘ י* / מותא] דמותא י* / וזינין] דזינין א2 י* זיינין פ4 זינין פר6 קר / בעלמא] דעלמא י* / ואוקמוה] ו(ד)אוקמוה י*  26 ודא] והא פ4 / מן דא] דא מן דא נ23 / זכאה] דאי זכאה פ4  27 לסטרא] בסטרא א2 / וישתזיב] ואשתזיב י* / מנהון] מתמן א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 י* מנהון (ס”א מתמן) קר  28 וזכאה מאן דיכיל לאשתזבא מניה מההוא סטרא] לית‘ ו6 / וזכאה] וזכאה הוא פר6 / מניה] לית‘ פ4 / מאן] איהו מאן א2 / וזכאין] זכאין נ23 ו6 י*  29 קרבא בההוא סטרא[מ7 מ קר]] בההוא סטרא קרבא א2 ו5 נ23 א16 ו6 י* / אמר] לית‘ א16  30 במה] תמא6 א2 כמה7 מ7 פ4 לית‘ א16 / פתח] פתח ר‘ יהודה א2 / ואמר] לית‘ ו5 א16 / וגו‘[פר6 מ קר]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 ו6 פ4 י* ותשועה ברוב יועץ א16 / מאן מלחמה] לית‘ ו5 נ23  31 דא מלחמה] לית‘ א16 ו6 / סטרא] לית‘ פ4 / דאצטריך] דיצטריך ו5 / ברנש] לית‘ ו6  32 עלוי] עליה מ7 עלוי לעימיה א16 עלויה פ4 / ולאשתזבא מניה] לית‘ ו6 / ת”ח] ות”ח נ23 י* / עשו] דעשו א2 ו5 מ7 נ23 י* / ההוא] דאיהו פ4 קר  33 לאתחכמא] ולאתחכמא י* / עלוי] עלייהו ו5 / בעקימו] בעקימי י* / בכל] ככל מ7 פ4  34 וסופא] ובסופא א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / כחדא דא[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 פ4 פר6 קר י* / כגוונא דא[מ]] כגוונא חד א2 ו5 נ23 א16 פ4 פר6 קר כגוונא חדא מ7 י*  35 בכרתי] את בכרתי לקח ו6 / ולבתר] ואח”כ א2 / כחדא דא] כחדא נ23  36 בגין] ולבתר ברכתי שאתא וסופא כחדא בגין פר6 / עלוי] עליה א2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / דאשתזיב] דישתזיב מ7 דיכיל לאשתזבא ו6  37-36 עלוי...ופקידה] נ23 לא ברור8  37 מנייהו] מניה ו6 מיניה י* / ויכיל לשלטאה] ולמשלט ו6 / עלייהו] עליה מ7 א16 ו6 פר6 קר י* / ברזא] רזא א2 ו5 מ7 א16 ו6 פר6 י*  38 וזכאה] זכאה ו6 / בתר] אבתר ו5 נ23 פר6 קר י* / מהימנותא] דמהימנות‘ א2  39 כאריה] לית‘ פ4 / ישאג] לית‘ ו5 פ4 / וגו‘[פ4 פר6 מ קר9]] לית‘ א2 מ7 נ23 א16 ו6 י* גו‘ ו5 / ות”ח] ת”ח פ4 / ברנש כד] ברנש ו5 כד ברנש מ7  40 יימא] יימר י* / עליה] לית‘ נ23 י* / דאיכה] דאית פ4

דף קס ע”ב

 1 לביש] דאיהי לביש א16 / מן פומא] מפומיה דברנש פ4 מפומיה י* / לאדכרא] לאתדכרא י* / חובוי] חובין י* / דב”נ ולענשא ליה] לית‘ פ4 / ולענשא] ולא ענשא א2 ולאענשא מ / בר אי איהו] כד איהו מ7 בר כד איהו פ4 בר איהו פר6 קר  2 דכד] דבר קר / בדקי] בדקין א2 נ23 / ההיא] ההוא א2 ו5 מ7 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / זכירה ופקידה] פקידה וזכירה מ7 / לביש] דביש ו5 מ7 / לא] ולא ו5 מ7 ו6 פ4 פר6 מ קר / ישכחון] אשכחן א2 / לון] ליה א16 י* / כגון] בגין א16  3 לטובה] לטוב ו5 / יכליל] יכלול ו5 מ7 י* יכלי פר6 יצלי קר / בין] בגין פ4 בגין (ס”א בין) קר  4 או אל שר הצבא] לית‘ א16 / היש לדבר לך אל המלך] לית‘ א2 נ23 א16 ו6 פ4 י*  5 יום טוב] יומא טובא מ7 א16 / דראש השנה] של ראש השנה ו5 ו6 / הוה] לית‘ ו6 / וההוא] ובההוא נ23 / דמלכותא[מ]] מלכותא א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר  6 המשפט] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / לה] לית‘ י* / היש] לית‘ פ4 פר6 קר / ותאמר] לית‘ ו5 נ23 י*  7 קאמרה] קא אמרת נ23 קאמרת קר / בין] בגין (ס”א בין) קר  8 לאפקא] לנפקא א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י* / וכך] וכן א2 ו5 מ7 נ23 והכי ו6 ולא פ4 פר6 קר / ליה] לית‘ פ4 / לברנש] ברנש פ4 / לאתכללא] לאכללא גרמיה א16 לאתכללא אלא פ4 קר / בכללא דסגיאין] בין סגיאין נ23 י* / לאתייחדא] לאתחדא א2 לאתאחדא נ23 י*  9 חובוי] חיבוי א2  10 קב”ה אמר ליה] קב”ה אמר א2 אמ‘ קב”ה מ7 קב”ה קאמ‘ ליה נ23 / דאיוב] איוב ו6 / דחיק] רחיק ו6 פר6 דרחיק קר / דינוי] דינא א16 ו6 דינו י*  11 לו] לא א2 ו5 מ7 נ23 / כתיב] לא כתיב נ23 / לא באלף] באלף ו5 נ23 / וקרי לו] ולו כתיב בואו וקרינן נ23 וכתיב לו פ4 פר6 מ קר וקרינא י* / בואו] בוו מ7 קר  12 בני נשא] ברנש ו5 נ23 י* / ושערי צלמוות תראה] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י* / אינון] לית‘ ו5 נ23 י*  13 בההוא] לההוא א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / סתימין] סתימין הן א2  14-13 (ס”א ולא יכלין...נשא)] א2 ו510 מ7 ולא ידעין לאסתמרא מינייהו בגין דאינון סתימין מבני נשא נ23 י* לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 מ קר  14 ידעין] ידעי ו5 ירעין קר / תראה] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 י*  16-15 דא מלאך המות] לית‘ נ23  16 והא אוקמוה] ואוקמוה נ23 / צל] צלי מ קר / האי] הא א2 לית‘ ו6 / ואיהו] איהו ו6  17 בקשורא חד] בקשורא חדא נ23 / דנפקי] דנפקין א2 ו5 ספקי ו6 / ומתקשרן] ואתקשרן א2  18 כד”א] כתי‘ א2 ו5 מ7 נ23 ו6 פ4 פר6 י* / וגו‘[מ7 פ4 פר6 מ קר]] לית‘ א2 נ23 א16 ו6 י* גו‘ ו5 / ואלין] אלין מ7 פ4 ואילין (ס”א ואנון) קר / (אינון שערים)] א2 ו5 מ7 נ23 פ4 פר6 מ י* אינון א16 ו6 שערי‘ קר / איקרו] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  19-18 שית סטרין] לית‘ פ4 פר6 מ קר  19 אוף הכי] אוף הכי ו5 נ23 ובהכי מ7 אוף הכא א16 ו6 י* / אינון שערי מות ושערי צלמות] נמי שערין אינון א2 נמי שערים אינון ו5 נ23 א16 ו6 י* נמי שערי‘ מ7 / מסטרא] דסטרא א16 ו6  20 ושערי] שערי ו5 מ7 / דא נוקבא ודא דכורא] דא דכורא ודא נוקבא קר / ודא] דא מ7 א16 פר6 / ועל דא] וכל דא א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פר6 קר י* / אמר] א”ל א2 נ23 י* / ליה לאיוב] לאיוב ו5 נ23 ו6 י*  21 כל אינון] כל י* / דאיהו אמר] דאמר א2 דהוא אמר א16 / כן יורד שאול לא יעלה] לית‘ ו6 כך יורד שאול לא יעלה קר / וכל אינון] וכל מ7 / שאר] לית‘ פ4  22 אמר] א”ל נ23 וא”ל י* / דהא כלהו] דכלהו י* / מעלמא] מן עלמא פ4  23 וגו‘[פ4 מ קר]] לית‘ א2 נ23 ו6 י* גו‘ ו5 ומחה ה‘ אלהים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי פי ה‘ דבר מ7 פר6 ומחה ה‘ אלהים דמעה מעל כל פנים וגו‘ א16 / תא חזי] ת”ח כתיב נ23 / וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה] גו‘ ו5 וישמע אליה אלהים נ23 פ4 וגו‘ קר י*11  24 זמנין[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ2 י* / אלהים אלהים] אלהים פ4 מ7 א2 נ23 ו6 ל2 קר י* / חד] לית‘ קר  25 תלייא] קיימא פ4 פר6 קר / מלתא] מלא פ4 מלה קר / אתערת] אתעברה ו6 / דכתיב] כתיב א2  26 בגין כך] בגיני כך נ23 ובג”כ י* / בעא] בעי ו5  27 ואזל ליה] ואזלי ו5 ואזיל נ23 י* / דבארעא] די בארעא ו6 / ישתלם] אשתלים א2 תתשתלי ו5 תשתלים מ7 נ23 א16 ו6 י* תשלים פ4 פר6 מ קר / יי'] אלהים ו5 מ7 ר1 א2 לי' י*  28 ויאמר ה‘ אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך] לית‘ ו6 ויאמר ה‘ אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך וגו‘ / ולמולדתך ואהיה עמך] גו‘ ו5 ואהיה עמך ו6 וגו‘ קר לית‘ י*  29 עד הכא] את הכא מ7 / רחל] לית‘ א16 / הות] הוה פ4 / ולהלאה] ולהלה א2 מ7 ו6 ולהלא ו5 א16 פר6 קר / אהא] אהיה ו5 מ7 י* אהוי א16 ו6 פ4 פר6 קר  30 רחל] רחל גו‘ ו5 / הוה] לית‘ ו5 י* / ובגיני[מ]] בגיני א2 ו5 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  31 הוה] הוי פר6 לית‘ י* / מלה] לית‘ נ23 י* / דאתדחייא] דאתיחדא ו5 / איהי] היא א2 ו5 מ7 א16 ו6 פר6 קר י* / ואתיא] ואתא א2 / אחרא] לית‘ ו5 / ונטלא] לית‘ א2 נ23 י* ונטולי פ4 ונטלי פר6 קר / ביתא] ב‘ א2 לית‘ נ23 י* / בגיני] בגין א2 ו5 / לדיירא] לדייר מ7  32 עלי] לית‘ פ4 / ואתנה] לית‘ ו6 פ4 / מאי נקבה] לית‘ פ4 י* / חמי] חמינא א16 חמא פ4 קר

דף קסא ע”א

 1 יפלח] פלח א2 נ23 י* אפלח מ7 א16 ו6 / אמר] ובגין כך אמ‘ נ23 י* / דאיהו] דאיהי א2 מ7 נ23 י* / כד בקדמיתא] כקדמיתא ו5 כדקדמיתא מ7 פ4 פר6 קר כד קדמיתא א16 ו6 בקדמיתא מ כדבקדמיתא י*  2 ואתנה12] ואתנה ואתנה איהי פ4 / אימא] אמר מ7 לית‘ פ4 / לי] לה פ4  3 אמר יעקב[פר6 מ קר]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 י* / חלילה] לית‘ ו6 / אנא] לית‘ ו6 / לשם] משום א2 לשום מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / דמלכא קדישא] קדישא דמלכא א2  4 עבידנא] קא עבידנא ו5 נ23 א16 ו6 י* / (ס”א ולא לכסופא דגרמאי)[נ23 י*]] ולא בעי בכסופא דגרמאי א2 ולא בכסופא דגרמאי ו5 ולא בכסופא דילי מ7 לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 מ קר / לי] לית‘ מ7  5-4 דהא לאו דעתאי בהאי[מ קר]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 י* דהא לא ידעתי בהאי א16 דהא לא ידעת בהא ו6 דהא לא דעתי בהאי פ4 דהאי לאו דעתאי בהאי פר6  5 אלא] לית‘ י* / (את)[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / הדבר הזה] לית‘ פ4 / וגו‘[א2 ו6 פ4 פר6 מ קר]] גו‘ ו5 לית‘ מ7 נ23 א16 י*

1 לא קיים אצלו הטקסט.

2 המילה איננה ברורה.

3 מילה לא ברורה.

4 מילה לא ברורה.

5 המילה האחרונה בשורה.

6 המילה לא לגמרי ברורה.

7 קשה להבדיל בין ’במה‘ ל‘כמה‘ אבל נראה לי שבמקרה הזה יש כמה.

8 ברור שחסר שם חלק מן הטקסט אבל אי אפשר לדעת איזה.

9 וגומר.

10 במקום ’יכלין‘ כתוב ב-ו5 ’יכלי‘.

11 וגומר.

12 המילה הראשונה בשורה.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]