THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yetse 161a - 162a

ספר הזוהר - פרשת ויצא יעקב

כה”י: א2, א16, ו5, ו6, ו7, ו161, ט1, ל2, מ7, נ23, פ22, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

י - פירוש ”אור יקר” לרמ”ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר‘ אברהם גלאנטי (ס‘ אור החמה) / כ - ס‘ כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל - ס‘ אור הלבנה לר‘ אברהם אזולאי / ממ - ס‘ מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צבי רובין) / ר* (חילופין של רובין)

ז - ס‘ הזהר של מרגליות

דף קסא ע”א (6) - דף קסב ע”ב (3)

 6 את התישים] לית‘ פ4 / התישים] התישים העקודים והטלואים א2 התישים העקודים והטלואים גו‘ ו5 / ואמר[פר6 מ קר]] לית‘ א2 ו5 מ7 א16 ו6 פ4 י*  7 וגו‘[מ]] וגו‘ הולך תמים א2 ומי ישכון גו‘ ו5 ומי ישכון בהר קדשך הולך תמים ופועל צדק מ7 ו6 פר6 הולך תמים ופועל צדק נ23 ומי ישכון בהר קדשך הולך תמים וגו‘ א16 ומי ישכון בהר קדשך הולך תמים ופועל צדק וגו‘ פ4 וגו‘ הולך תמים ופועל צדק וגו‘ קר וגומר הולך תמים ופועל צדק י* / הא אוקימנא ואוקמוה] הא אוקמוה א2 הולך תמים הא אוקמוה מ7 נ23 י* / חברייא] לית‘ נ23 י* / הולך תמים] לית‘ א2 ו5 מ7 י*  8 תמים אקרי] אקרי תמים ו5 נ23 אתקרי תמים מ7 / ודובר אמת] ודובר אמת בלבכן א16 ודובר אמת בלבבו י*  9 אי הוא באמת אתדבק] לית‘ ו6 / הוא] איהו א2 ו5 מ7 נ23 י* / באמת אתדבק] אתדבק באמת א2 ו5 מ7 נ23 י* / עם לבן] כלבן מ7 / יעקב] לית‘ א16  10 הוה] לית‘ א2 נ23 י* / ליה] לית‘ י* / למבחן] לבחון א16 לבחן ו6 / שעתיה] שעתא מ7 / לארעיה] לאתריה ו5 לאתריה ולארעיה נ23 י*  11 ואי[מ]] אי א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / במה] אי מה א16 מה ו6 / לא] לית‘ מ7 / דיסלק] דסליק ו5 מ7 נ23 לית‘ י*  12-11 (ס”א דקאים במה דעביד)] דקאים במה דעביד ויסלק {א2} י* לית‘ ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר  12 ביום מחר] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 קר / וגו‘[פ4 פר6 מ קר]] לית‘ א2 מ7 נ23 א16 ו6 י* גו‘ ו5  13 איהו לא] לאו איהו נ23 י* / מדיליה] מן דיליה י* / כלא בקושטא] בקושטא כלא נ23 י* / ושלימו] ובשלימו א2 מ7 נ23 פ4 י*  14 רשו] רשותא י* / וע”ד] על דא א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י*  15 חרשין וזינין[פר6 מ]] זינין חרשין א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 זיני חרשין קר י* / מזליה] מיליה ו5 מזלא פר6 / בגיניה] בגין י* / והוה] והא נ23  16 דיעקב] לית‘ פ4 / ומאה אמרין ומאה עזין] ומאה עזין ומאה אמרין נ23 י* / ואלף עזין] לית‘ פ4 / יתיר] לית‘ נ23  17 ואלף אמרים ואלף עזין] אלף עיזין אלף אמרין על עאניה י* / עזין] עזים א2 / הוה מייתי ליה[פ4]] הוה אייתי ליה א2 נ23 קר י* הוה איתי ליה ו5 א16 ו6 הוה ליה מייתי פר6 / יתיר] לית‘ מ7  18 ויפרוץ לרוב ויברך ה‘ אותך לרגלי] גו‘ ו5 לית‘ נ23 / ויברך ה‘ אותך לרגלי] לית‘ ו6 וגו‘ קר  19 איהו] איהי י* / פחות] בפחות י* / מכל] בכל נ23 י* / אשתכח] לית‘ א2 מ7 נ23 י*  21-19 מעאנין...מאלף] לית‘ ו6  20 מאמרין אלף אשתכח מעזין אלף אשתכח] ומעזין אלף ומאמרין אלף אשתכח א2 מאמרין אלף מעזין אלף אשתכח מ7 נ23 מעזין ומאמרין אלף אשתכח י* / דלעילא] מלעילא פ4 לית‘ י*  21 לא] לאו מ7 נ23 א16 י*  22 לנטליה] לנטלא א2 מ7 ו6 מ קר י* / אשכח] אשתכח פ4 מ / מכל זינא וזינא] מכל זינא ו5 נ23 י* / ויעקב] דיעקב קר / ליה לעותרא] לעותרא א2  23 סגי] סגא ו6 סגיא פר6 קר / חמי] לית‘ מ7 חמא פ4 פר6 קר / יהיב איהו] איהו יהיב נ23 יתיב איהו א16 / ללבן] דלבן מ7 א16 ו6 / וכל דא] ועל דא א16 ו6  24 דסליק] סליק א16 / ביה] ליה א16 ו6 / יעקב] ביעקב ו5 / בזרוע[פ4 פר6 מ]] בזרוע דנטיל א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י* / דאינון[פ4 מ]] לאינון א2 אינון ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י* / דשוי[פ4 מ]] ושוי א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פר6 קר י*  25 טרח] טורח טרח ו6 / ההוא] לית‘ ו6 / אבתריה] אתריה ו5  26 וגו‘[פ4 מ]] בינו ובין יעקב א2 מ7 ו6 גו‘ ו5 לית‘ נ23 י* בינו ובין יעקב ויעקב רועה את צאן לבן הנותרות א16 פר6 בינו ובין יעקב וגו‘ קר / והוה] והא נ23 / ליה] לית‘ ו5 נ23 י* / כל האי] כל דא א2 מ7 נ23 י* כל ו5 / דיהא] דליהוי א2 דיהוי ו5 ו6 לית‘ א16 דיהי פר6  27 עשרה מן דא] עשר‘ מדא ו5 נ23 י* / ועשרה מן דא] ועשר‘ מדא ו5 נ23 י* ועשרה מן דא ועשרה מן דא מ7 ועשרה ממה א16 / ויהב] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 קר / (נ”א בידא דבניה)[א16 מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 פ4 פר6 קר י* ממה בידא דבניה ו6 / ליה3] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 מ קר / ואמר ליה] א”ל א2 ו5 מ7 נ23 י* לית‘ פ4 פר6 קר  28 טול] נטל ו5 / הני] האי מ7 / כמה דאמרת] לית‘ נ23 / בהאי גוונא] כל מה דיולידו בההוא גוונא ו5 כל מה דיולידו בהאי גוונא מ7 כל מאי דיולדו בההוא גוונא נ23 / יהא[מ]] ליהוי א2 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 להוי מ7 י* / הה”ד] ההוא דאמ‘ ו5  29 (ובהני)[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / עשרה מן דא] עשרה מדא א2 ו5 מ7 נ23 י* עשרה מדה א16 ו6 / ועשרה מן דא] ועשרה מדא א2 נ23 א16 י* ועשר‘ מדא ועשרה מדא ו5 מ7 ועשרה מדה ועשרה מדא ו6 ועשרה מן דא ועשרה מן דא פ4 פר6 / וכתיב] דכתיב י*  30-29 וכתיב ואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשרת מונים] לית‘ פ4 / והחליף את משכורתי עשרת מונים] וגו‘ ו6  30 עשרת מונים] לית‘ נ23 / (ובהני עשרה)[ו5 מ7 נ234 א16 ו6 פר6 מ קר]] עשרה מדא ועשרה מדא ובהני עשרה א2 ובהאי עשרה פ4 ובהאי עשרת י* / אשתדל בתר] {א25} אשתדל לבתר א16 ו6 / דשוי] דשו ו5  31 במלוליה] ממילוליה נ23 י* מילוליה קר / מיעקב] יעקב קר  32 בזרוע] בדרועא קר / קא אתיין] קאתיין א2 קר אתייא קר  33 תליין] תליא ו5 / ומנהון במלולא] ומנהון תליין במלולא מ7 ו6 / ומנהון ברעותא] ורעותא א16  34 ומנהון דלא בצלותא אלא בעובדא תליין] (נ”א ומנהון דלאו בצלותא אלא בעובדא תליין) (נ”א כולא בצלותא בעובדא תליין) י* / ומנהון[מ]] לית‘ א2 מ7 נ23 ו6 פ4 פר6 קר / דלא] כולא מ7 ודלא ו6 / בצלותא אלא[מ]] לית‘ א2 פ4 בצלותא מ7 א16 ו6 פר6 קר ברעותא נ23  35 בחכמתא עביד] בחכמתא ידע מ7 / אשר פצל ברהטים] לית‘ א2 ברהטים פ4  36-35 אשר פצל ברהטים בשקתות המים] לית‘ נ23 / ברהטים בשקתות המים] לית‘ י*  36 ברכאן] ברכתא א16 / לכלהו] לכל אינון נ23 י*  37 דאינון] ואינון פר6 / דרגין] דרגין עלאין ו6 / בי דינא] בי דיני ו5 א16 ו6 פ4 בי דינין י*  38 דינא] דינא לכולהו עלמין מ7  39-38 היינו...עלמין] לית‘ מ7  39 דהא ממהוא] דא מההוא ו5 דמההו קר / לכלהו] לכל י* / ד”א] דא מ7

דף קסא ע”ב

 1 ברהטים מלך דא] דאיהו ו6 / אסור6] אסיר נ23 / וקשור] וקשיר מ7 נ23 י* / אשתקיין כלא[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י* אתשקיין כולא קר  2-1 אשתקיין כולא...המים] לית‘ פ4 פר6 / (נ”א אתמשכן ברכאן לכולא)] א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י* לית‘ מ קר  2 ממלך[מ]] מעם מלך א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י* / ממלך עלאה בשקתות המים] לית‘ קר / (ס”א דמתמן אשתקיין כולא שקתות המים)[ו5 נ23]] דמתמן אתמשכן ואתשקיין כלא שקתות המים א2 דמתמן אתשקיין כולא שקתות המים מ7 דמתמן אשתקיין מאי שקתות המים א16 ו6 אתקשר כלא שקתות המים פ4 אתשקיין כולא שקתות המים פר6 לית‘ מ שקתות המים קר דמתמן אשתקיין כולן שקתות המים י*  3 דמטו] דמטו ואתיין מ7 דאתו נ23 י* / לשתות] לרעות א2 לית‘ מ7  4 ישברו פראים צמאם] וגו‘ א2 גו‘ ו5 וכו‘ מ7 לית‘ נ23 ו6 י* / דמתכנשי] דמתכנשין י* / כלהו] כלהו כולא מ7 נ23 פר6 / אתיין] אתאן נ23 / לאשקאה] לאתשקאה מ7  5-4 כלהו אתיין לאשקאה מניה] לית‘ ו6  5 מניה] מנייהו י* / ת”ח] לית‘ נ23 / מיין] מייא א2 ו6 פ4 פר6 קר י* מיא ו5 מ7 נ23 א16 / נגדין] נחתין א2 נפקין נ23 י*  6 אשתקיין] אתשקיין ו5 ו6 פר6 קר י* אתקשיין פ4 / וקרירו] וגלידו נ23 י*  7 אתשקיין] אתשקיא ו6 / דחמימו] דחמימותא א16 דחמימא ו6 לית‘ פ4 פר6 קר / וכלהו] וכלא ו5 א16 וכולא מ7 נ23 י*  8 לון] ליה פר6 קר / ויחמנה ויחמנה] ויחמנה בבואן לשתות ויחמנה א2 ו5 מ7 נ23 י* / והא] ולא י* / ויחמו] ויחמו הצאן נ23 י* / דאינון] בגין דאינון א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י* בגין פ4 / כלהו] דכלהו פ4  9 עובדא] עובדתא פ4 / הוא] לית‘ פ4 / דכתיב] לית‘ א2  10 לבנה] לית‘ פ4 / לח וגו‘[א16 פר6 מ קר]] לח ולוז וערמון ויקח לו יעקב מקל לבנה וגו‘ א2 גו‘ לח ויקח לו יעקב ו5 לח מ7 ו6 לית‘ נ23 פ4 לוז י*  11-10 (נ”א ר‘ אלעזר)] א2 נ23 י* לית‘ ו5 מ7 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר / ואמר] ואמר ויקח לו יעקב מקל לבנה לח לוז וערמון מ7  12 ישראל לסגולתו] לית‘ ו5 / ת”ח] לית‘ ו6 מתניתין תא חזי פר6 מ קר  13-12 כי יעקב בחר לו יה] לית‘ מ7 ו6  13 מאן בריר למאן] לית‘ נ23 י*  14 ליעקב] ליעקב לעדביה א16  15 נטיל] בריר א2 מ7  16 ליעקב] ליעקב ונטל ליה מ7  17 יעקב חבל נחלתו] גו‘ ו5 לית‘ ו6  18 אחסנתיה] לאחסנתיה א16 / וסליק] ואסתליק א2 ו5 מ7 נ23 א16 ואסליק ו6 פר6 ואסתלק י*  19 ליה לעדביה] לעדביה א2 / לח] לית‘ נ23 פ4 י*  20 ולוז] לית‘ א2 / היינו] דא הוא י*  22 ואתחבר] ואחבר א2 ו5 מ7 ו6 ואעבר נ23 ואתבר א16 ואעבר (נ”א ואתחבר) י*  23 והוא] ואיהו נ23 י* / עאל] עייל א2 נ23 אעיל ו5 מ7 י* / ואתעביד] ואעביר פ4  24 דיתגלי] דאתגלי א2 ו5 מ7 נ23 י*  25 למאי] לית‘ א2 למה מ7 / לאמשכא] בגין לאמשכא י* / לדרגא] לדרגיה ו5 מ7 נ23  26 דא] לית‘ י* / דעדביה[י*]] עדביה ו5 מ7 א16 ו6 פ4 פר6 קר ועדביה נ23 / דכלא] לית‘ י* / (נ”א דנחלא)[י*]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר  27 ולשואה] ולשלטאה מ7 / דאיהו] ההון ו6 איהו פ4 פר6 קר / כחדא] כחדא ואתעביד כלא חד בתרי גווני ו5  29 דא דחכמתה] דא בחכמתה א16 דחכמתא דא ו6 / נגדין] דא נגדין ו5 / ומתשקיין] ומשתקיין א16 לית‘ י*  30-29 (נ”א ומתברכאן)[י*]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר  31 כמה דאוקמוה דכתיב] כמה דאיתמר א2 כמה דאיתמ‘ דכתי‘ ו5 מ7 נ23 כד”א י*  32 וגו‘] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / ולבתר] לית‘ נ23 א16 ו6 פ4 י* / מכאן] לית‘ ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 י*

דף קסב ע”א

 3 ועדבא[פ4 מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פר6 קר י*

1 הטקסט לא מצוי בו.

2 הטקסט לא מצוי בו - מתחיל שוב רק בקסג ע”א שורה 15.

3 ה‘ליה‘ הראשון במשפט.

4 הטקסט קצת מחוק ולא לגמרי ברור.

5 המילה בתר לא לגמרי ברורה.

6 ה‘אסור‘ השני בשורה.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]