THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Bereshit 31a - 33b

דף לא ע״א

1 דשמים ]מ]] לית׳ ר א2 א16 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 קר / הות] הוא ר הוי פר6 / כחדא(נ״א כקדמיתא) בקדמיתא] כחדא בקדמיתא ר מ כקדמיתא א2 ו5 ו6 ו7 פ1ז פר6 י* בקדמיתא א16 ל2 ל27 פ4 ל כדבקדמיתא מ7 ר1 כדקדמיתא קמ9 כחדא כקדמיתא קר לית׳ ר*  2 לשמים] בשמים ר* / נפק] נפיק ר / עלה ואנהיר] והיא נהיר א2 ואתנהרי ו7 קמ9 ואנהיר ל27 מ7 ר1  3 לה] עלה א16 ל2 פ4 / באתרה] באתריה ר לאתרה ו5 ל2 מ7 פ4 / לאסתכלא] לית׳ ו7 קמ9 / אתהקנת] אתתקלה ל2 / ארעא] לית׳ ל27  3-5 וכדין...בדא] לית׳ ו7 קמ9 ר1  4 לבתר בגין] לבתר ר בגין ר*  5 לאתכללא] לאכללא א2 ל27 דאתכללא מ7 דלא לאסתכלא ל / הוה [פר6 מ קח] לית׳ ר א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 ר1 י* ל  6 הבדלה] ליליא פר6 קר / לא] לית׳ א2 ר1 / אתי] לית׳ ר איתי י* / דנהורא ראיהו ימינא] דנהורא א2 דימינא דאיהו נהורא מ7 / ולילה] וליליא אתי א2 / מסטרא] מסטרא דשמא ל2  7 דחשוכא דאיהו שמאלא] דשמאלא דאיהו חשוכא מ7 / הוה ]א2 ו6 ו7 ל27 מ]] לית׳ א16 הוי ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 ר1 / מסטרוי] מסטרא ר / לאסתכלא] לאסתכופי פר6 קר לאתכללא י*  8 ואיהו] הוה א2 ההוא ו7 קמ9 אור פר6 מ י* אור הוא קר / וקרי ליה יום] דכתי׳ ויקרא אלהים לאור יום ו7 מ  7 10־9 ואיהי...מגרמה (ס״א והיא...מגרמה)]

והיא אתקריאת לילה דכתיב ולחשך קרא לילה כמה דכתיב ויקרא אלהים לאור יום מהו ולחשך קרא לילה בגין דאחיד ביה חשך ולית לה נהורא ר

והוא איקרי לילה דכתי׳ ולחשך קרא לילה בגין דאחיד בה חשך ולית בה נהורא א2 ולא קרי לילה דכתי׳ ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה. מהו ולחשך. דא חשך דאחיד ללילה דלית נהורא מגרמיה א16

והיא אתקרי לילה דכתי׳ ולחשך קר׳ לילה כמ׳ דכתי׳ ויקר׳ אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה בגין דאחיד בה חשך ולית לה נהור׳ מגרמה ו5 ל2 פ1 פ4

ולא קרי לילה דכתי׳ ולחשך קרא כמא דכתי׳ ויקרא אלהים לאור יום ולחשך מהו ולחשך דא חשך דאחיד ללילה דלית ליה נהורא מגרמא 61

והיא איתקריאת לילה דכתי׳ ולחשך קרא לילה מהו ולחשך דלית לה נהורא מגרמא ו7

והיא אתקרי לילה דכתי׳ ולחשך קרא לילה כמה דכתי׳ ויקרא אלהים לאור יום מהו ולחשך דא חשך דאחיד בלילה דלית נהורא מגרמה ל27

ואיהי קארי לילה דכתיב ולחשך קרא לילה בגין דאחיד בה חשך מהו ולחשך דלית לה נהורא מגרמה מ7

וחשך קרי לילה כד״א ויקרא אלהים לאור יום מהו ולחשך דא חשך דאחיד ללילה דלית ליה נהורא מגרמה פר6 מ קר [יום: יום וגו׳ מ קר]

ולא קרי לילה דכתי׳ ולחשך קרא לילה מהו ולחשך דלית לה נהורא מגרמא קמ19 ר1 והיא אתקרי לילה דכתי׳ ולחשך קרא לילה בגין דאחיד בה חשך ולית לה נהורא מגרמ׳ קר(ס״א) וחשך אקרי לילה כמא דכתי׳ ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד מאי ולחשך דא חשך דאחיד בלילה דלית לה נהורא מגרמה י*

ואיהי קרי לילה כד״א...דא חשך דאחיד בלילה... ל*

11-12 ואע״ג...אבל חשך] לית׳ ר א2 ו5 פ1 ואע״ג דאתיא מסטרא דאשא חשיך איהו ל / *דאתא] דאתית א16 דאתראה ו6 דאתיא ל2 פ4 קר י* ל דאתי פר6 / סטרא] בסטרא ל2  12 אבל חשך] לית׳ מ7 / נהיר] אנהיר ר א16 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 ר1 קר י* ל אנהיר ליום ו7 קמ9 / כחשכה כאורה] לית׳ פ4  14 ודרש] ואמר מ7 פ4 ואמי ודרש פר6 לית׳ ר1 / אל...רבים] וגו׳ ו5 פ1 אל הכבוד וגו׳ קר אל הכבוד הרעים יי׳ וגו׳ י*  15 עלאה] עלאה מים עליונים ל* / דמתכנשי] דמפרשי ר דמתכניש א2  16 חד] דא פר6 / משדר] מהדר קמ9  17 כפום] לפום א16 ו6 / כהאי גננא [ר ל2 פר6 מ י* כ]] בהאי גוונא א2 א16 ו6 ל [בהאי: בההיא ו6 כהאי ל] בהאי גננא ו5 פ1 פ4 כהני גווני ו7 קמ9 כהאי ל27 כהאי ענני מ7 ר1 כהאי גננא דמיא קר / דממנא] דממנן מ7 ר1 / לשדר] די שדר י* ל (דישדר)  18 כדחזי [פר6]] כדקא חזי ר א2 ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 ר1 י* / ממנא על מיא [מ קח] על המים א2 ו5 ל2 ל27 פ1 פ4 ר1 ממנה על המים ל2 קמ9 י* על המים ממנא על מיא מ7  19 דאתיא מן גבורה] דאתיא מסטר דגבורה ו5 פ1 דגבורה ל / מניה] מינה י*  20 מניה שמאלא] מינה שמאלא ו5 משמאלא מיניה ל27  21 ה׳] לית׳ א2 ו7 קמ9 ר1 / דאקרי יו״ד] דקיימא א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ קר י* כ דאקרי עדן מ7 ר1 דאקרי עדן דקיימא ל  21-22 עומקא סתימאה דנפיק] עומקא סתימא דנפקין א2 עומקא סתימא אתר דנגיד ונפיק ו7 קמ9 נהר דנגיד ונפיק מ7 ר1 / ושבילך] בים דרכך ושבילך ו5 ל2 פ1 פ4 קר כ  22-23 פריש...כתיב] פריש פלוגתא פתח ואמר קרא דכתי׳ ר א2 ו6 ו7 ל2 פ4 פר6 קמ9 ר1 מ קר י* ל* [פתח ואמר: פתח ואמר פתח ר* ואמר ו6 ואט׳ פתח א2 ו6 ו7 ל2 פ4 פר6 קמ9 מ / דכתי׳: חסר ו7 קמ9] פתח קרא דכתי׳ א16 פריש פלוגת׳ ואמ׳ כתי׳ ו5 ל27 פ1 [כתי׳ ־ קרא ל27] פריש פלוגתא פתח קרא ואמר מ7  23-24 תהיינה...ההוא] לית׳ א2 מאן ו6  24 בתים לבדים] לית׳ ר בתים לבדים וגו׳ ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 קמ9 ר1 י* וגו׳ קר / מאן ההוא] מאן ר ו5 פ1 ר1 לעומת המסגרת מאן א16 ו7 ל2 ל27 פ4 קמ9 מאי מ7 מאן הוא פר6 קר כ ל* לעומת המסגרת מאן הוא י* / פתיחא] פתח י*  25 בר] אלא א16 / בשביל] משביל א2 / בגניזו] בגינייהו ר* דגניז ו״ו ו7 / אתמלי ורשים] אתמלי ל27 אתרשים ואתמלי ורשים מ7 אתמלי ואתרשים מ קר / תרעין] עזקיא ר פרעין ר* תרעיה פר6 26־25 ובגיניה...הוא] לית׳ ר1  26 ודא] ודאי ו5  27 וההוא...מסגרת [ל]] לית׳ ר א2 ו5 ו7 ל2 מ7 פ1 פ4 קמ9 ר1 מ י* איקרי מסגרת א16 ו6 פר6 קר [איקרי: ואיקרי פר6 דאקרי קר]  28 מיא...ממיא] לית׳ א16  29 אתאחדן] מתאחדן ר אתדבקן דא בדא ואתאחדן ל27 י* ל נדא בדא: חסר ל] / *ונפקן] ונפקא א2 ו6 ל2 ל27 פ4 י* כ / בהני [ו5 פ1 פר6 מ](ס״א כהני) [ר א16 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 קמ9 ר1 קר י* כ ל]] דהוי א2  30 מסגרת דביה] דכיה א16  30-31 מתאחד לההוא נהרא עלאה לאשקאה לון ואתאחדן ביה. בתים לבדים [מ קר]] אתאחיד נהרא עילאה לאשקאה לון ואתאחבו בהיכלא לאנהרא ואתתקן ביה בתים לבדים ר ר* [ואתאחבו: ואתאחדו ר*]

אתאחיד כלא לאנהרא ואתאחדן ביה. בתים לבדים א2 אתאחיד נהרא עילאה לאשקאה לון ואתאחדן ביה א16 אתאחיד כלא בתים לבדים ו5

אתאחיד נהרא עלאה לאשקאה לון ואתאחדן ביה בתים לבדים ו6 ל27 פר6 י* [ביה: ביה. ל27 פר6] אתאחיד לההוא נהרא עלאה לאשקאה לון ואתאחדן ביה בתים לבדים ו7

אתאחיד כלא נהרא עלאה לאשקאה לון ואתאחדן ביה. בתים לבדים ל2 אתאחיד כולא ואיהו נהרא עלאה לאשקאה לון ואתאחדן ביה. לבתים לבדים מ7

אתאחיד כולא. בתים לבדים פ1

אתאחיד כלא והוא עילאה ואתאחדן ביה. בתים לבדים פ4 קר(ס״א) ל [עלאה: עלאה לאשקאה לון קר ל] אתאחד כלא לההוא עילאה לאשקאה לון ואתאחדן ביה. בתים לבדים קמ9

אתאחד נהרא לאשקאה לון ואתאחד ביה לבתים לבדים ר  1 31 מלאין] עילאין ר ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 מ קר י* כ עילאין דאתאחדן דא בדא א16 / דאנון רתיכין] ואינון רתיכא ר  32 ודא מסטרא] ודא אתי מסטרא ו5 מ7 פ1 קמ9 י* ל*  33 ועל דא] דעלייהו ר ובגין כך פ1 / דמקרב] דיקרב ר ו5 מ7 פ1 ר1 דמקריב י* / יקרב] יקריב י* / באלין בדים] לאילין בתים ר באלין י*  34 במה] באינון א2 / לך לך [ר ו5 ו7 ל2 ל27 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ קח] לך א2 א16 ו6 מ7 ר1 י* כ / נזידא] לנזירא א16 ל2 פ4 פר6 לנזירא נזירא ו7 קמ9  35 בר] אלא ו7 קמ9 / אתיהיב רשותא לאעלאה לשמשא ולקרבא [ר מ7 פ4 מ קר ל* לשמשא: חסר ר מ7 פ4]] אתיהיב לאעלא ולקרבא א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 פ1 קמ9 ר1 י* נאתיהיב: חסר א2]  36 בית דבראשית רברבא [מ קח] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9ר1 / שיאל ליה] שאל א16 שאיל על זה מ קר(ס״א) י*(דא) שאיל ליה על דא ל  37 מאן] מאי ר ר1 / היינו] אינון א16 ו6 / אשר נטע] לית׳ א2 א16 ו5 ל2 ל27 פ1 פ4 פר6 קר ל*  38 יומין] יומין עלאין מ7 / ואלין] ואינון א2  39 יומין עלאין] לית׳ ר מ7 ר1 עלאין א16 ו6 ו7 קמ9 / קרא] קא ו5 פ4 ר1 קר קרא קא פ1  39-40 והתפארת וגר] וגר ר א2 ו5 ו6 ו7 ל2 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 מ והתפארת והנצח וההוד וגו׳ ל27 קר י* [וגו׳: חסר קר י*]  40 (לא.א) -  1 (לא.ב) כי...כ״י 1מ קר ל*]] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 כי כל בשמים ובארץ כי כל...כ״י י*

דף לא ע״ב2

1 בראשית] ב׳ ראשית ו7 ל27 קמ9 ר1  1-2 ב׳ ראשית היא(חכמה...בחכמתא)] ב׳ ראשית א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 פר6 ר1 לית׳ א16 ו7 קמ9 ב׳ בראשית ו6 ב׳ ראשית היא חכמה כמה דתרגם יונתן בראשית בחכמתא מ קר י*  2 בגין] לית׳ ו5 פ1 / דאיהי] דאתי ו7 קמ9 / ואקרי] דאקרי ל / בגין דהאי כתרא [ר דהאי: דהא ח] דהא כתרה קדמאה א2 ו5 ל2 פ1 דהא כתרא א16 ו6 ו7 ל27 מ7 פ4 פר6 קמ9 ר1 מ קר י* [דהא: דהאי מ י*] / עילאה] עילאה קדמאה פ4  3 היא] איקרי מ7 / קדמאה] לית׳ א2 ו5 ל2 פ1 פ4 / ועל דלא] ועל דא דלא ו5 פ1 ועל דא כלא ו7 קמ9 ועל דא י* ל* / תניינא] לית׳ מ7 / בגין דא [מ]] בגין א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פר6 קמ9 ר1 ודא הוא י* בגין ודא הוא ל / ב׳ ראשית] בראשית ו7 ב׳ ראשית ברא אלהים קר  4 דחכמה עלאה איהי] דהאי א16 ו6 ו7 ל27 מ7 פר6 קמ9 ר1 [דהאי: דהא ו6] / הויא [ל*] לית׳ א16 ו6 ו7 מ7 פר6 קמ9 ר1 מ קר בדא אלהים ל27 / ועל דא] לית׳ ו7  4-6 ועוד...אחרנין] לית׳ א2 ל2 פ4  4-7 ועוד...דאצטריך] לית׳ ו5 פ1  5 נפקין מינה] מיניה נפקין א16 ו6 ו7 ל27 מ7 קמ9 ר1 י* [נפקין: נפקן ו7 נפיק ל27 נפקי מ7 ר1 י*]  6 אקרון [מ קר(ס״א) י*] אינון א16 ו6 ו7 ל27 מ7 פר6 קמ9 ר1 קר י*(נ״א) ל / אלהים] לית׳ ו7 קמ9 קר / הה״ד ונהר] כתי׳ א2 כתי׳ ונהר ל2 פ4  6-7 ברא...לאשקאה] לאשקאה ליה ל*  7 מאי להשקות את הגן] לית׳ א16 ו6 פ4 מאי להשקות י* / ולקיימא ליה] ולקיימא כלא ו7 מ7 קמ9 ר1 נכלא: כלא ליה ו7] / ליה...דאצטריך] לית׳ ר1 / מה] מאן א16  8-9 אלהים....ולאשקאה כלא [א16 ו6 מ7 פר6 קמ9 ר1 מ קר י* ל אלהים אלהים חיים: אלהים חיים א16 לית׳ מ7 ר1 אלהים דא אלהים חיים קר / בראשית: ב׳ ראשית מ7 ר1 דבראשית ל* / על ידא דההוא נהרא: לית׳ מ7 ר1 / לאפקא כלא: לאפקא ליה י* ל]] לית׳ א2 ל2 פ4 אלהים אלהים חיים בראשית ברא אלהים על ידא דההוא נהר בגין לאפקא כלא ולאשקאה כלא. דמשמע בראש׳ אלהים חיים ודאי בגין לאפקא כלא ולאשקאה כלא ו7  8-17 אלהים....הוא] לית׳ ו5 פ1  9-10 את...לכלא [א2 ל2 פ4 מ קח] לית׳ א16 ו6 ל27 פר6  9-12 את....דראשית] את השמים דא איתפשטותא דההוא נהר דאתפשט ונגיד ונפיק בתר דבראשית ו7 מ7 קמ9 ר1 נתפיק: חסר מ7 ר1]  10 אתברי עלמא] איתברין עלמין א2 ל2 פ4 / חילא] מינה א2  11 דרזא] ברזא א16  11-15 א״ת....לכלא] לית׳ א2 ל2 פ4  13 כחד] בחד ו6 קמ9 קר ל* / עזקא] עזקתא י* ל* / אתעבידת] את עבידת א16  13-14 נהורין עלאין ושרי נהרא ושרי מיא] נהורא ושדי מיא א16 ו6 ו7 קמ9 קר נהורין עלאין ושארון מיא ל27 י* ל [ושארון: ושאת י* ושת ל] נהורא ושרי מיא מ7 פר6 ר1 מ ממ [נהורא: נהרא פר6 מ ממ]  14 לקבלא לתתא] לקבלא א16 ו6 מ7 לקבליה ו7 קמ9 לתתא ל7  2 פר6 מ קר י* לקבלה ר1 קר(ס״א) י*(נ״א) ל / ודאי ברא אלהים] ברא אלהים ודאי א16  15 ביה ברא עלמא] ועל דא דבראשית פר6 ועל ידא דבראשית קר / נהוריו] נהוריה פר6 קר  16 דאומנא] לאומנא פר6  17 הוא [מ]] לית׳ א2 א16 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קמ9 ר1 קר / ראשית [מ קר] לית׳ א2 א16 ו6 ו7 ל2 ל27 פ4 קמ9 ר1 / עלאה] לית׳ ל27  18 האי] מאי ל* / קרובים] מאי קרובים א2 לית׳ א16 ו6 מ7 פ4 פר6 ר1 קר  19 אלא] לית׳ מ7 ר1 / יצחק] לית׳ פ4  20 אנון] לית׳ א2 / דנפקין] דנפק ו5 פ1 דנפיק ל2 דנפקא פר6  21-38 ויאמר....דאתי 3 קר ממ]]4 לית׳ א2 א16 ו6 ו7 ל2 פ4 פר6 קמ9 ר1  21-24 ויהי...(ויאמר...הבא)] ויאמר י* לית׳ י  29 ליריאך] ליראיך וגו׳ י* 531 חייבין] בעלמא דחייבין י* / (נ״א גניז ליח) [י*]]  34 נטיל] נטל מ קר  36 ביה] בה מ / כטלית] בטלית מ  38 נהוריה] נהורא א 16פר6 ר1  39 יתהנון] אתהנון א16 ו6 ל2 פר6 ר1 / מניה] ביה פר6 לית׳ ר1  40 עלמא ועלמין] ועלמ׳ ו7 קמ9 / יתהנון] אתהנון ל2 פ4 ר1 קר אתהנון מניה מ7 / לצדיקיא] לית׳ ר א2 / לצדיק דייקא] לצדיקים דייקא ר א2 א16 ו6 ל2 פר6 ר1 קר י לצדיקיא דייקא ו7 מ7 פ4 קמ9 לית׳ ל27 לצדי׳ דיקא מ

דף לב ע״א

1 ולישרי לב שמחה] לית׳ ר פ4 וגו׳ א16 קר / יתבסמון] אתבסמון פ4 / עלמין] כל עלמין מ7  2 דיהא] דייתי ר דאתי ר* לית׳ פ4 / עלמא] יומא דעלמא א16 עלמא דא ו6 / הוא] הוה ל2 ל27 / טמיר וגניז [א2 ל2 פ4 פר6 מ קר]] גניז וטמיר ר א16 ו6 ו7 ל27 מ7 קמ9 ר1 י* ל* / נפק] נפיק ר י ל*  3 דאתגלפא]6 דאתקליפו ל27 / דמההוא] כמה הוא א16 ל27 דמתהומא קמ9 לית׳ ר1  4 שארי ביה נר (שרי) מ ממ]] ברי בה א2 ל2 פר6 ר1 קר(ברי:בארי פר6 ר1 קר] דארי בה ו7 מ7(דרי) קמ9 בארי ביה ל27 ל(ברי) כרי ביה י / מאן] מאי ר* 5־4 ההוא דאקדי לילה דכתיב] ההוא דכתיב ר א16 ו6 ל27 ר1 י ל הה״ד ו7 קמ9 / ביה] לית׳ א2 פר6 / תנינן] תניא ו7 קמ9 / מאי דכתיב] לית׳ ל27 ר1  6 חשד] חשך ויוצא לאור צלמות ו7 קמ9 / ר׳ יוסי אומר [א2 ו6 ו7 ל2 מ7 פר6 ר1 מ]] א״ר יוסי ל27 ר׳ יוסי אמר א16 קמ9 קר י* / אי ונימא] אי ר איתמר ל27 / סתים] סתם ר / דטמירין] דמאירין קר  7 עמוקות] מגלה עמוקות ר  8 מגו ההוא] מההוא מ7 קמ9 ר1 / דאיהו] לית׳ א2 / ברזא דליליא] ברא ליליא א16 ו6 לילה ו7 קמ9 ר1 ברזא עילאה דאיהו לילה ל27 י ל*  8-10 (ויהא...וטמיר [ר מ]] לית׳ א2 א16 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קמ9 ר1 קר י ל7  10 עמיקין סתימין] סתימין עמיקין א2 / וקלא] וכלא ו7 קמ9 ר1 וקלט ל2 פ4  11 מגלה לון] מגלה ר1  12-13 (וכך...ואסיר [מ קר י*8 ל9 חמי: הוה חמי קר / אמא: חסר קר]] לית׳ א2 א16 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קמ9 ר1  14 אתי מסטרא דחשך] מסטרא דחשך א2 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 חשך ו7 קמ9 ר1  15 מגויה...דייקא] לית׳ ו7 קמ9 מגויה דכתיב מני דיקא ל / ההוא] משמע ההוא א2 א16 ו6 קר י* [משמע: במשמע א2 דמשמע קר י*] / דכתיב] לית׳ א2 ו7 ל2 מ7 פ4 קמ9 מגלה עמוקות מגויה דכתיב י*  16 דכתיב] לית׳ מ7 ר1  18 והוו חד] והיינו ל27 / דלילה] ולילה ל27 / חד] אחד מ7 קמ9 ר1  19 (דאפריש מחלוקת) [א2 ל2 פ4 מ קר י*]] לית׳ ר א16 ו6 ו7 ל27 פר6 קמ9 ר1 דאתפרש מחלוקת מ7 / דא] לית׳ ר א2 ו6 ו7 ל27 קמ9 ר1 20דאשתכח פירודא [ר א2 מ7 פ4 פר6 מ קר10]] לית׳ ר* א16 ו6 ו7 ל27 קמ9 ר1 י* / עד הכא] ע׳׳ד א16 / ונוקבא בחשוכא נל]] והכא נוקבא בחשוכא דנהיר מנהוריה ר א16 ו6 ו7 ל27 מ7 פר6 קמ9 ר1 מ קר י [נוקבא: בנוקבא ל27 / דנהיר: לבתר דנהיר ר דאנהיר ו7 קמ9] והכא נוקבא בחשוכא ר* ל2 פ4 / מתחברן] מתחברת א16 ו6  21 במאי] במאן י / אתפרשן] מתפרשן ל2 פ4 / מתפרשן [מ]] אתפרשן ר א2 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קמ9 ר1 קר י ממ  22 כחד] אחד ו7 קמ9 בחד קר י / לית] לית ליה ו6 / בחשוכא] נהורא בחשוכא ר / ולית חשוכא אלא בנהורא [מ י]] וחשוכא בנהורא ר א2 א16 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קמ9 ר1 [בנהורא: דנהורא ו7 קמ9]  23 חד] לית׳ מ7  24 ולילה] ולילה וגו׳ פר6  25 חקות שמים וארץ לא שמתי] לית׳ א2 א16 ו5 ל2 פ1 פ4 פר6 וגו׳ קר / מאן] מאי פ4 / ברית] בריתי ר1  25-26 יסודא...דזכור [מ]] לית׳ א2 ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 י  26 וע״ד עלמא] ועל דעלמא ו5 / קיימא בברית יומם] קיימא ברית יום א2 ל2 פ4 פר6 קמ9 קר י [ברית: בברית קר / יום: יומם ל2] אתקיימת חקות שמים ברית יום ל27 מתקיימא ברית יום מ7 קיימא חקות שמים ברית יומם י* (נ״א) ל [יומם: יום י*]  27 חקות שמים וארץ לא שמתי חקות שמים [פר6 מ קר]] חקות שמים וארץ לא שמתי חקות שמים אינון א2 ו5 ל2 ל27 פ1 קמ9 י* ל* [חקות שמים אינון: חקות שמים וארץ אינון ו7 ל2 י*(נ״א) ל* וארץ אינון ל27 שמים וארץ אינון פ1 אינון י*] חקות שמים אינון ו7 וגו׳ חקות שמים וארץ אינון מ7 פ4  28 עלאה [מ קר י* ל*]] לית׳ א2 א16 ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 / משאבים] משאבים דאיהו ימים ו7  29 וגו׳] צדקות פרזונו בישראל אז ירדו לשערים עם יי׳ א2 א16 ו5 ו7 ל2 ל27 פ1 פ4 פר6 י* [צדקות: חסר א2 א16] לית׳ ו6 ר1 צדקות פרזנו וגו׳ קר / מקול מחצצים דא קול יעקב] לית׳ מ7 ר1 מקול דא קול דיעקב י ל* דיעקב: יעקב ל*] / מחצצים פד״א] כד״א ר א16 מחצצים כד״א דא ל27 / בין] לית׳ ל27 30־29 דא...משאבים] לית׳ א2 ו5 ל2 פ1 פ4  30 אינון דשאבין] דאינון משאבין א16 / מלעילא] דלעילא מ7 ר1 / נטיל] עייל ר נטיל לון א16  30-31 יתיב...בגביה. שם] לית׳ ל27  31 בגויה] בגווה ו7 קמ9 ר1 / שם] ד״א שם ל27 י*  31-32 תמן...תמן [א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 פ1 פר6]] תמן א2 מ7 פ4 קמ9 ר1 ל*  32 תמן] תמן אינון ר / (בישראל) [מ]] לית׳ ר א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 קר י* ממ11 / דעלמא] לית׳ א16 ו6 ו7 קמ9 ר1 י  33 וקדיש] קדיש ר א2 א16 ו7 ל27 קמ9 כ קדוש ו6 קדישא מ7 ר1 י ל* / ואיהו] דאיהו ו7 מ7 ר1 י* ל* לית׳ ל27  33-34 ונטיל כלא] לית׳ ר1  34 לגבי] לגו ר א2 ו5 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* כ ל* גביה פר6  35 דישראל [מ קר י*]] דהא ישראל ר ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 ר1 דא ישראל א16 ו6 פר6 בישראל ל* / דא] לית׳ א16 קדישא דא ל* / לון] לו א16  36 עלמין] עלמא ר / דישראל שבקו] דשבקו ו5 פ1 דישראל ירתו ר1  37 דהוו גזרין ולא פרעין [מ י*]] דלא פרעין הוו גזרין ולא פרעין ר א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 קר [הוו: דהוו ר / דלא: ולא ו5 ו7 מ7 פ1 ר1 בלא ו6 / הוו: הוו תלתא א2] דלא פרעין כ  39 ירדו לשערים] לית׳ ר א2 ו5 ל2 פ1 פ4 / הוו] לית׳ ר ו5 ל2 פ4  40 לתרעי] לתרעא ו5 מ7 פ1 ר1 / עאלין] מעלין ו5 פ1 / לגו] לגווה מ7 ר1

לב ע״ב

1-2 את יי׳ וגו׳] את יי׳ אלהיהם ר ל27 י את יי׳ א2 א16 ו6 ל2 מ7 פ4 ר1 וגו׳ ו5 פ1 / ונדיבת] בת א2  2 בהאי] בהאי קרא ל  3-4 בישראל וגו׳] בישראל ר א2 א16 ו6 מ7 ר1 י* וגו׳ ו5 פ1 פ4 בישראל בהתנדב עם ו7 קמ9  4 כתיב] כתיב ביה מ7 ר1 / חדלו פרזון בישראל] חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם ישראל ר מ7 ר1 [חדלו עד: חדלו מ7 / שקמתי אם ישראל: חסר מ7 ר1] / חדלו פרזון דא] פרזון דא ר ל27 מ7 ר1  5 פרזון] פרזון בישראל מ7 ר1 / עד שקמתי דבורה] לית׳ מ7 ר1  6 אלא אנא] לא אנא א2 אלא ל27 / נחתית] נחתין א16 אחתית מ7 י ל* / עלאין] לית׳ א16 ו6 / מעילא] לתתא ו7 מלעילא לתתא קמ9  7 לאחזאה] לית׳ ר לאתחזאה ו5 פ1 / דעלמא] בעלמא ו7 קמ9 / על קיימא דא [קר]] על דא אתקיימא ר על דא קיימא ר* א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 מ י  8 דכלא] כולהו ר דכולהו ר* דא כ / כתיב] לית׳ ו5 ו7 פ1 קמ9 וגו׳ פר6 קר  9 חד] לחד א16 לית׳ פ4 / תרין ינקין] תרין ירקי א2 ינקין ו7  10 כלא חד12] כל אחד ו7 קמ9 / הדא הוא דכתיב] וכתיב א2 א16 ו6 ו7 פר6 קמ9 מ קר לית׳ מ7  11 כליל] קיימי כחדא וכליל ל27 י ל* [וכליל: כליל ל27] / רזא דברית יומם] ברית יומם א2 ו6 ו7 ברית דיום ל27 ברית דיומם מ7 פר6 קמ9 מ קר / ולילה] לית׳ מ7 / וביה] ובץ פר6 קר / כלא] כוליה י*  12 ויאמר אלהים] לית׳ מ7 פ4 ר1 / בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים] וגו׳ ו7 קמ9 בתוך המים מ7 פ4 לית׳ ר1  13 קיימא] קיימי ר ל2 ל27 פ4 פר6 מ י ל* קיימו ו5 קיימין ו7 קמ9 ר1 קיימן מ7  14 בהו] בה ו5 ל2 פ4 ביה מ7 / ודא] ודא היא ר1 / הוא] הוה ל2 פ4 / באמצעות] במציעות ר ו5 ו6 ל27 מ7 / קיימא על] דעל א16 ו6 ל27 ר1 קיימא דעל קמ9 / גבי] גביה מ  14-15 דא...אחרנין] לית׳ ר  15 חיוותא] חיוון א2 ו5 ל2 פ4 קר י כ / אחרנין לית׳ מ7 ר1 / אפריש] אתפריש ו6  16 לעלאין] למיין עלאין א2 / שתאן] שדר פ4 קר(ס״א) / דא הוא] דהוא ו5 דההוא מ7 / דכלהו] דכל ל  17 נחית לון להני חיוותא] נחית להני חיוותא ל27 נחתין / 2לאלין י*(אד״ג) ל / כתיב] לית׳ ו6  18 גל נעול מעין חתום] וגו׳ ו7 קמ9 / נעול דכלא] דכלא א2 / אסתים] אסתתים א16 ו6 / דכלא] וכלא מ7 כ / גל נעול]13 גל נעול אחותי כלה וגו׳ קמ9  19 דההוא נהר נגיד] לההוא נהר דנגיד א16 / ביה] בה קמ9 / ובליל] לית׳ א16 פ4 הוכלל ל2 / וקרשי] וגמרו 9א16  20 נשיב] אנשיב א2 / ואתקרישו] ואיקרישו א2  21 דהאי] בהאי א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 פר6 קמ / 6מ קר י* ל* / קרח] קרח ומתיך ליה י* ל*(ואתיך)  22 וחיזו] ואיהו י / דההוא רקיע] דרקיע פר ומכניס בגויה [מ קר(ומכניש)]] וכניש לגויה א2 ו5 ל2 ל27 פ4 וכניש בגויה א16 ו6 ו7 מ7 קמ9 ר1 י ל* ומכניש בגוה פר6  23 ההוא] התם ו5 פ4 קר(ס״א) / עלאה דעליה נא16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ1 פ4 פר6 מ קר 4י*]]14 עילאה דלעילא ל27 עילאה ל32 ר1 עילאה דעלייהו י / ואפריש] דאפריש י / בין] בין אינון פ  23-24 מיין עלאין למיין תתאין] עילאין לתתאין מ7  24 לאו הכי] לית׳ א16 ו6 ו7 ל27 קמ9 ר1  25 יהי כתיב] ויהי אור כתיב א2 כתי׳ יהי א16 / הוי] לית׳ א2 / ואיהו] מיהו ל2 פ4  26 מעוי] קרומוי ו/  5 דחיוותא] דחוורתא א2 חיוותא א16 ו6 / פסיק] נפיק א16 ו6 פר6 קר  27 בך גוונא] בגוונא ר ו5 כך / 6בגוונא ו6 ל2 ל27 י כך כגוונא מ7 קמ9 ר1 מ י* כ כגוונא פ4 / רקיע] יהי רקיע ו5 רקיע רקיע ו / 7באמצעיתא] במציעותא ר א16 ו6 ר1 י אמצעותא קמ9  28 חיותא] חיוורתא א2 / דלתתא] לית׳ מ7 / ואיהו] לית׳ ל2 פ4 / אינון] לית׳ ר / אעדו] דעדן ר1  29 חשובא] לית׳ ר1 / ועל רזא דא כתיב] ודא  30 4היא ר ד״א א16 ו6 ר1 דא ו7 ל27 קמ  9  29-30 לכם...הקדשים] לית׳ ר* לכם בין הקדש וכו׳ פ4  30 וגו׳ במים ]מ7 קמ9 ר1 מ כ]] השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח המקרה במים עליותיו א2 ו6 ל ל27 פ4 פר6 י* [עליותיו: חסר ו6 עליותיו במים ל27 (במיין) פר6 י*] במים א16 וגו׳ המקרה במים / 7עליותיו ו5 וגו׳ ו7 וגו׳ המקר׳ במים עליותו. במים. קר גו׳ המקרה במים ל  31 מיין] לית׳ מ7 / דכלא] דפלג פר6 קר(ס״א) / דבהו] דבה א2 קמ9 בהו ל27 פר6 / תקין] תקיף א16 ו6 פר6 קר(ס״א) / ובתבונה יתכונן] וכו׳ פ4 קר  32 ייסא] יוסי א16 ו6 ל27 / עבים ע׳׳ב י״ם עב 152 מ קר16]] עבים א16 ו6 ל27 מ7 ר1 ע״ב י״ם עב ו5 כ ע״ב י״ם ו7 קמ9 י ע״ב י״ם עד ל2 עבים עב ים עד פ4 עבים עב פר6 / חשך] חשוך א2 ו7 ל27 קמ9 ר1 י / שמאלא] לשמאלא י* / דקיימא] וקיימא א16 ו6  33 על ים דא] על דא ים א2 א16 ו6 ו7 ל27 מ7 פר6 קמ9 ר1 עליה דא ל2 עלה ל / דמקדשא עלאה]17 הקדש לעילא י ל  34 זהב] לית׳ מ7 ר1  34-35 ויעוף...על כרוב] [א16 ו6 ו7 פר6 קמ9]] לית׳ א2 ו5 ל2 ל27 פ4 על כרוב מ7  35 איגלי] אתגלי א2 ו5 ו6 ל2 ל27 פ4 פר6(?) קר י ל* יתגלי א16 מתגלית ו7 וידא מ7 איתגלת קמ9 / ועד] ועד דא א2 דעד כ / בהאי] כהאי פר6  36 יוסי] ייסא ו5 / תכן] תקן י / אתקין] ואתקין ר א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קמ9 ר1 מ קר י ל*  36-37 אתקין...גבורה] לית׳ ר*  37 מטון לגווה] מטא לגבי ר מטו לגויה י לגביה י*(נ״א) / דעלמא] לעלמ׳ ל27  38 אבא] אבהו מ7 / כך] כי א2 לית׳ ו7 קמ9 ר1 / קדמאי] לית׳ קמ9 / מרחשן] הוו מרחשן א2 מרחשן אתר ו7  39 אמרין] אמרי בה ר / יתענשון] אתענשון ל2  40 הוה] הוא ו7 / דקיטרא [ו5 ו7]] דקטרא א2 ל2 ל27 פ4 ר1 דקוטרא א16 ו6 מ7 / מלעילא] לעילא א16 ו5 ו6 י ומלעילא קר לעילא ומלעילא ל*

דף לג ע״א

1 מתגלפי] מתגליין י*(נ״א)  2 ומתעטרן דא] ומתעטרן א2 ואתעטרן דא י* / עלייהו] לית׳ ו7 קמ9 / ויסודא] דיסודא א16 ו6  3-4 ביתא דעלמא (ועל...שמים)] העולם אס ביתא דעלמא א2 א16 ו6 ל2 ל27 מ7 קמ9 ר1 י בעלמא ו6 חד נהורא דאיקרי שמים פר6 קר18 ביתא דעלמא ועל דא אפיק חד נהורא דאקרי שמים מ חד ביתא דעלמא ואפיק חד נהורא דאקרי שמים כ  4 ועל דא ב׳ אתחזי ברישא נו5 ל27 מ קר]] ועל דא ב׳ אתון ברישא א2 ועל בי״ת אתחזי ברישא א16 ו6 ועל דא בי״ת אתחזי ברישא ו7 מ7 קמ9 ר1 י* כ ועל דא אתחזי ברישא ב׳ ל2 פ4 / אתחזי] אתון א2  5 סלקין ונחתין] נחתין וסלקין י / דהאי] דאיהי ל2 פ4 / הוה ואפריש לון] היה מבדיל ביניהם אס אפריש לון כ / בשני] ביומא דשני מ / אתברי] הוה א16 ו6 ו7 ל27 קמ9 ר1  6 דדליק] לית׳ י19 / כד״א אש אוצלה הוא] שנאמר אש אוכלה הוא ר לית׳ א2 ו5 ל2 פ4 כ י* ל(אדלג״ל) / וזמין] ואיהו זמין י* / לאשראה] לאשדאה ו5 ל2  7 מהכא] לית׳ א2 / דהא] דיהא א16 ד״א קמ9  8 מחלוקת דאיהו] מחלוקת איהי ר א2(איהו) דאיהו א16 ו6 / הוה] לית׳ ר א2 א16 ו6 ו7 ל27 מ7 קמ9 ר1 איהו ו5 הוא פ4 / לבתר דא דכתיב] כתיב כ  9 וגו׳] לית׳ א2 א16 ל27 פ4 י* / בקטפירא] בקטופר׳ ו5 ל2 פ4 קר(ס״א) בקטפורא ו6 מ7 קר י בהטופרא ו7 ר1 בהטיפרא קמ9 קיטופא כ / דעיליתא] דעלייתא י / בקסטייהו] בקסטיירו ו5 פ4 קר(ס״א) בקסטרייהו מ7  11-9 בקטפירא... באמצעיתא] לית׳ ל27 י*  10 כתיב] לית׳ מ7 ר1 דכתיב י* / בין הקדש ובין קדש הקדשים] לית׳ ר פ4 וגר ו5 ל2 / דייקא] לית׳ ר א2 ו5 11־10 דייקא...באמצעיתא] אל מקום אחד לאתר באמצעיתא ל2 פ4  11 בגו] לית׳ א2 ו5 ו7 קמ9 י / באמצעיתא] אמצעיתא ר קר דאמצעיתא פר6 / כתיב לבתר יקוו המים] מה כתיב ר כתיב לבתר ויאמר אלהים יקוו המים ל27 קר י* כ [כתיב: מה כתיב כ] / מתחת השמים] לית׳ א2 פ4 וגו׳ ו5 ל2  12 דאקרי אחד] לית׳ אס דאיקרי חד ר דאקרי אחדים(אחד ים?) ל27  12-13 ים תתאה דהא איהו אשלים [א16 ו6 ו7 ל27 פר6 קמ9 ר1 מ קר י(נ״א) כ]] יום דאשלים א2 ו5 ל2 פ4 י ל  13 אשלים] שלים א16 / ובלא] וכולא א16 / אחד] חד ר / דביה] דבית א16 / מתכנשין] אתכנשו ר  14 כלהו מיא כד״א] מייא כולהו ולבתר עאלין לגו ימא כולהו דכתיב20 א2 ו5 ל2 מ7 פ4 מ קר י [מייא כולהו: מיין כולהו פ4 י* כלהו מיא מ כלהו קר / ולבתר: ובתר ו5 / דכתיב: כמה דאת אמר מ7 מ קר] / וגו׳] לית׳ ר א2 ו6 פ4 קמ9 קר והים איננו מלא ל27 / אמר] אומר ר מ7 ר1  15-14 אל...ביה] לית׳ א2 דא הוא אתר דכתי׳ ביה ו5 ל2 פ4 פר  6 15 ביה] לית׳ קמ9 / נטיל]21 ונטל ל27  16 ושדי בימא]22 ושרי בימא ר ושדי במיא ו6 ל27 ר1 / וביה אתתקנת ארעא דכתיב] לית׳ א16 ו6 ו7 ל27 קמ9 ר1 / היבשה] לית׳ ל27 / הוא] לית׳ א16  18 עוני] עני קר / לחם עני כתיב [ר ו7 ל27 פר6 קמ9 מ קר]] כתיב א2 עני כתיב א16 לית׳ ו5 עוני כתי׳ ו6 לחם עוני כתי׳ ל2 מ7 פ4 ר1 / ובגין דאיהו לחם עני אקרי]23 בגין דאיהי מ7 / עני] עוני א2 א16 ו5 ו6 ל2 פר6 / ושאיב]24 הוי ושאיב ר / בגווה] לית׳ אס י בגוויה ר א16 ו6 ל2 בגיניה ו7 קמ9 19־18 ובגין...ואיהי] דהא איהי ר1  19 ואיהי יבשה] והיא נעשית יבשה אס / דעלמא] דעלמין א2 / הוי] לית׳ אס ר א2 ל2 ל27 מ7 ר1 י / דאתר [א16 ו6 פר6 מ כ]]25 דאתי ר א2 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 קמ9 ר1 קר(ס״א) י ל / אמלי] אתמלי א16 ו6 פר6 ומלי ו7 מ7 קמ9 ר1 ואמלי ל2 ל27 פ4 קר(ס״א) י ל / וכדין נגדין [כ]] וכדין נבעין ר א2 א16 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 קמ9 ר1 מ קר י [וכדין: ובגין א2] 20־19 ואיהי...מקורות] לית׳ ו5  20 דאנון [מ]] אינון א2 א16 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 קמ9 ר1 קר י כ / ולמקוה המים קרא ימים] מקוה המים ר / הוא] הוה ו7 / בית] בית קבול י* / מיין [ר ל27 מ7 ר1 מ קר כ מיין: מייא ר ל27 מ7 ר1]] לית׳ ר* א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 פ4 פר6 קמ9 י / דלעילא] מלעילא ר* / דתמן] דמתמן ו5 ו7 ל2 פ4 קמ9 דלתמן מ7  21 ומתמן] ותמן י* / חייא] יצחק י*(נ״א) ל / מקוה] ולמקוה ל2 פ4  22 דכד] כד ל27 / וירא אלהים] לית׳ א2 ו5 ל2 פ4  23 וכן] לית׳ א16 ו6 ו7 ל27 קמ9 י* / טוב אקרי ובן כלהו] וכן כולהו א2 וכולהו ו5 ל2 מ7 פ4 טוב וכן כולהו ו7 קמ9 / כתיב בהו כי טוב] בפי(?) כתי׳ בהו כי טוב א2 לית׳ א16 ו6 ו7 ל27 קמ9 י* כתיב בהו כי טוב. דכתיב אמרו צדיק כי טוב מ7 כתיב בהו טוב פר6 מ קר 24־23 וכן...טוב] לית׳ ל(אדל״ג)  24 בי] לית׳ א2 א16 ו6 ו7 ל2 מ7 פר6 קמ9 / אמר] אומר ר א16 ו7 מ7 קמ9 אומי אוף א2 אמי אף ו5 ל2 פ4 קר / ישראל מקוה איהו] מקוה דא איהו ישראל מ7 ר1 / דכתיב] לית׳ א2  25 אמר] אומי א2 מ7 דאמי א16 ו6 ו7 קמ9 / היינו] לית׳ א2 ל2 פ4 י  26 ונהרין] דנהרין ל27 / דכלא] דכולהו י / כלא] כולהו י* 27־26 ימים ועל דא] כתי׳ א2 ו5 ל2 פ4 כתיב ימים ועל דא י  27 צדיק כי טוב] צדיק כי טוב כי פרי מעלליה אכלו קר  29 ארעא איבין מחילא [מ קר כ]] איבין מחילא ר איבין ארעא מחילא א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קמ9 ר1 י* [מחילא: מחיליה א2 מן חילא ר1] 30־29 ויאמר...ורע [י* ל*]] עץ פרי מאי עץ פרי דא עץ הדעת טוב ורע ר א16 ו7 ל27 מ7 פר6 קמ9 ר1 קר [מאי: מאן א16 / טוב ורע: חסר ר] עץ פרי א2 ו5 ל2 פרי צדיק עץ חיים פ4 פרי צדיק עץ חיים דאיהו עץ פרי מאי עץ פרי דא עץ הדעת טוב ורע מ  30 איבין ופירין [מ קר]] פירין ר א2 א16 ו5 ו7 ל2 מ7 פ4 פר6 קמ9 ר1 י  31 יסוד דעלמא [מ קר י*]] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קמ9 ר1 / דכל בני נשא] לית׳ א2 לכל בני נשא ו7 ל27 מ7 ר1  32 דההוא] דא הוא ל27 / בהו] בההוא א2 ו6 / למינו] למינה א16 / ומאי] ומאן ל2 ומאי רשימא י ומאי רשימו ל* / ברית קדש] לית׳ ל27 / ברית שלום] וברית שלום ו7 / ובני] לבני מ7 33־32 ובני...וההוא] והאי ו5  33 למינו למינו עאלין ולא [פר6 מ קר]] למינו מאלין דלא א2 למינו עילאין ולא א16 למינו. למינו עילאין ולא ו6 למינו וכמא דמאילין(?) ולא ו7 למינן מאיליו ולא ל2 למינו עאלין ולא ל27 י למינו למינו באילן ולא מ7 קמ9 ר1 [באלין: ואלין קמ9] לא פ4 / מתפרשן] מתפשטאן י / הוא] הוה א2  34 אתעברת] מתעברת ל27 מ7(מתעברא) קמ9 ר1 / למינו דההוא] דההוא א16 ו5 ו6 מ7 פר6 קמ9 ר1 י  35 דדמי לאמיה ולאבוי [ו6 ו7 מ7 פר6 קמ9 ר1 מ קר(ס״א) כ י] דדמי לאתר דא א2 י*(נ״א)26 ל דדמי לאבוה ולאמיה א16 ל27 דדמי ליה ו5 דדמיה להדרא ל2 דדמי ליה תדירא פ4 קר / ועל כן] ועאל כך ו7 ועל דא י* ל / דידמי] דדמי ל2 ל27 (דדאמי) מ7 פ4 ר1 קר 37־36 (בגין...יומין) [מ קר י* ל דהיא: דהא מ דהאי ל/ מנה: מיניה י*]] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קמ9 ר1  37 וכד אתפרעת] ובאתפרעת ל27 / קדישא בגין דידמי לאבוי [מ קר כ דידמי: דדמי קר]] בגין דידמי לאבוי א2 ו5 ו 6ו7 ל2 מ7 קמ9 ר1 י* דמי לאבוי א16 בגין דדמי לאבוהי ל27 (דדאמי) פ4 פר6  38 דא אמא] לית׳ א16 ו6 דא אימיה ו7 / עושה] עץ א2 / אבוי] דאבוי י אבוי לתמניא יומין י* ל* / דידמי] דדמי ל27(דדאמי) פר6 י* / ואתרשים] ויתרשים א2 א615116 ל27 מ7 פ4 ר1 קר י כ  39 על הארץ זרעו בו] לית׳ א2 ו7 על הארץ ו5 ר1 י* זרעו בו קמ9 / אלא זדע וא״ו בו] זרעו בו א2 זרע בו ו5 פ4 פר6 ל2 לית׳ קר כ  40 הכי הוא] לית׳ א2 על הארץ הכי הוא י* / דהא] לית׳ ו5 / ארעא] ארעא ודאי א16  41 כתיב] לית׳ פ4 / צדיקים כלם צדיקים] צדיקים צדיקים מ7 י* צדיקים פ4  42-40 זכאה...דאתי] לית׳ ו5  42 מהני] מהכא ל / דמיין] נפקן א2

דף לג ע״ב

1-2 מאי עושה ארץ (בכחו...ארץ) דא קב״ה לעילא [פר6 מ קר י*(נ״א)* 27 דא קב״ה: חסר פר6 מ קר י*]] עשה ארץ מיבעי ליה אלא עושה ודאי תדיר נהיר ומתקן קב״ה להאי ארץ א2 ו5 [עושה: עשה ו5] מאי עושה ארץ בכחו דא קב״ה לעילא א16 ו6 ו7 [בכחו: חסר ו7] מאי עושה ארץ עשה ארץ מיבעי ליה. אלא עושה ודאי תדיר נהיר ומתקן קב״ה להאי ארץ ל2 מ287 פ4 [עושה ודאי תדיר נהיר: ודאי עושה תדיר נהירו מ7] מאי עושה ארץ אלא עושה ודאי קב״ה להאי ארץ ל27 מאי עושה ארץ דא קב״ה לעילא קמ9 ר1 י* ל* [לעילא: חסר ר1] מאי עושה עשה מבעי ליה אלא עושה ודאי תדיר... כ  3 צדיק] צד״ק מ / תבל דא] דא א2 ו5 ל2 / צדק] צדיק א2 א16 ו5 ו6 מ קר  4 דא קב״ה דהוא מתקין] קב״ה מתקין ו6 ר1 דא קב״ה מתקן ו7  5 ובמה] ובכמה א16 / אמר] אומ׳ א16 ו7 ל2 ר1  6 קוטרי] קוטרא ר1 קיטרי מ י* קטורי קר כ / כ״ב קטירין כחדא. תרין] כחדא הוה הרי א2 כ׳׳ב קיטרין כחדא. תקין ו 7קמ9  7-6 ודא נחית] וכד סליק נחית ו7 סליק ודנחית ל2 וכד סליק נחית קמ9 ודסליק נחית קר (ס״א) בכ״ב קטירין כחדא. תרין ל*  7 ודסליק נחית ודנחית סליק [מ ל]] לית׳ א2 ו5 ו7 ל2 פ4 פר6 קמ9 קר(ס״א) דנחית סליק ודסליק נחית א16 ו6 י* כ ודסליק נחית ל27 ר1 [ודסליק: ודא סליק ר1] / וסימן דא] וסימניך א16 / אמר] א1מ׳ ר ר1  8 טיפסא דשיקלא [61 פר6 מ י*]] סיפטא דשקלא ר סופתא דשיקלא א2 טופסא דטיקלא א16 סיפקא דשיקל׳ ו5 ל2 סיפתא דשיקלא ו7 קמ9 י*(נ״א) טיפסא דשקיל ל27 ספקא דשקלא פ4 טיפשא דשקלא ר29 טופסא דשקלא קר כ סיספא דשקלא קר(ס׳׳א) ספקא דשקלא קר(ס״א) / וסימן] וסימניך י* / וגר. משקל] ובמשורה. משקל ר ל27 ובמשורה א2 משקל ו5 ל2 פ4 י*  9 הקרש] לית׳ פר6 / כתיב] לית׳ ר א16 י* ל  10 מאן מאזנים] מאן דאתקלו ומאזנים ר / בשקל] שקל פר6  11 בשקל] שקל פר6 / דא רוח הקדש] דא רוח ל27 לית׳ קמ9 / אמר] אומ׳ ו6 ל27 / בשקל] שקל א16 ו5 ו6 ל27 פ4  12 וברוח פיו בל צבאם] לית׳ קמ9 וגו׳ קר  13 שמים] יי׳ ו5 / דמטי] דמטא ו5  13-14 עד...דנגיד] ונגיד ר1  14 פסקין] אפסיק קמ9  15 דכר30 [א16 ו5 ו6 ל27 פ4 פר6 מ]] דבר א2 ו7 ל2 קמ9 ר1 קר י ל* 16־15 מפרי...הארץ] וגו׳ והא ידיעה א2 ל2 פ4 [וגו׳: חסר פ4]  16 הארץ] הארץ והא ידיעה ו7 ל27 פר6 קמ9 ר1 מ י* [והא: והאי פר6 מ / ידיעה: ידענא י*]31 / משקה הרים מעליותיו] לית׳ ו6 / מאן] מאיא2 / כדקאמרן.דכתיב] כד״א א16 דכתי׳ ו5 כדקאמרן פר6  17 רזא...ונפיק] לית׳ ר1 / לתתא הה״ד] כמא דאיתמר א2 ו5 ל27 כד״א פ4  18 וגר והא אתמר] לית׳ א2 ו5 ל27 פ4 והא אתמר א16 ו6 ו7 קמ9 י* וגו׳ ל2  18-19 יחי...הארץ] לית׳ א2 ו5 ל2 ל27 פ4 ר1 יהי מארת חסר מארת כתי׳ ברקיע השמים להאיר על הארץ ו6 יהי מאורות ברקיע השמי׳ וגו׳ ו7 קמ9 יהי מארת וגו׳ מ7 יהי מארת חסר ברקיע השמים להאיר על הארץ י ויאמר וכו׳ כ  19 יחי] לית׳ ל27 מ7 קמ9 קר י* / מארת חסר] מארת ו6 מארת חסר ו״ו יהי מארת ו7 קמ9 לית׳ ל27 מ7 י* מאורות ר1 / חזקיה] יהודה פ4 / אומר מארות] אמי מארת ר ו5 ו7 (מארות) ל2 ל27 פר6 קמ9 קר י* כ אמ׳ א2 ו6 מארת ו6 אומר מארת חסר מ7 ר1 אומ׳ מארת פ4 מ / דשריא ביה] שהיה בו ו7 קמ9 ר1(ביה)  19-20 דדינא קילטא] דדינא קילעא ר דקילטא ו7 מ7 קמ9 ר1 דדינא קליטא קר י*  20 אמר] אומר מ7 פ4 ר1 / איהי סיהרא דבה [פר6 מ קר]] איהי דבה א2 ו5 ו6 ל2 ל27 פ4 ל איהי ו7 קמ9 דביה מ7 איהו דבה י*  21 לרביי] לחייבי ר1 / ובח תליא מארת בגין דאיהי] ואיהי תליא בהאי מארת ו7 קמ9 ואיהי תליא בהאי מארת בגין דהיא מ7 ואיהי תליא בה״א. מארת ר1 / נהורא [ו6 ו7 קמ9 ר1 קר י]] לית׳ א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ4 נהרא פר6 מ  21-26 וזמנין....רקיע] ברקיע השמים דא הוא דכתי׳ ארץ החיים ר׳ יצחק אמ׳ כמא דאמרי ארץ ישראל כך הוא רקיע השמים משמים הוא דא רקיע ו7 קמ9 ר1 [ברקיע השמים: ברקיע השמים להאיר על הארץ ר1]  22 דאתחשכא ולא] דאתחשכא דלא ו5 ל2 פ4 פר6 קר י*(נ״א) כ ל דאתחשכא אלא דלא ל27 מתחשכא דלא מ7 / הוא] ההוא ו5 היה ל2 הוה פ4  22-23 דאיהו...נהורא] לית׳ א2 ו5 ל2 פ4  23 נהורין] נהורא ל27 / להאי] לההוא ו6 / נהורא] סיהרא מ7 / נהרא] נהורא פ4  23-25 (והיא...דנהורא)] בגין דאתדבק בהדיה ההוא מארה וביה תליין לתתא כל אמון ועין אחרנין בגין ועירו דנהורא א2 ו5 ל2 מ7 פ4 מ קר כ [בהדיה: בה מ / ההוא: איהו מ7 / דביה: [ד]בה כ / תליין: תליא מ7] והיא תלייא ביה ו6(היא) ל7  2 יל  25 ר׳ יצחק....וקרינן [מ [ואפי׳: ואפיק מ]] ורקיע השמים קרען א2 ו5 ל2 מ7 פ4 [ורקיע: ברקיע מ7] ר׳ יצחק אמר ואפי׳ האי רקיע דלא נהיר קרען ו6 קר [ואפי׳: ואפילו קר] ר׳ יצחק אמ׳ ואפי׳ האי רקיעא בגווה(?) דלא נהיר רקיע השמים קרען ליה ארץ החיים ל27 ואפילו האי רקיע השמים קרען קר(ס״א) ר׳ יצחק אמר ואפי׳ האי רקיעא דלא נהיר רקיע השמים קרינן י*32 כ ל  26 מלכות שמים וארץ ישראל וארץ החיים [מ קר כ]] מלכות שמים קרען ליה ארץ ישראל א2 מלכות שמים ארץ ישראל ו5 ל2 מ7 פ4 קר(ס״א) ארץ ישראל ו6 ל27 ארץ החיים וארץ ישראל י* ל [וארץ: ארץ י*] / השמים] משמים33 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 קר(ס״א) / (דנהיר) האי] ודאי א2 האי ו5 ל2 פ4 מ קר כ כלא ו6 דא ו7 מ7 דא האי ל27 דלא נהיר בהאי י ל*  27 חסר ו׳] חסר וא״ו חסר נהוריה דאזערת גרמה י* ל* / מאי טעמא דהא] מ״ט בגין א2 בגין ו5 מאי טעמא דה׳ ו6 מאי טעמא בגין דהא ל2 קר  27-28 יהי...בעלמא] לית׳ ו6  28 כלא] דלא ו7 קמ9 / ביה תליא] ביה א2 ביה תליין ו5 בה תליא מ7 כ / לילית] ליה ל27 י / כתיב] דכתיב ל27 / הוא] הוא ועבד חפשי מארוניו ו7 קמ9 [מארוניו: חסר קמ9]  28-30 כתיב...מנוח] לית׳ ו5  29 וכתיב] לית׳ ר1 / כי אם] לית׳ א2 ו6 ו7 קמ9 כי ל27 י / אך] לית׳ א2 ו6 ו7 ל2 מ7 קמ9 ר1 קר כ  29-30 לילית ומצאה לה מנוח] וכו׳ ו6  30 מגרמה] מגרמיה ו5 פ4 דלא נהרא מגרמה ל2 ל27  30-31 על...לה [מ קר י]] לית׳ ר א2 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 קמ9 ר1  31 בעששיתא] באשישיתא ו6 / דלקטא] דנקטא ר דקלטה לה א2 דקלטא ו5 ו7 ל2 מ7 קמ9 ר1 קר כ / נהורא] נהורין י / דנהיר [מ]] ונהיר ר א2 ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 קמ9 ר1 קר י ל* / כתיב] דכתיב ל27  32 ארון דא] דא א2  32-33 הנה ארון דא...דנהרא [א2 ו5 ל2 מ7 פ4 מ קר] לית׳ ר ו6 ו7 ל27 קמ9 ר1 י* ל  33 הברית] הברית דא א2 / הנה ארון] הנה ארון הברית אדון כל הארץ הנה ארון הברית ר הנה אדון ו6 ל27 הנה ארון הברית ר1 / דא היא מארת] דא מאורות דברקיע השמים ר / ארון תיבותא] לית׳ ו6  33-34 הנה...דא] לית׳ א2 ו5 ל2 פ4 ארון כל הארץ מ7 היא מאירת י*  34 בגויה] ביה ר בגוה ל27 קמ9 י / דנהיר] דאנהיר י / לה] ביה ר / ואיהי ברית בהדיה] ואיקרי ברית בהדיה ו5 ואיהי ברית ברית בהדיה ו6 ואיהי ברית בהדיה לאנהרא לעלמא ו7 קמ9 לאנהרא בעלמ׳ ל27 לאנהרא לעלמא ר1 ואיהו ברית בהדיה קר י* לא נהרא בעלמא ואיהי ברית בהדיה ל*  35 אדון] אדון ו6 / דאיהו] איהו ר א2 ו5 ו7 ל27 קמ9 ר1 קר  36-35 ובגין...אתקרי] ובגין דאיהו ארץ(ל) ר1  36 דהאי] דא האי רל2 מ7 פ4 יכל* כך האי ו5 / איהי] איקרי ו5 ל2 מ7 פ4קר (ס״א) ל* / ארון] אדון ר* / אדון] ארון ו7 אדון כל הארץ ל27 י / שמשא דנהיר] דשמשא דנהיר ו5 ל2 פ4 דשמשא נהירמ7 / לה] ליה ר ו5 ו7 ל2 פ4 קמ9 קרב / הכי אתקרי] לית׳ רא2 ו7 ל27 י ולכל עמא ו6

1Cam9 includes several marginal additions that seem to correct it to read like V7. I’ve included them as part of Cam9 since they are not alternate readings.

2R has two short segments that are attached to  3 lb, 1-7: the first (Rubin, p. 1) follows the very end of line

3: ״אמר ד יוסי בהאי מלה דבראשית כליל כולא וכולא ביה אתעביד בהו [ר*: חסר בהו] דכתיב כלם בתכנוה עשית מלאה הארץ קניינך" and the second one (Rubin, p. 15) follows the very end of line seven and is found on l:35b:"להשקות את הגן דא אתתא ונהר הוה עייל בה ואשקי לה והוה [ר*: והוי] כולא חד דהא מתמן ולתתא הוו פירודא דכתיב ומשם יפרד"

3 M and Cr include the parenthetical sections on  22-24 and 31.

4 L has conflicting messages regarding this section. First he says: ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור דא הוא נהורא דברא קב״ה וגוי לא גרסי כל השאר. But then he includes a variant reading for lines 30-31: תלתא דרין חייבין בעלמא ואינון דרא דאנוש וגוי כצ״ל.

5 V5 and PI skip from 31b:21 to 32a:23 (ר"ש)

6 I left out variations on בקלפוי, which include בקלפי,בקולפוי and בקליפוי. It wasn’t easy.

7 "אדל"ג ושייך לעיל בסמוך."

8Ramak makes no mention of the story about Rashbi’s mom.

9”אדל״ג“

10”דא בזמנא דגלותא דאשתכח פרודא ואזל״ג“

11"צדקות פרזונו דא צדיק גרסינן. ול״ג בישראל. וכן נמצא בזוהר מדויק. שערי צדק, פי׳ כי המילה במלכות והפריעה ביסוד." מקדש מלך דף קכד.

12For several mss. (L2, PI, P4, Rl, V5) this passage ends here, due most likely to a homoi. (כלא חד).

13 Several of the mss. repeat גן נעול here.

14 Ca9, 02, V7 have a homoi. between the two כל אינון מיין’s on line 23. N23 skips from the first מיין of line  23 to למיין on line 24.

15 O2 was altered from just עבים to read עבים ע"ב י"ם עב.

16 עב" י ם ע״ב י" ם ע״ב.

דמקדשא which I am assuming is the Hebrew equivalent (more or less) of מקדש לעילה 16 Several mss. have

.עלאה

18לפי ס׳ אור הלבנה (יא ע״ב): אדל״ג ליה.

19 רמ״ק דף קעז: "ואין יחס אל האש הנה כי עתה הכל בסוד המים...".

20 ס׳ אור הלבנה יא ע״ב: "ובתר מאליו כלהו לגו ימא אדל׳ג"

21 אס: "היסוד נוטל."

22 אס: "ומשליך בים שלמטה."

23 אס: "ולכן נקרא."

24 אס: " היא שואבת."

25 אס: "עד שיבוא מקום יסוד."

26 רמ״ק (כרך ב׳ דף יד): "ואית דגרסי זכאה חולקיה דמאן דדמי לאתר דא וכן משני אח״כ בשלהי סוגיין דהא מהכא נפקו משום דסבירה להו דלא רשים בגברא אלא יסוד לחוד דהיינו י׳ ואנן הך גירסא עדיפא לן והיא עיקר בכל הספרים..."

27 Pr6, M, Cr and Y* include the section in parentheses.

27As far as I was able to determine, M7 ends here and resumes at line  18 (יהי מאורת).

29 A note on the side reads: ״בדפוס: טיחסא"

30 Some of these (L27, Pr6) could go either way.

31 ס׳ אור הלבנה (דף יא ע״ב): "והאי ידיעא אדל׳ג"

32 Ramak reads ואפי' as ואפילו (vol. 2, page 24).

33Note that the variants listed under lines  21-26 also read משמים.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]