THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Mi-Qets 198a - 199a

ספר הזוהר – פרשת ויהי מקץ

דף קצח ע"א (שורה 8) דף קצט ע"א (שורה 9)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג1פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס2 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

ר* - (חילופין של רובין

דף קצח ע"א (שורה 8) דף קצט ע"א (שורה 9)

 8 ויוסף הוא השליט] לית' נ23 / וגו'[נ23 מ קר]] לית' מ7 פ2 ר1 הוא המשביר לכל עם הארץ ויבואו אחי יוסף וגו' א16 הוא המשביר לכל עם הארץ ו6 וכו' פ4 הוא המשביר לכל עם הארץ ובאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה ל2 פר6 הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה מס4 הוא המשביר לכל עם הארץ ויבואו אחי יוסף י* / ר' ייסא[מ]] ר' יוסי נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / ואמר[פר6 מ]] לית' מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 ל2 פ4 מס4 קר י*  9 ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליי'] וגו' מ7 ר1 לית' ו6 וכו' פ4 ואזבחה באהלו זבחי תרועה וגו' קר / ליי'] לית' נ23  9-14 סביבותי...ראשי] לית' פ2  10 ביה] לית' פ4 / בבר נש] בברנש נ23 א16 מס4 י* / זקיף ליה] איתרמי וזקיף ליה מ7 ר1 / רישא] רישיה ל2 מס4  11 וכלהו] לית' נ23 / שנאוי אתכפיין תחותוי[מ קר]] אתכפין תחותיה מ7 אתכפייאן תחותיה נ23 אתכפיין תחותיה ר1 א16 ו6 ל2 מס4 י* אתכפיין תחותוי פ4 איתכפיין תחותיה פר6 / שנאו ליה אחוי] אחוי שנאו ליה י* / שנאו] שנאוי פר6 / דחו] ודחו י*  12 ליה(1)] רישיה מ7 נ23 ר1 / בני] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / מקמיה] קמיה מ7 ר1 / ארים] גרים א16 לית' ו6 / כל] לית' נ23 ר1 / מלכותא] מלכותיה מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר מלכותיה לשיצאה א16  13 וכלהו] וכולא מ7 פר6 וכלא נ23 ר1 א16 ו6 ל2 מס4 / כרעין וסגדין] סגדין מ7 נ23 ר1 וסגדו א16 / ויוסף דחו] יוסף שנאו מ7 נ23 ר1 יוסף דחו א16 ו6 י* יוסף ה? דחו ו6 ויוסף ה"נ דחו קר ויוסף סנו א"ל(נ"א) / אחוי] אחוהי נ23 / כלהו] כולא א16 ו6 / כרעו וסגידו] סגדו ו6 סגדו וגרעו מס4 / קמיה] ליה מ7 ר1  14 אפים ארצה] וכו' פ4 אפים ארצה וגו' קר / ד"א] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / ירום ראשי] לית' פ4 / ראשי] ראשי על אויבי סביבותי א16 ו6 לית' מס4 ראשי על אויבי י* / מאי] מהו מ7 ר1 מהי נ23  15 אמר] אומר מ7 פ2 ר1 א16 / עת(1)] ע"ת פ2 / עלאה] דיליה פ2 / איהו] לית' ל2 פ4 מס4 / עת(2)] ע"ת פ2 / דא ה"א] דאה" נ23 דא א16 דא ה' ו6 ל2 י* דא ה" פר6 מס4  16 ואקרי] ואתקרי מ7 פ2 ר1 ו6 מס4 ואיתקם א16 ואיתקרי ל2 פר6 אתקרי י* / עתה ועתה] עת"ה ועת"ה נ23 ע"תה ועתה פ2 עתה ואתה ו6 / איהו ובי] איה א16 איהו ובית ו6 איהו וביה פר6 / דיניה] דינא פר6 י* / לה[ד"א]] ליה מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מ קר י* א"ל(נ"א) ביה3 {לה} פר6 לי מס4  17 אלין] אלין אינון י* / אלין שאר מלכי ארעא ואזבחא באהלו] לית' א"ל(נ"א) / באהלו(1)] באהלה מס4 / באהלו(2)] לית' ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*  18 אשירה ואזמרה] אשירה ואזמרה ליי' ו6 / מההוא] מה הוא א16  18-19 דתרועה...דתרועה היא] לית' ל2 פ4 פר6 מס4  19 היא(1)] לית' מ7 פ2 ר1 א16 ו6 מ קר י* / מתמן] לית' י* / מההוא סטרא דתרועה היא] לית' פ2 / דתרועה היא אתיא שיר ותושבחתא] אשירה ואזמרה ? א16 ?תיא שירה ותושבחתא ו6 אתיא שירה ותושבחתא י* / היא אתיא] אתיין מ7 אתיא נ23 מ קר אתייאן ר1 אתייא פר6 / שיר] שירתא מ7 ר1 שירה נ23 ל2 פר6 מס4 מ קר שירא פ2 שיר? פ4 / ותושבחתא] ותושבחא פ4 / ד"א[מ7 נ23 י* א"ל(כצ"ל) ד"א]] לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / ד"א ועתה] ועל דא פ2 / ועתה] לית' מ7 ר1 עתה א16  20 על] ועל י* / וכל אפרכין דליה] לית' י*  19-20 ועתה ירום ראשי] לית' נ23  20-27 דא עשו...קמי תחתי] וגו' פ2  22 מעלמא] ב{מ}עלמא ר1 / לקוב"ה] ליה לקב"ה נ23 ר1 פ4 לקב"ה ל2 מס4 / בלא] בלי מ7 כל ר1 דלא פ4 מס4 / פסיקו] פסיקא ל2 פ4 פר6 מס4 פסקו קר  23 לעולם] ולעלמין מ74 לעלמין נ23 ר1 ? ו6 לעלם פ4 פר6 קר / ד"א[ד"א]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / ראשי בכלא] לית' נ23 / יצר טוב] יצה"ט ר1 י* יצר ל2 / יצר רע] יצר הרע מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 י* / דכתיב] לית' מ7 נ23 ר1  24 יצר הרע] יצר הרע פי' ושתי ברותיו הצומחת והמתאוה נ23 יצר רע פ4 / דאיהו] דהוא ו6 ל2 פר6 / סחרניה] סרחניה פ4 סוחרניה ל2 פר6 מס4 / דבר נש] דברנש נ23 א16 י* / שנאיה] סנאיה מ7 ר1 שנאה ל2 פר6 שנאוי מס4  25 זבחי תרועה] לית' ו6 / תרועה דא אורייתא] אוריתא דא תרועה נ23 / כדכתיב[פר6 מס4 מ]] כמה דאת אמר מ7 נ23 א16 ו6 י* כדאמ' ר1 דכתי' פ4 קר  26 דהא] לית' מ7 ר1 / ירום] ירים מ7 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / רישיה] רישיה דבר נש מ7 ר1 א"ל(כצ"ל) רישיה דברנש נ23 / ואתברו] ויתברו מ7 נ23 ר1 / שנאוי] שנאיה נ23 א16 ו6 פר6 י* שנאי ל2 פ4 / קדמוי] קמיה מ7 נ23 ר1 קדמיה ו6 קמוי מס4 / כדכתיב] כמה דאת אמר מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י*  27 ד"א[ד"א]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / ועתה] לית' פ2 / ראשי] לית' ו6 / לאתכללא] לאתחברא פ2  28 יתרומם] אתרומם מ7 נ23 פ2 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* איתרומם ר1 / לעילא] לימינא א16 ו6 / בחד] כחד פ4  29 מארי דינין] מרדינין ו6 מרי דינין פ4 מריה דינין מס4 מארי דדינין י* / דמתכונין] מתכוונין מ7 נ23 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* מ{ת}כוונין פ2 מתכונין מ / דמתכוונין לחבלא] לית' א16 וכל ו6  30 שמשא] שמש"א פ2 / חד] כחד מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 / כתיב] לית' א16 י* / על הארץ] לית' קר  31 שמשא] שמש"א פ2 / בסיהרא] בסהר"א פ2 / הוא] איה' הוא ו6 / לכל עם הארץ] לית' קר  32 דהא] דא ל2 פ4 פר6 מס4 קר / ההוא] הוא מס4 / נהר] נהיר מס4 / ונפיק] לית' ל2 פ4 פר6 / כלהו] וכולהו ו6 / פרחין] פרחי ו6 ל2 פר6 מס4 פרישו פ4  33 ובגין דא] ובגין כך נ23 פ2 / לגביה] לקמיה נ23 / לך] לך לך פ2 / מלה] לית' נ23 ר1 מלי פ2 / מלה בעלמא] בעלמא מלה ו6 בעלמא ל2 מס4 בעלמא {מלה} פ4 {מלה} בעלמא פר6 / בעלמא דלא תלי] לית' פ2  34 במזלא ואוקמוה] בגין דהא מזלי מתמן כולהו טבן בעלמא, דהא כולא איהו קאים במזלא ואוקמוה י* ביה בגין דהא מזלי מתמן כולהו טבן בעלמא דהא כולא איהו קאים במזלא ואוקמוה א"ל(כצ"ל וכך גריס הרמ"ק זלה"ה) / ואוקמוה[א16 ו6 פ4 פר6 מ קר]] בגין דמתמן מזלי כולהו טבאן בעלמא דהא כולא איהו במזלא ואוקמוה מ7 בגין דהא מתמן מזלי כולהו טבאן בעלמא דהא כלא איהו קאים במזלא ואוקמוה נ23 בגין דמתמן מזלי כולהו טבאן לעלמ' דנא כולא איהו במזלא ואוקמוה פ2 בגין דמתמן מזלי כלהו טבאן בעלמא דהא כלא איהו במזלא ואוקמוה ר1  35 והם לא הכירוהו] וכו' פ4 / ואמר[נ23 פר6]] לית' מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 מ קר י*  35-דף קצט ע"ב (2) ויכר יוסף...ואמר] כתי' פ2  36 תלת אינון] אלין תלת אינון ר1 / ידעין] ידעי מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 י* / ממה] ממאי מ7 ר1 מה ל2 פ4 / דחלין] דחלי מ7 נ23 ר1 פ4 י*  37 ולא] דלא קר / איהו] הוא מ7 ר1 דאיהו י* / בגין] בגו ל2 פ4 / אינון] איהו מ7 ר1 / חטאי] חטאין נ23 חטאוי קר / חטאין] חטאי א16  37-38 בגין אינון...ימי רע] לית' ו6  38 בהו] ביה מ7 ר1 / מאן אינון ימי רע אלין] לית' מ7 ר1 נ23 / ימי רע] מימי רע ל2 פר6 מס4 מ קר / אינון] לית' ר1 / דאינון אזדמנן] דאזדמנו פ4 מזדמנן מס4

דף קצח ע"ב

 1 רע] ר"ע נ23 / אינון] לית' א"ל(כצ"ל) ד"א / (ד"א איהו)[א"ל(כצ"ל) ד"א ] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / דא] דא הוא א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* א"ל(כצ"ל) ד"א / הרע] רע פ4 / ליה] לה ו6  2 דאתיהיב] דאית פ4 / ליה] לון מ7 ר1 להו א16 ו6 לית' מ / רשו] רשי נ23 / דמסאבי] דמסאבין מ7 נ23 ר1  2-4 ארחייהו...ארחייהו] ארחייהו {מאן דאתי לאיסתאב' מסאבי ליה ואילין אינון אקרון ימי רע ואילין ממנן על אנון חובין דדשי בהו בני נשא ברגלייהו ת"ח כל אנון דמסאבי אורחייהו כמ"?} מס4  3 מסאבי] מסאבין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* / ואלין אינון] ואלין מ7 ר1 א"ל(נ"א) ואילין נ23 / ממנן] ממנאן מ7 / אינון(2)] לית' נ23  4 דדשין] דרשיה ו6 דדשי פר6 / בהו] לון נ23 / בעקבייהו] ברגלייהו נ23 ר1 א16 פר6 י* ברגלהו ו6 / דמסאבי] דקא מסאבין נ23 / חבילי] חבילין י*  5 טהירין] לית' א16 ו6 / אזדמנן] אזדמנו נ23 / ומסאבי] ומסאבין נ23 י* מאסבי מס4 / להו] לון י* / בר נש] ברנש נ23 א16 י*  5-7 בההוא ארחא...דכד בר נש] לית' ו6  6 מדברין] מדברי פ4 / בר נש] ברנש נ23 א16 י* / כמה אינון] לית' קר / דמסייעין] דמסייעי פ4 י* מסייעין קר / תנינן] תנינא פ4  7 דכד בר נש] דברנש נ23 דכד ברנש א16 י* / בעי] בעא ל2 פר6 בעי ליה פ4 קר / לאסחאה] לנטלא נ23 לאחסאה ו6 לאסחא י* / נטלא] אנטל א16 / דאיהו] דאיה ל2  8 ליטול] דיטול מ7 נ23 דיטיל ר1 / ות"ח] ת"ח י*  9 נטלא] (כולא) [נטלא] י* / דא] לית' מס4 / אוקימנא] אוקמוה אוקימנא נ23 אוקימ' פ4 י* / דבעיא] דבעי מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / לבר נש] לברנש נ23 א16 ברנש י* / לנטלא] לאסחאה י* / ידא ימינא] לית' פ4  10 על שמאלא] לית' מס4 / ויסתחי] ויתחסי ר1 מס4 ויתסחי ל2  11 ועל דא] וכל י* / לאשלטא] לשלטאה ל2 פ4 פר6 מס4 י* / לאשלטא ימינא על שמאלא] לית' מ7 נ23 ר1  12 הרע] רע פ4 / לשלטאה] לית' י* / אוקימנא] אוקמוה פ4 קר  13 אתיב] אתי ל2 אתי{ב} פר6 / שלטא] לית' ו6 / עמין עעכו"ם] שאר עמין מ7 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* כל שאר עמין נ23 ר1 עמין עע"ז מ שאר עמין עע"ז קר  14 קב"ה עלייהו] עלייהו קב"ה נ23 / שצי לון5[מ]] שצי להו מ7 ר1 א16 פ4 מס4 קר שיצי להו ו6 ל2 שייצי לון6 להו פר6 ישצי להו י* / כל] לית' פר6 י*  15 חטאין] חטאוי א16 ו6 י* חטאן פ4 / דדש] דרש ו6 / בהו(1)] בה ו6 / ברגלוי] ובר גלוי ו6 / לא] לאו ו6 / בהו(2)] להו א16 ו6  16 אסתמר] מסתמר מ7 ר1 אסטמר ו6 / מחובין אלין] מאלין חובין קר / אלין] לית' נ23  17 ות"ח] ת"ח פ4 קר י* / ארבע] ד' ו6 קר / הוו] הינן ל2 האן פר6 לית' י* / מאן] מה מ7 ר1 א16 ו6 י*  17-18 דא לא שאיל דא] לדא ל2 פ4 דא פר6  18 ארדוף[מ]] ארדפה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* ארדף קר / ואשיגם ולא אשוב עד כלותם] ואשיגם וכו' ר1 וכו' פ4 / ולא אשוב עד כלותם] וכו' מ7 נ23 / מאי טעמא] לית' נ23  19 דהוה] דהא נ23 / אסתמר] מסתמר מ7 ר1 אסטמר ו6 מסתמר מסתמר מס4 / מאלין] מאינון נ23 י* א"ל(נ"א) / לשנאוי] לית' קר  20 למרדף] למהך מ7 ר1 / אבתרייהו] בתריהו פ4 / תדיר] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / ולא ירדפון] ולא ידעין למרדף י* / ויפול] ויפיל פר6  21 ולא] ולאו י* / בעי] בעא א16 ו6 י* בעיא ל2 מס4 בעייא פר6  22 יגיח לון] יגיח לון קרבא מ7 ר1 יניח לון א16 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר יגיח בהון א"ל(כצ"ל) / קודשא ב"ה] וקב"ה ו6 הקב"ה מס4 / וכך הוה] וכן הוא מ7 ר1 וכן הוה נ23 וכך היה י*  23 והעם אשר עמו וגו'] וכו' פ4 וגו' מס4 / וגו'[א16 ל2 מ קר י*7]] עד לגרר וכו' מ7 ר1 עד לגרר כו' נ23 לית' ו6 עד לגרר וגו' פר6 / וכתיב] לית' פ4 י*  23-24 ולפני יהודה וינוסו הכושים] לית' נ23 וכו' פ4  24 (וכן)[נ23 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר]] אבל מ7 ר1 א"ל(כצ"ל) לית' א16 מס4 י* ד"א / דוד] וכדוד א16 ובדוד מס4 י* בדוד א"ל(כצ"ל) / ביה] לית' א16 י* א"ל(כצ"ל)  24-25 ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם] וירדפם ומהנשף ועד הערב וגו' א16 / ועד הערב למחרתם] וגו' קר  25 למחרתם] לית' פ4 למח(ו)רתם י* / רדיף] רודף א16 רדף ו6 פר6 י*  25-26 אוף הכי נמי הוה] לית' א16 אוף הכי הוא מס4  26 הוה] איהו נ23 הוא ו6 ל2 פר6 מס4 י* / לא] אנא לא א16 / יכילנא] יכיל מס4 / למרדף אנא] למרדף מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 מס4 מ קר י* א"ל(כצ"ל) ד"א למירדף ל2 פר6 / ולא לקטלא] ולאקטלא מ קר ולא לאקטלא א"ל(כצ"ל) / לקטלא] אקטלא ל2 פר6 אקטל פ4 למקטל מס4 / אזמר] מזמר י* / ואת קטיל] ואקטיל מ7 ואתקטיל נ23 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 ואתקטל ר1  27 מפשפש כל כך] כל כך מפשפש מ7 ר1 ידע כל כך מפשפש נ23 / עבד ליה] עבד א16 / ובעת] והעת נ23 וכעת ר1  28 החלו] לית' נ23 / ברנה ותהלה] ברנה וכתפלה ר1 ברינה ותפלה ל2 ברכה ותפלה פ4 ברנה ותפלה מס4 מ / יי'] לית' נ23 / מארבים] מארבים נתן מארבים נ23 / עמון ומואב] מואב ועמון א16 / מואב] ומואב מ7 נ23 ו6 לית' ל2 פר6 מס4  28-29 על בני עמון...וינגפו] וכו' פ4 / מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו] וגו' קר  29 וינגפו] ויעפו מס4 / לא יכילנא] יכילנא ו6  29-30 לא לזמרא ולא למרדף ולא לאגחא קרבא] למרדף ולא למקטל ולא לזמרא א16 לזמרא ולא למרדף ולא לאגחא קרבא ר1  30 דדחיל] דהוה דחיל א16 / מאלין] מאינון מ7 ר1 תדיר מאלין י* / ויהי בלילה ההוא] לית' מ7 נ23 ר1  31-32 ויך...מתים] וכו' פ4 / מאה ושמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים] וכו' נ23 וגו' קר / וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים] לית' מ7 ר1 מס4  32 וחזקיה] חזקיה פ4 קר / יתיב בביתיה ושכיב בערסיה] שכיב בערסיה פ4 קר / קטיל לון] הוה קטיל לון מ7 נ23 א16 הוה קטל לון ר1 קטל לון פ4 / צדיקים[מ]] צדקיה מ7 צדיקייא נ23 פ4 פר6 י* צדיקיא ר1 א16 ו6 צדיקי' קר / אלין] ואינון מ7 אינון ר1 אלו מס4 האלין י*  33 דחלין] דחלי ו6 / מאלין] מאינון מ7 נ23 ר1 א16 פר6 י* א"ל(נ"א) מאנון ו6 פ4 / שאר] ושאר ו6 / בני עלמא] עלמא בני ר1 / על אחת כמה וכמה] לא כל שכן מ7 ר1 על חד כמה וכמה ו6 פר6 / בגין כך] ובגין כך ו6  34 לבר נש] לברנש נ23 א16 י* / לאסתמרא מאלין חובין ולפשפשא בהון[א"ל(כצ"ל)]] לפשפשא באינון חטאין מ7 ר1 לפשפשא באינון חובין נ23 ל2 מס4 לפשפש באינון חובין א16 לפשפשא באנון חובין ו6 לפשפשא באלין חובין פ4 קר לפשפשא באינון חובין פר6 לאסתמרא מאלין חובין מ לפשפשא ולאסתמרא מאינון חובין י* / כדקאמרן] דקאמרן מ7 נ23 ר1 לית' ו6 י* כדאמרן פ4 כדק' אמרן מס4 / ישלטון] ישלטו פ4  35 אינון] לית' מס4 / ימי] יומי נ23 / דלא] ולא מ7 נ23 א16 ו6 י* / מרחמי] ירחמון נ23 / עליה] ליה ל2 פ4 פר6 מ קר / את אחיו] את אחיו וגו' קר  36 בידיה] בידייהו ל2 / איהו רחים עלייהו בגין דאיהו שלים והם לא הכירוהו] והם לא הכירוהו בשעתא דנפל בידייהו איהו רחים עלייהו בגין דאיהו שלים והם לא הכירוהו מ7 והם לא הכירוהו נ23 והם לא הכירוהו בשעתא דנפל בידייהו איהו רחים עלייהו בגין דאיהו שלם והם לא הכירוהו ר1 והם לא הכירוהווהם לא הכירוהו בשעתא דנפל בידיהון איהו רחים עלייהו בגין דאיהו שלים והם לא הכירוהו א16 והם לא הכירוהו בשעתא דנפל בידיהון איהו רחים עליהו בגין דאיהו שלים והם לא הכירוהו ו6 והם לא הכירוהו בשעתא דנפל בידייהו איהו רחים עלייהו בגין דאיהו שלום והם לא הכירוהו י* / לא] לית' פר6 / דאינון] ואינון נ23 לית' א16 / שמעון] דשמעון א16  37 ולוי] לוי מס4 / אתו] דאתו פר6 א"ל(כצ"ל) / מסטרא] מסטיר נ23 / דדינא קשיא] קשיא מ7 דדינא קושיא י*  38 מרחמי] מרחמין נ23 / דנפלי] דנפלין נ23 דנפלו א16 דנפל ו6 / בידייהו] עליהו בידיהו פ4  39 למה אירא] למה אירא בימי רע מ7 נ23 ר1 א16 למה אירע בימי רע עון עקבי יסובני י* / אירא(2)] למה אירא א16 ל2 פר6 מס4 / (אלא)[ל2 פ4 פר6 מ]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 קר י* א"ל(נ"א) ד"א דלית8 אלא מס4 / דאית (נ"א דלית)] דלית מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* א"ל(נ"א) דאית מ קר ד"א / לי] ליה ו6

דף קצט ע"ב

 1 ימי] יומי נ23 / כדקאמרן] כדאמרן פ4 קר כדקא אמרן מס4 / עון עקבי יסבני מאן עקבי] אלא מאי עון עקבי יסבני אלא א"ל(כצ"ל) / עון] אלא עון מ7 נ23 ר1 / יסבני] לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / מאן עקבי] מאן עון עקבי נ23 פ4 מאי עון עקבי ר1 / דמהימנותא[מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* א"ל(כצ"ל)  2 דא הוא] דא איהו פ4 קר / עקיבא] עוקבא מ7 עקבא נ23 פ4 קר י* בעקיבא א16 / ואינון] ואלין אינון נ23 דאינון י* אלין ואינון א"ל(כצ"ל) / עקיבין] עקבין ר1 פ4 י* עקיבי א16  3 בהו] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* א"ל(כצ"ל) / בההוא] כההו' פ4 / דדש] דדש בעקביו מס4 / ב"נ] ברנש נ23 א16 ו6 מס4 י* / תדיר] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* א"ל(כצ"ל) / בעקבוי] בעקיבא מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 בעקבא נ23 פ4  3-4 בעקבוי...בעקבא] בעקבא מס4  4 וכעבות העגלה חטאה] וכעבות העגלה וכעבות העגלה חטאה י* / חטאה] החטאה מ7 / דדש ביה] דדש ליה נ23  5 עליה] עלייהו קר ליה י* / ולבתר] לבתר נ23 פ4 / (בחבלי השוא)[א16 ו6 פ4 מ]] לית' מ7 נ23 ר1 ל2 מס4 קר א"ל(כצ"ל) ד"א כחבלי השוא פר6 י* / כעבות העגלה] לית' ו6 ל2 פ4 פר6 י* ו?כעבות העגלה ת"ח מה כתי' הוי מושכי העון בחבלי השוא בחבלי השוא דדש ביה בעקא ולא חייש עליה ולתבר אתתקף ואתעביד כעבות העגלה מס4 וכעבות העגלה מ ד"א / ואתתקף] ואתקף פ4 דאתתקף קר  5-6 ואתתקף ההוא חטאה] וההוא חטאה אתתקף מ7 וההוא חטאה איתתקף ר1  6 חטאה] חטא א16 / זכאין אינון] זכאין ל2 מס4 / צדיקייא] צדיקי נ23 / דידעין] דידעי א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר  7 לאסתמרא] לאסטמרא ו6 ל2 / בעובדייהו] באוביהו9 {בעובדיהו} פ4 בעובדהון מס4 בחובייהו קר בעובדיהון י* / ישתכח] אשתכח א16 מס4 אישתכח ל2  8 מתקנא] קא מתקנא נ23 / להו] לון מס4  9 בהו] בהו תדיר ו6 / וכל נתיבותיה שלום] וגו' מ7 ר1 וכו' פ4

1 פירושו של גלאנטי חסר לעמודים קצז ע"ב – רא ע"א.

2 לפי הרישומים של רונית: בעמוד 35א אמור להיות חלק מדפים קצה ע"ב – קצט ע"א במרגליות; בעמוד 65א אמור להיות חלק מדפים קצה ע"ב – קצט ע"א במרגליות כולל תוספת שמצויה ב'חלופי גרסאות' בסולם;

3 מישהו מתח קו מעל המילה 'ביה' וכתב מעליה 'לה'.

4 לא לגמרי ברור אם כתוב שם 'לעלמין' או 'ולעלמין'.

5 כתב יד נ23 מחוק כאן ואי אפשר לקרוא מה כתוב.

6 מישהו מתח קו על המילה.

7 וגומר.

8 מעל מילה זו נמתח קו.

9 נראה לפי הקווים מעל המילה שהמעתיק או המתקן אח"כ רצו למחוק את המילה ולהחליף אותה במילה שבשוליים.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]