THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 240b - 242b

ספר הזוהר פרשת ויחי

דף רמ ע"ב (שורה 5) דף רמב ע"ב (שורה 14)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס1 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רמ ע"ב (שורה 5) דף רמב ע"ב (שורה 14)

 5 זבולון...ימים] לית' ו5 פ2 זבולון לחוף אניות ימים נ23  6 והוא לחוף אניות וירכתו וגו'[מ]] לית' א2 ו5 פ2 ר1 פ4 י* והוא לחוף אניות וירכתו עד צידון מ7 וכו' נ23 והוא לחוף אניות וירכתו על צידון א16 קר / ר' אבא] לית' ו5 פ2 / פתח] לית' ו5 פ2 פתח ואמר מ7 ר1  7 הודך והדרך] לית' א2 וגו' נ23 / דא הוד] דא הוא הוד ו5 מ7 פ2 ר1 א16 י* א"ל(כצ"ל) דא הוד הוד פ4 / זיינא] זונא א16 / בהאי] בהאי {הא} א2 / דאשתדל] דישתדל ו5 מ7 נ23 פ2 ר1  8 קרבא באורייתא[פ4 מ י*]] וקרבא דאורייתא א2 קרבא דאוריית' ו5 מ7 ר1 א16 קר / וזריז] וזרז י* / גרמיה בה[י* ג]] גרמיה ביה א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר בגרמיה ביה א16 / דא הוא] דהא ו5 פ2 / (דמריה)[פ4 מ קר]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* א"ל(כצ"ל) ג / הוא(2)] לית' א16 פ4  9 חרבך[מ]] חרבך על ירך גבור הודך והדרך א2 מ7 נ23 ר1 א16 קר חרבך על ירך גבור ו5 פ2 חרבך וכו' פ4 / ודאי[מ]] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 קר י* / עקרא דמלה] עיקר דמילתא א2  10 ורשים ליה בבני נשא] בבני נשא ורשים לה א2 ורשים ליה ביני נשא ו5 ורשים לה בבני נשא מ7 ר1 ורשים בברנש י* / בגין] לית' מ7 ר1 / ולא יפגמון ליה[מ]] ולא יפגמון א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 קר י*  11 להאי רשימא[ד"א]] רשימו א2 מ7 נ23 ר1 לית' ו5 פ2 האי רשימא א16 מ קר י* א"ל(נ"א) הא רשימא פ4 / דמלכא] לית' ו5 פ2 דמילה י* דמלה א"ל(נ"א) / דפגים] דאפגים מ7 ר1 / ליה] לה א"ל(נ"א) / הא קאים] לית' ו5 פ2 האי קאים מ7 ר1 י* / לקבליה[א16 פ4 מ קר י*]] ביה {לקבליה} א2 לית' ו5 פ2 ביה מ7 נ23 ר1  12 ברית] ברית קאים לקבליה ו5 פ2 / לנקמא] לית' י* / ומאן] ומאי א16  12-15 והוא פגים...גבור אתקרי] ובגין כך מאן דנטור האי ברית גיבור איקרי ו5 ובגין כך מאן דנטיר האי ברית גבור אקרי פ2  13 יזדרז] יזרז י* / לקבליה] לית' נ23  14 יתקף עלוי] יתתקף עליה א2 איתתקף עלוהי מ7 ר1 אתקף עלוהי נ23 אתקף עלוי פ4 יתתקף עלוי קר י* / להאי חרב דקיימא] דהאי חרב קיימא א2 / האי אתר] להאי אתר א2 מ7 נ23 ר1 האי את י* / וכדין] אזי א2 כדין י* / חגור] לית' קר  14-15 לאתפרעא...על ירך גבור2] לית' א16  15-16 גבור איהו...על ירך גבור] {איהו גיבור אתקרי ועל דא הודך והדרך ד"א חגור חרבך וגו' מאן} א2 לית' מ7 נ23 ר1 גבור איהו אתקרי גבור ועל דא הודך והדרך ד"א חגור חרבך על ירך גבור פ4 איהו גבור אתקרי וע"ד הודך והדרך ד"א חגור חרבך על ירך גבור י*  16 בארחא] לאורחא א2 י* באורח ו5 / יתקן] יתתקן ר1 י*  17 צדק] לית' א2 א16 פ4 קר י* א"ל(נ"א) / חרב] לית' ו5 פ2 עילאה ר1 / עלאה] חרב ר1 / בצלותא ובעותין[פ4 מ]] דאיהו צדק א2 לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 קר י* א"ל(נ"א) / עד] לית' ו5 פ2 / לא] דלא י* / יפוק] נפיק פ4 / לארחא[א16 מ י* א"ל(נ"א)]] באורח ו5 באורחא מ7 נ23 פ2 ר1 בארחא פ4 / כדכתיב[פ4 מ קר א"ל(נ"א)]] כד"א א2 ו5 מ7 פ2 ר1 א16 י* כמד"א נ23  18 וישם לדרך פעמיו] לית' ו5 פ2 / נפיק] נחית מ7 ר1 / תדירא] אתדיר' ו5 תדיר א16  19 קרבין] קרבא י* / בהאי חרב] בהאי צדק חרב א2 להאי חרב י* / בצלותא[פ4 מ קר י*]] בצלותין א2 ו5 מ7 פ2 ר1 א16 / ובעותין] ובעותא פ4 קר / נפיק] יפוק י* / בארחא] לאורחא א2 י*  20 וכדין] כדין י* / ואתתקף] ואתקף פ4 / יהודה הא] הא יהודה מ7 / אתתקן בהאי לאגחא] אתקן באגחא א2 אתתקן בהא לאגח ו5 איתקף בהאי לאגחא נ23 אתתקין בהא לאגח פ2 אתקן בהאי לאגח א16 אתקן בהאי לאגחא פ4 אתתקף בהאי לאגחא י* א"ל(נ"א) / קרבין] קרבא נ23 י*  21 ותקונין] ותיקוניה א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 מ י* ותקוניה ו5 פ2 קר / זבולון] חרב זבולון ר1 / שבטין] {שבטין} א2  22 תרין תקונין דנוקבי] תרי תיקוני דנוקבא א2 מ7 תרי תיקוני דנוקבי ר1 תרין תקינון דנוקבי קר תרין תיקוני דנוקבי י* / אמר] {ק}אמ' א2 קאמר מ7 נ23 ר1 א16 י* / שלמה] שלמה הע"ה א16 / לרעיא] לרעוא ר1  22-23 שלמה בשיר...השמיטה] שמואל ו5 פ2  23 יובלא] דבראשית3 יובלא א2 / וחד(1)] וחדא נ23 {וחד} פ4 לית' מ קר / לכלה] לית' א16 מ קר {לכלה} פ4 / שנת השמיטה] שנת שמטה מ7 נ23 ר1 לית' א16 מ קר {שנת שמי??} פ4 / חד תקונא לעילא] לית' א16 מ קר {חד תק? לעלא} פ4 / וחד תקונא לתתא] וחד לתתא מ7 ר1 תיקונא לתתא א16  24 הכי] הכא א"ל(כצ"ל) / הוא] הוו פ2 / אתרי] אתר ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 מ קר י* / חד עובדא לעילא] חד לעילא א16 חד עובדא דלעילא פ4 / וחד עובדא לתתא] וחד לתתא מ7 נ23 ר1 וחד עובדא דלתתא פ4 קר  25 וע"ד] {ועל דא} פ4 / פתיחא דאורייתא בב' עובדא דלתתא[מ]] {בית} פתחה {ד}אוריתא עובדא {ד}לתתא א2 ב" פתח' דאוריית' עובד' דלתתא ו5 פ2 א16 פתחא דאורייתא עובדא דלתתא מ7 נ23 ר1 {פתחת דאורית' עובדא דלתתא} פ4 בית פתחא דאוריתא עובדא דלתתא קר ב' פתיחא דאורייתא עובדא דלתתא י* / כגוונא דלעילא] כעובדא דלעילא כגוונא פ4 כגיונא דלעילא כגוונא קר / עבד] לית' ו5 פ2 עובדא נ23 / עלמא] לית' נ23 / עלאה] לעילא עבד עלמא עילא' נ23 דלעילא פ2  26 עבד] עביד א2 לית' ו5 פ2 / עלמא תתאה] עלמא עילאה פ4 / תרין] תרי ו5 א16 / דנוקבי קאמר[א16 פ4 מ קר י*]] {דנוקבא} {ד}אמ' א2 קאמר ו5 פ2 אמר מ7 נ23 ר1  27 דשמא קדישא] דשמ' עילאה דשמא קדישא ו5 פ2 לית' י* דשמא עלאה א"ל(נ"א) / חד לתתא] וחד לתתא א2 מ7 נ23 ר1 י* לית' פ4  28 חולקיה] חולק' ו5 חולק פ2 / קדישא] לית' פ2 / דזכה] דזכי פ4  29 אשתכח] אש{ת}כח ר1 ישתכח א16 / ערסא שלימתא כערסיה] {ערסא שלימתא} כערסא א2 ערסא שלימת' כערסא ו5 מ7 פ2 שלימתא כערסא נ23 שלימתא ערסא כערסא ר1 ערסא שלימא כערסיה א16 ערסא שלימא כערסא י* / דיעקב] דיעקב שלימתא א2 / דבעא] דיעקב בעא נ23 / לאסתלקא] לסלקא פ4 מ קר  30 מימיניה] בימיניה א2 מ7 ר1 מימינא נ23 / משמאליה] בשמאליה א2 מ7 ר1 בשמאלא נ23 / הוא באמצעיתא] והוא באמצעיתא י*  31 דחמא] דחזא ו5 פ2 דחמא האי פ4 / האי קרא] כן קרא א2 קרא פ4 להאי קרא י* / ואמר לון] ואמר א2 מ7 נ23 ר1 / האספו] האספו ואגידה א2 נ23 האספו ואגידה לכם מ7 ר1 / דישתכח] דאתמשך {נ"א דאשתכח} א2 דאשתכח מ7 ר1 א16 פ4  32 דלעילא] דעיל' ו5 א16 קר לעילא מ7 נ23 ר1 פ4 י* / ת"ח] ות"ח נ23 פ2 / תרין] תרי ו5 פ2 א16 י* / אשתכחו] אשתכחן נ23  33 תתאה] לתתא א2 נ23 / למהוי] למיהו א2 / עלאה] עילא נ23 / תקונא סתים] סתים מ7 ר1 י*  34 דיובלא איהו ההוא] {דיובלא איהו ההוא} א2 דיובלא הוא פ4 קר / כדקאמרן] דקאמר י* / הוה] הוא קר  35 ולא] ולאו פ4 / ידיעין[מ]] ידיעא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* א"ל(נ"א) ידיען פ4 קר / שוקין] שוקים א2 מ7 פ2  36 סתימו[מ]] סתם א2 פ2 סתים ו5 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 קר / ולא אתגליין] לא אתגליין מ7 ולא אתגליא נ23 לא איתגליאן ר1 ולא אתגלייא קר / בגין] האי בגין א2 מ7 נ23 ר1 / בארעא קדישא] באתר קדישא בארעא דישראל י*  37 תקונא אחרא] ותיקונא אחרא א2 / תתאה] לית' נ23 / דכלא] דכלה מ7 ר1 נ23 ק / דקאמר] דהא4 {דק}אמר א2 דאמר ו5 פ2 י* {ד}קאמר מ7 דקאמא ר1  38 האי] הא מ7 ר1 / דא] הא א2

דף רמא ע"א

 1 תחותה] תחותיה פ4 קר / ותקונא דגופא דילה[מ]] וגופא דתיקונא דילה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 וגופא דתקונא דיליה קר ותיקונא דגופא דיל(י)ה י* / ר' אבא] לית' פ4  2 מוצק] לית' ו5 פ2 א16 פ4 קר / וגו'] לית' א2 / וכתיב] כתי' א16 / שני עשר] שנים עשר א2 נ23 קר שנים ו5  2-3 שלשה פונים צפונה...נגבה וגו'] שלשה פונים צפונה ושלשה פונים נגבה ושלשה פונים מזרחה ושלשה פונים ימה א2 שלשה פונים צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה נגבה ושלשה פונים מזרחה ו5 פ2 שלשה פונים צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה פונים נגבה ושלש פונים מזרחה מ7 ג' פונ צפונה וג' פוני ימה וגו' פוני מזרחה נ23 ג' פונים צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה פונים נגבה ושלשה פונים מזרחה ר1 שלשה פונים צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה פונים נגבה ושלשה פונים מזרחה א16 קר שלשה פונים צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה פונים מזרחה ושלשה פונים נגבה י*  2-4 וכתיב עומד...תחת הים] ושנים עשר בקר תחות הים פ4  3 מלמעלה] לית' קר / וגו'(2)] לית' א2 מ7 ר1 א16 י*  3-4 וכתיב...הים] וכתיב שנים עשר בקר תחת הים א2 י* וכתיב ושנים עשר בקר תחתיהם ו5 פ2 א16 וכתיב ושנים עשר בקר תחת הים מ7 ר1 קר  3-9 מלמעלה...עליהם] לית' נ23  4 (וגו')[א2 ו5 מ7 פ2 ר1 מ קר]] לית' א16 י* וכו' פ4 / עומד] עומדת פ2 / שני עשר] שנים עשר קר / הכי הוא ודאי דדא ים] ודאי ההוא הוא א16 ודאי הכי הוא דדא ים י*  5 מתקנא] מתתקנא א2 ו5 מ7 פ2 ר1 קר י* / בי"ב...ממנן] בתרי עלמין כשנים עשר רתיכין לעילא ממנן א2 בתריסר {בתרין} עלמין בתריסר לעילא רתיכין ממנן ו5 בתרין עלמין בתריסר לעילא רתיכין ממנן מ7 ר1 בתריסר בתרי עלמין בתריסר לעילא רתיכין ממנאן פ2 בתריסר בתרי עלמין בתריסר לעילא רתיכין ממנן א16 י*  5-6 לעילא בתריסר...שבטין] בי"ב לתתא י"ב שבטים א2 בתריסר לתתא תריסר שבטין ו5 מ7 ר1 פ4 קר בתריסר לתתא תרי סר שבטין פ2 בתריסר לתתא תירי סר שבטין א16 בתריסר לתתא בתריסר שבטין מ י*  6 תקונא] תיקוניה מ7 ר1 תקונא דשכינתא קר / וחמא] ואמא מ7 / שכינתא קאים לקבליה] תיקונא שכנתא קאים לקבליה ו5 פ2 שכינתא קאי לקבליה מ7 ר1 לשכינתא קאים לקבליה י*  7 לאשלמא] לאשתלמא י* / תקונהא] תיקונא א16 / לבנוהי] לבנוי א2 ו5 מ7 פ2 ר1 א16 פ4 מ קר י* / תריסר] לית' פ4 / ואמר לון] ואמ' פ4 / אתקינו] ואתקינו י* / לאשלמא(2)] לאתקנא {ו}לאשלמא א16  8 תריסר] תרי פ2 / שבטין] לית' פ4 / דגלין] דגלים מ7 פ2 א16  8-9 שלשה פונים צפונה...פונים מזרחה] שלשה פונים צפונה ושלשה פונים נגבה ושלשה פונים צפונה5 {ימא} ושלשה פונים מזרחה א2 שלשה פונים צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה נגבה ושלשה מזרחה ו5 פ2  9 והים עליהם] והים ביניהם פ4 / והכי[פ4 מ קר]] הכי ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י*  10 תלת שבטין] ושלשה שבטין א2 ותלת שבטין מ7 נ23 ותלת רוחין שבטין ר1 תליסר שבטין פ4 תריסר שבטין תלת קר / לד'] ולארבע א16 / ותלת שבטין(1)[מ]] תלת שבטין א2 ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 קר י* שלשה שבטין א16 / דימינא[מ י*]] ימינא א2 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 קר ימינה ו5 / שבטין(3)] שבטים א16 לית' י*  11 דשמאלא[מ י*]] שמאלא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 קר / ותלת שבטין(1)] תלתא שבטין א2 {תלי} שבטין נ23 ותלת סטרין פ2 ושלשה שבטים א16 / ימינא] דימינא א2 ימ{ינ}א א16 / ותלת שבטין(2)] ותלתא שבטין א2 / שמאלא] דשמאלא א2  11-12 וגופא דשכינתא] {וגופא ד}שכינתא א2  11-13 ותלת שבטין לירכא שמאלא...לירכא] לית' ר1  12 עליהם] עליהם מלמעלה א2 קר י* / תלת שבטין] תלתא שבטין א2 / ותלת] ותלתא א2  13 שבטין] לית' מ7 / וכן] לית' י* / לכלא] כולא א2 לכלא ותלת שבטין לירכא שמאלא וגופא דשכינתא עלייהו הה"ד והים עליהם מאי טעמא תלת שבטין לדרועא ותלת לירכא וכן לכלא ר1 לית' י* / אלא רזא דמלה] ורזא דמלה ו5 פ2 / תלת] אלא תלת א16 / קשרין] קשרון פ2 / אינון] לית' י* / ימינא] שמאלא ו5 פ2  13-14 ותלת בשמאלא...ימינא] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 ושלשה קשרים בדרועא שמאלא ותלת קשרים בירכא ימינא א16 ותלת בשמאלא ותלת קשרין בירכא ימינא קר ותלת קשרין בדרועא שמאלא ותלת קשרין בירכא ימינא י*  14 ותלת קשרין] תלת קשרין א2 ר1 ג קשרין נ23 ותלת קשרים א16 / בירכא שמאלא] אינון בירכא דשמאלא א2 בדרועא שמאלא ותלת קשרין בירכא ימינא ותלת קשרין בירכא שמאלא מ7 בדרועא שמאלא ותלת קשרין בירכא שמאלא ותלת קשרין בירכא ימינא פ4 / תריסר] שנים עשר א2 ויב נ23 / קשרין(2)] שבטין נ23 לית' פ2  15 סטרין] שבטין סטרין נ23 / אשתכחו] אשתכח א2 מ7 ר1 / תריסר[מ]] תליסר ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* א"ל(נ"א) לית' פ4 קר / מנ"ל] לית' א2 מ7 נ23 ר1 מנלן קר  16 שנים עשר] שנים עשר וזאת אשר דבר אליהם וגו' מ7 ר1 / וזאת בגין] וזאת פ2 ודאי א16  16-17 כמה דאתמר] כד"א י*  17 דאתמר] דכתי נ23 / מלמעלה] מלעלה מ7 / עיני יי'] עיני(ן) ה' י* עיני ה' א"ל(נ"א;כצ"ל) ג  17-18 שבעה עיני העדה[פ4 מ]] עיני העדה א2 ו5 פ2 א16 קר א"ל(נ"א;כצ"ל) לית' מ7 נ23 ר1 ג עידי העדה י*  18 שבעין] שבעה מ7 ר1 / שערהא] לית' א2 נ23 שוורהא פ2 / כמה דכתיב] דכתיב פ2 / לכל הפקודים] לית' פ4  19 וגו'] לית' א2 י* / וכן לכלהו] וכן כולם א2 מא וכן לכולהו פ2 וכו' וכן לכלהו פ4 וגו' וכן לכלהו קר וכן כולהו י* / ואי תימא[מ]] אי תימא א2 מ7 א16 פ4 קר י* איתימר נ23 איתימא ר1  19-24 ואי תימא...לעילא ותתא] לית' ו5 פ2  20 בסליקו] בסליקן א2 / שלימו] שלימא י* / בההיא שעתא] {בההוא שלמו} דההוא שעתא א2 בההוא שלימו בההוא שעתא מ7 ר1 בההוא שעתא נ23 י* א"ל(כצ"ל) / כולי] כולה נ23 / אן הוא] ?? {אין} הוא א2 אוף הוא פ4 מ קר  21 ודאי] ודא פ4 / שבעין נפשין[מ י*]] שבעים נפש א2 א16 שבעין נפש מ7 נ23 ר1 פ4 קר / הוו] לית' נ23 / שנין] שנה א16 י*  22 כמה דכתיב[פ4 מ קר י*]] כד"א א2 מ7 ר1 כמד"א נ23 כדכת' א16 / וירבו ויעצמו במאד מאד] וירבו א2 נ23 וירבו וגו' מ7 ר1 וירבו ויעצמו א16 פ4 קר וגומר י*  23 עצמו] רבו מ7 ר1 [עצמו] י* / ראשי] ראשי וגו' מ7 ר1 / דהוא] דהוה פ4 י* הוא דהוא קר / אשתלים] אשלים א2 מ7 נ23 ר1 א16 א"ל(נ"א) שלים פ4  24 לעילא] לית' נ23 / הכי] לית' מ7 ר1 / הוא] לית' נ23 / עלאה] עילא נ23 ר1 / היך] איך י*  25 אשתכח] ישתכח א2 פ4 / כולי] כוליה פ4 / א"ל אריא] אמר ליה ארייא א2 לית' מ7 ר1 א"ר אבא אריא נ23 א"ל ארי י* / דסדר] דשדר י* א"ל(נ"א) / בכרמא] בברת' פ2 / מאן איהו] מאן הוא א2 / דעייל] דייעול א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 דיעול פ2 דעאלו פ4 דיעיל י*  26 בהדיה] בהדי א16  26-27 ונפשו אותה ויעש] וגו' מ7 ר1 ונפשו וכו' נ23 לית' י*  27 הוא כלא חד] כלא הוא חד א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 כלא חד הוא א16 פ4 מ קר י* / הוי ביה] הוה ביה א2 פ4 הוי בה ו5 הוה בה פ2 יהוי ביה י*  28 כתיב] כנס' ישראל פ2 / והיה לארבעה ראשים[מ קר]6] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* וכו' פ4  29 יסתכלון] יסתלקין7 {יסתקלון} א2 יסתלקון מ7 ר1 / סלקא] סלקן פ2 לחד פ4 / לחד] בחד א2 מ7 נ23 ר1 לחדי א16 סלקא פ4 / עלאה דיובלא] דיובלא עלאה פ2  30 תתאה] דתתאה פ4  31 דכל חד[א16 פ4 מ קר י*]] דהא כל חד א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / אוזיף] אויף קר  32 ואתכליל] דאתכליל א16 / מניה] מינייהו א16 / ואשתכחו] ואשתכח ו5 וכדין אשתכחו מ7 ר1 אשתכחו א16 / וכלא[פ4 מ קר]] כלא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 כולא א16 לית' י*  33 אלא רישא[א16 פ4 מ קר י*]] רישא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / וגופא] דגופא קר / בחד] כחד נ23 א16 / קיימי] קיימא י* / תריסר] תליסר פ4 י* / קשרין] קשורין א2 / דדרועא] דרועא ו5 פ2 לדרועא פ4  34 ימינא] דימינא פ4 / דדרועא] בדרוע' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 לדרועא פ4 / גבורות] גבורות כתי' ו5 פ2  34-35 תלת קשרין דדרועא...נצחים] {תלת קישרין דדרועא שמאלא גבורא גבורות לתלת קשרין דירכא ימינא נצח נצחים תלת} א2  35 קשרין] קשרים א16 / בירכא] לירכא פ4 / נצ"ח נצחים] הוד הודות פ4 / בירכא] לירכא פ4 / שמאלא] ושמאלא א2 דשמאלא נ23 / והודות] הודות פ4 קר י*  36 וגופא קיימא] וקיימא נ23 / הא תליסר[א"ל(כצ"ל)]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 מ קר י* / תו בתליסר] תו בתלתא סר ר1 / מכילן] מניינין ו5 פ2 / אורייתא[מ7 נ23 ר1 י*]] דאוריתא א2 ו5 פ2 א16 פ4 מ קר א"ל(נ"א) / אתפרש] איתפרשא מ7 איתפרש{א}ן ר1 אתפרשא י*  37 עד ההוא] על ההוא א2 מ7 ר1 עם ההוא פ4 / אתר] לית' פ4 / על פרודא] ב8{על}פירודא ו5  38 אלין] לית' א16 י* / יי'] ה' י* / המה] לית' א2 נ23 א16 פ4 מ / דכורין] דכורים א16  38-39 משוטטים...עיני יי'] לית' ו5 פ2  38-40 אלין דכתיב...עילאין] לית' מ7 ר1  39 אתר] אחר א"ל(נ"א) / איהו] לית' א2 נ23 א16 י* א"ל(נ"א;כצ"ל) הכא קר / הכא] לית' פ4 (ס"א איהו) קר / עיני יי'] עיניו קר עיני ה' י* / בתקוני] לית' פ4 / שכינתא] שלימתא שכינתא י*  40 דנוקבא] נוקבא מ דקיימא קר / (ז"ח ל"ג קיימא)[ד"א]] לית' א2 ו5 נ23 פ2 א16 פ4 י* א"ל(נ"א;כצ"ל) ג דקיימא מ דנוקבא קר / לקביל הא דכתיב] לקבלהא דכתי' א2 לקביל רזא דכתי' ו5 לקבל הא דכתיב מ7 לקבל רזא דכתי' פ2 דכתי' א16 פ4 קר י* / לך יי'] לך ה' י*

דף רמא ע"ב

 1 הגדולה והגבורה] הגבורה נ23 הגדולה פ4 / וגו'[א16 מ קר א"ל(נ"א)]] והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ א2 מ7 נ23 ר1 לית' ו5 פ2 וכו' פ4 והתפארת והנצח וההוד י* / האי אתר אשלים[מ]] הא חד דאשלים א2 האי חד אשלים ו5 פ2 א16 פ4 קר י* א"ל(נ"א) האי חד דאשלים מ7 נ23 האי חד דא שלים ר1 האי חד דא אשלים ג(גירסת הספרים) / לכל סטר] לכל סטרי א16 / תו שערא] תו חד שערא א"ל(נ"א) / כמה דכתיב[ד"א]] דכתי' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 מ קר י* א"ל(נ"א)  2 יי'(1)] ה' י* א"ל(נ"א) / עצמו] רבו מ7 ר1 י* / יי'(2)] ה' י*  3 וגו'] לית' א2 א16 י* / אסתלקו (מאתר) לאתר] אסתליקו לאתר א2 א16 אסתלקו לאתר מ7 ר1 קר י* א"ל(כצ"ל) ג אסתלקו לאתר לאתרא נ23 אסתלקו לאתרא פ4 אסתלקו מאתר לאתר מ / אחרא] לית' נ23 / ואע"ג דהכא] והכא אע"ג פ4 / אתמר] דאתמר פ4  3-15 ותקונין...לההוא אתר] לית' ו5 פ2  4 ואסתליק] ואסתלק {נ"א ואתתקל} א2 ואסתלק מ7 ר1 י* / במתקלא] במשקל מ7 ר1 / עלאה ותתאה] עילא ותתא א2 מ7 נ23 ר1 א"ל(כצ"ל) עילאה ותתא[ה] י* / אמרן] אמרו י* / ואצטריכנא] ואצטריכא לן מ7 ר1 ואצטריכו י*  5 דצדיקיא] דצדיקא א"ל(כצ"ל) / יתיר דידעין ארחא[מ]] דידעין אורחוי א2 מ7 נ23 ר1 דידעין אורחא א16 א"ל(כצ"ל) יתיר דידעי ארחא פ4 יתיר דידעין אורחין קר דידעין (ד)אורחא י* / והכא כלא] והכי נ23 והכא אתגלי פ4 והא כלא קר / אתגלייא] כלא פ4  6 מדין] מידין נ23 י* / חד יתיב] דחד יתיב א16  7 נפיק ועביד] יתיב ועביד מ7 דנפיק ויעביד א16 / פרקמטיא ותמיך] פרגמטיא וסמיך י* / דכתיב[מ קר]] לקיימא מה דכתיב א2 לקיימא דכתיב מ7 נ23 ר1 א16 פ4 י* א"ל(כצ"ל)  8 בימי למעבד פרקמטיא[מ]] בימא א2 נ23 א16 בימי מ7 ר1 פ4 י* בימין ועביד פרקמטי' קר / וחולקיה] דחולקיה א16 / הכי הוה] הוה הכי א2 נ23 הכי הוא י* / ימא] יהא קר / הוה(2)] הוא י* / אחסנתיה] אחסתיה ר1  8-9 קרי ליה] קרא לה א2 קרא ליה מ7 נ23 ר1 א16  9 דרכיה דירך] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 מ קר דדרכא דירך י* א"ל(כצ"ל)  9-10 ויששכר באהלך] לית' מ7 נ23 ר1 א16 י*  10 לחוף ימים ישכון] זבולון לחוף ימים ישכון א2 / פרישי ימים] פרישי ימא א16 י* פרישי ימין קר / פרקמטיא] פרגמטיא י*  11 דחד ימא[מ]] דימא חד א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 קר י* / ליה] לית' מ7 ר1 / באחסנתיה] לאחסנתיה מ7 נ23 ר1 א16 קר / בתרין ימין] בתרי ימא א2 בתרי ימים מ7 ר1 י* בתרי ימין א16 פ4 מ / ר' יוסי] ר' ייסא א2  12 ימין הוו מהדרן] ימים הוה מהדהנן א2 ימים הוו מהדרין מ7 נ23 ר1 יומין הוו מהדרן קר ימים הוו מהדרן י*  13 משתכחין] משתככין {משתכחין} מ7 מסתכחן נ23 משתככין ר1 משתכחי א16 משתככי פ4 משתכחין (ס"א משתככין) קר / סחורתא] סחורות א2 / וירכתו] וירכתו עד צידן א2 ר1 וירכתו עד צידון מ7 / ירכתיה] ירכיא א2 ירכא מ7 נ23 ר1 א16 י* א"ל(כצ"ל) / מטי] מטא י* / על ספר] עד ספר א2 מ7 פ4 עד שער נ23 עד צפר קר על ספר ימא א"ל(כצ"ל)  14 צידון] דצידון א"ל(כצ"ל) / ותחומא] ותחומיה מ7 א16 / ופרקמטיא] ופקמטיא א16 / דכל מארי] בכל מרי א16 לכל מארי א"ל(כצ"ל) / סחורתא] סחותתא א2  14-15 ותייבין...לההוא אתר9] ותבין לסחורתא בההוא אתר א2 ותבין בסחורתא לההוא אתר מ7 ר1 ותייבין בסחורתא לההוא אתר נ23 ותבין בסחורתייהו לההוא אתר א16 ויתבין בסחורתייהו לההוא אתר פ4 ותייבין בסחורתיה לההוא אתר קר ותאבין בסחורתייהו לההוא אתר י*  15 רבי אחא אמר כתיב[נ23 א16 מ קר י*]] ר' אחא אמ' {כתי'} א2 אמר ר' אחא כתי' ו5 פ2 ר' חייא כתיב מ7 ר' חייא אמ' כתי' ר1 ר' אחא אמר פ4 / ולא] כי לא ו5 פ2 לא מ7 ר1 א16 מ קר  16 מעל...מלח] וכו' פ4 לית' י* / מנחתך] קרבנך ו5 פ2 / דאיהו] דאיהי א16  17 ומבשם[מ]] ומבסם א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 קר י* ומכבס פ4 / מרירא] מתתא ר1 / לאטעמא] דטעמא א16 / לאו] לא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / הוי] לית' פ4 / (בגין)[א2 מ7 נ23 ר1 א16 מ קר י*]] לית' פ4 / למסבל] למיסבל מ7 ר1  17-18 לאטעמא...מרירא] לית' ו5 פ2  18 מרירא] במרירא נ23 מרירו פ4 / משפטיך] לית' ו5 פ2 / לארץ] בארץ מ7  20 חקות שמים ..שמתי[מ קר]] לית' א2 ו5 נ23 פ2 א16 י* וגו' מ7 ר1 וכו' פ4 / בגין כך] ובגין כך י*  21 כתיב] לית' א2 פ4 י*  22 יי'] ה' י* א"ל(נ"א) / בימא (ס"א במייא)] במייא א2 ר1 י* בימא ו5 פ2 פ4 מ קר במיא מ7 נ23 א16 א"ל(נ"א)  23 גרים] לית' ר1 / לגרמיה] {ל}גרמיה א2 / מיתה[מ קר]] מות' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 י* / כתיב[פ4 מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* / מלח[פ4 מ קר]] מלח ברית אלהיך א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* / דהא דא] דהא א16  24 אמר ר' אחא] א"ר חייא י* א"ל(נ"א) / ים] ימא ו5 ימה פ2 / ואקרי] ואיקרו א2 לית' קר / ימים] לית' קר  25 דאיהו] דאיהי מ7 ר1 דאית נ23 י* דאיקרי א"ל(נ"א) / מיין(1)] מים א2 י* במיי? ו5 במיין פ2 / דאית] {ד}אית ו5 / ביה מיין...מרירן[מ קר]10] מיים מרירן א2 ד11מיין מתיקין ואתר דאית מיין מרירן ו5 מיין מתיקן ואתר דאית מיין מרירן {ואתר דאית מיין עכירן} מ7 מיין מרירן נ23 מיין מתוקין ואתר דאית מיין מרירן פ2 ר1 מיין מתיקן ואתר דאיתמיין מרירן א16 מיין מתיקין ואתר דאית מיין מרירן פ4 מים מתיקין ואית אתר דאית מים מרירן י*  26 לחוף ימים] לחוף ימים ישכון א2 / אמר ר' אבא] ר' אבא אמ' א2 מ7 ר1 א16 י* ר' אבא נ23 / וכל חד] כל חד קר  26-30 אמר ר' אבא...דכתיב] כתיב ו5 פ2  28 למלעי] למילעי א16 ולעי פ4 / אתא] [אתא] י* / אמר] ואמ' א2  29 סיפטא] טיפסא מ7 ר1 סיפתא פ4 סיפטא (ס"א סיעתא) קר / בטופסרא] בטיפסרא א2 מ7 נ23 ר1 בטופרא י* א"ל(כצ"ל) / קפטלאי] קפטילאי א2 מ7 ר1 קפטי נ23 לא א16 קפילטאי קר קפטילא י* בקפטילא א"ל(כצ"ל) / שכיחי] לא שכיחי נ23 שביתי פ4 שכיחי (ס"א שביתי) קר / יתבו ולעו] ותבו ולעי י*  30 ויתיב קמייהו] לית' קר  31 וגו'] לית' א2 ו5 ואת אחי ואת אחיותי י* / וכתיב...אמת] ואמרה סימנא דחיי לא שרייא אלא באות אמת ו5 פ2 ונתתם לי אות אמת נ23 / מאי קא בעאת] מאי קא בעא א2 נ23 ר1 קר מאי קבעייא ו5 מאי קא בעא{ת} מ7 מאי קבעיא פ2 מאי בעיא פ4  32 שאלת] שאלתא קר שאילתא י* / מידי] מילי ו5 פ2 / ברי] לית' י* / שאלתא דהא אינון] שאלית דאינון ו5 פ2 שאלנא דהא אינון א16 שאלת דהא אינון י*  33 הזה] לית' א2 קר / תקשרי] תקשרו פ2 / וגו'] לית' א2 מ7 ר1 פ4 י*  34 בעאת] בעאת מנייהו י* / דחיי] אילנא דחיי י* דאילנא דחיי א"ל(נ"א) / וגו'[א16 מ קר]] ואת אמי א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י*  35 ואמרה] דאמרה י* / אלא] לית' פ2 / אמת ומאי איהו אות אמת] דא אמת א2 אמת נ23 אמת ומאי איהו אות פ2 / ומאי איהו] ומאי הוא י*  36 דא את ו'[מ7 ר1 מ קר]] דא אות ו"ו א2 דא אות וא"ו ו5 דא את ו"ו נ23 פ4 ו"או פ2 דא את א16 דא וא"ו י* / דביה] {דביה} פ2 / שריין] שרייא י* / חיין] חיים א2 חיי ו5 / הכי] והכי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 מ קר י* / בעאת] בעית י*  37 יהבו לה] נתנו לה י* / תקות] את תקות א2 לית' ו5 פ2 / אינון] לית' ו5 פ2 פ4 / אמרי] אמרו א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 מ קר י* / משה הא] הא משה הא פ2 / אסתלק] אסתליק א2 ו5 פ2 קר איסתלק מ7 ר1 א16  38 דהא] הא י* / מטא] מטי פ2 / דסיהרא] לית' פ4 קר  38    דף רמג ע"ב (שורה 14) והא מטא...נחש עלי דרך] לית' נ23  39 ומאי איהו] ומאי הוא י* / הזה] לית' א2 א16 קר הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו מ7 ר1 / כד"א] כדאתמר י* / שפתותיך12] שפתותיך וגו' ו5 מ7 פ2 ר1 שפתותיך וכו' ומלכיהם ישרתונך פ4 שפתותיך ומלכיהם ישרתוך וגו' מ שפתותיך ומלכיהם ישרתונך וגו' קר  40 יהא] {יהא} ו5 / דסיהרא] דסיהרא גבך13 ו5  40    דף רמב ע"א (שורה 2) קמו ר' אבא...ואמר] תן שאיל להו ו5 תו שאיל להו פ2

דף רמב ע"א

 1 ונשקוהו] ונשקוה מ7 א16 פ4 קר י* / אמרו] ואמרו א"ל(כצ"ל) / אנת] את מ7 פ4 / למהוי] למיהוי א2 א16 / או גברא] וגברא מ7 ר1 י* / ומנו] לית' י* א"ל(כצ"ל)  2 רבי בון] רבוי א2 ר' בו מ7 ר1 רב א16 רבו פ4 לית' י* א"ל(כצ"ל) / תו שאיל ואמר] תו פתח שאיל ואמ' א2 מ7 ר1 / בנוי] בנוהי פ2 / אתסדרו] אתהדרו א2 ואתסדרו מ7  2-3 אתסדרו...דלעילא] לית' ו5 פ2 א16 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) {ואתסדרו לתתא כגוונא דלעילא} ר1  3 בברכאן] {ב}ברכאן מ7 בברכה י* / אשתלותיה] אשתדלותיה א2 קר י* אישתדלותיה מ7 ר1 אשתדולתיה פ4  4 ואורייתא] לית' פ4 קר / בכל אתר] לכל אתר א2 מ7 ר1 / אמאי] לזבולון אמאי א16 / אקדים ליה] אקדים א2 מ7 ר1 אקדימו ו5 פ2 אבוי אקדים ליה א16 / זבולן] זבולון ליששכר א2 לית' א16 / בברכאן] בברכה י* / אבוי] אבוה א2 מ7 ר1 לית' א16 / אקדים ליה] לית' א16  4-5 זבולן...אקדים ליה] יעקב ומשה זבולון ליששכר ו5 פ2  5 ויהב] ויהיב א2 ו5 פ2 א16 פ4 קר י* / לפומיה] לפומא א16  6 בגיני כך] ובגין כך ו5 פ2 / אקדים ליה[מ]] אקדים א2 ו5 מ7 פ2 ר1 א16 פ4 קר / בברכאן] ברכאן ו5 מ7 פ2 ר1 / מהכא] לית' א2 / דסעיד] דאסעיד ו5 / למריה] למאריהון א2 מ7 ר1 למארייהו ו5 למרייהו פ2 / נטיל] נטל קר  7 מעילא ותתא] מעילא ומתתא א2 מלעיל' ותת' ו5 מלעיל' ומתת' פ2 מעילא ותתאי ר1 מעילא לתתא י* א"ל(נ"א) / זכי] זכה א16 י*  8 דיתברך] לית' י* / בהאי עלמא] להאי עלמא י* / למהוי] למיהוי א2 א16 / בעלמא] לעלמא א2 מ7 ר1 פ4  9 והוא לחוף אניות] לית' י* / דכתיב] דאמר ?ה פ4 / והוא(2)[פ4 מ קר]] לית' א2 ו5 מ7 פ2 ר1 א16 י*  10 לחוף ימים] חוף ימים א16 / בעלמא דין] בעלמא הדין א2 / בעלמא דאתי] לעלמא דאתי ו5 י* / כד"א] כמא דאתמר י*  10-11 כד"א...דעלמא דאתי] לית' מ7  11 וגו'] לית' א16 פ4 י* / דתמן] דמתמן א2 ר1 / נגידו] נהירו א2 ר1 נגידי י* / דעלמא דאתי] לעלמא דאתי ו5  12 ירושלים] ירושלם וגו' קר ירושלם בצבאות [וגו'] י*  13 קריב למלכא] דקריב א16 / ככנסת ישראל דאיהי אמרת] דכנסת ישראל אמרה א2 בכנסת ישראל דאיהי אמרה ר1 בכנסת ישראל דהיא אמרה א16 ככנסת ישראל דאיהי אמרה פ4 י* / מה] לית' פ4 / תגידו לו] תגידו לו מי ליה א16 לית' פ4  14 אלין אינון[מ קר]] אלין א2 מ7 ר1 א16 פ4 י* {אלין} אינון ו5 אינון אלין פ2 / תדיר] לית' י*  15 למלכא] ליה י* / עסקוי] עסקהא א2 ו5 מ7 פ2 ר1 א"ל(כצ"ל) ג / דהכי] דהכא י* / אוליפנא] אולפינ' פ2 / בשעתא] לית' א2  16 נחתת לעלמא] נחתא לתתא א2 נחת' לעלמא ו5 מ7 פ2 ר1 / עאלת עלה[מ]] עאלת ליה א2 מ7 פ2 ר1 א16 עאלת עליה פ4 קר עאלא ביה י* עאלת לה א"ל(נ"א) / בקיומא] בקיומא אחרא י* א"ל(נ"א) / דיחוי למלכא[פ4 מ]] דיחזי א2 דיחזי למלכא ו5 מ7 פ2 ר1 א16 דאתחזי למלכא י* / ויודע ליה] וינדע ליה מ7 ר1  17 רחימותא דילה] רחימותיה דיליה א2 רחימותא פ4 קר / לגביה] לגבה א2 דלגבי פ4 דלגביה קר / בהדיה[מ י*]] בהדה א2 ו5 מ7 פ2 ר1 א16 פ4 קר / דחיובא] דחובה א2 מ7 ר1 דחייובא קר / על] לית' פ4 / ב"נ] בר א2 דבר נש פ4  18 שמא קדישא] על בר נש קדישא ו5 פ2 / בפומא...כלא[מ]14] בפימה וליבא ונפשא ולקשרא כלה א2 בפומ' ובלבא ונפשא ולקשר' כלא ו5 פ2 בפומא וליבא ונפשא לקשרא כולא מ7 ר1 בפומא וליבא ונפשא ולקשרא כולא א16 פ4 קר בפומא בליבא בנפשא ולקשרא כולא י* / כשלהובא] בשלהובא א16 / דאתקשרא] דאתקשרת א2 דאיתקשרת מ7 ר1 / בטיפסא] בטיפי?? ו5 בטיפסקא מ7 ר1 בטפסא פ2  19 דעביד[מ קר]] דאיהו עביד א2 ו5 מ7 פ2 ר1 א16 פ4 י* / מלכא] למלכא א2  20 דילה] דיליה י* / ד"א] לית' א2 מ7 ר1 / ירושלם] ישראל פ4 / תריסר] תרין סר א16  21 דאמר] דקאמ' פ2 / לא קאמר לאשלמא] לא קאמא אלא לאשלמא א2  22 דכלא חד] דכל חד וחד אית בה מ7 ר1 / ואית ד'] אית ד' מ  23 תלת טורין] לית' א2 תלת פ4 קר / לסטרא(1)] בסטרא ו5 בסטר פ2 לסטר י* / ותלת טורין] ותלת קר / לסטרא(2)] בסטרא ו5 בסטר פ2 לסטר י* / זוויין] זיויין א16 זיינין פ4 קר זיויין מ  24 וכדין] וכדי ו1 / אתקרי] אתקם א2 / ואלין] ואינון ו5 פ2  25 אקרון] איקרון א2 איקרו ו5 אקרו פ2 דאיקרון א16 / דקיימא] דקיומא א16 / ואינון] ואיניון קר / סהדי] לית' פ4 / למלכא[פ4 מ קר]] לית' א2 ו5 מ7 פ2 ר1 דמלכא י*  26 עדות...לשם יי'] [עדות לישראל] י* / אמר רבי יהודה] אמר ר' אבא מ7 ר1  26 - דף רמב ע"ב (שורה 25) אמר רבי יהודה...יתיב וגו'] יששכר כאן רמז לן דאגריה דמאן דלעי באוריית' יש עולמות על כן נקר' בהאי שמא כתיב ו5 פ2  27 דידעי] דידעין ר1 קר י*  28 אתה] לית' מ7 / ליי'] לית' י* / אלהיך] לית' פ4 י* / ובך בחר יי' וגו'] לית' א2 מ7 ר1 י* ובך בחר יי' להיות לו לעם סגולה מכל העמים וגו' א16 וכו' פ4 ובך בחר יי' להיות לו לעם סגולה מכל העמים תחת השמים קר / רובץ בין המשפתים] וכו' מ7 פ4 לית' ר1 י*  29 אמר רבי אלעזר] ר' אלעזר אמ' א16 י* / דאשתדל] דישתדל א2 מ קר י* דאישתדל מ7 ר1 / נקרייה] נקרי א2 מ7 ר1 קרינן א16 מ קר קרי פ4 ליקרי י* א"ל(נ"א) לקרי ג  30 או נמר] לית' י* א"ל(נ"א) / אמרו] לית' א2 פ4 אמרי מ7 ר1 א16 מ קר י* / מטולא] למטולא א16  30-31 ולא בעיט במאריה] ולא כאריא או א2 ולא בעיט בה א16 ולא בעט במאריה י*  31 גסות הרוח] גסות רוח ר1 גסות [הרוח] י* / חייש] חייש מדוריה א2 מ7 ר1 קר י* חייש {מ}מדוריה א16 חייש מדורי פ4 / באתר] באתרי פ4 / מתתקן] מתקן א2 מתוקן א16 מתתקנן פ4  32 בעיט] בעט פ4  32-33 ולא אית ביה] ולית ביה א2 מ7 ר1  33 הרוח] רוח מ7 ר1 / כחמור] לית' א2 אלא כחמור א"ל / דלא חייש] ולא חייש א2 מ7 ר1 א16 פ4 מ קר י* / דמריה (ס"א דרביה)] דמאריה א2 מ7 ר1 א16 י* א"ל דמריה פ4 מ קר  34 כדאמרינן] כדאמרי א16 כד"א פ4 י* א"ל / ועל הארץ תישן] על הארץ תשכב מ7 ר1 א16 פ4 קר על הארץ תישן י*  34-35 ובתורה...רובץ וגו'] לית' א2 מ7 ר1 פ4 וגו' ד"א יששכר חמור גרם א16 ד"א יששכר חמור גרם רובץ וגו' מ ד"א יששכר חמור גרם קר ובתורה אתה עמל ד"א יששכר חמור גרם י*  35 לדוד ה'[י*]] יי' א2 מ7 ר1 לדוד יי' א16 פ4 מ קר  35-36 ממי אירא] לית' י*  36 יי'...אפחד] לית' א2 י* / אינון] לית' י*  37 קמי] קמיה פ4 / דאשתדל] דישתדל א2 מ י* דמשתדל מ7 ר1  38 לא דחיל] לא ידחל א2 / נטיר הוא לעילא...לתתא] נטיר הוא לתתא נטיר הוא לעילא מ7 נטיר איהו לעילא נטיר איהו לתתא א16 נטיר הוא לעילא ונטיר איהו לתתא פ4

דף רמב ע"ב

 1 דכפית] דכפת א2 / דעלמא] עלמא א2 ר1 א16 פ4 י* / ואחית לון] ונחית לון א2 מ7 ר1 פ4 קר ונחית א16 / לעומקי] לעומקא א2 מ7 ר1 / דתהומא] תהומא י* / דעאל] דאתער א2 פ4 קר דאיתער מ7 ר1 א16 / ואתייהיבת] ואתייהיב י*  2 וכלבי] וכלבין א2 / ושטאן] וסטאן מ7 ר1 א16 פ4 קר / ואתייהיבת] ואתיהיב לון א2 ואתיהיב מ7 ר1 א16 פ4 ואתייהיב קר  3 לחבלא] למחבלא פ4 קר י* / וכל בני עלמא] וכל בני נשא מ7 / ניימי] ניימין א2 מ7 ר1 א16 י* / סלקין] סלקא לעילא א2 סלקי מ7 פ4 / לאתענגא] לאתעטרא י* א"ל(נ"א)  4 לעילא] לית' א2 / ואתפליג ליליא] בפלגו דליליא א2 ואיתפליג ליליא מ7 ואיתפלג ליליא ר1 ואתפלג ליליא א16  5 ואתמר בכמה דוכתי[מ]] לית' א2 מ7 ר1 א16 פ4 קר י* / ב"נ] לית' י* / דאיהו קאים] דקם א2 פ4 דאיהו קם מ7 ר1 קר / בההיא] בההוא מ7 ר1 י* / שעתא] [שעתא] י*  6 ואשתדל] ומשתדל א2 / כיון דאיהו פתח] דכיון דפתח א2 דכיון דאיהו פתח ר1 א16 פ4 קר דכיון דאשתדל י* / באורייתא] בה י* / כל אינון] כלהו פ4  7 בנוקבי] לנוקבי א2 מ7 ר1 / וכפית ליה] וכפית לון פ4 י* / ונחית בטפסרי] ונחית ליה בטיפסרי א2 בטפסירי מ7 ר1 א16 י* לית' פ4 קר ???ית ליה בטפסרי מ / דזוהמי] דזוהמא מ7 ר1  8 קסרא] קיסרא א2 דקיסרא מ7 ר1 קישרא י* / כפית ליה] כפית א2  8-9 מה הוא] מההוא א2 מ7 ר1 א16 פ4 מ קר י*  10 דטפסרי] דטיפסרי א2 דטפסירי מ7 ר1 א16 פ4 י* דטפסרי (ס"א ספסירי) קר / מה] לית' י* / כי טוב] כי טוב דא תורה שבכתב א2 מ7 ר1 כי טוב וכו' דא תורה שבכתב פ4 / כי נעמה] כי נעמה דא תורה שבעל פה א2 מ7 ר1 פ4  10-11 ויט...עובד] וגו' א16 ויט שכמו לסבול וגו' קר לית' י*  11 דא תורה] דא אוריתא א16  12 תורה שבע"פ] אוריתא דבעל פה א16 / עולא] עול א2 / ולדבקא] ולאתדבקה א2 ולאתדבקא מ7 ר1 א16 פ4 י* וגאתדבקא א"ל(כצ"ל)  13 בה] ביה ר1 י* / יומי] יממה א2 יממא מ7 ר1 א16 קר י* יומם פ4 / ולילי] וליליא פ4 / למהוי פלח] למיהו יפלח א2 למיהוי פלח א16 למפלח פ4 / ולאתדבקא ביה] לית' מ7 ר1 א16 פ4 קר י* א"ל(נ"א)  13-14 ולאתשא גרמיה בה] ולאתיאשא גרמא ביה א2 ולא תשא גרמיה בה א16 ולאתשא גרמיה ביה פ4 ולאתשאה גרמיה ביה י* א"ל(נ"א)

1 על פי הרישומים של רונית מרוז סימן זה לא מצוי בספר לבנת הספיר.

2 באור הלבנה כתוב: 'נ"א להאי חרב דקיימא על ירך ולאתפרעא ממאן דפגים האי את וכדין חגור וגו''.

3 מעל מילה זו נמתח קו.

4 מעל מילה זו נמתח קו.

5 מעל מילה זו נמתח קו.

6 א16 מדלג מעל טקסט זה.

7 מעל מילה זו נמתח קו.

8 מעל אות זו נמתח קו.

9 באור הלבנה כתוב: '...ותאבין בסחורתיהו וגו' כצ"ל'.

10 באור הלבנה כתוב: 'נ"א דאית צלילן ואתר דאית ביה מיין וגו''.

11 נראה לי שמעל אות זו נמתח קו.

12 בדרך אמת כתוב: '(ומלכיהם ישרתוך וגו')' ובפירושו של גלאנטי כתוב: 'ומלכיהם ישרתוך וגו' ל"ג ליה'.

13 מעל מילה זו נמתח קו.

14 באור הלבנה כתוב: 'בלבא בנפשא ולקשרא כלא...כצ"ל'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]